procesoselectivo v

 

Convocatòria del procés selectiu per a cobrir en l'IVACE les 7 places que s'indiquen a continuació, pel sistema de concurs de mèrits.

  • Presentació de sol·licituds des de les 9.00 h del 21 de desembre de 2022 al 9 de gener de 2023 a les 23.59 h. (DOGV núm. 9493 de 20/12/2022)
  • Esmenes / Al.legaciones des del 26 de gener de 2023 fins al 8 de febrer de 2023 (DOGV nº 9519 de 25/01/2023)
  • Relació definitiva de persones admeses i excloses per a participar en el concurs de mèrits i obertura de la fase d'autobaremació. Des del 8 de març fins al 21 de març de 2023 a les 23:59 h (DOGV nº 9548 de 7/03/2023)
  • Baremació de mèrits. Llista provisional. (Termini al·legacions des del 4 de juliol de 2023 al 17 de juliol de 2023 a les 23:59h)

 

Núm. lloc 49 - Tècnic/a Superior 3 - Classificació: A 20 E039

Requisits de formació: Títol universitari oficial de llicenciatura en Dret, o equivalent o bé títol universitari oficial de grau que d'acord amb els plans d'estudis vigents, habiliten per a exercir les activitats de caràcter professional relacionades amb les funcions assenyalades per al lloc.

Funcions del lloc: Estudiar, proposar, gestionar, inspeccionar i en general aquelles funcions de nivell superior en matèria de Dret Europeu de la Competència ( ajudes d'estat) i Fons estructurals per a garantir el funcionament intern i l'activitat desenvolupada pel servei, conformement amb la legalitat vigent, seguint criteris d'eficiència i eficàcia.

................................

Núm. lloc 51 - Tècnic/a Superior 3 - Classificació: A20 E039

Requisits de formació: Títol universitari oficial d'enginyeria industrial o equivalent, o bé títol universitari oficial de grau més títol oficial de màster universitari que d'acord amb els plans d'estudis vigents, habiliten per a exercir les activitats de caràcter professional relacionades amb les funcions assenyalades per al lloc.

Funcions del lloc: Estudiar, proposar, gestionar, inspeccionar, i en general desenvolupar aquelles funcions de nivell superior en matèria d'innovació empresarial i impuls a la incorporació de processos més ecoeficients en les empreses de la Comunitat Valenciana per a garantir el funcionament i l'adaptació d'aquestes a les exigències del mercat, conformement amb la legalitat vigent, seguint criteris d'eficiència i eficàcia. Fer tasques d'instrucció, avaluació i verificació de projectes presentats en les línies d'ajuda R+D+I de l'IVACE, així com control i seguiment de l'execució d'operacions secundades per l'IVACE.

................................

Núm. lloc 130 - Tècnic/a Superior 3 - Classificació: A20 E039

Requisits de formació: Títol universitari oficial d'enginyeria industrial o equivalent, o bé títol universitari oficial de grau més títol oficial de màster universitari que d'acord amb els plans d'estudis vigents, habiliten per a exercir les activitats de caràcter professional relacionades amb les funcions assenyalades per al lloc.

Funcions del lloc: Estudiar, proposar, gestionar, inspeccionar i en general desenvolupar aquelles funcions de nivell superior en matèria d'innovació empresarial i impuls a la generació de noves solucions tecnològiques per les empreses, així com desenvolupament de serveis de seguiment dels projectes de R+D+i secundats a través de línies d'ajudes gestionades en la Unitat Administrativa d'Innovació, conformement amb la legalitat vigent, seguint criteris d'eficiència i eficàcia.  Fer tasques d'instrucció, avaluació i verificació de projectes presentats en les línies d'ajuda R+D+I de l'IVACE, així com control i seguiment de l'execució d'operacions secundades per l'IVACE.

................................

Nº Lloc 142 - Cap d'Unitat - Classificació: A24 E047

Requisits de formació: Títol universitari oficial de llicenciatura en Economia o Direcció d'Empreses o equivalent o bé títol universitari oficial de grau més títol oficial de màster universitari que d'acord amb els plans d'estudis vigents, habiliten per a exercir les activitats de caràcter professional relacionades amb les funcions assenyalades per al lloc.

Funcions del lloc: Programar, estudiar, proposar, coordinar, gestionar, controlar, inspeccionar, assessorar i en general aquelles funcions de nivell superior en matèria tecnicoeconòmica, financera i fiscal per a la promoció i estímul de les energies renovables i l'estalvi i l'eficiència energètica, així com realitzar el seguiment conformement amb la legalitat vigent, seguint criteris d'eficiència i sostenibilitat.

................................

Núm. lloc 153 - Tècnic/a Superior 4 - Classificació: A20 E038

Requisits de formació: Títol universitari oficial d'enginyeria industrial o equivalent, o bé títol universitari oficial de grau més títol oficial de màster universitari que d'acord amb els plans d'estudis vigents, habiliten per a exercir les activitats de caràcter professional relacionades amb les funcions assenyalades per al lloc.

Funcions del lloc: Estudiar, proposar, inspeccionar, i en general aquelles funcions de nivell superior en matèria de promoció i estímul de l'estalvi energètic de l'enllumenat públic i de les empreses i entitats, diversificació energètica, avaluació i verificació tecnicoeconòmica de projectes en programes d'incentius econòmics en matèria d'eficiència energètica en l'enllumenat públic, industrial i edificis del sector terciari, donar suport tècnic en el registre de certificació energètica d'edificis,  tot això conformement amb la legalitat vigent, seguint criteris d'eficiència i sostenibilitat.

................................

Núm. lloc 155 - Tècnic/a Superior 4 - Classificació: A20 E038

Requisits de formació: Títol universitari oficial d'enginyeria industrial o equivalent, o bé títol universitari oficial de grau més títol oficial de màster universitari que d'acord amb els plans d'estudis vigents, habiliten per a exercir les activitats de caràcter professional relacionades amb les funcions assenyalades per al lloc.

Funcions del lloc: Estudiar, proposar, inspeccionar i en general aquelles funcions de nivell superior en matèria de promoció, estímul de l'estalvi energètic en els edificis del sector terciari, les empreses i entitats, avaluació i verificació tecnicoeconòmica de projectes en programes d'incentius econòmics en matèria d'eficiència energètica en edificis del sector terciari, fer les tasques encomanades a IVACE en l'Acord del Consell de 16 de desembre de 2016, desenvolupar el registre, procediment i normativa de certificació energètica d'edificis en la Comunitat Valenciana, tot això conformement amb la legalitat vigent seguint criteris criteris d'eficiència i sostenibilitat.

................................

Núm. lloc 156 - Tècnic/a Superior 2 - Classificació: A22 E040

Requisits de formació: Títol universitari oficial d'enginyeria industrial o equivalent, o bé títol universitari oficial de grau més títol oficial de màster universitari que d'acord amb els plans d'estudis vigents, habiliten per a exercir les activitats de caràcter professional relacionades amb les funcions assenyalades per al lloc.

Funcions del lloc: Estudiar, proposar, gestionar, inspeccionar, assessorar i en general aquelles funcions de nivell superior en matèria de promoció i estímul de l'estalvi, diversificació i ús eficient de l'energia. Desenvolupar les activitats previstes en les fases de tramitació, avaluació i verificació de línies d'ajudes d'eficiència energètica i gestionar i assessorar actuacions en matèria de foment de la mobilitat sostenible i del vehicle amb combustibles alternatius, tot això conformement amb la legalitat vigent, seguint criteris d'eficiència i sostenibilitat.

................................

 

 

                                                                                                                                                                    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Esta web utiliza cookies con el objetivo principal de mejorar la experiencia y navegación del usuario en el portal. Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso.