enllumenatpublic23 web

Dirigit a: Entitats locals de la CV

Presentació sol.licituds:  Des del 20/01/2023 fins al 28/02/203

Termini de justificació: Fins al 19 de juliol de 2024

 * Resolució de 10 de gener de 2023, del president de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual es convoquen ajudes per a l'execució de mesures d'estalvi i eficiència energètica en els sistemes d'enllumenat públic exterior existent en els municipis de la Comunitat Valenciana, a càrrec del pressupost de l'exercici 2023 (DOGV nº 9515 de data 19/01/2023)

 

Objectiu
 
La convocatòria pretén facilitar l’accés al finançament als municipis de la Comunitat Valenciana per a la realització de projectes de la renovació dels sistemes d’enllumenat públic exterior amb criteris d’estalvi i eficiència energètica.
 
empresasbeneficiarias-p Entitats beneficiàries
 

Entitats locals pertanyents a la Comunitat Valenciana, amb menys de 30.000 habitants, segons les xifres oficials de població resultants de la revisió del Padró municipal referides a l’1 de gener de 2021, publicat per l’Institut Nacional d’Estadística.

 

actuacionesApoyables.gif Actuacions objecte de suport
 

Les actuacions energètiques susceptibles de suport són les següents:

a) Substitució de llums per altres de menor potència i major eficàcia lluminosa (lm/W).
b) Substitució de lluminàries per altres lluminàries amb major rendiment i llum de menor potència.
c) Instal·lació de sistemes de regulació del nivell lluminós que permeten reduir els nivells d'il·luminació en les vies públiques quan es redueix l'activitat de les mateixes.
d) Instal·lació de sistemes d'encès/apagat mitjançant rellotge astronòmic o sistemes centralitzats de control d'enllumenat públic.
e) Instal·lació de lluminàries basades en energia solar fotovoltaica, tant autònomes com híbrides.
 
En qualsevol cas, les actuacions proposades hauran de reduir el consum d'energia elèctrica en, almenys, un 40% respecte a la situació inicial, la qualificació energètica de la nova instal·lació haurà de ser A o B i haurà de complir amb les prescripcions del Reglament d'eficiència energètica en instal·lacions d'enllumenat exterior i les seues instruccions tècniques complementàries (RD 1890/2008).
 
Així mateix, l'actualització de lluminàries i llums mitjançant equips “retrofit”, és a dir, qualsevol proposta que implique la modificació d'una lluminària ja instal·lada adaptant-la a tecnologia LED, haurà de complir i justificar documentalment els criteris establits en el document «Requisits tècnics exigibles per a lluminàries amb tecnologia LED d'enllumenat exterior» elaborat per l’IDAE i el Comité Espanyol d'Il·luminació, disponible en la pàgina web de l'IVACE. En aquest cas, l'empresa que haja modificat el conjunt de llum i lluminària original haurà d'aportar un certificat responsabilitzant-se d'aquestes modificacions i indicant el compliment de tots els requisits que li siguen aplicable a la nova lluminària, d'acord amb l'indicat en aquest document..
 

El rendiment mínim de les noves lluminàries serà sempre concorde al tipus de via i hauran de tindre una temperatura de color menor o igual a 3000 oK, recomanant-se utilitzar lluminàries amb una temperatura de color inferior a 3.300 oK. D'altra banda, i segons el que s'estableix en el document «Requeriments tècnics exigibles per a lluminàries amb tecnologia LED d'enllumenat exterior», les lluminàries LED hauran de tindre un valor màxim del flux hemisfèric superior (FHSINST) a 0 graus d'inclinació, menor o igual al 3%, per a lluminàries tipus funcional, menor o igual al 5% per a lluminàries tipus ambiental i fanal, i menor o igual a l'1% per a lluminàries tipus projector, complint en tot cas amb el que s'estableix en la ITC-EA-03 del Reglament eficiència energètica instal·lacions d'enllumenat exterior (RD 1890/2008) segons la zona classificada.

Les lluminàries basades en energia solar podran ser tant autònomes com híbrides, i hauran de comptar amb la corresponent lluminària, els panells solars i un controlador de càrrega i descàrrega que gestione la bateria per a emmagatzemar energia. Els panells solars hauran d'estar integrats en la pròpia lluminària o en defecte d'això en el pal o bàcul de manera individual. No seran subvencionables instal·lacions d'autoconsum solar fotovoltaic, encara que estiguen associats a projectes d'enllumenat si no compleixen el criteri anterior.

 
tipoAyuda.gif Tipus d'ajuda
 

Es tracta d'una ajuda reemborsable bonificada en el seu tipus d'interès (préstec) combinada amb subvencions sobre els costos subvencionables dels projectes associats.

Característiques del préstec bonificat

Quantia del préstec: 100% dels costos subvencionables del projecte. L'import màxim del préstec es calcularà d'acord amb la fórmula següent:         Import màxim del préstec (€) = 600 x PL + 1.500 x PLS.

    • PL= punt de llum substituït. A l'efecte d'aquesta fórmula, s'entén per punt de llum substituït, punt de llum sobre el qual es realitza alguna actuació, no sols de canvi, sinó de regulació i control.
    • PLS = Punt de llum alimentat per energia solar.

         L'import màxim del préstec serà de 200.000 €.

• Tipus d'interès: 0%.

Quotes d'amortització semestrals. El termini d'amortització serà de 72 mesos, i les quotes d'amortització seran semestrals, 12 quotes d'amortització. Les 6 últimes quotes no seran girades a l'entitat beneficiària per coincidir amb l'import de la subvenció prevista, sempre que s'haja verificat l'execució del projecte i les obligacions inherents a aquest. La primera quota d'amortització es farà efectiva el 29 de setembre de 2024, i les posteriors, successivament, cada semestre fins al 30 de març de 2027, excepte una modificació posterior d'aquests terminis per mitjà d’una resolució de la Direcció General de l'IVACE.

• Garanties: Exempt.

• Comissions: sense comissions d'estudi ni obertura de l'operació.

Característiques
de la subvenció
a fons perdut

Percentatge de subvenció: el percentatge de subvenció a fons perdut serà del 50 % de l'import dels costos subvencionables, sense que la quantia de subvenció puga superar els 100.000 euros per projecte

Intensitat màxima de l'ajuda (préstec bonificat i subvenció a fons perdut)

Calculada en funció dels costos subvencionables. S'obtindrà mitjançant la suma del percentatge de la subvenció bruta equivalent corresponent al préstec concedit, i del percentatge de l'ajuda concedida en forma de subvenció a fons perdut.

Cancel·lació anticipada

Una vegada satisfetes les tres primeres quotes d'amortització del préstec i verificada la correcta execució del projecte, podrà sol·licitar la cancel·lació anticipada de la totalitat del préstec sense que açò supose cap tipus de penalització ni imposició de comissions..

 

Esquema general
 

 esquemaalumbrado23 v

costesSubvencionables.gif Costos subvencionables
 

Es consideraran costos subvencionables:

a) Equips i instal·lacions auxiliars, incloent lluminàries, llums, balastos electrònics, rellotges astronòmics, equips de centralització, sistemes de regulació del nivell lluminós, quadres elèctrics, reforma d'esteses i instal·lacions directament associats al projecte de renovació d'equips objecte de l'ajuda. . Així mateix, seran subvencionables els panells solars, bateries i controladors de càrrega associats a les lluminàries alimentades per energia solar, sempre que complisquen amb el que s'estableix en l'article 2.1 de la convocatòria.

b) Enginyeria: incloent l'elaboració, pel tècnic competent, dels projectes tècnics relacionats amb les actuacions i els costos de direcció facultativa d'obra.

c) Obra civil associada a l'actuació i els de muntatge de les instal·lacions.

d) Podrà ser subvencionable, i per tant finançable, l'IVA suportat, sempre que no siga susceptible de recuperació o compensació.

La suma dels imports de despesa en enginyeria, obra civil i muntatge no podrà superar el pressupost d'adquisició dels aparells i equips per a la instal·lació d'enllumenat.

La suma dels costos subvencionables del projecte haurà de ser superior a 20.000 euros

 

Terminis

 

Termini de presentació de sol·licituds: Els terminis de presentació de sol·licituds són els indicats en el quadre següent

Termini de presentació de sol.licituds Inici del projecte  Període subvencionable de despeses  Fi termini justificació (límit període pagament)
Des del 20/01/2023 fins al 28/02/2023 partir de l'1/01/2023 Des de la sol·licitud d'ajuda fins al 19/07/2024 19/07/2024

 

Criteris de valoració
 

• Energia estalviada en el projecte (màxim 57 punts): Es concedirà major puntuació com més gran percentatge d'estalvi energètic existisca respecte a la situació inicial.
• Abast del projecte (màxim 15 punts): Es valoraran amb major puntuació projectes que suposen la renovació completa de l'enllumenat del municipi enfront de renovacions parcials.
• Tipus d'actuació (màxim 5 punts): Es valorarà amb major puntuació les actuacions integrals (canvi de lluminària, regulació i control) enfront de la substitució de llums o equips.
• Realització d'auditoria energètica (20 punts): es valorarà amb 20 punts aquells municipis que presenten una auditoria energètica integral de tot l'enllumenat públic del municipi que complisca amb la metodologia i els continguts indicats en el document “Auditoria energètica d'enllumenat exterior” disponible en la pàgina web .
• Percentatge de persones treballadores amb diversitat funcional per damunt del 2% sobre el total de la plantilla (3 punts).

Perquè un projecte puga ser aprovat, haurà de tenir una puntuació total mínima de 40 punts.

 

comoSolicitar.gif Sol.licitud i documentació
 

SOL·LICITUD I DOCUMENTACIÓ (que haurà d'acompanyar a la sol·licitud):
• Sol·licitud d'ajuda: la sol·licitud s'adequarà al model normalitzat el qual es generarà a través de l'aplicació web de sol·licitud accessible en l'apartat 'Documentació annexa', que inclourà les declaracions responsables establides en l'article 6 de la convocatòria.
• Memòria tècnica del projecte datada i signada segons model facilitat per l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) (vegeu "Documentació annexa", en el marc lateral dret d'aquesta mateixa pàgina).
• Resta de documentació especificada en l'article 6 de la convocatòria d'ajudes.


LLOC DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS:
La sol·licitud es presentarà davant el Registre Telemàtic de la Generalitat, el qual emetrà automàticament un resguard acreditatiu de la presentació de la sol·licitud, que podrà ser arxivat o imprès per l'interessat, en els termes previstos en el Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'Administració Electrònica de la Comunitat Valenciana
Una vegada emplenat el formulari de sol·licitud des del tràmit telemàtic, s'haurà d'annexar la memòria tècnica del projecte en format electrònic i, si escau, la resta de documentació.

 

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Esta web utiliza cookies con el objetivo principal de mejorar la experiencia y navegación del usuario en el portal. Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso.