mobilitatsostenible 

Dirigit a: Empreses i entitats de naturalesa pública o privada, depenent de l'establit per a cada actuació

Data presentació sol·licituds: Des del 20 de desembre de 2023 fins al 28 de febrer de 2024

Termini de justificació fins al 30 d'abril de 2025

UEdeclaración VAL 

* A continuació es descriuen breument les característiques principals d'aquest programa d'ajudes, si bé la informació que es considerarà com a oficial amb caràcter general serà la publicada en la Resolució de 5 de desembre de 2023, de la presidenta de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual es convoquen ajudes en matèria de mobilitat sostenible amb càrrec al pressupost de l'exercici 2023, amb cofinançament de la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional. (DOGV nº 9748 de 19/12/2023)

Objectiu

 

L'objectiu d'aquest programa, és reduir el consum d'energia en el sector del transport mitjançant el foment de l'ús de mitjans de transport no motoritzats i l'impuls de noves tecnologies que permeten diversificar aquest consum cap a la utilització de combustibles alternatius, disminuint així l'impacte ambiental del transport a la Comunitat Valenciana.

beneficiarios.gif Empreses i entitats beneficiàries

 

Podran acollir-se a aquestes ajudes els següents beneficiaris, depenent de l'establit per a cada actuació:

Actuació Beneficiaris
Actuació T21B Empreses i entitats de naturalesa pública o privada. En el cas de la implantació de Plataformes Smart City, només podran ser beneficiàries les entitats locals
Actuació T21C Tipus 1: l'administració local, entitats públiques i empreses públiques o privades adjudicatàries del servei del sistema públic de préstec de bicicletes.
Tipus 2: l'administració local.
Tipus 3: l'administració local, així com les entitats i empreses.
Actuació T21E Empreses o entitats de naturalesa pública o privada
Actuació T24B L'administració pública i les empreses concessionàries del servei de transport públic
Actuació T27A L'administració pública i les empreses concessionàries del servei públic
Actuació T29A L'administració pública i les empreses


El projecte objecte de subvenció haurà de trobar-se dins del territori de la Comunitat Valenciana.

actuacionesApoyables.gif Actuacions subvencionables


Actuació T21B - Projectes de foment de la mobilitat urbana sostenible
Aquesta actuació està orientada al desenvolupament d'experiències pilot de mobilitat urbana sostenible amb l'objectiu de reduir el consum energètic del transport i millorar la qualitat de l'aire de les nostres ciutats.

A tall d'exemple s'inclourien en aquesta actuació projectes com:
 – Mesures de promoció de la mobilitat per als vianants i calmat de trafique com ara conversió en zona de vianants de zones urbanes, establiment de peatges i restriccions activa de trànsit en centres urbans, etc.
– Implantació de sistemes de cotxe compartit per als ciutadans de zones urbanes.
– Serveis d'autobús llançadora a polígons, àrees d'activitat o nodes de transport, transport a la demanda.
– Camins escolars.

– Plataformes Smart City.

Les ciutats afectades pels projectes pilot hauran de comptar amb un Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS) o una estratègia global del municipi en matèria de mobilitat sostenible. Així mateix, els projectes hauran de tenir impacte sobre la mobilitat de les ciutats i hauran de permetre la difusió dels resultats.

En el cas d'implantació de camins escolars, el programa haurà d'explicar com a mínim amb un estudi de les possibles rutes i itineraris amb criteris de seguretat vial i mobilitat alternativa, desenvolupament de les mesures a implantar pel centre escolar i de les actuacions a dur a terme en coordinació amb les autoritats municipals competents, i activitats d'informació i promoció entre pares i alumnes. Si es considerara necessari es podrà contractar una empresa especialitzada per a la fase d'estudi i assessorament en la implantació del programa.

En el cas de la implantació de Plataformes Smart City, aquestes hauran de recollir la informació de la ciutat, propiciant la interoperabilitat entre els diferents serveis municipals de manera que permeta la gestió d'aquests, fomentant la digitalització i permetent als ciutadans beneficiar-se d'entorns intel·ligents. Perquè puguen considerar-se subvencionables, aquestes plataformes hauran d'integrar la gestió òptima i eficient de la mobilitat en els territoris. En el cas d'ampliacions de plataformes existents, només seran subvencionables les dirigides a implementar o modificar la gestió òptima i eficient de la mobilitat.


Actuació T21C - Promoció de transport urbà amb bicicleta.
Dins d'aquesta actuació es diferencien tres tipologies:


– Tipus 1. Sistemes públics de préstec de bicicletes.
Consisteix en el disseny i implantació de la posada en servei de sistemes de bicicletes d'ús públic en municipis i nuclis interurbans, fomentant la compatibilitat dels sistemes de bicicletes d'ús públic dels municipis de la Comunitat, creant serveis supramunicipals entre aquelles localitats pròximes de tal manera que els diferents sistemes s'integren en un únic sistema de préstec.

Els sistemes estaran orientats a la mobilitat diària i molt especialment a la mobilitat obligada (desplaçaments per motiu de treball i estudi), per la qual cosa s'hauran de preveure dissenys i propostes que complementen l'oferta de transport públic i que faciliten els desplaçaments cap a les estacions i des de les estacions, parades i bescanviadors de transport públic.

El servei haurà d'estar actiu per un període mínim de cinc anys a partir de la posada en marxa d'aquest. Cada sistema tindrà incorporat un sistema de control d'usuaris informatitzat que, a més, servisca per a gestionar el sistema, admetent-se la presència parcial o total de bicicletes elèctriques

– Tipus 2. Vies ciclistes urbanes.
Execució de noves vies ciclistes en àmbits urbans i/o periurbans, incloent la construcció, condicionament o millora de l'espai públic per a l'ús ciclista i les seues obres complementàries d'urbanització. Podrà donar-se suport, entre altres, l'execució de carrils bici, voreres bici i carrer bici.
Només seran susceptibles de suport quan es realitzen en ciutats o àrea funcionals urbanes, és a dir, que tinguen un caràcter exclusivament urbà.

– Tipus 3. Aparcaments públics i assegurances de bicicletes.

S'inclouen dins d'aquesta actuació la instal·lació de sistemes d'aparcament públic i segur de bicicletes que puguen ser utilitzats per qualsevol ciutadà. Aquests sistemes podran estar situats en la via pública o en zones d'estacionament de vehicles, com a pàrquings urbans, etc., però en qualsevol cas hauran de ser accessible des de la via pública per qualsevol ciutadà. La ubicació específica del sistema estarà justificada per la seua conveniència a fi de facilitar l'ús de bicicleta per a la mobilitat obligada. Només seran susceptibles de suport quan es realitzen en ciutats o àrees funcionals urbanes, és a dir, que tinguen un caràcter exclusivament urbà.
Per a les 3 tipologies de projectes, es prioritzaran aquelles actuacions que presenten un pla director on s'haja analitzat el foment de l'ús de la bicicleta en general.
Així mateix, per a totes les actuacions incloses en aquesta actuació, les ciutats on es desenvolupen aquests projectes han de tindre un Pla de mobilitat urbana sostenible (PMUS) o una estratègia global del municipi en matèria de mobilitat sostenible, on s'incloga l'impuls de la bicicleta i el desenvolupament d'infraestructures ciclistes.


Actuació T21E - Projectes de logística urbana sostenible.
Aquesta actuació va dirigida a recolzar projectes de logística urbana sostenible que permeten gestionar la càrrega i descàrrega en les ciutats de manera més sostenible, racionalitzant així el procés de distribució de mercaderies en els nuclis urbans, la denominada “última milla”, i reduint significativament el consum d'energia del procés i millorant la qualitat de l'aire. A manera d'exemple s'inclourien en aquesta actuació projectes com el càrrec-*bike, noves tecnologies de suport a la gestió de la càrrega, descàrrega i distribució urbana de mercaderies, etc.
Les ciutats afectades pels projectes hauran de comptar amb un Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (*PMUS) o una estratègia global del municipi en matèria de mobilitat sostenible.


Actuació T24B - Sistemes intel·ligents de transport públic urbà.
Aquesta actuació pretén impulsar la major participació dels mitjans de transport públic i/o col·lectiu en la mobilitat urbana, mitjançant la introducció de sistemes intel·ligents que milloren l'eficiència del mateix i la millora de la gestió de les flotes de transport públic, per a aconseguir reduir els consums d'energia en la seua operació i disminuir les emissions contaminants. A manera d'exemple s'inclourien en aquesta actuació projectes de priorització semafórica, aplicació de les noves tecnologies de la informació o billética en els sistemes de transport públic, sistemes d'informació als passatgers, programari/maquinari relatiu a planificació i control de rutes, itineraris i paràmetres en la conducció dels vehicles de la flota, sistemes tecnològics de millora en la gestió del combustible, etc.
En els sistemes de gestió de flotes, es justificarà tècnicament que els sistemes a implantar permeten una gestió i optimització dels recursos mitjançant la localització, les comunicacions amb un servidor en l'oficina, el control, l'anàlisi de dades energètiques mitjançant programari i generació d'informes de la flota de transports. Els sistemes de gestió hauran de proporcionar en temps real dades energètiques de la flota: litres de combustible consumits i distància recorreguda, trajecte realitzat, excés de revolucions del motor, excés de temps de ralentí, etc.
No seran subvencionables equips GPS que no permeten una gestió energètica de la flota.

No són objecte de suport les actuacions de millora del transport interurbà entés com aquell que no es realitza exclusivament dins d’àrees urbanes o zones d’afectació urbana (àrees metropolitanes, etc.).
Les ciutats afectades pels projectes hauran de comptar amb un Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS) o una estratègia global del municipi en matèria de mobilitat sostenible.

Actuació T27A - Adquisició de vehicles elèctrics o propulsats per combustibles alternatius.

El programa té la finalitat de promoure l'adquisició de vehicles de servei públic d'emissió zero (elèctrics, amb pila de combustible o alimentats per hidrogen) destinats al transport urbà per carretera, mitjançant l'atorgament d'ajudes econòmiques que disminueixen el sobrecost en els vehicles alternatius en relació amb vehicles equivalents de disseny i motorització tradicional.

A l'efecte d'aquesta ordre s'entén com a vehicle elèctric les següents tipologies:
– Vehicle elèctric pur o a bateries (BEV, en anglés Battery Electric Vehicle).
– Vehicle elèctric de rang estés (EREV, en anglés Extended Range Electric Vehicle).
– Vehicles elèctrics híbrids endollables (PHEV, en anglés Plug in Hybrid Electric Vehicle).

Serà objecte d'ajuda:

– L'adquisició d'autobusos o autocars, categoria M2 i M3 nous, elèctrics, amb pila de combustible o alimentats per hidrogen, destinats al transport públic urbà.

– L'adquisició de camions categoria N2 i N3 nous, elèctrics, amb pila de combustible o alimentats per hidrogen, destinats a servei públic urbà (recollida de residus sòlids urbans o similar).

L'ajuda també s'aplicarà a l'adquisició de vehicles elèctrics de fins a dotze mesos d'antiguitat des de la primera matriculació fins a la data de presentació de la sol·licitud, la titularitat de la qual haurà d'ostentar-la el concessionari, punt de venda o fabricant/importador del vehicle que realitze la venda del vehicle al beneficiari de l'ajuda. A més, el vehicle haurà d'haver sigut adquirit pel punt de venda com a vehicle nou al fabricador o importador.

Actuació T29A - Estacions de recarrega d'hidrogen.

El programa té la finalitat de promoure la implantació d'estacions de recàrrega o ompliment d'hidrogen, destinades a servei públic en general o a una determinada flota de vehicles de servei públic. Només se subvencionaran les infraestructures de recàrrega o proveïment de carburant que subministren hidrogen a vehicles. En este cas, el beneficiari de l'ajuda haurà d'aportar el compromís que, a tot tardar el 31 de desembre de 2035, la infraestructura de proveïment de carburant subministrarà exclusivament hidrogen renovable

No es concediran ajudes destinades a inversions en infraestructures de recàrrega i proveïment de carburant en ports.

 

tipoAyuda.gif Tipus d'ajuda

 

Subvenció a fons perdut, amb els límits i característiques establits en cadascuna de les actuacions:

Actuació T21B: El suport màxim per a aquesta actuació tindrà un límit del 40% del cost subvencionable, podent incrementar-se en 10 punts percentuals en el cas de les ajudes concedides a xicotetes i mitjanes empreses o a les activitats no econòmiques d'entitats privades sense ànim de lucre. Per al cas d'activitats no econòmiques d'entitats públiques l'ajuda és del 60%.

L'ajuda màxima global del projecte serà de 400.000 euros.

Actuació T21C:

Per a projectes Tipus 1

El càlcul de l'ajuda es realitzarà en funció del nombre de bicicletes convencionals (N), elèctriques (BE) i del nombre d'ancoratges o compartiments del sistema automàtic destinats a l'enganxe, recepció i préstec de les bicis del sistema (A), segons la següent fórmula:

Ajuda = 25.000 + 80 N + 400 BE + 500 A

Almenys han de contemplar-se com a nombre d'ancoratges el mateix nombre que de bicicletes. L'ajuda màxima calculada segons la fórmula anterior no podrà superar el del 40% del cost subvencionable, podent incrementar-se en 10 punts percentuals en el cas de les ajudes concedides a xicotetes i mitjanes empreses o a les activitats no econòmiques d'entitats privades sense ànim de lucre. Per al cas d'activitats no econòmiques d'entitats públiques l'ajuda és del 60%.

L'ajuda màxima global del projecte serà de 150.000 euros.

Per a projectes tipus 2:

Sense perjudici del que es disposa en l'article 3.3. de la present resolució, el suport màxim per a aquesta actuació tindrà un límit del 40 % del cost subvencionable i podrà incrementar-se en 10 punts percentuals en el cas de les ajudes concedides a petites i mitjanes empreses o a les activitats no econòmiques d'entitats privades sense ànim de lucre. Per al cas d'activitats no econòmiques d'entitats públiques l'ajuda és del 60%.

S'estableix un màxim de 400.000 € per projecte.

Per a projectes Tipus 3:

Sense perjudici del que es disposa en l'article 3.3. de la present resolució, el suport màxim per a aquesta actuació tindrà un límit del 40% del cost subvencionable, però podrà incrementar-se en 10 punts percentuals en el cas de les ajudes concedides a xicotetes i mitjanes empreses o a activitats no econòmiques d'entitats privades sense ànim de lucre. Per al cas d'activitats no econòmiques d'entitats públiques l'ajuda és del 60%.

S'estableix un màxim de 400.000 € per projecte.

Actuació T21E: el suport màxim per a aquesta actuació tindrà un límit del 40% del cost subvencionable, però podrà incrementar-se en 10 punts percentuals en el cas de les ajudes concedides a xicotetes i mitjanes empreses o a activitats no econòmiques d'entitats privades sense ànim de lucre. Per al cas d'activitats no econòmiques d'entitats públiques l'ajuda és del 60%.  En el cas que el projecte contemple l'adquisició de bicicletes elèctriques i/o tricicles elèctrics de càrrega, l'ajuda màxima és, per a aquests conceptes, de 300 euros per bicicleta elèctrica i 1.500 euros per tricicle.

L'ajuda màxima global del projecte és de 100.000 euros.

Actuació T24B: el suport màxim per a aquesta actuació tindrà un límit del 40% del cost subvencionable, però podrà incrementar-se en 10 punts percentuals en el cas de les ajudes concedides a xicotetes i mitjanes empreses o a activitats no econòmiques d'entitats privades sense ànim de lucre. Per al cas d'activitats no econòmiques d'entitats públiques l'ajuda és del 60%.

L'ajuda màxima global del projecte és de 100.000 euros i les ajudes dins d'aquesta actuació estaran limitades a 300.000 euros per entitat beneficiària.

Actuació T27A: les ajudes no podran superar el 45% del cost subvencionable per a l’adquisició de vehicles de transport de viatgers; estes podran incrementar-se en 5 punts percentuals en el cas de les ajudes concedides a petites i mitjanes empreses o a activitats no econòmiques d’entitats privades sense ànim de lucre. En el cas d’adquisició de vehicles de servei públic no associats a una concessió de transport de viatgers, les ajudes no podran superar el 30% del cost subvencionable; estes podran incrementar-se en 20 punts percentuals en el cas de les ajudes concedides a petites i mitjanes empreses o a activitats no econòmiques d’entitats privades sense ànim de lucre.

En el cas de les activitats no econòmiques d’entitats públiques, l’ajuda serà del 60 %, independentment que el servei públic siga de transport de viatgers o no.

S'estableixen els següents límits màxims per tipologia de vehicle:

 

Import màxim unitari per tipologia de vehicle (€)

M2

M3 (12 m)

M3 (18 m)

N2

N3

80.000

200.000

260.000

90.000

100.000

80.000

200.000

260.000

90.000

100.000

 

L'ajuda màxima global del projecte és de 260.000 euros i les ajudes dins d'aquesta actuació estaran limitades a 520.000 euros per entitat beneficiària.

Actuació T29A: les ajudes no podran superar el 40% del cost subvencionable podent incrementar-se en 10 punts percentuals en el cas de les ajudes concedides a xicotetes i mitjanes empreses o a activitats no econòmiques d'entitats privades sense ànim de lucre. Per al cas d'activitats no econòmiques d'entitats públiques l'ajuda és del 60%.

L'ajuda màxima global del projecte és de 200.000 euros i les ajudes dins d'aquesta actuació per entitat beneficiària estaran limitades a 400.000 euros.

Les ajudes previstes en aquesta convocatòria, compten amb finançament del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), a través del Programa de la Comunitat Valenciana FEDER 2021-2027, dins de l'objectiu polític 2 “Una Europa més verda, baixa en carboni en transició cap a una economia amb zero emissions netes de carboni i resilient”, i en el marc de l'objectiu específic 2.8. “Foment de la mobilitat urbana multimodal sostenible, com a part de la transició cap a una economia amb nivell zero d'emissions netes de carboni”

costesSubvencionables.gif Costos subvencionables

Actuació T21B:  Els costos subvencionables seran els costos addicionals d’inversió determinats comparant els costos de la inversió amb els d’una hipòtesi de contrast sense ajuda, segons el que establix l’article 36.4 del Reglament (UE) núm. 651/2014, de la Comissió, de 17 de juny de 2014.

En el cas de les ajudes dirigides a activitats no econòmiques d'entitats sense ànim de lucre i administracions públiques, el cost subvencionable és la inversió elegible del projecte.

Es considera inversió elegible del projecte:

- Les inversions en equips, instal·lacions, programari específic, estudi de viabilitat de la mesura a implantar,

- Obra civil directament relacionada amb el projecte

- Els costos d'explotació estrictament necessaris per a l'execució del projecte. Els costos d'explotació es consideraran com a subvencionables només els corresponents al primer any de funcionament, incloses les llicències de programari específic.

- L'estudi de viabilitat no podrà superar el 20% de la inversió elegible total del projecte.

En el cas que el projecte incloga l'adquisició de vehicles, aquests no seran subvencionables.

Actuació T21C:

Els costos subvencionables seran els costos addicionals d’inversió determinats comparant els costos de la inversió amb els d’una hipòtesi de contrast sense ajuda, segons el que establix l’article 36.4 del Reglament (UE) núm. 651/2014, de la Comissió, de 17 de juny de 2014.

En el cas de les ajudes dirigides a activitats no econòmiques d'entitats sense ànim de lucre i administracions públiques, el cost subvencionable és la inversió elegible del projecte.

Es considera inversió elegible del projecte:

Per a projectes tipus 1:
– Les inversions en bicicletes, programari i maquinari necessari per al funcionament dels sistemes i les inversions en equips i instal·lacions de les bases de préstec de bicicletes.

Per a projectes tipus 2:
– Les despeses relatives al projecte i obra que de manera inequívoca responguen a la naturalesa de l'actuació subvencionada i són estrictament necessàries per a aquesta. S'inclou el cost del projecte, la direcció d'obra i l'estudi de seguretat i salut fins a un màxim del 10 % de la inversió elegible total del projecte. S'estableix així mateix una inversió elegible màxima de 250.000 €/km.

Per a projectes tipus 3:
– Les inversions en equips, instal·lacions, programari específic i l'obra civil directament relacionada amb el projecte pilot.

Actuació T21E: Els costos subvencionables seran els costos addicionals d’inversió determinats comparant els costos de la inversió amb els d’una hipòtesi de contrast sense ajuda, segons el que establix l’article 36.4 del Reglament (UE) núm. 651/2014, de la Comissió, de 17 de juny de 2014.

En el cas de les ajudes dirigides a activitats no econòmiques d'entitats sense ànim de lucre i administracions públiques, el cost subvencionable és la inversió elegible del projecte.

Es considera inversió elegible del projecte les inversions en equips, instal·lacions, programari específic, estudi de viabilitat de la mesura a implantar o si escau un pla de logística urbana sostenible (SULP), obra civil directament relacionada amb el projecte i els costos d'explotació corresponents al primer any de funcionament estrictament necessaris per a l'execució del projecte.

El cost de l'estudi de viabilitat o el SULP no podrà superar el 20% de la inversió elegible total del projecte.

En el cas que el projecte incloga l'adquisició de vehicles per al repartiment, només seran subvencionables les bicicletes i tricicles de càrrega elèctrics, de pedaleig assistit nous que utilitzen un motor amb potència no superior a 250 W com a ajuda a l'esforç muscular del conductor. Aquest motor haurà de detindre's quan el conductor deixe de pedalar o la velocitat supere els 25 km/h. La bateria haurà de tindre una densitat energètica de, com a mínim, 100 Wh/Kg. Per al càlcul de la densitat energètica s'usaran els valores de capacitat (Ah), voltatge (V) i pes de la bateria (kg), declarats pel fabricant. El pes de la bateria inclou el cos complet, tal com s'extrau de la bicicleta. A causa de les seues característiques inherents, es considerarà que totes les bateries d'ions de liti (Li) compleixen aquesta condició. En el cas del tricicle de càrrega, haurà de ser capaç de transportar, com a mínim, 150 kg de mercaderia. Queden exclosos els vehicles de similars característiques o les bicicletes capaces de funcionar sense pedaleig per part de la persona usuària, per mitjà d'acceleradors o qualsevol tipus d'accionament.

Actuació T24B: Els costos subvencionables seran els costos addicionals d’inversió determinats comparant els costos de la inversió amb els d’una hipòtesi de contrast sense ajuda, segons el que establix l’article 36.4 del Reglament (UE) núm. 651/2014, de la Comissió, de 17 de juny de 2014.

En el cas de les ajudes dirigides a activitats no econòmiques d'entitats sense ànim de lucre i administracions públiques, el cost subvencionable és la inversió elegible del projecte.

Es considera inversió elegible del projecte:

- Les inversions en equips, instal·lacions, programari/maquinari específic i l'obra civil relacionada directament amb el projecte.

El cost de l'obra civil no podrà superar en cap cas el 20% de la inversió elegible total del projecte.

Actuació T27A: seran subvencionables, d’acord amb el que establix l’article 36 ter.3.a del Reglament (UE) núm. 651/2014, de la Comissió, de 17 de juny de 2014, els costos addicionals de l’adquisició del vehicle d’emissió zero; estos costos es calcularan com la diferència entre els costos d’inversió de la compra del vehicle d’emissió zero i els costos d’inversió de la compra d’un vehicle de la mateixa categoria que complisca les normes aplicables de la Unió que ja estiguen en vigor i que hauria sigut adquirit sense l’ajuda.

En el cas de les ajudes dirigides a activitats no econòmiques d'entitats sense ànim de lucre i administracions públiques, el cost subvencionable és la inversió elegible del projecte.

Es considera inversió elegible del projecte la base imposable del vehicle abans d'impostos.

Actuació T29A: Es consideren costos subvencionables els costos de construcció, instal·lació, millora o ampliació de la infraestructura de recàrrega o proveïment de carburant, d’acord amb el que establix l’apartat 3, de l’article 36 bis del Reglament (UE) núm. 651/2014, de la Comissió, de 17 de juny de 2014.

En el cas de les ajudes dirigides a activitats no econòmiques d'entitats sense ànim de lucre i administracions públiques, el cost subvencionable és la inversió elegible del projecte.

Es considera inversió elegible del projecte:

– Els costos de construcció, instal·lació, millora o ampliació de la infraestructura de proveïment de carburant. Estos costos podran incloure els costos de la infraestructura de proveïment de carburant i els equips tècnics connexos, la instal·lació elèctrica necessària, l’obra civil, els costos d’instal·lació, enginyeria i els costos d’obtenció dels permisos corresponents.

També s’hi podran incloure els costos d’inversió de la producció in situ d’hidrogen renovable, i els costos d’inversió de les unitats per a emmagatzemar-lo. La capacitat nominal de producció de la instal·lació de producció d’hidrogen renovable in situ no excedirà de la potència nominal o capacitat de proveïment de carburant màxima de la infraestructura de proveïment de carburant a la qual estiga connectada.

Terminis

Els terminis de presentació de sol·licituds són els indicats en el quadre següent:

Termini de presentació de sol.licitud Inici dels projectes Període subvencionable de despeses Data màx. de justificació dels projectes
Des del 20/12/2023 fins al 28/02/2024 A partir de la presentació de la sol.licitud Des de la sol.licitud d'ajuda fins al 30/04/2025 30/04/2025

 

Criteris de valoració

 

Vegeu l'Annex de la Resolució de convocatòria.

comoSolicitar.gif Sol.licitud y documentació


SOL·LICITUD I DOCUMENTACIÓ (que haurà d'acompanyar a la sol·licitud):
• Imprès de sol·licitud normalitzat, generat mitjançant el programa informàtic "Sol.licit@" (vegeu "Documentació annexa", en el marc lateral dret d'aquesta mateixa pàgina).
• Memòria tècnica del projecte en funció del programa al que se sol·liciten ajudes, signada per tècnic competent, segons model facilitat per l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) (vegeu "Documentació annexa", en el marc lateral dret d'aquesta mateixa pàgina).
• Documentació complementària de caràcter administratiu. Els documents a presentar seran funció del tipus de sol·licitant (particular, empresa, etc.). Aquesta documentació està indicada en la convocatòria d'ajudes; addicionalment apareixerà relacionada per a cada tipus de sol·licitant, en el moment d'imprimir la sol·licitud quan s'empre el programa informàtic.
• Resta de documentació especificada en l'article 7 de la convocatòria d'ajudes.


LLOC DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS:

La tramitació tant de la sol·licitud, com en general del procediment, és electrònica i requerirà que l'entitat sol·licitant dispose durant totes les fases del procediment de certificat de representant d'entitat –o de persona física per als empresaris/àries individuals- emés per la Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana, o per qualsevol entitat reconeguda en la Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació establits a Espanya, publicada en la seu electrònica del Ministeri d'Indústria i Turisme.

Així mateix, l'entitat sol·licitant podrà autoritzar una altra persona perquè realitze qualsevol tràmit relacionat amb aquesta convocatòria sempre que aquesta autorització conste en el Registre de Representants de la ACCV (https://www.accv.es/servicios/registro-de-representantes/).

La tramitació de la sol·licitud suposa la signatura d'aquesta i dels seus annexos i es presentarà en el registre telemàtic de l'IVACE a través de la seua pàgina web.

Una vegada presentada la sol·licitud davant el registre electrònic, aquest emetrà automàticament un resguard acreditatiu de la presentació de la sol·licitud, que podrà ser arxivat o imprés per l'entitat interessada, en els termes establits en el Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'Administració Electrònica de la Comunitat Valenciana.

Esta web utiliza cookies con el objetivo principal de mejorar la experiencia y navegación del usuario en el portal. Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso.