cabeceraart val

Convocatòria de 5 bosses urgents de treball per a la cobertura temporal de llocs d'estructura de la plantilla orgànica de l'IVACE.

L'àmbit territorial de les bosses resultants correspondrà a les ciutats d'Alacant, Castelló i València.

 

 

 Consulta ací la relació definitiva de persones admeses i excloses en cada grup ==>>

 

grupA

 

GrupA Informatica

 

grupB

 

grupC

 

grupD

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tramitació

Acabat el termini de presentació de sol·licituds, la Direcció General de l’IVACE dictarà resolució, que es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, que contindrà la relació provisional de persones admeses i excloses per a participar en el concurs de mèrits.

Les persones aspirants, en cas d’error, exclusió o de no figurar en la relació provisional de persones admeses i excloses, podran esmenar electrònicament els defectes en què hagen incorregut en la seua sol·licitud, o fer les al·legacions que consideren convenients en el termini de deu dies hàbils, comptats a partir de l’endemà de la publicació de la resolució a què es refereix la base anterior, d’acord amb el que estableix l’article 68 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Transcorregut el termini anterior, vistes les al·legacions i, si és el cas, esmenats els defectes, es dictarà una resolució que eleve a definitiva la relació de persones admeses i excloses a la del procés selectiu, que es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

 

Procés selectiu i autobaremació (Etapa actual)

Només podran realitzar el tràmit telemàtic d'autobaremació, les persones que consten en el llistat definitiu de persones admeses corresponent a cadascuna de les borses.

Els mèrits al·legats hauran d'haver sigut obtinguts amb anterioritat a la finalització del termini establit per a la presentació de sol·licituds, és a dir fins al 22 d'agost de 2023.

Les persones incloses en els llistats definitius, disposaran d'un termini de 10 dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació de l'anunci en el DOGV, per a fer el tràmit d'autobaremació, obligatòriament via telemàtica, emplenant per a això el formulari del tràmit electrònic habilitat en l'apartat Documents a la dreta de la pàgina de cada grup.

En l'autobaremació caldrà declarar tots els mèrits que es vulguen fer constar, els no declarats en el formulari no podran al·legar-se posteriorment.

La documentació acreditativa dels mèrits al·legats NO ES PRESENTARÀ en el moment de realitzar l'autobaremació, sinó amb posterioritat, quan IVACE realitze la crida per a oferir-los la cobertura temporal d'un lloc.

Les persones aspirants hauran de realitzar un tràmit d'autobaremació per cadascuna de les borses en què hagen sigut admeses.

Cada borsa es constituirà segons l'ordre de la puntuació declarada per cada persona en el tràmit d'autobaremació.

Quan les persones reben la crida segons l'ordre de prelació de les borses i una vegada revisada la documentació, si la puntuació queda degudament acreditada, passaran a ocupar el lloc oferit. En el cas de no coincidir la puntuació que consta en el formulari amb l'atorgada després de la revisió i prèvia audiència de la persona interessada, es modificarà l'ordre que ocupava en la borsa, passant la persona interessada a ocupar un nou lloc en el llistat.

D'esta manera, l'ordre de cada borsa estarà en contínua revisió i ordenació, d'acord amb les possibles comprovacions dels autobarems realitzades per la comissió de selecció d'IVACE així com de les renúncies que es produïsquen en les crides a incorporar-se als llocs de treball oferits per l'IVACE.

El funcionament de les borses es regirà pel que s'estableix en el Capítol VI (Normes de Funcionament de les Borses- Arts. del 13 al 19) de l'ORDRE 18/2018, de 19 de juliol, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, sobre regulació de borses d'ocupació temporal per a proveir provisionalment llocs de treball de l'Administració de la Generalitat. (DOGV 8343 de 20.07.2018).

Publicitat

Totes les resolucions que es dicten per l'òrgan competent, així com els acords i/o notes informatives emeses per la Comissió de Seguiment, es publicaran en esta pàgina web.

Esta web utiliza cookies con el objetivo principal de mejorar la experiencia y navegación del usuario en el portal. Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso.