Dirigit a: Empreses i entitats de naturalesa pública o privada, incloent empresaris individuals

Data límit presentació sol·licituds: Des del 5 de març de 2018 fins al 20 d'abril de 2018  fins les 23:59:59h. (*)

Termini de justificació: fins al 21 de desembre de 2018 per a projectes sense cofinançament FEDER (energia solar fotovoltaica aïllada, mixta eólica-fotovoltáica aïllada, eòlica aïllada i minihidráulica aïllada) i fins a l'1 de març de 2019 per a la resta
* A continuació es descriuen breument les característiques principals d'aquest programa d'ajudes, si bé la informació que es considerarà com a oficial amb caràcter general serà la publicada en la Resolució de 21 de febrer de 2018, del president de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual es convoquen ajudes en matèria d’Energies Renovables i Biocarburants, a càrrec del pressupost de l’exercici 2018 (DOGV 8246 de 02.03.2018)
 
Objetiu

L’objecte d'aquest programa és l’impuls d’actuacions encaminades a l’explotació dels recursos energètics renovables i fomentar l’ús dels biocarburants en la Comunitat Valenciana.

empresasbeneficiarias-p Empreses i entitats beneficiàries


Podran acollir-se a aquestes ajudes qualsevol entitat o persona jurídica, de naturalesa pública o privada, incloent-hi les agrupacions sense personalitat jurídica i les comunitats de béns, així com els empresaris individuals, depenent del que estableix l’annex per a cada programa i actuació susceptible de suport.

Queden excloses les comunitats de regants com a beneficiàries de les actuacions d'energia solar fotovoltaica (aïllada de la xarxa), instal·lacions mixtes eòlica + fotovoltaica (aïllada de la xarxa) i energia eòlica (aïllada de la xarxa).
No podran ser beneficiàries les empreses de servicis energètics (EIXE), enteses com a tals totes aquelles persones jurídiques que proporcionen servicis energètics en les instal·lacions o locals d'un usuari i afronten un cert grau de risc econòmic al fer-ho, excepte en el cas en què es duguen a terme instal·lacions centralitzades de producció i distribució d'energia tèrmica destinades a subministrar a més d'un usuari.

Quan qui sol·licite l'ajuda tinga la condició d'empresari/a individual només es recolzaran els projectes que es troben associats al desenvolupament d'una activitat econòmica i el domicili social de l'activitat no es trobe ubicat en un immoble que tinga o puga tindre ús residencial o de vivenda.

El projecte objecte de subvenció haurà de trobar-se dins del territori de la Comunitat Valenciana.

actuacionesApoyables.gif Actuacions subvencionables

Energia solar tèrmica i instal·lacions híbrides energia solar tèrmica-biomassa tèrmica

Instal·lacions per a l'aprofitament de l'energia solar mitjançant captadors tèrmics i instal·lacions híbrides de captadors tèrmics i calderes de biomassa.


Aplicacions:
• Producció d'aigua calenta sanitària (ACS).
• Calefacció o climatització.
• Climatització de piscines cobertes.
• Escalfament d'aigua per a processos industrials.
• Aplicacions de refrigeració.

Rang energètic: solament es recolzaran les instal·lacions amb una superfície útil (o d'obertura) a instal·lar superior a 5m2.

NOTA: Es considera que una instal·lació és híbrida solar tèrmica-biomassa tèrmica quan comparteixen elements bàsics de la instal·lació i la cobertura de les necessitats energètiques es duu a terme fonamentalment a partir d'aquestes dues fonts.Energia solar fotovoltaica aïllada i instal·lacions mixtes eòlica-fotovoltaica aïllada.

Generació d'energia elèctrica a partir de la radiació solar, a través de mòduls fotovoltaics, o a partir de l'energia del vent, mitjançant aerogeneradors, per a consum aïllat de la xarxa elèctrica de distribució (amb o sense acumulació d'energia elèctrica)

Aplicacions:
• Electrificació d'habitatges o edificis, instal·lacions turístiques, refugis, masies, etc.
• Il·luminació amb fanals autònoms.
• Instal·lacions agrícoles o ramaderes, bombament d'aigües, sistemes de reg.
• Instal·lacions de senyalització i comunicació.

Rang energètic:

Energia solar fotovoltaica: es recolzaran les instal·lacions no connectades a xarxa amb potència fotovoltaica instal·lada no inferior a 0,5 kWp i no superior a 500 kWp
Instal·lacions mixtes eòlica-fotovoltaica: es recolzaran les instal·lacions no connectades a xarxa amb potència fotovoltaica instal·lada no inferior a 0,5 kWp i no superior a 500 kWp i potència eòlica instal·lada no inferior a 0,5 kW i no superior a 100 kW.

NOTA: Solament es consideraran subvencionables les instal·lacions destinades a proporcionar energia elèctrica a consums aïllats de la xarxa elèctrica de distribució i la connexió de la qual a la mateixa siga inviable des del punt de vista tècnic, mediambiental i/o econòmic.

 

Energia eòlica aïllada.

Instal·lacions eòliques de xicoteta potència per a consum aïllat de la xarxa elèctrica de distribució (amb o sense acumulació d'energia elèctrica)

Aplicacions:
• Electrificació d'habitatges o edificis, instal·lacions turístiques, refugis, masies, etc.
• Il·luminació amb fanals autònoms.
• Instal·lacions agrícoles o ramaderes, bombament d'aigües, sistemes de reg.
• Instal·lacions de senyalització i comunicació.

Rang energètic: es recolzaran les instal·lacions no connectades a xarxa amb potència eòlica instal·lada no inferior a 0,5 kW i no superior a 500 kW.

Nota: Solament es consideraran subvencionables les instal·lacions destinades a proporcionar energia elèctrica a consums aïllats de la xarxa elèctrica de distribució i la connexió de la qual a la mateixa siga inviable des del punt de vista tècnic, mediambiental i/o econòmic.


Biomassa tèrmica, equips de tractament en camp de biomassa per a astellat o empacat, plantes de fabricació de pellets/briquetes, adaptació camions cisterna per a transport/subministre biomassa

Instal·lacions per a l'aprofitament tèrmic de residus forestals, agrícoles, industrials o matèria primera procedent de cultius energètics, incloent-hi tecnologies de combustió, gasificació, etc., amb qualsevol rang energètic. Equips de tractament en camp de biomassa per al seu astellat o empacat, amb l'única fi de la seua utilització en processos energètics, maquinària específica i instal·lacions per a fabricació de pellets/briquetes, per al seu ús energètic; inversions en equip i maquinària específica per a l'adaptació de camions cisterna destinats a la distribució i/o subministrament a orri de biomassa per al seu ús energètic.

Aplicacions:
• Producció d'aigua calenta sanitària (ACS).
• Calefacció o climatització.
• Climatització de piscines cobertes.
• Generació tèrmica per a processos industrials.
• Tractament en camp (astellat i/o empacat).
• Maquinària específica per al tractament de la biomassa, per al seu ús energètic, en camp a fi de facilitar la seua recollida i transport de manera que es reduïsquen els costos associats al transport de la mateixa.
• Maquinària de curta i processadores, incloent els seus accessoris (capçals, grapes, etc…), així com *compactadoras, sempre que s'apliquen exclusivament a projectes de recollida de biomassa per a ús energètic.

• Plantes de fabricació de pellets/briquetes.

• Sistemes de calefacció de districte (district heating), i en general instal·lacions centralitzades de producció i distribució d'energia tèrmica destinades a subministrar a més d'un usuari.
• Adaptació de camions cisterna amb equips específics per a la distribució i/o subministrament de biomassa.

Rang energètic: qualsevol.

Nota: No es consideraran subvencionables els sistemes de generació d'energia tèrmica del tipus estufa, termoestufas o casset de ximenera que proporcionen calor directa en el lloc on s'instal·len, ja siga de forma exclusiva o bé en combinació amb un circuit hidràulic de calefacció i/o aigua calenta sanitària.

 

Biogàs tèrmic

Equips per a producció d'energia tèrmica, mitjançant l'aprofitament energètic del biogàs produït per digestió anaeròbia de residus biodegradables.

Aplicacions:

•  Generació d'energia tèrmica.

•  Equips per a la producció de biogàs o gasos assimilables, obtinguts a partir del procés de digestió anaeròbia de residus biodegradables, per a la seua distribució i/o venda per assortidor embotellat o a orri.

•  Equips per a la producció de biogàs per a la seua injecció a la xarxa pública de distribució de gas natural, en els casos en què siga viable tècnicament i legalment.

Rang energètic: Qualsevol projecte.


Energia geotèrmica

Instal·lacions per a l'aprofitament dels jaciments geotèrmics, inclòs l'energia solar emmagatzemada de forma natural en el terreny.

Aplicacions:
• Producció d'aigua calenta sanitària (ACS).
• Calefacció o climatització.
• Climatització de piscines.
• Generació tèrmica per a processos industrials.
• Aprofitament d'energia tèrmica per a xarxes de districte (district heating).

Rang energètic: Qualsevol projecte.

 

Energia minihidràulica aïllada.

Construcció de minicentrals corresponents a noves concessions o rehabilitació, minicentrals instal·lades en conduccions de xarxes de reg o distribució d'aigua.

Aplicacions:
• Generació d'energia elèctrica.

Rang energètic: Instal·lacions amb potència total de fins a 500 kW.

NOTA: Solament es consideraran subvencionables les instal·lacions destinades a proporcionar energia elèctrica a consums aïllats de la xarxa elèctrica de distribució i la connexió de la qual a la mateixa siga inviable des del punt de vista tècnic, mediambiental i/o econòmic.


Biocarburants

Projectes encaminats al desenvolupament de la infraestructura de biocarburants a la Comunitat Valenciana, per a poder atendre la previsible demanda que es va a produir en els pròxims anys.

Actuacions:
• Instal·lació d'assortidors en estacions de servici o per a abastiment de flotes, per al seu consum en el sector transport, de mescles de biodièsel, bioetanol, biometano o biocarburants assimilables, purs o amb mescles amb obligació d'etiquetatge específic.
•  Adaptació d'assortidors existents en estacions de servici o per a abastiment de flotes, per al seu consum en el sector transport, de mescles de biodièsel, bioetanol, biometano o biocarburants assimilables, purs o amb mescles amb obligació d'etiquetatge específic.
•  Plantes de producció de biodièsel o bioetanol o biocarburants assimilables sempre que es tracte, en tots els casos, de biocarburants de 2a generació obtinguts a partir de residus.
•  Parcs d'emmagatzematge per a distribució de biocarburants.

NOTA: Únicament seran subvencionables les plantes de producció que complisquen amb els criteris de sostenibilitat contemplats en l'article 17 de la Directiva 2009/28/CE del Parlament Europeu i del Consell relativa al foment de l'ús d'energia procedent de fonts renovables i per la qual es modifiquen i deroguen les Directives 2001/77/CE i 2003/30/CE.

 

tipoAyuda.gif Tipus d'ajuda


Subvenció a fons perdut de fins al 45% del cost subvencionable del projecte. No obstant açò, la intensitat d'ajuda podrà incrementar-se en fins a 10 punts percentuals per a les ajudes a les mitges empreses i en fins a 20 punts percentuals per a les ajudes a les xicotetes empreses, particulars, ajuntaments, entitats públiques i entitats i institucions sense ànim de lucre.


Aquestes ajudes comptaran amb finançament del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), en un percentatge del 50%, a través del Programa Operatiu de la Comunitat Valenciana 2014-2020

 

costesSubvencionables.gif Costos subvencionables

 • Inversions en equips, muntatge i instal·lacions necessàries per a aconseguir l'objectiu d'utilització de les energies renovables.
 • En general, els costos d'inversió subvencionables corresponen als costos suplementaris suportats pel sol·licitant, en comparació dels d'una instal·lació convencional equivalent en termes de quantitat d'energia efectiva generada.

Terminis


Termini de presentació de sol·licituds: Els terminis de presentació de sol·licituds són els indicats en el quadre següent

 

Termini de presentació de sol·licitud Inici dels projectes Període subvencionable de despeses Data màx. de justificació dels projectes

Des del 05/03/18  fins al 20/04/18

Posterior a la presentació de la sol·licitud d'ajuda  Des de l'endemà al registre d'entrada de la sol·licitud, fins al 21/12/18 per a projectes sense cofinançament FEDER (energia solar fotovoltaica aïllada, mixta eólica-fotovoltáica aïllada, eòlica aïllada i minihidráulica aïllada) i fins a l'01/03/19 per a la resta Fins al 21/12/18 per a projectes sense cofinançament FEDER (energia solar fotovoltaica aïllada, mixta eólica-fotovoltáica aïllada, eòlica aïllada i minihidráulica aïllada) i fins a l'01/03/19 per a la resta


Criteris de valoració


Energia Solar Tèrmica I Instal·lacions Híbrides Energia Solar Tèrmica-Biomassa Tèrmica

 • Energia Solar Tèrmica

A. Característiques del projecte (màxim 85 punts).
A1. Rendiment del captador (màxim 40 punts).
Es valoraran amb major puntuació els projectes que utilitzen captadors solars de major rendiment.
A2. Garanties de la instal·lació (màxim 10 punts).
Es valoraran amb major puntuació els projectes que posseïsquen equips amb majors garanties que les mínimes exigides per la present resolució
A3. Mesura i monitoratge (màxim 5 punts).
Es valoraran amb major puntuació aquells projectes que posseïsquen equips de mesura i monitoratge.
A4. Ús de la instal·lació (màxim 5 punts).
Es valoraran amb major puntuació els projectes d'ús col·lectiu enfront dels d'ús individual.
A5. Integració arquitectònica (màxim 5 punts).
Es valoraran amb major puntuació els projectes amb integració arquitectònica.
A6. Sector-Tipus aplicació (màxim 10 punts).
Es valoraran amb major puntuació els projectes realitzats en el sector indústria i serveis enfront dels realitzats en altres àmbits.
A7. Font emprada com a suport (màxim 10 punts).
Es valoraran amb major puntuació els projectes amb fonts de suport més respectuoses amb el medi ambient.

B. Disseny i càlcul de la instal·lació (màxim 15 punts).
B1. Criteris de disseny (màxim 15 punts).
Es valoraran amb major puntuació aquells projectes en els quals la superfície total de captació i el volum d'acumulació solar estiguen correctament dimensionaments.

 • Instal·lacions híbrides solar tèrmica/biomassa tèrmica:

A. Característiques del projecte (màxim 85 punts).
A1. Rendiment del captador (màxim 20 punts).
Es valoraran amb major puntuació els projectes que utilitzen captadors solars de major rendiment.
A2. Estalvi d'energia (màxim 20 punts).
Es valoraran amb major puntuació els projectes amb major estalvi d'energia respecte el cost subvencionable.
A3. Garanties de la instal·lació (màxim 10 punts).
Es valoraran amb major puntuació els projectes que posseïsquen equips amb majors garanties que les mínimes exigides per la present resolució.
A4. Mesura i monitoratge (màxim 5 punts).
Es valoraran amb major puntuació aquells projectes que posseïsquen equips de mesura i monitoratge.
A5. Ús de la instal·lació (màxim 5 punts).
Es valoraran amb major puntuació els projectes d'ús col·lectiu enfront dels d'ús individual.
A6. Integració arquitectònica (màxim 5 punts).
Es valoraran amb major puntuació els projectes amb integració arquitectònica.
A7. Rendiment equipe biomassa (màxim 10 punts).
Es valoraran amb major puntuació els projectes amb equips de biomassa de major rendiment energètic.
A8. Sector-Tipus aplicació (màxim 10 punts).
Es valoraran amb major puntuació els projectes realitzats en el sector indústria i serveis enfront dels realitzats en altres àmbits.

B. Disseny i càlcul de la instal·lació (màxim 15 punts).
B1. Criteris de disseny (màxim 15 punts).
Es valoraran amb major puntuació aquells projectes en els quals els càlculs realitzats pel beneficiari siguen coherents amb el tipus de projecte.2. Energia solar fotovoltaica aïllada i instal·lacions mixtes eòlica-fotovoltaica aïllada.

A. Característiques del projecte (màxim 85 punts).
A1. Rendiment dels equips (màxim 40 punts).
Es valoraran amb major puntuació els projectes que utilitzen captadors solars monocristal.lins seguits dels policristal.lins. Els projectes amb panells solars amorfs obtindran menor puntuació.
En el cas de projectes d'instal·lacions mixtes eòlica-fotovoltaica, es valoraran a més les hores equivalents de funcionament de l'aerogenerador, atorgant major puntuació a aquells projectes que tinguen major nombre d'hores equivalents de producció elèctrica.
A2. Sistema de seguiment (màxim 10 punts).
Es valoraran amb major puntuació els projectes amb sistemes de seguiment solar.
A3. Garanties de la instal·lació (màxim 10 punts).
Es valoraran amb major puntuació els projectes que posseïsquen equips amb majors garanties que les mínimes exigides per la present resolució.
A4. Mesura i monitoratge (màxim 5 punts).
Es valoraran amb major puntuació aquells projectes que posseïsquen equips de mesura i monitoratge.
A5. Ús de la instal·lació (màxim 5 punts).
Es valoraran amb major puntuació els projectes d'ús col·lectiu enfront dels d'ús individual.
A6. Integració arquitectònica (màxim 5 punts).
Es valoraran amb major puntuació els projectes amb integració arquitectònica.
A7. Sector-Tipus aplicació (màxim 10 punts).
Es valoraran amb major puntuació els projectes realitzats en el sector indústria i serveis enfront dels realitzats en altres àmbits.

B. Disseny i càlcul de la instal·lació (màxim 15 punts).
B1. Criteris de disseny (màxim 15 punts).
Es valoraran amb major puntuació aquells projectes en els quals els càlculs realitzats pel beneficiari siguen coherents amb el tipus de projecte.

 

3. Energia eòlica aïllada.

A. Característiques del projecte (màxim 85 punts).
A1. Hores equivalents de funcionament (màxim 40 punts).
Es valoraran amb major puntuació els projectes que tinguen major nombre d'hores equivalents de producció elèctrica.
A2. Garanties de la instal·lació (màxim 10 punts).
Es valoraran amb major puntuació els projectes que posseïsquen equips amb majors garanties que les mínimes exigides per la present resolució.
A3. Mesura i monitoratge (màxim 10 punts).
Es valoraran amb major puntuació aquells projectes que posseïsquen equips de mesura i monitoratge.
A4. Ús de la instal·lació (màxim 10 punts).
Es valoraran amb major puntuació els projectes d'ús col·lectiu enfront dels d'ús individual.
A5. Integració arquitectònica (màxim 5 punts).
Es valoraran amb major puntuació els projectes amb integració arquitectònica.
A6. Sector-Tipus aplicació (màxim 10 punts).
Es valoraran amb major puntuació els projectes realitzats en el sector indústria i serveis enfront dels realitzats en altres àmbits.

B. Disseny i càlcul de la instal·lació (màxim 15 punts).
B1. Criteris de disseny (màxim 15 punts).
Es valoraran amb major puntuació aquells projectes en els quals els càlculs realitzats pel beneficiari siguen coherents amb el tipus de projecte.4. Biomassa tèrmica, equips de tractament en camp de biomassa per a astellat o empacat, plantes de fabricació de pellets/briquetes, adaptació camions cisterna per a transport/subministre biomassa

Per a cadascuna de les aplicacions s'estableixen els següents criteris de valoració:

 • Aplicacions tèrmiques d'ús industrial, domèstic o en edificis:

A. Característiques del projecte (màxim 85 punts).
A1. Estalvi d'energia (màxim 50 punts).
Es valoraran amb major puntuació els projectes amb major estalvi d'energia respecte el cost subvencionable.
A2. Garanties de la instal·lació (màxim 10 punts).
Es valoraran amb major puntuació els projectes que posseïsquen equips amb majors garanties que les mínimes exigides per la present resolució.
A3. Ús de la instal·lació (màxim 5 punts).
Es valoraran amb major puntuació els projectes d'ús col·lectiu enfront dels d'ús individual.
A4. Rendiment equipe biomassa (màxim 10 punts).
Es valoraran amb major puntuació els projectes amb equips de major rendiment energètic.
A5. Sector-Tipus aplicació (màxim 10 punts).
Es valoraran amb major puntuació els projectes realitzats en el sector indústria i serveis enfront dels realitzats en altres àmbits.

B. Disseny i càlcul de la instal·lació (màxim 15 punts).
B1. Criteris de disseny (màxim 15 punts).
Es valoraran amb major puntuació aquells projectes en els quals els càlculs realitzats pel beneficiari siguen coherents amb el tipus de projecte.

 

 • Equips de tractament en camp de biomassa per al seu astellat o empacat

A. Característiques del projecte (màxim 85 punts).
A1. Productivitat del sistema de tractament emprat (màxim 30 punts).
Es valoraran amb major puntuació els projectes que tinguen equips amb un major nombre d'hores de funcionament anual.
A2. Estalvi dels costos associats al transport de la biomassa tractada (màxim 25 punts).
Es valoraran amb major puntuació els projectes que posseïsquen menors costos de transport de la biomassa tractada.
A3. Garanties de la instal·lació (màxim 10 punts).
Es valoraran amb major puntuació els projectes que posseïsquen equips amb majors garanties que les mínimes exigides per la present resolució.
A4. Tipus de màquina (màxim 10 punts).
Es valoraran amb major puntuació els projectes d'adquisició de màquines autopropulsades enfront de les màquines semimòbils i no autopropulsades.
A5. Àmbit d'ús de la maquinària (màxim 10 punts).
Es valoraran amb major puntuació els projectes en els quals l'ús de la maquinària es realitze sobre una zona concentrada enfront dels quals es realitzen sobre zones disperses.

B. Disseny i càlcul de la instal·lació (màxim 15 punts).
B1. Criteris de disseny (màxim 15 punts).
Es valoraran amb major puntuació aquells projectes en els quals els càlculs realitzats pel beneficiari siguen coherents amb el tipus de projecte.

 

 • Plantes de fabricació de pellets/briquetes

A. Característiques del projecte (màxim 85 punts).
A1. Dades de producció de la planta de fabricació de pellets/briquetes (màxim 40 punts).
Es valoraran amb major puntuació els projectes que generen major quantitat de biomassa (en termes energètics) per cost subvencionable.
A2. Matèria primera utilitzada (màxim 25 punts).
Es valoraran amb major puntuació els projectes que utilitzen com a matèria primera residus forestals enfront d'industrials.
A3. Garanties de la instal·lació (màxim 10 punts).
Es valoraran amb major puntuació els projectes que posseïsquen equips amb majors garanties que les mínimes exigides per la present resolució.
A4. Tipus de biomassa fabricada (màxim 10 punts).
Es valoraran amb major puntuació els projectes de generació de pellets i briquetes enfront d'estelles.

B. Disseny i càlcul de la instal·lació (màxim 15 punts).
B1. Criteris de disseny (màxim 15 punts).
Es valoraran amb major puntuació aquells projectes en els quals els càlculs realitzats pel beneficiari siguen coherents amb el tipus de projecte.


 • Adaptació de camions cisterna amb equips específics per a la distribució i/o subministrament de biomassa


A. Característiques del projecte (màxim 85 punts).
A1. Biomassa transportada enfront del cost subvencionable (màxim 50 punts).
Es valoraran amb major puntuació els projectes que transporten una major quantitat de biomassa per cost subvencionable.
A2. Garanties de la instal·lació (màxim 10 punts).
Es valoraran amb major puntuació els projectes que posseïsquen equips amb majors garanties que les mínimes exigides per la present resolució.
A3. Tipus de projecte (màxim 15 punts).
Es valoraran amb major puntuació els projectes que porten associats un programa de distribució de biomassa.
A4. Sector-Tipus aplicació (màxim 10 punts).
Es valoraran amb major puntuació els projectes realitzats en el sector indústria i serveis enfront dels realitzats en altres àmbits

B. Disseny i càlcul de la instal·lació (màxim 15 punts).
B1. Criteris de disseny (màxim 15 punts).
Es valoraran amb major puntuació aquells projectes en els quals els càlculs realitzats pel beneficiari siguen coherents amb el tipus de projecte.5. Biogàs tèrmic

A. Característiques del projecte (màxim 85 punts).
A1. Estalvi d'energia (màxim 50 punts).
Es valoraran amb major puntuació els projectes amb major estalvi d'energia respecte el cost subvencionable.
A2. Garanties de la instal·lació (màxim 10 punts).
Es valoraran amb major puntuació els projectes que posseïsquen equips amb majors garanties que les mínimes exigides per la present resolució.
A3. Rendiment dels equips consumidors del biogàs (màxim 15 punts).
Es valoraran amb major puntuació els projectes amb equips de major rendiment energètic.
A4. Sector-Tipus aplicació (màxim 10 punts).
Es valoraran amb major puntuació els projectes realitzats en el sector indústria i serveis enfront dels realitzats en altres àmbits.

B. Disseny i càlcul de la instal·lació (màxim 15 punts).
B1. Criteris de disseny (màxim 15 punts).
Es valoraran amb major puntuació aquells projectes en els quals els càlculs realitzats pel beneficiari siguen coherents amb el tipus de projecte.


6. Energia geotèrmica

A. Característiques del projecte (màxim 85 punts).
A1. Estalvi d'energia (màxim 50 punts).
Es valoraran amb major puntuació els projectes amb major estalvi d'energia respecte a la instal·lació convencional.
A2. Garanties de la instal·lació (màxim 10 punts).
Es valoraran amb major puntuació els projectes que posseïsquen equips amb majors garanties que les mínimes exigides per la present resolució.
A3. Ús de la instal·lació (màxim 5 punts).
Es valoraran amb major puntuació els projectes d'ús col·lectiu enfront dels d'ús individual.
A4. Tipus d'instal·lació (màxim 10 punts).
Es valoraran amb major puntuació els projectes consistents en instal·lacions amb circuits tancats verticals enfront dels horitzontals i oberts.
A5. Sector-Tipus aplicació (màxim 10 punts).
Es valoraran amb major puntuació els projectes realitzats en el sector indústria i serveis enfront dels realitzats en altres àmbits.

B. Disseny i càlcul de la instal·lació (màxim 15 punts).
B1. Criteris de disseny (màxim 15 punts).
Es valoraran amb major puntuació aquells projectes en els quals els càlculs realitzats pel beneficiari siguen coherents amb el tipus de projecte.7. Energia minihidràulica aïllada.

A. Característiques del projecte (màxim 85 punts).
A1. Estalvi d'energia (màxim 50 punts).
Es valoraran amb major puntuació els projectes que generen major producció elèctrica per potència instal·lada.
A2. Garanties de la instal·lació (màxim 10 punts).
Es valoraran amb major puntuació els projectes que posseïsquen equips amb majors garanties que les mínimes exigides per la present resolució.
A3. Tipus de projecte (màxim 10 punts).
Es valoraran amb major puntuació les instal·lacions que es rehabiliten enfront de les noves.
A4. Sector-Tipus aplicació (màxim 15 punts).
Es valoraran amb major puntuació els projectes realitzats en el sector indústria i serveis enfront dels realitzats en altres àmbits.

B. Disseny i càlcul de la instal·lació (màxim 15 punts).
B1. Criteris de disseny (màxim 15 punts).
Es valoraran amb major puntuació aquells projectes en els quals els càlculs realitzats pel beneficiari siguen coherents amb el tipus de projecte.


8. Biocarburants

A. Característiques del projecte (màxim 85 punts).
A1. Tipus de biocarburant (màxim 30 punts).
Es valoraran amb major puntuació els projectes de bioetanol enfront dels de biodièsel.
A2. Garanties de la instal·lació (màxim 10 punts).
Es valoraran amb major puntuació els projectes que posseïsquen equips amb majors garanties que les mínimes exigides per la present resolució.
A3. Tipus de projecte (màxim 20 punts).
Es valoraran amb major puntuació les instal·lacions de producció enfront de les d'emmagatzematge i subministrament.
A4. Percentatge de contingut de biocarburant (màxim 15 punts).
Es valoraran amb major puntuació aquells combustibles amb major percentatge de biodièsel, bioetanol, biometà o biocarburants assimilables.
A5. Sector-Tipus aplicació (màxim 10 punts).
Es valoraran amb major puntuació els projectes de subministrament a flotes enfront dels de venda al públic.

B. Disseny i càlcul de la instal·lació (màxim 15 punts).
B1. Criteris de disseny (màxim 15 punts).
Es valoraran amb major puntuació aquells projectes en els quals els càlculs realitzats pel beneficiari siguen coherents amb el tipus de projecte

 

comoSolicitar.gif Sol.licitud i documentació

SOL·LICITUD I DOCUMENTACIÓ (que haurà d'acompanyar a la sol·licitud):

 • Imprès de sol·licitud normalitzat, generat mitjançant el programa informàtic "Sol·licitud Renovables i Biocarburants 2018" (vegeu "Documentació annexa", en el marc lateral dret d'aquesta mateixa pàgina). Es prega consultar prèviament les instruccions de descàrrega del programa.
 • Memòria tècnica del projecte en funció del programa al que se sol·liciten ajudes, signada per tècnic competent, segons model facilitat per l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) (vegeu "Documentació annexa", en el marc lateral dret d'aquesta mateixa pàgina).
 • Documentació complementària de caràcter administratiu, en funció del tipus de sol·licitant. Aquesta documentació està indicada en la convocatòria d'ajudes; addicionalment apareixerà relacionada per a cada tipus de sol·licitant, en el moment d'imprimir la sol·licitud quan s'empre el programa informàtic.
 • Quan l'import d'una despesa subvencionable supere, IVA exclòs, la quantia de 49.999,99 euros en el supòsit de cost per execució d'obra, o de 17.999,99 euros en el supòsit de subministrament de béns d'equip o prestació de serveis per empreses de consultoria o assistència tècnica, el sol·licitant de l'ajuda haurà d'aportar també justificació d'haver sol·licitat com a mínim tres ofertes de diferents proveïdors -sense vinculació entre ells- llevat que per les especials característiques de les despeses subvencionables no existisca en el mercat suficient nombre d'entitats que ho subministren o presten, i així es faça constar en un informe signat que contindrà i haurà de complir amb l'establit en la convocatòria d'ajudes.

La selecció de les ofertes haurà de realitzar-se entre empreses de les quals almenys dues d'elles no siguen empreses associades al beneficiari i membres de la seua Junta Directiva o Consell d'Administració, ni ostenten drets de vot superiors al 50%. La petició d'ofertes procurarà documentar-se de forma escrita, i en tot cas serà necessari que vagen signades i segellades per les respectives empreses oferents, consignant-se les seues dades identificatives. L'elecció entre les ofertes presentades haurà de recaure en la més econòmica, justificant en un informe l'elecció en un altre sentit.
Les tres ofertes hauran d'haver-se sol·licitat amb caràcter previ a la contractació del compromís per a la prestació del servei o el lliurament del ben. Únicament quedaran excloses del compliment d'aquest requisit aquelles entitats locals que liciten l'actuació subvencionada pel procediment obert d'acord amb el Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la llei de Contractes del Sector Públic.

 • Resta de documentació especificada en l'article 8 de la convocatòria d'ajudes.

LLOC DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS:

La sol·licitud i la memòria tècnica s'adequaran als models normalitzats disponibles en l'apartat 'Documentació annexa' a la dreta d'aquesta pàgina, i es presentaran davant el Registre Telemàtic de la Generalitat.

Solament s'admetrà la presentació de sol·licituds, escrits i comunicacions davant el Registre Electrònic que estiguen signats electrònicament mitjançant una signatura electrònica avançada basada en un certificat reconegut, segons el que es disposa en el Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'Administració Electrònica de la Comunitat Valenciana, i expedit per la Generalitat o per qualsevol altre prestador de serveis de certificació amb el qual la Generalitat haja signat l'oportú conveni.

Examinada la documentació aportada, si aquesta no reuneix els requisits exigits es requerirà a l'interessat perquè, en un termini de 10 dies, esmene la falta o acompanye la documentació necessària amb indicació que si així no ho fera se li tindrà per desistit de la sol·licitud.
Els requeriments que resulten necessaris per a la resolució de l'expedient, s'efectuaran de forma telemàtica, sense perjudici de l'establit en l'article 41 i següents de la Llei 39/2015. Els requeriments, les notificacions, les comunicacions o la documentació dels procediments emesos mitjançant signatura electrònica avançada gaudiran de validesa i eficàcia, en els termes previstos en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
Les notificacions que es realitzen per mitjans electrònics s'entendran practicades o rebutjades en els termes que s'assenyalen en l'article 43 de la Llei 39/2015.

L'aportació de documents en contestació als requeriments referenciats, s'haurà de realitzar a través de Registre Electrònic (Tràmit Aportació documentació en l'apartat 'Documentació annexa' a la dreta d'aquesta pàgina)


>> Preguntes freqüents


 

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Esta web utiliza cookies con el objetivo principal de mejorar la experiencia y navegación del usuario en el portal. Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso.