Contingut del document:

NECESSITAT DE CERTIFICAT DIGITAL

TRAMITACIÓ DE SOL·LICITUDS I APORTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ A EXPEDIENTS

BÚSTIA DE RECEPCIÓ DE NOTIFICACIONS. TERMINIS

RESOLUCIÓ DE PROBLEMES TÈCNICS

 

NECESSITAT DE CERTIFICAT DIGITAL

La tramitació d'expedients en els programes d'IVACE és electrònica. La presentació electrònica requereix que l'entitat sol·licitant dispose durant totes les fases del procediment de certificat de representant d'entitat –o de persona física per als empresaris/àries individuals- emés per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana, o per qualsevol entitat reconeguda en la Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació establits a Espanya, publicada en la seu electrònica del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme.
 
Així mateix, l'entitat sol·licitant pot autoritzar una persona perquè realitze qualsevol tràmit relacionat amb les convocatòries sempre que aquesta autorització conste en el Registre de Representants de l'ACCV (https://www.accv.es/ciudadanos/registro-de-representantes/).

Per a tramitar la sol·licitud haurà d'utilitzar un certificat de representant d'entitat -o de persona física per als empresaris/àries individuals- , o bé fer-ho a través de persona autoritzada sempre que aquesta autorització conste en el Registre de Representants de l'ACCV. En cas contrari no es considerarà vàlidament presentada.

 

TRAMITACIÓ DE SOL·LICITUDS I APORTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ A EXPEDIENTS

Per a presentar una sol·licitud pot accedir a la pàgina del programa disponible en www.ivace.es i en la columna de la dreta trobarà els models i enllaços necessaris per a la tramitació de sol·licituds de nous expedients.

 presentarsol licitud

 
 

Serà necessari adjuntar també el fitxer PDF de dades de l'empresa generat en l'aplicació Solicit@ que està accessible en la web d'IVACE; aquest fitxer es generarà a través d'aquesta aplicació a la qual prèviament haurà d'haver accedit per a introduir/revisar les dades generals de l'empresa que figuren en la base de dades de l'IVACE. Igualment, en funció de cada programa, serà necessari aportar altres annexos (memòria tècnica, etc.), el detall de la qual es recollirà en les corresponents instruccions.
El procés d'emplenament d'una sol·licitud no és necessari realitzar-lo en una única sessió. Si necessita abandonar l'aplicació, la seua sol·licitud quedarà disponible en la seua Carpeta Ciutadana, mantenint les dades ja introduïdes per a reprendre-la quan desitge. Per a accedir a ella ha de fer-ho a partir de l'enllaç retolat com a Carpeta Ciutadana o com a Àrea Personal que sol trobar-se en la part superior dreta de tots els portals de GVA.
En la web d'IVACE també disposa de l'enllaç. En aquesta Carpeta Ciutadana també podrà accedir en qualsevol moment a la informació sobre l'estat dels seus expedients i rebre les seues notificacions.
 
 
Carpeta ciutadana

 

L'emplenament del formulari de sol·licitud la pot fer la persona signant (amb el seu certificat de representant d'entitat o certificat personal en qualitat d'autoritzat per l'entitat) o una tercera persona. En aquest últim cas, quan finalitze l'emplenament del formulari, l'haurà de remetre a la safata de signatures de la Carpeta Ciutadana corresponent al certificat signant de la sol·licitud.

En el formulari de sol·licitud. es recull una adreça de correu electrònic en la qual l'entitat sol·licitant rebrà els avisos de la documentació que l'IVACE deposite en la Carpeta Ciutadana en la qual es realitzen les comunicacions, el NIF de les quals vindrà indicat en el text de l'avís.

L'aportació de documentació addicional requerida per a la tramitació o qualsevol comunicació relativa a una sol·licitud ja registrada, es realitza també de manera electrònica en el registre electrònic d'IVACE, fent referència al número d'expedient al qual es vol adjuntar el document. S'accedeix seguint el procediment indicat per a la presentació de sol·licituds, però a través de l'enllaç d'aportació de documentació.

aportardocumentacio

 

 (puja)BÚSTIA DE RECEPCIÓ DE NOTIFICACIONS. TERMINIS

És molt important que recorde que les notificacions que es produïsquen al llarg de la vida administrativa dels seus expedients es rebran en la Carpeta Ciutadana corresponent al NIF signant de la sol·licitud inicial. Aquest Àrea Personal, la forma d'accés de la qual s'ha indicat en l'apartat anterior, funciona com l'adreça electrònica de referència on es remeten notificacions, requeriments d'esmena i qualsevol altre tipus de comunicació sobre la gestió dels seus expedients. En el cas que la persona signant haguera sigut una persona autoritzada, l'IVACE depositarà les notificacions en la seua Carpeta Ciutadana, mentre estiga vigent l'autorització; quan no siga així, es depositaran en la corresponent al NIF de l'entitat sol·licitant.

Per això, és recomanable que revise diàriament la seua Carpeta Ciutadana, per a atendre les possibles notificacions rebudes.

El termini disponible per a llegir una notificació és de 10 dies naturals des de la seua recepció. Passat aqueix termini, si no s'haguera llegit, s'entendria com rebutjada amb caràcter general i desapareixeria de la seua carpeta.

Tinga en compte que el rebuig d'una notificació administrativa, també quan es produeix per via electrònica, consta en l'expedient i es tindrà per realitzada l'esmentada notificació, seguint-se el procediment. Això podria ser causa, per exemple, de minoració, revocació o reintegrament de subvencions, així com motiu d'incórrer en interessos de demora o altres pèrdues econòmiques relacionades.

Cada vegada que reba una notificació en la Carpeta Ciutadana, es remetrà també un missatge d'avís a l'adreça de correu electrònic proporcionada en la sol·licitud, però qualsevol incidència en la seua recepció, amb independència de la seua causa, no modifica els terminis de còmput de les notificacions. Per això, la consulta directa i diària de la Carpeta Ciutadana permet evitar fallades de comunicació en el cas que es produïra algun error en el correu electrònic, com a activació de filtres de *spam o incidències amb el compte de correu electrònic a dalt esmentada, i d'aquesta manera evitar que els terminis de recepció i lectura de notificacions s'esgoten.

 (puja)


RESOLUCIÓ DE PROBLEMES TÈCNICS

•   Si té qualsevol dificultat o problema tècnic per a accedir a l'àrea personal o a una notificació electrònica, pot consultar la llista de preguntes freqüents de la GVA i seguir les instruccions que en ella s'indiquen.

•    Si té qualsevol dificultat a l'hora de realitzar els seus tràmits en IVACE, és a dir, realitzar una sol·licitud d'ajuda o una aportació de documentació, i es tracta d'un problema en l'accés inicial al tràmit o en el procés d'identificar-se amb certificat, seguisca igualment les instruccions del punt anterior.

https://www.gva.es/es/web/administracion-online/faqs-servicis-en-linia/ajuda


En tots els altres casos envie'ns un correu electrònic a:

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. i a Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. amb una explicació detallada del problema i adjuntant captures de pantalla de la seqüència de passos realitzats.

 

Quan problemes tècnics impedisquen la presentació en termini de documentació, recomanem que recopile evidències (captures de pantalla, correus electrònics, etc.) per a poder acreditar-ho davant l'IVACE.

En qualsevol cas, tinga en compte que l'IVACE només habilitarà un nou termini per a realitzar el tràmit pendent quan li conste que s'ha produït alguna incidència en els sistemes informàtics de l'Administració o d'un proveïdor de telecomunicacions o certificació involucrat en el procés.

Per tant, recomanem que dispose dels certificats digitals requerits amb temps suficient per a realitzar els tràmits. D'igual forma, aconsellem que comprove el correcte funcionament dels seus equips informàtics i que disposa de les versions de programari adequades. 

 

(puja)

Si vostè desitja formular una queixa, un suggeriment o un agraïment a l'IVACE pot fer-ho per escrit en la nostra seu, o en les oficines i registres als quals es refereix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, havent d'indicar:

                      - Nom i cognoms.
                      - Domicili, a efectes de notificació.
                      - Fets i raons en què es concrete amb claredat la queixa o exposició del suggeriment.
                      - Lloc i data.
                      - Firma.
 
Formes de tramitació:

                      - Queixes

                      - Suggeriments

                      - Agraïments

................................................................................................................................................
 
Normativa:
 
 
 

 

    sol-licitud    
    verticalok    

100x65notificacio-A

flechaizq   verticalok   verticaljustificacionok
renuncia-v   modificacion-v  
verticalok   verticalok  
aportacio   aportacio  
    aprovacioIVACE   justificacio
         verticalok
        aportacio

 

 

 

Plananualactividades2020Línies d'actuació de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial, IVACE, aprovades en el Consell de Direcció del 17 de desembre de 2019 

 

 

 

 

 > EPIV2020.- Estratègia de Política Industrial Visió 2020 

El 2 de novembre de 2010, el Govern Valencià va aprovar l'Estratègia de Política Industrial (EPI) per al període 2010-2015, arreplegant un ampli conjunt d'actuacions encaminades al reforç de la competitivitat regional. Aquesta estratègia, fruit de l'acord amb els Agents Econòmics i Socials, especialment organitzacions empresarials i sindicats, es va enquadrar en el context de l'Observatori de la Indústria i dels Sectors Econòmics Valencians (PAVACE II 2009-2013)

Com a conseqüència de la nova realitat a la qual avui s'enfronta la Comunitat Valenciana, l'Observatori ha considerat necessari redefinir l'Estratègia de Política Industrial per a adaptar-la a les perspectives econòmiques dels pròxims anys i amb la participació dels Agents Econòmics i Socials que han realitzat propostes, arribar a una “Estratègia de Política Industrial Visió 2020” (EPI V-2020) consensuada i que responga als nous reptes, amenaces i oportunitats de l'entorn industrial.

A més, el nou període 2014-2020 de programació de Fons Estructurals de la Unió Europea, obliga a realitzar prèviament un exercici de definició de prioritats regionals denominat 'Estratègia d'especialització intel·ligent' (RIS3). Pel que fa a la R+D+i, la Comissió Europea ha aconsellat la revisió de les estratègies regionals i nacionals amb la finalitat d'alinear-les amb els objectius de l'Estratègia Europa 2020 (EE 2020) prioritzant les estratègies que es desitja que siguen cofinançades pels Fons Estructurals, en particular, el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) i el Fons Social Europeu (FSE).

En aquest sentit, es van crear sis grups de treball per al debat i l'aportació d'idees entorn del concepte de reindustrialització de l'economia valenciana i de les polítiques necessàries per a la seua consecució: 1. Competitivitat regional, 2. Creixement empresarial, 3. Estratègies internacionals, 4.Gestió del coneixement, 5. Emprendiment i innovació i 6. Especialització intel·ligent.

Cadascun d'aquests grups de treball ha aportat un document amb un breu diagnòstic del context per a cada matèria i una proposta d'actuacions per als pròxims anys amb la finalitat d'enfortir la posició de l'economia valenciana.

 > Horitzó 2020

La Unió Europea concentra gran part de les seues activitats de recerca i innovació en el Programa Marc que a partir d'ara es denominarà Horitzó 2020 (H2020).
En el període 2014-2020 i mitjançant la implantació de tres pilars, contribueix a abordar els principals reptes socials, promoure el lideratge industrial a Europa i reforçar la excel.lencia de la seua base científica.

> Sinergies entre fons comunitaris per a la recerca, la innovació i la competitivitat: Enabling synergies between European Structural and Investment Funds, Horizon 2020 and other research, innovation and competitiveness-related Union programmes: Guidance for policy-makers and implementing bodies.

> Pla d'Acció de la Comunitat Valenciana Horitzó 2020

 > RIS3CV - Estratègia d'Especialització Intel.ligent en Recerca i Innovació

Es refereix a la focalització productiva/empresarial d'una regió, en el nostre cas la Comunitat Valenciana, en àmbits potencialment competitius i generadors de desenvolupament en el marc d'un context global.

L'estratègia Europa 2020 de la Unió Europea té com a objectiu lluitar contra les febleses estructurals a través de tres prioritats que es reforcen mútuament:

- El creixement intel·ligent, basat en el coneixement i la innovació;
- El creixement sostenible, promovent una economia més eficient en l'ús de recursos, més verd i competitiva;
- El creixement integrador, fomentant una economia generadora d'ocupació que promoga la cohesió econòmica, social i territorial.

En aquesta estratègia, la Comissió Europea emmarca el concepte d'especialització intel·ligent, promogut originalment des de l'àmbit de la política regional, però fortament recolzat des de la política de recerca i innovació, entenent que es tracta d'un instrument fonamental per a assegurar sinergies en la generació de capacitats mitjançant la seua iniciativa Horitzó 2020 (antic Programa Marc de R+D) i els Fons Estructurals.

Així doncs, en el context d'Europa 2020 l'especialització intel·ligent emergeix com a element clau per a situar polítiques d'innovació. Per açò ha sigut proposada com a condicionalitat ex-ante dels futurs Fons Estructurals. Açò significa que cada Estat membre i regió europea ha de disposar d'una estratègia d'especialització ben desenvolupada abans de poder rebre suport dels Fons Estructurals per a les seues mesures de promoció de la innovació.

> Pla d'Energia Sostenible de la Comunitat Valenciana (PESCV2020)

El Pla d'Energia Sostenible de la Comunitat Valenciana 2020 (PESCV2020) és l'eina fonamental per a la reorientació de la Política Energètica del nostre territori, i en ell es fixen les directrius, objectius, mesures i inversions associades en l'àmbit energètic: energies renovables, autoconsum i eficiència fins a 2020.

Aquest Pla va ser presentat el 20 de juliol de 2017 per part de l'Hble. Conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball de la Generalitat.

Entre els seus principis bàsics destaca la reducció del consum d'energia, impulsar l'autoconsum, millorar la competitivitat de les empreses valencianes mitjançant la introducció de tecnologies més eficients que permeten reduir la factura energètica, incorporar les energies renovables en els edificis de la Generalitat i reduir l'impacte ambiental, en particular la disminució de les emissions de gasos d'efecte hivernacle.

El Pla d'Energia Sostenible de la Comunitat Valenciana 2020 inclou al seu torn quatre Planes:

Pla d'Energies Renovables, en el qual es detallen els principals objectius i actuacions en l'àmbit de les energies no contaminants.
Pla d'Estalvi i Eficiència Energètica, en el qual s'estableixen les mesures i objectius concrets per a aconseguir una millor utilització dels recursos energètics en cadascun dels sectors econòmics de la societat.
Pla d'Impuls a l'Autoconsum; en el qual s'estableixen les mesures i objectius per a impulsar les instal·lacions d'autoconsum entre els particulars, empreses i administració pública.
Pla d'Estalvi i Eficiència Energètica, Foment de les Energies Renovables i l'Autoconsum en els edificis, infraestructures i equipaments del sector públic de la Generalitat (PAEEG), en el qual estableixen nous objectius d'estalvi energètic en els edificis, infraestructures i equipaments en els quals es presten serveis del sector públic de la Generalitat.

El PESCV2020 part dels principals resultats obtinguts de l'anàlisi de les característiques i evolució de l'estructura energètica de la Comunitat Valenciana i també del context energètic nacional i internacional, que proporcionen el marc de referència en el qual la política energètica de la Generalitat ha de desenvolupar-se, per a plantejar els objectius i estratègia energètica a mitjà termini, concretant els instruments específics que hauran de desenvolupar-se en cada àrea específica.

En definitiva, el PESCV2020 fixa tots els objectius i mesures en matèria energètica a la Comunitat Valenciana en l'Horitzó 2020 i ofereix els instruments que permetran dotar-nos d'una vertadera política energètica de futur, desplegant els seus efectes i contribuint a la millora de la competitivitat empresarial, a la generació d'ocupació i al creixement sostenible del nostre territori.

 
> Enllaços d'interés

 

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Subcategories

Esta web utiliza cookies con el objetivo principal de mejorar la experiencia y navegación del usuario en el portal. Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso.