Institut Valencià de Competitivitat Empresarial, IVACE - CIF nº Q-4640001-F

Domicili social i Registre d'entrada: Ciutat Administrativa 9 d’Octubre, Torre 2 -  C/ de la Democràcia, 77 (abans Castán Tobeñas) - 46018 València 

.........................................................................................................................................................................................

 

L'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial, IVACE, és una entitat de dret públic, integrada en el sector públic instrumental de la Generalitat de les previstes en l'article 2.3.a) 3º de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del Sector Públic i de Subvencions.

L'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial té personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d'obrar per al compliment dels seus fins, quedant adscrit a la conselleria amb competències en matèria d'indústria.

A l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial li és aplicable, a més del que es preveu en el reglament de funcionament i altres disposicions que el desenvolupen, la normativa específica en matèria de sector públic instrumental, especialment, l’article 102 de la Llei 9/2019, de 23 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d’organització de la Generalitat; el Decret llei 1/2011, de 30 de setembre, del Consell, de mesures urgents de règim economicofinancer del sector públic empresarial i fundacional; i la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’hisenda pública, del sector públic empresarial i de subvencions.

 

Altres centres de treball

  • Alacant, C/ Deportistas Hermanos Torres, 17 - 03016 - ALACANT - Tel. 965 934 999
  • Castellón. C/ Ginjols, 1 - 12003 - CASTELLÓ - Tel. 964 270 300

 

Normativa

  • Decret llei 3/2022, de 22 d'abril, del Consell, pel qual s'autoritza la creació de la Societat Valenciana d'Inspecció Tècnica de Vehicles, Societat Anònima, que designa a IVACE com a òrgan de supervisió Decret 192/2022, de 4 de novembre, del Consell, pel qual s'estableixen les funcions de l'òrgan de supervisió de la prestació del servei d'inspecció tècnica de vehicles en la Comunitat Valenciana. Aquest decret entrarà en vigor l'endemà a la finalització de la concessió administrativa actual.

Funcions

1. Establir, gestionar i tramitar línies d’ajuda i incentius dirigits a la creació, modernització i internacionalització de les empreses valencianes, així com de la Xarxa d’Instituts Tecnològics de la Comunitat Valenciana, en matèria d’R+D+I empresarial, sempre que no afecte les competències d’altres organismes o conselleries.

2. La direcció, tutela i supervisió en matèria d’innovació per a la competitivitat i modernització de les petites i mitjanes empreses, i àrees industrials, i la coordinació i suport de l’R+D+I empresarial de la Xarxa d’Instituts Tecnològics de la Comunitat Valenciana, sempre que no afecte les competències d’altres organismes o conselleries de coordinació del sistema valencià d’innovació.

3. Promoure, establir i executar sistemes d’assistència tècnica, assessorament i formació dirigits a la creació, manteniment, modernització i internacionalització de les empreses i la seua activitat.

4. Facilitar i contribuir al finançament de l’empresa valenciana mitjançant el disseny i desenvolupament d’instruments del sector privat que no afecten el marc d’actuació atribuït a l’Institut Valencià de Finances, sense perjudici dels convenis de col·laboració i restants acords que s’instrumenten entre aquest i l’IVACE.

5. Promoure, gestionar i comercialitzar infraestructures industrials o comercials, i col·laborar amb les empreses per a l’assoliment d’aquesta finalitat.

6. Inspecció tècnica, gestió i control en l’àmbit de la seguretat, qualitat i normativa industrials.

7. Fomentar i coordinar centres empresarials de desenvolupament i innovació tecnològica per a la competitivitat i modernització de les mitjanes i xicotetes empreses i àrees industrials, sempre que no afecte les competències d’altres organismes o conselleries.

8. Analitzar, assessorar, proposar i executar mesures en matèria de conservació, estalvi i diversificació energètica en tots els sectors empresarials, inclosa la concessió d’ajudes i incentius en aquestes matèries.

9. Promoure i fomentar la mobilitat sostenible i la utilització racional de l’energia, mitjançant la utilització de noves tecnologies i fonts renovables d’energia en equips i processos, així com la racionalització del consum, l’augment de l’eficiència energètica i la reducció dels costos energètics.

10. Analitzar, proposar i promoure, si escau, les infraestructures energètiques necessàries per a complir amb els objectius de subministrament en tot el territori de la Comunitat Valenciana, tant en fonts d’energia com en qualitat d’aquesta, aplicant polítiques actives de gestió de la demanda energètica.

11. Realitzar la gestió energètica dels edificis de la Generalitat, així com gestionar el registre de certificació energètica d’edificis i altres aspectes normatius i reglamentaris relacionats amb instal·lacions tèrmiques en edificis (RITE).

12. Intercanviar coneixements i tecnologies amb altres països i representar a la Comunitat Valenciana en els diferents òrgans regionals, nacionals o internacionals relacionats amb temes energètics en qualsevol dels seus aspectes que li siguen encomanats per la conselleria que tinga les competències en matèria d’energia.

13. Atraure, promocionar i mantindre la inversió, tant nacional com estrangera, a la Comunitat Valenciana.

14. Disseny, coordinació, direcció i supervisió dels plans de suport al sector privat en col·laboració amb els òrgans de l’administració europea, central i autonòmica.

15. Realitzar i difondre tota classe d’estudis, informes i activitats relatius a l’àmb it dels objectius i funcions d’aquesta entitat.

16. Totes les actuacions que siguen necessàries i adequades a laconsecució dels fins i objectius propis de l’entitat, així com les descrites en la normativa vigent i les que s’hi puguen atribuir o assignar.

17. Òrgan de supervisió de la prestació del servei d'inspecció tècnica de vehicles (ITV) de la Comunitat Valenciana

 .........................................................................................................................................................................................Esta web utiliza cookies con el objetivo principal de mejorar la experiencia y navegación del usuario en el portal. Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso.