Dirigit a: Joves menors de 30 anys que complisquen determinats requisits
  FSE POEJ 
Presentación de sol.licituds: Des del 23/11/2017 fins al 12/01/2018 *
Inscripció entitats (empreses i associacions): fins al 26/01/2018

* segons condicions de la convocatòria del programa publicada  en el DOCV nº 8175 de data 22/11/2017 y posterior modificación (DOGV nº 8198 de 26.12.17)

avisoCanvis en els requisits per a la inscripció en el Fitxer Nacional de Garantia Juvenil (Art. 97 RD-LLEI 6/2016 de 23 de desembre)

 

  preguntesfrequents  

 

Objecte

Aquestes beques persegueixen dotar a les empreses i organismes de la Comunitat Valenciana de personal qualificat i especialitzat en comerç exterior mitjançant la formació i especialització professional de joves amb titulació universitària, així com mitjançant la realització de pràctiques sobre els diferents aspectes que afecten al procés d'internacionalització de les empreses de la nostra Comunitat.

 

personasbeneficiarias-p Persones beneficiàries

Persones físiques que reunisquen els següents requisits:

a) Ser nacional d'un estat membre de la Unió Europea i resident a la Comunitat Valenciana des d'almenys dotze mesos abans de la data de publicació de la convocatòria en el DOCV.

b) Estar inscrit en el Fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social (http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/home.html), en el moment de presentació de la sol·licitud de la beca i en el moment d'adjudicació de les mateixes. Per a la inscripció en l'esmentat fitxer és necessari reunir els següents requisits:

 • No haver treballat en el dia anterior a la data de presentació de la sol·licitud.
 • Tindre nacionalitat espanyola o ser ciutadà/na de la Unió o dels Estats parteix de l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu o Suïssa que es troben a Espanya en exercici de la lliure circulació i residència.
 • Estar empadronat/a en qualsevol localitat de la Comunitat Valenciana.
 • Tindre menys de 30 anys en el moment en què se sol·licita la inscripció en el Fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.
 • No haver rebut accions educatives en el dia natural anterior a la data de presentació de la sol·licitud.
 • No haver rebut accions formatives en el dia natural anterior a la data de presentació de la sol·licitud.
 • Presentar una declaració expressa de tindre interès a participar en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, adquirint un compromís de participació activa en les actuacions que es desenvolupen en el marc de la Garantia Juvenil. En el cas dels demandants d'ocupació bastarà amb la seua inscripció en els serveis públics d'ocupació

c)Tindre menys de 30 anys el dia 12 de gener de 2018, data en la qual finalitza el termini de presentació de sol·licituds.

d) Estar en possessió d'una titulació universitària de grau superior. En el supòsit de titulació obtinguda en qualsevol país diferent d'Espanya, aquesta titulació haurà d'anar acompanyada de l'homologació pel Ministeri d'Educació espanyol (o per alguna universitat pública espanyola) corresponent al nivell exigit en la present convocatòria; o ben estar en possessió d'un títol de grau, havent d'acreditar un mínim de 4 anys d'estudis universitaris.

i) Domini parlat i escrit de l'idioma anglés, així com del d'alguna de les llengües oficials de la Comunitat Valenciana en el cas d'aquells aspirants que no posseïsquen la nacionalitat espanyola; aquests requisits s'acreditaran a través de la realització de proves -i entrevista en el cas de les llengües oficials de la Comunitat Valenciana- dutes a terme en el procés de selecció.

f) No haver gaudit o percebut prestació alguna en concepte de beca dirigida a l'especialització en temes relacionats amb la internacionalització de l'empresa, concedides per Administracions Públiques, Cambres de comerç, o altres organismes de promoció comercial, amb independència de la procedència del seu finançament.

g) No estar afectat/a per limitació alguna incompatible amb el desenvolupament funcional o geogràfic de la beca.

h) No tenir antecedents penals o estar culpable/a en causa penal alguna que impedisca el desenvolupament funcional o geogràfic de la beca.

i) Trobar-se al corrent en les seues obligacions fiscals i amb la Seguretat Social.

j) No incórrer en cap de les causes de prohibició per a ser beneficiari/a previstes en l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

On es desenvolupa la beca

a) Delegacions d'IVACE en l'exterior .

b) Empreses de la Comunitat Valenciana que compten amb filials o sucursals en l'estranger, incloses aquelles amb projectes d'implantació en l'exterior.

c) Organismes de promoció de la internacionalització (institucions oficials, organismes multilaterals, bancs multilaterals de desenvolupament, Cambres de comerç, Oficines Econòmiques i Comercials d'Espanya en l'exterior, agències de promoció regional, agències de desenvolupament europeu, i Fundació Comunitat Valenciana Regió Europea, entre altres).

d) Empreses adjudicatàries de l'IVACE per a la prestació del servei d'assessorament internacional a les empreses de la Comunitat Valenciana que així ho sol·liciten.

i) Oficina de l'IVACE a València

 

otros Formació

 

Simultàniament a la formació pràctica en qualsevol de les destinacions adjudicades, es desenvoluparà una formació teòrica consistent en la realització de dos cursos:

- Un curs sobre màrqueting digital orientat a la internacionalització, de 80 hores de duració, que serà impartit i tutoritzat per un centre formatiu, l'objectiu del qual serà proporcionar la formació necessària per a entendre el procés de digitalització de l'economia (Digital Business), si bé no serà necessari per als qui acrediten haver realitzat i superat amb èxit un curs de més de 80 hores en la mateixa temàtica.

- A la finalització del curs anterior s'iniciarà el Curs Superior d'Internacionalització de l'Empresa, l'objectiu del qual serà proporcionar a la persona beneficiària de la beca una visió global de l'activitat empresarial internacional i de l'entorn institucional involucrat en la promoció exterior i internacionalització de les empreses de la Comunitat Valenciana. Durant la realització del curs es prestarà formació, almenys, en les matèries següents:

- Entorn internacional
- Mercat únic europeu
- Institucions europees
- Màrqueting internacional
- Finances internacionals
- Logística
- Dret internacional
- Sensibilització ambiental
- Igualtat d'oportunitats

No hauran de fer aquest curs els qui acrediten haver realitzat i superat amb èxit un màster o curs de més de 220 hores en gestió de comerç internacional o en internacionalització empresarial, o almenys haver superat la part teòrica d'aquests.

La no superació d'ambdós cursos podrà suposar el reintegrament total o parcial de la dotació econòmica percebuda, i també la no obtenció del certificat d'aprofitament de la beca.

 

tipoayuda.gif Dotació econòmica y durada

La durada de la beca s'estendrà fins a 12 mesos com a màxim.

Dotació Econòmica.

Cada beca estarà dotada amb una dotació dinerària fixa per import de dotze mil vint euros (12.020,00 €) bruts anuals, més una dotació dinerària variable, si escau, que variarà en funció de la destinació de la beca assignat i un import en concepte de borsa de viatge a fi que el becari adquirisca els bitllets d'anada i volta a la destinació corresponent. En l'en l'annex I a la resolució s'estableix l'import per a cada destinació i en l'annex II de la convocatòria, es fixen les dotacions econòmiques que a manera de borsa de viatge s'atorgaran als becaris perquè puguen desplaçar-se a les seues destinacions.

Tant la dotació dinerària fixa com la variable seran percebudes pel becari en funció del temps i lloc de gaudi efectiu de la beca.

Liquidació i pagament.

La dotació de la beca s'abonarà directament per IVACE al/a la becari/a i es fraccionarà mensualment, en un màxim de dotze (12) mensualitats.

Para els/les becaris/as desplaçats/as a l'estranger està prevista la possibilitat d'avançar fins a un màxim del vint-i-cinc per cent (25%) de l'import total corresponent a la dotació dinerària variable segons destinació.

 

costesSubvencionables.gif Costos Subvencionables

Les despeses derivades del desenvolupament de les Beques IVACE Exterior 2017 seran conforme als criteris establits per la Llei 18/2014, de 15 d'octubre, relatius al Sistema Nacional de Garantia Juvenil i amb les normes de subvencionalitat que desenvolupe el Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social de conformitat amb el que es disposa en l'article 65.1 del Reglament (UE) núm. 1303/2013.

L'IVACE es farà càrrec, a més, de les següents despeses inherents a la beca:

 • Bitllet d'anada i volta a la destinació corresponent. En l'annex II de la convocatòria, es fixen les dotacions econòmiques que a manera de borsa de viatge s'atorgaran als becaris perquè puguen desplaçar-se a les seues destinacions.
 • Si escau, segur d'accident i malaltia per als becaris desplaçats en l'exterior.
 • Despeses de desplaçament en destinació, o uns altres degudament motivats, ocasionats pel propi desenvolupament de la beca en els organismes de promoció de la internacionalització i autoritzats prèviament per IVACE.
 • Costos de taxes del visat per a la permanència del becari en la destinació assignada. En el cas que el visat no siga concedit pel període màxim de la beca, l'entitat de destinació en la qual s'estiga desenvolupant la mateixa es farà càrrec de la seua renovació així com de les despeses inherents a les mateixes fins a la finalització de la beca.
 • Costos de les vacunes necessàries per a la permanència en destinació del becari, si escau.
 • Préstec d'ordinador portàtil (propietat d'IVACE), quan les necessitats del lloc de destinació així ho requerisquen.

 

plazos.gif Terminis

 

Podran presentar-se sol·licituds a aquesta convocatòria des de l'endemà al de la seua publicació en el DOGV fins al dia 12 de gener de 2018.

 

Criteris de valoració


Veure taula

 

actuacionesapoyables-m Entitats de destinació

En el Programa de beques IVACE EXTERIOR podran participar com a entitats de destinació les empreses i entitats que reunisquen els següents requisits:

a) Comptar amb filials o sucursals en l'estranger, i amb mitjans humans i materials necessaris per a l'adequat desenvolupament de la beca.

b) en el cas de comptar amb filial en USA, aquesta haurà de complir els següents requisits a l'efecte de poder obtenir el visat a favor del becari destinat en la mateixa:

b.1 Comptar amb el document *Worker’s *Compensation *Insurance *Policy en USA o amb documentació oficial que li exonere del mateix.

b.2. Comptar amb personal propi suficient en la filial per a tutoritzar un becari (almenys 2 empleats en règim laboral a temps complet).

b.3. Disposar d'espai físic concret i específicament assignat al becari.

b.4. Comptar amb una pàgina web en anglès amb números de telèfon i adreça en USA.

b.5. Portar funcionant almenys 12 mesos en USA.

c) Estar al corrent amb l'IVACE en el pagament dels serveis i accions organitzades per aquest Institut.

d) Trobar-se al corrent en les seues obligacions fiscals i amb la Seguretat Social.

i) No incórrer en cap de les causes d'impossibilitat previstes en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, la qual cosa acreditaran mitjançant declaració responsable.

Les empreses i entitats interessades hauran de presentar el seu model de sol·licitud disponible en la plataforma informàtica habilitada a aquest efecte en la pàgina web d'IVACE: www.ivace.es, a més del pla formatiu a desenvolupar pel becari.

Vistes les sol·licituds i plans formatius presentats, l'Àrea de Promoció Internacional verificarà, d'una banda, el compliment dels requisits establits, requerint la seua esmena quan escaigui, i valorarà els continguts del pla formatiu elaborat i presentat, la trajectòria i grau d'internacionalització de l'empresa, els seus compromisos amb les polítiques d'igualtat i d'inserció laboral de persones amb el risc d'exclusió social, el perfil del tutor, així com el procediment de tutorització.

Cada empresa podrà sol·licitar un sol becari.

La participació en aquest programa de beques no garanteix l'efectiva incorporació de becaris a l'empreses si no existeix el corresponent acord entre les parts.

Emès l'informe de l'Àrea de Promoció Internacional, la persona titular de l'adreça adjunta d'IVACE (direcció general d'internacionalització) dictarà resolució aprovant o desestimant l'adhesió de les diferents empreses a aquest programa en la seua condició d'entitats de destinació.

Les empreses i entitats que hagen resultat seleccionades, podran accedir a la informació dels becaris que hagen resultat adjudicataris de les beques i que vagen a desenvolupar les mateixes en empreses a fi d'iniciar el procés d'entrevistes i posterior selecció.

Amb l'empresa o entitat amb la qual després del procés d'entrevistes el becari vaja a desenvolupar la seua beca se signarà el corresponent acord de col·laboració entre aquesta i l'IVACE.

L'empresa o entitat de destinació designarà un tutor permanent per a la supervisió de la formació i el compliment dels objectius de la beca, que facilite la seua adaptació en l'empresa. L'IVACE juntament amb el tutor designat per l'empresa o entitat vetlarà per l'adequat desenvolupament del programa formatiu.

 

Sol.licitud i documentació

 

Documentació a presentar pel candidat

a) Imprés de sol·licitud degudament emplenat, disponible en la pàgina web d'IVACE: www.ivace.es a partir de l'endemà al de la publicació de l'extracte de la present convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

b) Fotocòpia del DNI en vigor en cas que en l'imprès de sol·licitud no s'haja autoritzat a l'IVACE per a la seua obtenció per mitjans telemàtics; en tot cas, els nacionals d'un altre estat membre de la Unió Europea presentaran la documentació equivalent.

c) Document imprés emès pel Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social que acredite estar inscrit en el fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil a data de la sol·licitud de la beca o, si escau, del termini d'esmena.

d) Certificat d'empadronament a la Comunitat Valenciana on s'especifique la data d'alta en la localitat corresponent des d'almenys dotze mesos abans de la data de publicació de l'extracte d'aquesta convocatòria en el DOGV.

i) Fotocòpia que acredite l'obtenció de titulació universitària de grau superior o, en defecte d'açò, fotocòpia del resguard de la sol·licitud del mateix.

f) Fotocòpia de l'expedient acadèmic en el qual figuren les qualificacions obtingudes, data d'obtenció de les mateixes i nombre de convocatòries.

g) Curriculum Vitae del sol·licitant.

h) Certificat de no tenir antecedents penals o estar culpable en causa penal alguna que impedisca el desenvolupament funcional o geogràfic de la beca emès pel Ministeri de Justícia.

i) Qualsevol altra documentació que acredite els mèrits de l'interessat: en el cas de l'experiència professional, haurà d'aportar certificat de vida laboral o els contractes en els quals es detalle el lloc; en el cas dels cursos de formació, aportarà fotocòpia de títols o diplomes en els quals s'acredite el nombre d'hores de les quals consten els mateixos; en cas de col·laboració amb ONG o amb altres entitats de caràcter social s'aportarà la documentació acreditativa.

Tota la documentació presentada haurà d'estar redactada en castellà o valencià.

Lloc de presentació de sol·licituds

L'imprès de sol·licitud i la documentació complementària a dalt indicada haurà de presentar-se de forma presencial en el registre de l'IVACE situat a Ciutat Administrativa 9 d’Octubre, Torre 2, Carrer Castán Tobeñas, 77 (Accés per C/ 9 d'Octubre) 46018 València, o bé per qualsevol de les formes previstes en l'el article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu comú de les Administracions Públiques.

Si s'optara mitjançant l'enviament per correu, l'interessat haurà d'acreditar, amb el resguard corresponent, la data d'imposició de l'enviament, i comunicar en el mateix dia a l'Àrea de Promoció Internacional de l'IVACE la remissió de la sol·licitud, a través del correu electrònic <Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.>.

 

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Esta web utiliza cookies con el objetivo principal de mejorar la experiencia y navegación del usuario en el portal. Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso.