Dirigit a: Joves menors de 30 anys que complisquen determinats requisits

  

FSE POEJ

Presentació de sol·licituds: Fins al 11/01/2016 *

Inscripció entitats (empreses i associacions): Fins al 9/03/2016

* segons condicions de la convocatòria del programa publicada  en el DOCV nº 7665 de data 25/11/2015

 

 

Objecte

Les beques busquen la millora de la formació dels/les joves de la Comunitat Valenciana i la paritat d’oportunitats entre homes i dones, a fi de fomentar l'accés al mercat laboral, afavorir l'ocupabilitat i formar professionals qualificats especialitzats en internacionalització

 

beneficiarios.gif Beneficiaris


Persones físiques que reunisquen els següents requisits:

a) Ser ciutadà/a de la Unió Europea i resident a la Comunitat Valenciana des d'almenys dotze (12) mesos abans de la data de publicació de la convocatòria en el DOCV.

b) Estar inscrit en el Fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil del Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social <http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/home.html> en el moment de presentació de la sol•licitud de la beca. Per a la inscripció en aquest fitxer cal reunir els requisits següents:
–No haver treballat en els trenta dies naturals anteriors a la data de presentació de la sol•licitud.
–Tindre nacionalitat espanyola o ser ciutadà/ana de la Unió o dels Estats part de l’Acord sobre el Espai Econòmic Europeu o Suïssa que es troben a Espanya en exercici de la lliure circulació i residència.
–Estar empadronat en qualsevol localitat de la Comunitat Valenciana.
–Tindre menys de 30 anys en el moment en què se sol•licita la inscripció en el Fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.
–No haver rebut accions educatives que comporten més de quaranta hores mensuals en els noranta dies naturals abans de la data de presentació de la sol•licitud.
–Presentar una declaració expressa de tindre interés a participar en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, i d'adquirir un compromís de participació activa en les actuacions que es duguen a terme en el marc de la Garantia Juvenil.

c) Estar en possessió d’una titulació universitària de grau superior. En el supòsit de titulació obtinguda en qualsevol país diferent d’Espanya, la titulació haurà d’anar acompanyada de l’homologació del Ministeri d’Educació espanyol (o d'alguna universitat pública espanyola) corresponent al nivell exigit en aquesta convocatòria; o bé estar en possessió d’un títol de grau, amb acreditació d'un mínim de 4 anys d’estudis universitaris.

d) Anglés parlat i escrit, i castellà en el cas dels aspirants que no tinguen la nacionalitat espanyola.

e) No haver rebut o percebut cap prestació en concepte de beca dirigida a l’especialització en temes relacionats amb la internacionalització de l’empresa, concedides per administracions públiques, cambres de comerç, o altres organismes de promoció comercial, amb independència de la procedència del seu finançament.

f) No estar afectat per cap limitació incompatible amb el desenvolupament funcional o geogràfic de la beca.

g) No tindre antecedents penals o estar incurs/a en causa cap penal que impedisca el desenvolupament funcional o geogràfic de la beca.

h) Estar al corrent de les obligacions fiscals i amb la Seguretat Social.

i) No incórrer en cap de les causes de prohibició per a ser beneficiari/a previstes en l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

 

actuacionesApoyables.gif Actuacions susceptibles de suport

 

La finalitat de les beques és la formació i especialització professional en internacionalització dels/les joves de la Comunitat Valenciana en dos vessants: l’exportació i l’atracció d’inversió estrangera. Per a això l’IVACE elaborarà, consensuadament amb l’entitat de destinació corresponent, un programa formatiu amb una duració màxima de dotze mesos que consisteix en la realització de pràctiques en comerç exterior que es podran dur a terme en les següents entitats de destinació:

a) Delegacions de l’IVACE a l’exterior.

b) Associacions sectorials de la Comunitat Valenciana.

c) Empreses de la Comunitat Valenciana que tenen filials i/o projectes d’implantació a l’exterior, organismes de promoció de la internacionalització (institucions oficials, organismes multilaterals, bancs multilaterals de desenvolupament, Cambres de Comerç, Oficines Econòmiques i Comercials d’Espanya a l’exterior), i empreses adjudicatàries de l’IVACE per a la prestació del servei d’assessorament internacional a les empreses de la Comunitat Valenciana que així ho sol•liciten.

d) Oficina de l’IVACE a València.

De manera simultània a la formació pràctica en qualsevol de les destinacions adjudicades es durà a terme una formació teòrica, que consisteix en la realització del Curs Superior d’Internacionalització de l’Empresa (modalitat en línia).

No hauran de fer el curs els/les aspirants que acrediten haver realitzat i superat amb èxit un màster o curs de més de 260 h en gestió de comerç Internacional o en internacionalització empresarial, o almenys d'haver-ne superat la part teòrica.

 

tipoayuda.gif Dotació econòmica y durada


La durada de la beca s'estendrà fins a 12 mesos com a màxim, prèvia acceptació de la beca per part del/la becari/a a través del document corresponent.

Dotació Econòmica.

Cada beca estarà dotada amb una quantia econòmica bàsica per import de dotze mil vint euros (12.020,00 €) bruts anuals, més un import addicional com a complement de destinació si escau, que variarà en funció de la destinació de la beca assignat segons Annex 1 de la convocatòria.
Aquesta dotació té el caràcter d'anual pel que serà percebuda per el/la becari/a mensualment de forma proporcional als dies de formació efectivament computats.

Liquidació i pagament.

La dotació de la beca s'abonarà directament per IVACE al/a la becari/a i es fraccionarà mensualment, en un màxim de dotze (12) mensualitats.
La part corresponent a l'última aportació econòmica es farà efectiva després de la finalització satisfactòria de la mateixa i el lliurament i aprovació per part d'IVACE dels informes trimestrals i Memòria Final que elaborarà el/ la becari/a.

 

costesSubvencionables.gif Costos Subvencionables

Les despeses derivades del desenvolupament de les Beques IVACE Exterior 2016 seran conforme als criteris establits per la Llei 18/2014, de 15 d’octubre, relatius al Sistema Nacional de Garantia Juvenil i amb les normes de subvencionalitat que desplegue el Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social de conformitat amb l’article 65.1 del Reglament (UE) núm. 1303/2013.

L'IVACE es farà càrrec de les despeses següents inherents a la beca:

a) Bitllet d’anada i tornada a la destinació corresponent.
b) Assegurança d’accident i malaltia per als becaris/es desplaçats a l’exterior.
c) Despeses de desplaçament en destinació, o altres degudament motivades, ocasionades pel desenvolupament de la beca i autoritzades prèviament per l'IVACE.
d) Costos de gestió i tramitació del visat per a la permanència del becari/a en la destinació assignada. En el cas que el visat no siga concedit pel període màxim de la beca l’empresa es farà càrrec de la despesa de la seua renovació fins a la finalització de la beca.
També es firmarà un contracte de comodat per a l’ús d’un ordenador portàtil de propietat de l’IVACE quan les necessitats del lloc de destinació ho requerisquen.

Per als becaris/es desplaçats a l’estranger està prevista la possibilitat d’avançar fins a un màxim del vint-i-cinc per cent (25%) de l’import total corresponent al complement de destinació.

 

plazos.gif Terminis


Podran presentar-se sol·licituds a aquesta convocatòria des de l'endemà al de la seua publicació en el DOCV fins al dia 11 de gener de 2016.

 

Criteris de valoració


Veure taula

Entitats de destinació

En el programa de beques IVACE EXTERIOR 2016 podran participar com a entitats de destinació les empreses i entitats de l’article 2 que reunisquen els requisits següents:

  • Tindre domicili social o seu a la Comunitat Valenciana, excepte les empreses adjudicatàries de l’IVACE per a la prestació del servici d’assessorament internacional a les empreses de la Comunitat Valenciana
  • Tindre projecte d’internacionalització empresarial a l’exterior, i amb mitjans humans i materials necessaris per a l’ aprofitament adequat de la beca.
  • En el cas d’empreses, disposar d’implantació física (filial o sucursal) a l’estranger.
  • Estar al corrent amb l’IVACE en el pagament dels servicis i accions organitzades per aquest Institut.
  • Estar al corrent de les obligacions fiscals i amb la Seguretat Social.
  • No incórrer en cap de les causes d’impossibilitat previstes en l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, cosa que acreditaran per mitjà de declaració responsable

Les empreses interessades hauran de presentar les sol•licituds a través de la plataforma informàtica habilitada a l'efecte en la pàgina web de l’IVACE. (Normes de participació)

Vistes les sol•licituds presentades, l’Àrea de Promoció Internacional verificarà el compliment dels requisits establits en aquest article per les empreses i entitats que es presenten, requerint-los esmena quan calga.

Vist l’informe de l’Àrea de Promoció Internacional, la directora adjunta d’IVACE (directora general d’Internacionalització) dictarà una resolució en què aprovarà o desestimarà l’adhesió de les distintes empreses i entitats al programa de beques IVACE EXTERIOR en la seua condició d’entitats de destinació.

L'IVACE facilitarà a les empreses/entitats seleccionades la relació de becaris/es que hagen superat les proves. Després d’un procés d’entrevistes individualitzades entre les empreses/ entitats i els/les aspirants que millor s’ajustat a les seues necessitats, l’empresa/entitat prendrà la decisió definitiva de comú acord amb l’aspirant seleccionat/ada.

Amb l’entitat o empresa en què després del procés de selecció el/la becari/a haja de desenvolupar la beca es firmarà el corresponent conveni de col•laboració amb l’IVACE. En el cas que l’entitat de destinació siga alguna de les previstes en l’article 2.1.b) de la convocatòria, el conveni haurà també de ser subscrit, quan calga, per l’empresa o entitat on s'haja d'aprofitar la segona part de la beca.

L’empresa/entitat de destinació haurà de posar a disposició del/la becari/a l’estructura i els mitjans materials necessaris perquè puga aprofitar la beca de forma adequada. També haurà de tindre un pla d’activitats estructurat amb les funcions i activitats a fer pel becari/a durant la seua estada en l’empresa i integrar-lo obligatòriament en la seua àrea d’internacionalització.

L’empresa/entitat de destinació designarà un tutor permanent per a la supervisió de la formació i compliment dels objectius de la beca i que facilite la seua adaptació en l’empresa. L’IVACE, juntament amb el tutor designat per l’empresa, vetlarà pel desenvolupament adequat del programa formatiu.

Sol.licitud i documentació

Documentació a aportar.

a) Imprés de sol•licitud correctament emplenat.

b) Fotocòpia del DNI en vigor o documentació equivalent

c) Document imprés emés pel Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social que acredite estar inscrit en el fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil en la data la sol•licitud de la beca o, si és el cas, del termini d’esmena.

d) Certificat d’empadronament a la Comunitat Valenciana on s’especifique la data d’alta en la localitat corresponent des d’almenys dotze mesos abans de la data de publicació d’aquesta convocatòria en el DOCV.

e) Fotocòpia que acredite l’obtenció de titulació universitària de grau superior a què es refereix l’apartat c) de l’article 8 d'aquesta resolució o, a falta d’això, fotocòpia del resguard d'haver-la sol•licitada.

f) Fotocòpia de l’expedient acadèmic en què figuren les qualificacions obtingudes, data de l'obtenció i nombre de convocatòries.

g) Curriculum vitae redactat pel/la sol•licitant.

h) Certificat de no tindre antecedents penals o de no estar incurs/a en causa cap penal que impedisca el desenvolupament funcional o geogràfic de la beca emés pel Ministeri de Justícia.

i) Qualsevol altra documentació que acredite els mèrits de l'interessat/ada. En el cas de l’experiència professional, haurà d’aportar certificat de vida laboral o contracte/s amb la/les empresa/es on es detalle el lloc. En el cas dels cursos de formació, aportarà fotocòpia de títols o diplomes en què s’acredite el nombre d’hores de què consten. En el cas de col•laboració amb voluntariats i/o ONG s’aportarà la documentació acreditativa.

Tota la documentació presentada haurà d’estar redactada –o traduïda- en castellà o valencià.

Lloc de presentació de sol.licituds

Aquesta documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les formes previstes en l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú .
Si s'optara mitjançant l'enviament per correu, l'interessat haurà d'acreditar, amb el resguard corresponent, la data d'imposició de l'enviament i comunicar en el mateix dia al departament de formació d'IVACE, correu electrònic Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la., la remissió de la sol·licitud.

 

Guardar

Guardar

Guardar

Esta web utiliza cookies con el objetivo principal de mejorar la experiencia y navegación del usuario en el portal. Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso.