Dirigit a: Joves menors de 30 anys que complisquen determinats requisits
  FSE IEJ 
Sol·licituds candidats a beca: Fins al 08/02/2016 *

Inscripció entitats (empreses i associacions): Fins al 17/03/2016

* segons condicions de la convocatòria del programa publicada en el DOCV nº 7683 de data 22/12/2015

 

Jornada informativa per a les persones adjudicatàries de les Beques E+E

Día 8 d'abril a las 11 hores

 

 

Objecte

 La formació i especialització professional dels/les joves de la Comunitat Valenciana, així com la realització de pràctiques sobre diferents aspectes relacionats amb l'operativa de comerç exterior.

Persegueixen impulsar i facilitar l'accés al mercat laboral als/les joves de la Comunitat Valenciana a través de l'especialització en comerç exterior i en qualsevol altre àmbit relacionat amb la internacionalització de les empreses.

 

beneficiarios.gif Beneficiaris

Podran ser aspirants a les Beques IVACE E+E 2016 les persones físiques que reunisquen els següents requisits:

a) Ser nacional d'un estat membre de la Unió Europea i resident a la Comunitat Valenciana des d'almenys dotze mesos abans de la data de publicació de la convocatòria en el DOCV.

b) Estar inscrit/a en el Fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social (http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/home.html), en el moment de presentació de la sol·licitud de la beca. Per a la inscripció en l'esmentat Fitxer és necessari reunir els següents requisits:

  • No haver treballat en els trenta dies naturals anteriors a la data de presentació de la sol·licitud.
  • Tenir nacionalitat espanyola o ser ciutadà/a de la Unió o dels Estats parteix de l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu o Suïssa que es troben a Espanya en exercici de la lliure circulació i residència.
  • Estar empadronat/a en qualsevol localitat de la Comunitat Valenciana.
  • Tenir menys de 30 anys en el moment en què se sol·licita la inscripció en el Fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.
  • No haver rebut accions educatives que comporten més de quaranta hores mensuals en els noranta dies naturals anteriors a la data de presentació de la sol·licitud.
  • Presentar una declaració expressa de tenir interès a participar en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, adquirint un compromís de participació activa en les actuacions que es desenvolupen en el marc de la Garantia Juvenil.

c) Estar en possessió d'una titulació tècnica de cicle formatiu de grau superior relacionada amb la família professional d'Administració i Gestió de l'empresa i/o Comerç i Màrqueting. En el supòsit de titulació obtinguda en qualsevol país diferent d'Espanya, aquesta titulació haurà d'anar acompanyada de l'homologació pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport corresponent al nivell exigit en la present convocatòria.

d) Inglés parlat i escrit, i castellà en el cas d'aquells/as aspirants que no posseïsquen la nacionalitat espanyola.

i) No haver gaudit o percebut prestació alguna en concepte de beca dirigida a l'especialització en temes relacionats amb el comerç exterior i/o internacionalització concedides per Administracions Públiques, Cambres de comerç, o altres organismes de promoció comercial, amb independència de la procedència del seu finançament.

f) No estar afectat/a per limitació alguna incompatible amb el desenvolupament funcional o geogràfic de la beca.

g) No tenir antecedents penals o estar culpable/a en causa penal alguna que impedisca el desenvolupament funcional o geogràfic de la beca.

h) Trobar-se al corrent en les seues obligacions fiscals i amb la Seguretat Social.

i) No incórrer en cap de les causes de prohibició per a ser beneficiari/a previstes en l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

 

Actuacions susceptibles de suport

La finalitat d'aquestes beques és la formació i especialització professional en la gestió operativa de l'exportació dels/les joves de la Comunitat Valenciana. Per a açò l'IVACE elaborarà, consensuadamente amb l'entitat de destinació corresponent, un programa formatiu amb una durada màxima de nou mesos consistent en la realització de pràctiques en comerç exterior i en qualsevol altre àmbit relacionat amb la internacionalització de les empreses, que es podran desenvolupar en les següents entitats de destinació:

- Empreses de la Comunitat Valenciana que es troben en qualsevol fase del procés d'exportació i/o internacionalització.

- Associacions Sectorials de la Comunitat Valenciana entre els objectius de la qual i activitats es troba el suport a la internacionalització dels seus associats.


Curs de Gestió Operativa del Comerç Exterior

Simultàniament a la formació pràctica es desenvoluparà un Curs de Gestió Operativa del Comerç Exterior, el seu objectiu serà proporcionar al becari/a una visió global de l'entorn econòmic, dels avantatges competitius que comporta l'exportació així com de les diferents operatives per a facilitar la venda a l'exterior, a més de l'entorn institucional involucrat en la promoció exterior de les empreses de la Comunitat Valenciana.

Durant la realització d'aquest curs, l'alumne/a se formarà entre altres en les següents matèries:
? Mòdul Nou Entorn Internacional
? Mòdul de Màrqueting operatiu Internacional
? Mòdul de Màrqueting Digital
? Mòdul de formes de pagament i cobrament en el comerç exterior
? Mòdul de Logística del comerç exterior
? Mòdul de Transport internacional
? Mòdul de tipus de contractes internacionals
? Mòdul operativa d'exportació
? Mòdul de Sensibilització Ambiental
? Mòdul d'Igualtat d'Oportunitats

 

Dotació econòmica, durada, liquidació i pagament

La durada de la beca s'estendrà fins a 9 mesos com a màxim.

La dotació econòmica, cada beca estarà dotada amb una quantia econòmica per import de set mil sis-cents cinquanta euros (7.650,00 €) bruts, aplicant-se les corresponents retencions d'acord amb la normativa vigent.

L'import serà percebut per el/la becari/a en funció del temps de gaudi efectiu de la beca.

La dotació de la beca s'abonarà directament per IVACE al/ a la becari/a i es fraccionarà mensualment en un màxim de nou mensualitats.

 

Terminis

 

Podran presentar-se sol·licituds a aquesta convocatòria des del dia 4 de gener de 2016 fins al dia 8 de febrer de 2016.

 

 

Entitats de destinació

Podran participar com a entitats de destinació les empreses i associacions que reunisquen els següents requisits:

a) Comptar amb domicili social o seu a la Comunitat Valenciana,

b) Trobar-se en qualsevol fase del procés d'exportació i/o internacionalització.

c) Comptar amb mitjans humans i materials necessaris per a l'adequat desenvolupament de la beca.

d) En el cas de les associacions, que entre els seus objectius i activitat es trobe el suport a la internacionalització dels seus associats.

i) Estar al corrent amb el *IVACE en el pagament dels serveis i accions organitzades per aquest Institut.

f) Trobar-se al corrent en les seues obligacions fiscals i amb la Seguretat Social.

g) No incórrer en cap de les causes d'impossibilitat previstes en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, la qual cosa acreditaran mitjançant declaració responsable.

L'entitat de destinació haurà de posar a la disposició del/de la becari/a l'estructura i els mitjos materials necessaris perquè puga desenvolupar la seua beca de forma adequada.
L'empresa/ associació en destinació deurà remetre així mateix a IVACE, un pla d'exportació o internacionalització en el qual es descriurà les activitats que van a dur-se a terme pel becari.
L'entitat de destinació designarà un tutor permanent per a la supervisió de la formació i compliment dels objectius de la beca.

 

Sol.licitud i documentació

Documentació a presentar pel candidat

a) Imprés de sol·licitud degudament emplenat.
b) Fotocòpia del DNI en vigor. Els nacionals d'un estat membre de la Unió Europea presentaran la documentació equivalent.
c) Certificat imprés emès pel Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social que acredite estar inscrit en el fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil a data de la sol·licitud de la beca o, si escau, del termini d'esmena.
d) Certificat d'empadronament a la Comunitat Valenciana on s'especifique la data d'alta en la localitat corresponent des d'almenys dotze mesos abans de la data de publicació d'aquesta convocatòria en el DOCV.
i) Fotocòpia que acredite l'obtenció de titulació com a tècnic de grau superior al fet que es refereix l'apartat c) de l'article 8 de la present Resolució o, en defecte d'açò, fotocòpia del resguard de la sol·licitud del mateix.
f) Fotocòpia de l'expedient acadèmic en el qual figuren les qualificacions obtingudes, data d'obtenció de les mateixes i nombre de convocatòries.
g) Curriculum Vitae

Tota la documentació presentada haurà d'estar redactada –o traduïda- en castellà o valencià.

Lloc de presentació de sol·licituds

L'imprès de sol·licitud i la documentació complementària indicada en l'apartat següent podrà presentar-se en el registre de l'IVACE situat a Ciutat Administrativa 9 d’Octubre, Torre 2, Calle Castán Tobeñas, 77 (Accés per C/ 9 d’Octubre). 46018 València, o bé per qualsevol de les formes previstes en l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

Si s'opta mitjançant l'enviament per correu, el/la interessat/a haurà d'acreditar, amb el resguard corresponent, la data d'imposició de l'enviament i comunicar en el mateix dia al departament de formació de IVACE, correu electrònic Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la., la remissió de la sol·licitud.

 

Guardar

Guardar

Guardar

Esta web utiliza cookies con el objetivo principal de mejorar la experiencia y navegación del usuario en el portal. Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso.