Dirigit a: Administracions públiques, gestors de càrrega i les empreses
 
Data límit presentació sol·licituds: Des del 24 de gener de 2018 fins al 8 de març de 2018
Termini de justificació fins al 27 de desembre de 2017

* A continuació es descriuen breument les característiques principals d'aquest programa d'ajudes, si bé la informació que es considerarà com a oficial amb caràcter general serà la publicada en la RESOLUCIÓ de 15 de gener de 2018, del president de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual es convoquen ajudes per a la instal·lació d'infraestructures de recarrega per a vehicles elèctrics. (DOGV 8218 de 23.01.18)

 
Objectiu

L'objectiu de la present actuació és convocar les ajudes de l'IVACE per a la instal·lació d'infraestructures de recarrega per a vehicles elèctrics, i complir així els compromisos internacionals en matèria d'estalvi, diversificació energètica i respecte al medi ambient.

empresasbeneficiarias-p Entitats i empreses beneficiàries

 

Per a les estacions de recarrega Tipus 1, podran ser beneficiàries d'aquestes ajudes les administracions públiques i els gestors de càrrega que es reconeguen segons la normativa vigent. Per a les estacions de recarrega Tipus 2 i Tipus 3, podran ser beneficiàries d'aquestes ajudes les administracions públiques i les empreses.

El projecte objecte de subvenció haurà de trobar-se dins del territori de la Comunitat Valenciana.

 

actuacionesApoyables.gif Actuacions susceptibles de suport

El programa té la finalitat de promoure la implantació d'estacions de recarrega per a vehicles elèctrics. Es considera estació de recarrega al conjunt d'elements necessaris per a efectuar la connexió del vehicle elèctric a la instal·lació elèctrica fixa, necessària per a la realització i gestió de la càrrega de les seues bateries. Aquestes estacions poden incloure una o diverses places específiques d'estacionament de vehicles elèctrics per al seu recarrega (punt de recarrega).

En aquesta actuació es diferencien els següents tipus de projectes:

Estacions de recarrega ràpida d'accés públic per a vehicles elèctrics (Tipus 1)
Es considera estació de recarrega ràpida d'accés públic a aquelles amb una potència elèctrica de 50kW (DC) i de 44 kW (AC), que tinguen un ús exclusiu para la recarrega de vehicles elèctrics, siga accessible per qualsevol usuari, no siga d'ús privat i estiga dotada del corresponent sistema de connexió del vehicle a la xarxa elèctrica per a la seua càrrega i gestió.
Així mateix, aquestes estacions de recarrega han de tenir les característiques tècniques establides en l'annex de la convocatòria d'ajudes.

Estacions de recarrega semi-ràpida d'accés públic per a vehicles elèctrics (Tipus 2).
Es considera estació de recarrega *semi-ràpida d'accés públic a aquelles amb una potència elèctrica disponible superior als 20 kW en corrent continu o alterna, que tinguen un ús exclusiu para la recarrega de vehicles elèctrics, siga accessible per qualsevol usuari, no siga d'ús privat i estiga dotada del corresponent sistema de connexió del vehicle a la xarxa elèctrica per a la seua càrrega i gestió.
Així mateix, aquestes estacions de recarrega han de tenir les característiques tècniques establides en l'annex de la convocatòria d'ajudes.

Estacions de recarrega vinculades per a vehicles elèctrics (Tipus 3)
En aquesta tipologia s'inclouen totes aquelles estacions privades que donen servei de recarrega a vehicles elèctrics, no incloses en les tipologies anteriors.

No seran subvencionables els punts de recarrega elèctrica instal·lats en habitatges i els punts de recarrega destinats específicament a elevadors, carretons elèctrics i vehicles elèctrics similars.
El punt de recarrega haurà de complir amb la normativa vigent del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, la instrucció tècnica ITC-BT-52 i disposar de les autoritzacions corresponents per a ser legalitzada.

Només s'acceptaran projectes iniciats a partir de la data de sol·licitud de l'ajuda.

 

tipoAyuda.gif Tipus d'ajuda

El suport màxim per a aquesta actuació tindrà un límit del 40% del cost subvencionable, podent incrementar-se en 10 punts percentuals en el cas de les ajudes concedides a xicotetes i mitges empreses, o les activitats no econòmiques de les entitats i institucions sense ànim de lucre; i en fins a 40 punts percentuals per a les ajudes dirigides a les activitats no econòmiques que desenvolupen ajuntaments i entitats públiques.

No obstant açò, es consideraran els següents costos subvencionables màxims i límits d'ajuda per a la disposició de les estacions de recarrega:

Tipologia Estació de Recarrega Elèctrica Cost subvencionable
màxim (€) Ajuda Màxima (€)

Tipologia Estació de Recàrrega Elèctrica  Cost subvencionable
máxim (€) 
Ajuda Màxima (€)
 Ràpida. Tipus 1          45.000  36.000
 Semi-ràpida. Tipus 2          15.000  12.000
 Privada. Tipus 3        4.000    3.200

En el cas de punts de recarrega per a autobusos de transport públic urbà inclosos en el tipus 3 el cost subvencionable màxim serà de 15.000 euros i l'ajuda màxima de 12.000 euros

 

costesSubvencionables.gif Costos subvencionables

Es considera cost subvencionable els costos d'inversió addicionals necessaris per a anar més enllà de les normes de la Unió Europea aplicables. Aquests costos d'inversió addicionals es calcularan per diferència entre la inversió elegible del projecte, definida segons el següent paràgraf, i la inversió d'una instal·lació convencional equivalent, menys respectuosa amb el medi ambient i que s'hauria pogut realitzar de forma creïble sense l'ajuda.

En el cas de les ajudes dirigides a activitats no econòmiques d'entitats sense ànim de lucre i administracions públiques, el cost subvencionable serà la inversió elegible del projecte.

Es considera inversió elegible del projecte:
- L'estació de recarrega de vehicle elèctric que complisca amb l'especificat en l'apartat a) d'aquest Annex.
- El cablejat i obra d'instal·lació del mateix des del quadre elèctric final del que deriva el circuit fins al dispositiu o sistema on es connecta el vehicle per al seu recarrega, inclòs aquest.
- Sistema de pagament integrat en l'estació de recarrega.
- Senyalització de les estacions de recarrega, marquesina i auxiliars.
- Sistema de gestió, control i seguretat.
- Obra civil i costos d'enginyeria i adreça d'obra.

No es considera com a inversió elegible:

- Els comptadors intel·ligents, que hauran de ser facilitats per les companyies elèctriques, generalment sota règim de lloguer.
- L'IVA satisfet per l'adquisició de béns i serveis facturats i, en general, qualsevol impost pagat.
- Les despeses financeres conseqüència de la inversió, els de personal propi i els de adquisició d'immobles i terrenys.
- Els costos d'adquisició de béns d'equip de segona mà.
- Cost del transport dels materials.
- Dietes del personal relacionat amb el projecte i formació del personal a càrrec de les instal·lacions. 

 

Terminis

Els terminis de presentació de sol·licituds són els indicats en el quadre següent
Termini de presentació de sol·licitud Inicie dels projectes 
Des del XX/06/2017 fins a 14/07/2017 A partir de la presentació de la sol·licitud Des de la sol·licitud d'ajuda fins al 27/12/2017 27/12/2017

 Los plazos de presentación de solicitudes son los indicados en el cuadro siguiente:

Termini de presentació de sol·licituds: Inici dels projectes Període subvencionable de despeses Data màx. de justificació dels projectes
Des del 24/01/2018 fins a 8/03/2018 A partir de la presentació de la sol.licitud  Des de la sol.licitud d'ajuda fins al 20/12/2018 20/12/2018

 

Criteris de valoració

A. Reducció d'emissions i tipus d'actuació (màxim 50 punts).
A1. Emissions de CO2 evitades (màxim 20 punts). Es valoraran amb major puntuació aquelles actuacions que tinguen un major ràtio emissions evitades/inversió elegible (tn CO2/€).
A2. Tipus d'estació de recarrega (màxim 20 punts). Es valoraran amb major puntuació les estacions de recarrega tipus 1 enfront de les estacions de recarrega Tipus 2 i les estacions de recarrega Tipus 3, en aqueix ordre.
A3. Tipologia de recarrega elèctrica (màxim 10 punts). S'atorgaran 10 punts a les estacions de recarrega de corrent continu i 5 punts a l'estació de recarrega de corrent altern.

B. Impacte en la mobilitat de l'àrea afectada pel projecte (màxim 47 punts).
B1. Nombre de persones afectades per la mesura (màxim 37 punts). S'atorgaran 5 punts per cada 10.000 habitants del municipi on es troba instal·lada l'estació de recarrega, fins a un màxim de 20 punts.
S'atorgaran addicionalment 5 punts per cada eix viari al que de servei l'estació de recarrega en un radi de 5 km. Es considera eix viari la xarxa d'autopistes, autovies i la xarxa bàsica de carreteres de la Comunitat Valenciana, fins a un màxim de 17 punts.
B2. Ús d'Energies Renovables (màxim 10 punts). Es valoraran amb 10 punts les estacions de recarrega dotades amb sistemes de generació elèctrica renovable.

C. Percentatge de persones treballadores amb diversitat funcional per sobre del mínim legal (màxim 3 punts). Es valorarà amb 3 punts a aquelles entitats que empren un percentatge de treballadors amb diversitat funcional per sobre del mínim legal exigit en l'article 42 del Reial decret 1/2013

En totes les actuacions, perquè un projecte puga ser aprovat, haurà de tenir una puntuació total mínima de 30 punts


comoSolicitar.gif Sol.licitud i documentació

 

SOL·LICITUD I DOCUMENTACIÓ (que haurà d'acompanyar a la sol·licitud):

• Imprès de sol·licitud normalitzat, generat mitjançant el programa informàtic "Ajudes Infraestructura Elèctrica 2017" (vegeu "Documentació annexa", en el marc lateral dret d'aquesta mateixa pàgina). Es prega consultar prèviament les instruccions de descàrrega del programa.
• Memòria tècnica del projecte en funció del programa al que se sol·liciten ajudes, signada per tècnic competent, segons model facilitat per l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (*IVACE) (vegeu "Documentació annexa", en el marc lateral dret d'aquesta mateixa pàgina).
• Documentació complementària de caràcter administratiu. Els documents a presentar seran funció del tipus de sol·licitant (particular, empresa, etc.). Aquesta documentació està indicada en la convocatòria d'ajudes; addicionalment apareixerà relacionada per a cada tipus de sol·licitant, en el moment d'imprimir la sol·licitud quan s'empre el programa informàtic.
• Resta de documentació especificada en l'article 7 de la convocatòria d'ajudes.

LLOC DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS:

Tant la sol·licitud com la memòria tècnica, es presentaran davant el Registre Telemàtic de la Generalitat, i aquest emetrà automàticament un resguard acreditatiu de la seua presentació, que podrà ser arxivat o imprès per l'empresa interessada, en els termes previstos en el Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'Administració Electrònica de la Comunitat Valenciana.

Una vegada emplenat el formulari de sol·licitud des del tràmit telemàtic, s'haurà d'annexar la memòria tècnica del projecte en format electrònic i, si escau, la resta de documentació.

 

 

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Esta web utiliza cookies con el objetivo principal de mejorar la experiencia y navegación del usuario en el portal. Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso.