Banner web 980x211 VAL 
Dirigit a: Persones físiques propietàries, usufructuàrias o arrendatàrias d'un habitatge situat en la Comunitat Valenciana.
Data presentació sol.licituds: 29 de gener de 2019 fins al 13 de juny de 2019.
Adhesió instal.ladors i empreses instal.ladores: des del 17 de gener de 2019 fins al 16 de maig de 2018

 * A continuació es descriuen breument algunes característiques principals d'aquest programa d'ajudes, si bé la informació que es considerarà com a oficial amb caràcter general serà la publicada en la RESOLUCIÓ de 13 de desembre de 2018, del president de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual es convoquen ajudes del Pla Renove de Calderes i Aerotèrmia Domèstiques 2019, destinades a la substitució d’equips d’ACS/calefacció de baixa eficiència per a calderes de condensació o equips d’aerotèrmia, i es convoca, així mateix, l’adhesió d’empreses instal·ladores (DOGV nº 8459 de 8/01/2019) y posterior correcció d'errors (DOGV nº 8476 de 31/01/2019)

Objectiu

 

L'objectiu d'aquesta mesura és facilitar la renovació de les calderes domèstiques de calefacció actuals per altres de condensació amb un sistema de control/regulació eficient, en habitatges de la Comunitat Valenciana, la qual cosa suposarà una reducció del consum energètic i la consegüent reducció de les emissions de CO2 en l'atmosfera.

beneficiarios.gif Persones beneficiàries

 

Podran ser beneficiàries les persones físiques propietàries, usufructuàries o arrendatàries d'un habitatge situat a la Comunitat Valenciana

actuacionesApoyables.gif Actuacions objecte de subvenció
 

1. Es consideren com a activitats susceptibles d'ajuda les instal·lacions realitzades en habitatges situats al territori de la Comunitat Valenciana que complisquen els requisits següents:

Opció 1: substitució d'una caldera de calefacció de baixa eficiència energètica que utilitze qualsevol combustible no renovable, per una caldera estanca de condensació només calefacció o mixta que utilitze gas natural o GLP, amb una potència nominal compresa entre 15 i 70 kW.
La nova caldera haurà de pertànyer a una instal·lació particular de calefacció, aconseguir una classificació energètica A o superior en calefacció i ACS (segons el Reglament delegat (UE) núm. 811/2013, de la Comissió, de 18 de febrer de 2013) amb un rendiment estacional ? 94 % (arredonida al nombre enter més pròxim), un nivell mínim d'emissions NOx classe 6 i tindre instal·lat un dels sistemes de control/regulació següents:
a) Classe II (control sonda exterior en caldera modulant) i termòstat d'ambient on/off control.
b) Classe V (termòstat modulant per a calderes modulants).
c)  Classe VI (termòstat modulant més sonda exterior per a calderes modulants).

Opció 2: substitució d'una instal·lació fixa d'ACS de baixa eficiència energètica (escalfador elèctric, escalfador antic, etc.) per un equip d’aerotèrmia domèstic només ACS amb acumulació o per un equip d’aerotèrmia domèstic de calefacció + ACS amb acumulació i potència nominal ? 15 kW. El nou equip d’aerotèrmia haurà de complir els requisits energètics següents:
a) Aerotèrmia només ACS: potència tèrmica nominal (kW) ? 900 W i SCOPDHW ? 2,7 per a clima càlid (segons la norma UNE EN 16147:2017) i amb una ràtio de potència tèrmica nominal (kW)/ potència resistència elèctrica (kW) ? 0,65.
b) Aerotèrmia de calefacció + ACS, ?wh (zona càlida) ? 100 % i ?s (zona càlida) ? 110 % per a una T eixida = 55 °C (segons Reglament UE núm. 811/2013) i amb un ràtio potència tèrmica nominal (kW)/potència resistència elèctrica (kW) ? 0,65

Opció 3: substitució d'una instal·lació fixa de calefacció + ACS de baixa eficiència energètica (bomba de calor + escalfador elèctric, radiadors elèctrics de paret + escalfador elèctric, caldera mixta, caldera + escalfador, etc.) per un equip d’aerotèrmia domèstic de calefacció + ACS amb acumulació i potència nominal ? 15 kW. El nou equip d’aerotèrmia haurà de complir els requisits energètics següents:
a) Aerotèrmia de calefacció + ACS, ?wh (zona càlida) ? 100 % i ?s (zona càlida) ? 110 %  per a una T eixida = 55 °C (segons el Reglament UE núm. 811/2013) i amb un ràtio potència tèrmica nominal (kW)/potència resistència elèctrica (kW) ? 0,65

La nova instal·lació haurà de complir el Reglament d'instal·lacions tèrmiques dels edificis (RITE), aprovat pel Reial decret 1027/2007 i l'altra normativa vigent que s'aplique en el moment de dur a terme la instal·lació.   

Serà condició indispensable que els aparells substituïts siguen retirats del mercat (caldera, escalfador, bomba de calor, escalfador elèctric, etc.), fet que serà acreditat per l'empresa instal·ladora en signar la sol·licitud normalitzada d'ajuda, disponible en la pàgina web de l’IVACE i en l'oficina de campanya.

Només serà subvencionable la compra d'una única caldera o equip d’aerotèrmia per cada persona sol·licitant i serà necessària la corresponent substitució de l'aparell antic per un nou equip dels especificats en la llista d'equips subvencionables, segons el que s'estableix en l'article següent. En tot cas, la compra i instal·lació de calderes i equips d’aerotèrmia haurà de produir-se a partir de la data d'inici de presentació de sol·licituds.
La venda i la instal·lació de la caldera o equip d’aerotèrmia l’haurà de dur a terme la mateixa empresa instal·ladora adherida.    
 

2. Serà subvencionable el cost de la caldera / equip d’aerotèrmia, el sistema de control / regulació i la instal·lació de la caldera / equip d’aerotèrmia (muntatge) i desmuntatge d'equips antics. No serà subvencionable el transport dels equips substituïts a un punt net de reciclatge.
El cost subvencionable es calcularà amb la suma de la inversió en els elements subvencionables, més l'IVA, descomptada l'aportació de l'empresa instal·ladora adherida al Pla Renove de Calderes i Aerotèrmia.
    

3. No serà objecte de subvenció:
    a) La venda d'una caldera / equip d’aerotèrmia que no incloga la instal·lació de l'equip. En el cas d’aerotèrmia tampoc serà subvencionable si no inclou el depòsit d'acumulació especificat en la llista d'equips d’aerotèrmia subvencionables.
    b) La substitució d'una caldera per una altra que no funcione amb un sistema de control/regulació tipus II amb termòstat ambient on/off, V o VI. Si la instal·lació a substituir ja disposa d'aquest sistema de control/regulació i es manté en la nova instal·lació haurà de justificar-se documentalment mitjançant fotografies, factures de compra, o un altre mitjà de prova en la sol·licitud d'ajudes.
    c) La instal·lació d'equips d’aerotèrmia en habitatges de nova o recent construcció. A l'efecte d'aquesta convocatòria d'ajuda, s'entén com a habitatge de nova o recent construcció aquell l'any de construcció del qual siga posterior a 2013.  L'any de construcció es consultarà en la seu electrònica del cadastre a partir de la referència cadastral facilitada pel sol·licitant. En el cas d'obres de nova construcció, en les quals la seu electrònica del cadastre no estiga actualitzada per no haver finalitzat encara les obres, es consultarà en el departament d'urbanisme dels corresponents ajuntaments.
    d) La substitució d'una instal·lació col·lectiva (caldera o bomba de calor col·lectiva o centralitzada que done servei a diversos habitatges) per calderes o equips d’aerotèrmia individuals situats en cadascun dels habitatges.
    e) La substitució d'una caldera individual o instal·lació individual de calefacció i/o ACS per una caldera o equip d’aerotèrmia col·lectiu o centralitzat que done servei a diversos habitatges.
    f) Quan la caldera substituïda siga de condensació, amb excepció que aquesta substitució comporte el canvi de combustible de gasoil a gas natural o GLP.
    g) La substitució d'una instal·lació que funcione amb energia renovable (panells solars, caldera de biomassa) per un equip d’aerotèrmia i la substitució d'una caldera de biomassa per una caldera de condensació.
    h) La substitució d'una instal·lació no fixa de climatització (radiadors elèctrics mòbils, estufes de gas butà, etc.) per un equip d'aerotèrmia calefacció + ACS.
    i) La instal·lació d'un equip d'aerotèrmia que es destine a cobrir la demanda de calefacció i/o refrigeració de l'habitatge i no cobrisca, a més, la d'ACS.
    j) Quan no hi haja substitució d'equips.
    k) Les calderes o equips substituïts amb anterioritat a la data d'inici de presentació de sol·licituds.

tipoAyuda.gif Tipus d'ajuda
 
La quantia d’ajuda individual per a cada instal•lació és la següent:
 
OPCIÓ TIPOLOGIA AJUDA
1 Substitució de caldera de calefacció per una caldera estanca de condensació només calefacció o mixta 250 €
2 Substitució d'una instal·lació d'ACS per un equip d'aerotèrmia només ACS o Calefacció+ACS  400 €
3 Substitució d'una instal·lació de Calefacció + ACS per un equip d'aerotèrmia Calefacció+ACS  800 €

 

L’aportació de l’empresa instal·ladora adherida al Pla Renove de Calderes i Aerotèrmia consistirà en un descompte de 50 euros en la factura per a l’opció 1, de 80 euros per a l’opció 2 i de 150 euros per a l’opció 3.

L’aportació de l’IVACE s’abonarà per mitjà de transferència bancària al compte indicat en la sol·licitud una vegada finalitzada la tramitació i sempre que s’haja dictat una resolució de concessió; l’aportació de l’empresa instal·ladora es realitzarà per mitjà de descompte sobre la base imposable de la factura, és a dir, abans d’impostos.

La quantia de l'ajuda aportada pel IVACE, no podrà excedir en cap cas del 30 % del cost subvencionable de la instal·lació. Si es donara el cas, l'ajuda del IVACE es reduirà fins al límit del 30%. S'entén per cost subvencionable de la instal·lació, el cost de la caldera, el sistema de control regulació, el muntatge i desmuntatge, tot açò incloent l'IVA i descomptada l'aportació de l'empresa instal·ladora.
 
Terminis


El termini de presentació de sol·licituds d'ajuda començarà el 29 de gener de 2019 fins al 13 de juny de 2019.

Procediment

•  La persona interessada a sol·licitar l'ajuda es posarà en contacte amb una empresa instal·ladora adherida al Pla Renove de Calderes i Aerotèrmia Domèstiques 2019. La llista d'empreses instal·ladores adherides es podrà consultar en l'adreça <www.planrenove.ivace.es> o a través de l'oficina de campanya identificada en l'esmentada pàgina web.

•  L'empresa instal·ladora tramitarà de manera telemàtica la sol·licitud i la documentació complementària establida en l'article 12 d'aquesta resolució. La sol·licitud s'entendrà cursada quan estiga degudament emplenada i s'adjunten les dades d'identitat del sol·licitant i el pressupost acceptat per aquest, d'acord amb el que estableix l'article 12, apartats a, b, c i d, i serà en aquest moment quan s'atorgue el número de registre que es tindrà en compte com a criteri de concessió de les ajudes.  

•  Per a omplir l'imprés de sol·licitud normalitzat, l'instal·lador o empresa instal·ladora procedirà a omplir en la plataforma telemàtica (accés privat de la web planrenove.ivace.es), totes les dades necessàries per a generar la dita sol·licitud. Una vegada omplida correctament, la sol·licitud haurà de ser firmada pel comprador i l'instal·lador/empresa instal·ladora, i el beneficiari es quedarà amb una còpia com a justificant de la substitució realitzada i adjuntant una còpia a la plataforma.

•  És important ressaltar, que l'instal·lador o empresa instal·ladora ha de descomptar de la base imposable de la factura, la part corresponent a la seua aportació, és a dir li aplicarà al beneficiari un descompte de 50, 80 O 150 euros, segons corresponga.

•  Una vegada aportada la documentació, l'empresa instal·ladora, des de l'oficina de campanya,  verificarà que la persona sol·licitant compleix tots els requisits establits en la convocatòria d'ajudes i comprovarà tota la documentació presentada, i la requerirà, si escau, perquè esmene aquesta documentació en el termini de deu dies hàbils comptadors a partir de l'endemà de la recepció de la notificació, amb l'advertiment que si transcorregut aquest termini no aporta la documentació requerida, es considerarà que desisteix de la sol·licitud.

•  Tant l'oficina de campanya, com el mateix IVACE (unitat d'energia) com a òrgan competent per a la instrucció del procediment, podran requerir la persona sol·licitant o l'empresa instal·ladora per a qualssevol altres dades, documents i informes complementaris que siguen necessaris per a la comprovació de l'actuació realitzada.

•  A fi que les persones beneficiàries de les ajudes s'assabenten del contingut íntegre de la resolució de concessió de les ajudes, aquesta es publicarà a través de la Base de Dades Nacionals de Subvencions i podrà consultar-se en <http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index>, en la pàgina web de l'IVACE i en la plataforma del Pla Renove www.planrenove.ivace.es, en compliment del que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, sobre publicitat de les subvencions concedides.

•  Una vegada concedida l'ajuda, l'IVACE realitzarà el pagament de l'ajuda que corresponga en el compte bancari que el beneficiari haja indicat en la documentació presentada en la sol·licitud d'ajudes.

telefono.png

900 901 708

Horari d'atenció telefònica: dilluns a dijous de 8:00 a 19:00 hores i divendres de 9:00 a 14:00

sobreclaro.png Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
comoSolicitar.gif Empreses instal.ladores: adhesions

 Les empreses instal·ladores interessades a participar i col·laborar en aquesta convocatòria d'ajudes hauran de fer lliurament a través de la plataforma web informativa dels plans renove de l’IVACE http://planrenove.ivace.es, i en el termini indicat en el paràgraf següent, de la corresponent fitxa d'adhesió degudament emplenada segons el model normalitzat, com també la documentació adjunta que s'especifique en la fitxa d'adhesió.

L'adhesió de les empreses instal·ladores començarà el 17 de gener de 2019 i finalitzarà el 16 de maig de 2019. La llista d'empreses instal·ladores adherides es publicarà en la pàgina web informativa dels plans renove que promou l’IVACE i estarà, així mateix, disponible en l'oficina de campanya.

>> Preguntes freqüents

Documentació annexa -- PLA RENOVE CALDERES DOMÈSTIQUES 2019

Esta web utiliza cookies con el objetivo principal de mejorar la experiencia y navegación del usuario en el portal. Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso.