eficiencia empresa y entidades v

Dirigit a: Empreses i entitats amb seu en la comunitat Valenciana
UEdeclaración VAL
Presentació sol·licituds: Des del 23 de novembre de 2022 fins al 31 d'octubre de 2023
Termini de justificació: 10 mesos des de la data de notificació de la resolució de la concessió de l'ajuda

* A continuació es descriuen breument les característiques principals d'aquest programa d'ajudes, si bé la informació que es considerarà com a oficial amb caràcter general serà la publicada en la Resolució de 15 de novembre de 2022, del president de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual es convoquen ajudes en matèria d'eficiència energètica en empreses, amb cofinançament de la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional. (DOGV nº 9475 de 22/11/2022), i posterior modificació de la convocatòria (DOGV nº 9510 de 12/01/2023)

 
Objectiu


L'objectiu d'aquesta mesura és facilitar la viabilitat econòmica de les inversions en estalvi d'energia en les empreses de la Comunitat Valenciana.

beneficiarios.gif Empresas beneficiarias

 

Podrà acollir a aquestes ajudes qualsevol empresa o entitat que exercisca la seua activitat dins d'un CNAE inclòs en un dels grups següents: G, H, I, J, K, L M, N, O, P, Q, R o S. No podran ser beneficiàries les administracions públiques, excepte el sector públic institucional de qualssevol administracions públiques a què es refereix l'article 2.2 de la Llei 40/2015 d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, ni les empreses de serveis energètics

actuacionesApoyables.gif Actuacions subvencionables

 

Les actuacions que podran ser objecte d'ajuda seran aquelles que produïsquen un estalvi d'energia i d'emissions de CO2 quantificables, i que es justifiquen documentalment. Així mateix, hauran de complir la legislació vigent que els afecte per al càlcul i desenvolupament de les mesures d'eficiència energètica. En el cas de no existir normativa o legislació aplicable s'utilitzarà la Millor Tecnologia Disponible (MTD).

El ràtio econòmic-energètic mínim serà de 150 tep/M€ (estalvi d'energia primària anual/inversió elegible).

El mesurament de l'estalvi energètic obtingut per l'aplicació d'aquesta convocatòria es calcularà seguint la metodologia de càlcul indicada en l'annex V de la Directiva 2012/27/UE, de 25 d'octubre de 2012.

Podran ser amb caràcter orientatiu les següents:

– Substitució d'equips i instal·lacions consumidores d'energia per equips i instal·lacions que gasten tecnologies d'alta eficiència o la millor tecnologia disponible, a fi de reduir el consum energètic i les emissions de CO?. Seran susceptibles de suport tant la substitució d'equips de procés com la dels equips auxiliars consumidors d'energia (calderes, compressors, cremadors, motors elèctrics, etc.).

– Recuperació de calors residuals.

– Millora del rendiment dels equips existents: variadors de freqüència en motors, incorporació de motors d'alta eficiència energètica en equips, etc.

– Els projectes d'implantació de sistemes de gestió energètica, mesura i control dels consums i variables energètiques de l'empresa.

– Millora de l'eficiència energètica de les instal·lacions de refrigeració.

– Substitució d'aparells de refrigeració i armaris de conservació refrigerats professionals, per uns altres d'alta eficiència energètica.

–  Sistemes d'automatització i control.

– Projectes de millora energètica de la il·luminació que no es troben dins de l'àmbit d'aplicació del DB HE del Codi Tècnic de l'Edificació (CTE).

– Projectes de millora energètica dels sistemes de climatització que no es troben dins de l'àmbit d'aplicació del DB HE del Codi Tècnic de l'Edificació (CTE). En aquest cas, els nous equips han de ser d'alta eficiència energètica i comptar amb la Millor Tecnologia Disponible (MTD).

– Projectes de millora de l'envolupant tèrmica de recintes climatitzats que no es troben dins de l'àmbit d'aplicació del Codi Tècnic de l'Edificació (CTE).

En qualsevol cas, els equips adquirits hauran de ser nous.

 

No seran subvencionables, entre altres, les següents actuacions:

– Projectes que suposen un augment del consum de combustibles fòssils, excepte la cogeneració d'alta eficiència definida segons el Reial decret 616/2007, d'11 de maig, sobre foment de la cogeneració.

– Implantació d'equips el propòsit dels quals siga millorar la qualitat de la xarxa elèctrica i no l'aconseguir un estalvi energètic, com és el cas dels estabilitzadors de tensió, filtres passius i actius de supressors d'harmònics, bateries de condensadors, etc. Solament es donaran suport a aquells equips que tinguen estabilització i control i únicament en la part del sistema que produïsca l'estalvi d'energia. A més, en aquest cas, s'haurà d'aportar un certificat d'un laboratori acreditat que confirme l'estalvi calculat.

– Projectes d'estalvi i eficiència energètica executats per empreses pertanyents als CNAE no inclosos en l'article 7 d'aquesta convocatòria.

– Instal·lacions d'evacuació de la calor dels equips a l'exterior per a augmentar el rendiment dels mateixos o qualsevol altra actuació realitzada per manteniment o conservació de les instal·lacions, independentment de si genera o no estalvi d'energia.

– Vehicles que s'utilitzen per a moviment de materials, mercaderies, persones i/o animals, tant a l'interior de l'empresa durant el procés d'extracció i elaboració del producte, com per al transport dels mateixos fora de l'empresa. Tampoc no seran susceptibles de suport els carregadors elèctrics per a aquesta mena de vehicles, ni la substitució de bateries.

- No seran subvencionables els projectes de millora de l'eficiència energètica de l'envolupant tèrmica, de reforma de les instal·lacions tèrmiques i d'il·luminació en edificis d'ús terciari no industrials, en els quals s'haja de complir la IT 1.1.4.1.2 del RITE.

El projecte objecte de subvenció s'haurà de radicar en el territori de la Comunitat Valenciana.

tipoAyuda.gif Tipus d'ajuda

 

Subvenció a fons perdut amb una quantia màxima del 35% del cost subvencionable, podent incrementar en 10 punts percentuals en el cas de les ajudes concedides a mitjanes empreses i 20 punts percentuals en el cas de les ajudes concedides a petites empreses o a les activitats no econòmiques que desenvolupen entitats i institucions sense ànim de lucre, amb un màxim de 300.000 € per projecte.

Aquestes ajudes compten amb finançament del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), a través del Programa Operatiu FEDER de la Comunitat Valenciana 2021-2027, dins de l'objectiu polític 2 “Una Europa més verda, baixa en carboni en transició cap a una economia amb zero emissions netes de carboni i resilient”, i en el marc de l'objectiu específic 2.1. “Foment de l'eficiència energètica i la reducció de les emissions de gasos d'efecte d'hivernacle”, sempre que les diferents actuacions s'ajusten al que s'estableix en el Reglament (UE) 2021/1058 del Parlament Europeu i del Consell, de 24 de juny de 2021, relatiu al Fons Europeu de Desenvolupament Regional i al Fons de Cohesió; al que es disposa en el Reglament  (UE) 2021/1060 del Parlament Europeu i del Consell, de 24 de juny de 2021, pel qual s'estableixen les disposicions comunes relatives al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu Plus, al Fons de Cohesió, al Fons de Transició Justa i al Fons Europeu Marítim, de Pesca i d'Aqüicultura i una altra normativa de desenvolupament.

costesSubvencionables.gif Costos subvencionables

 

Es consideren costos subvencionables els costos d'inversió addicionals necessaris per a aconseguir un nivell més elevat d'eficiència energètica. Aquests costos d'inversió addicionals es calcularan per diferència entre la inversió elegible del projecte, definida segons el següent paràgraf, i la inversió d'una instal·lació convencional equivalent que implicaria una menor eficiència energètica i que s'hauria pogut realitzar de forma creïble sense l'ajuda.

Es considera inversió elegible del projecte:

– Les inversions en equips i instal·lacions auxiliars (canonades, línies elèctriques, vàlvules, connexions, etc.) associades directament al projecte d'estalvi d'energia.

– Les inversions necessàries per al muntatge i posada en marxa dels equips i instal·lacions auxiliars assenyalats en l'apartat anterior.

– L'elaboració dels projectes tècnics relacionats amb les actuacions i els costos de direcció facultativa.

– Els costos d'execució de l'obra civil estrictament necessaris per a la realització del projecte.

– Els costos de transport.

– Els costos d'assistència tècnica i tots aquells necessaris segons establisca la normativa vigent que demostren estar vinculats directament a l'execució del projecte, així com els costos necessaris per a la legalització de les instal·lacions i l'obtenció de les llicències requerides en les diferents fases del projecte, tant dels col·legis professionals com de les diferents administracions afectades

Es consideraran només projectes la inversió elegible dels quals siga superior a 10.000 euros.

Terminis

 

Els terminis de presentació de sol·licituds són els indicats en el quadre següent:

 

 Termini de presentació de la sol.licitud Inici dels projectes  Període subvencionable de despeses Data máx. de justificació dels projectes
 Des del 23/11/2023 fins al 31/10/2023   A partir de la presentació de la sol.licitud  Des de la presentació de la sol·licitud fins a la data màxima de justificació 10 mesos des de la data de notificació de la resolució de la concessió de l'ajuda

 

Criteris de concessió

 

El criteri d'atorgament de les ajudes serà el del moment de presentació de les corresponents sol·licituds

comoSolicitar.gif Sol.licitud i documentació

 

SOL·LICITUD I DOCUMENTACIÓ (que haurà d'acompanyar a la sol·licitud):

  • Imprés de sol·licitud normalitzat, segons model generat mitjançant l'aplicació web de sol·licitud accessible en l'apartat "Documentació annexa", en el marc lateral dret d'aquesta mateixa pàgina. Es prega consultar prèviament les instruccions de descàrrega del programa.
  • Auditoria energètica/Memòria tècnica del projecte, segons model disponible en l'apartat "Documentació annexa", en el marc lateral dret d'aquesta mateixa pàgina.
  • Documentació complementària de caràcter administratiu/tècnic, en funció del tipus de sol·licitant indicada en l'article 9 de la convocatòria d'ajudes.
  • Resta de documentació especificada en l'article 9 de la convocatòria d'ajudes.

LLOC DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS:

La tramitació tant de la sol·licitud, com en general del procediment, serà electrònica i requerirà que la persona o entitat sol·licitant dispose durant totes les fases del procediment de certificat de representant d'entitat –o de persona física per als particulars i els empresaris/àries individuals- emés per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana, o per qualsevol entitat reconeguda en la Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació establits a Espanya, publicada en la seu electrònica del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme.

Així mateix, l'entitat sol·licitant podrà autoritzar una altra persona perquè realitze qualsevol tràmit relacionat amb aquesta convocatòria sempre que aquesta autorització conste en el Registre de Representants de la ACCV (https://www.accv.es/servicios/registro-de-representantes/).

La tramitació de la sol·licitud suposa la signatura de la mateixa i dels seus annexos i es presentarà en el registre telemàtic de l'IVACE a través de la seua pàgina web.

Una vegada presentada la sol·licitud davant el registre electrònic, aquest emetrà automàticament un resguard acreditatiu de la presentació de la sol·licitud, que podrà ser arxivat o imprés per l'entitat interessada, en els termes previstos en el Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'Administració Electrònica de la Comunitat Valenciana.

Esta web utiliza cookies con el objetivo principal de mejorar la experiencia y navegación del usuario en el portal. Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso.