Dirigit a: Joves menors de 30 anys que complisquen determinats requisits

Data de presentació de sol·licituds: Des del 30/01/2015 fins al 02/03/2015 (a les 15 hores)*

fse2.jpg


* segons condicions de la convocatòria del programa publicada  en el DOCV nº 7453 de data 29/01/2015

 

Objecte


L'objectiu de les beques és la formació i especialització professional dels/les joves de la Comunitat Valenciana, així com la realització de pràctiques sobre els diferents aspectes que afecten al procés d'internacionalització de les empreses de la nostra Comunitat.

beneficiarios.gif Beneficiaris

 

Persones físiques que reunisquen els següents requisits:

a) Ser ciutadà/a de la Unió Europea i resident a la Comunitat Valenciana des d'almenys dotze (12) mesos abans de la data de publicació de la convocatòria en el DOCV.

b) Ser menor de 30 anys a data de publicació de la convocatòria en el DOCV.

c) Estar en possessió d'una titulació universitària de grau superior. En el supòsit de titulació obtinguda en qualsevol país diferent d'Espanya, aquesta titulació haurà d'anar acompanyada de l'homologació pel Ministeri d'Educació espanyol (o per alguna Universitat Pública espanyola) corresponent al nivell exigit en la present convocatòria; o ben estar en possessió d'un títol de Grau, havent d'acreditar un mínim de 4 anys d'estudis universitaris.

d) Inglés parlat i escrit; així com castellà en el cas d'aquells/as aspirants que no posseïsquen la nacionalitat espanyola.

i) No haver sigut beneficiari/a de cap altra beca de similars característiques (concedides per Administracions, Cambres de comerç, altres Organismes de Promoció Comercial, etc…) amb independència de la procedència del seu finançament.

f) Estar en situació de desocupació i no ser perceptor de prestacions per aquest motiu, en el moment d'acceptació de la sol·licitud de la beca.

g) No estar afectat/a per limitació alguna incompatible amb el desenvolupament funcional o geogràfic de la beca.

h) No tenir antecedents penals o estar culpable en causa penal alguna que impedisquen el desenvolupament funcional o geogràfic de la beca.

i) Trobar-se al corrent en les seues obligacions fiscals i amb la Seguretat Social.

J) No incórrer en cap de les causes d'inhabilitació previstes en l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

 

actuacionesApoyables.gif Actuacions susceptibles de suport

 

La finalitat d'aquestes beques és la formació i especialització professional en internacionalització dels/les joves de la Comunitat Valenciana en els seus dos vessants, l'exportació i l'atracció d'inversió estrangera. Per a açò s'elaborarà per part d'IVACE, en consens amb l'entitat de destinació corresponent, un programa formatiu amb una durada màxima de dotze (12) mesos consistent en la realització de pràctiques en comerç exterior que es desenvoluparà en:

A) Oficina de l'IVACE a València
B) Delegacions de l'IVACE en l'exterior i empreses adjudicatàries de la contractació del servei d'assessorament internacional a empreses de la CV.
C) Associacions, Instituts Tecnològics, Entitats, organismes Sectorials i altres entitats de la Comunitat Valenciana
D) Empreses de la Comunitat Valenciana i Organismes de promoció de la internacionalització.

Simultàniament, la formació pràctica es complementarà amb una formació teòrica consistent en la realització d'un Curs Superior d'Internacionalització de l'Empresa Valenciana, modalitat online, d'un màxim de 260 hores de durada.

 

tipoayuda.gif Dotació econòmica y durada


La durada de la beca s'estendrà fins a 12 mesos com a màxim.

Dotació Econòmica.

Cada beca estarà dotada amb una quantia econòmica bàsica per import de dotze mil vint euros (12.020,00 €) bruts anuals, més un import addicional com a complement de destinació si escau, que variarà en funció de la destinació de la beca assignat segons Annex 1 de la convocatòria.

Aquesta dotació té el caràcter d'anual pel que serà percebuda per el/la becari/a mensualment de forma proporcional als dies de formació efectivament computats.

Liquidació i pagament.

La dotació de la beca s'abonarà directament per IVACE al/a la becari/a i es fraccionarà mensualment, en un màxim de dotze (12) mensualitats.
La part corresponent a l'última aportació econòmica es farà efectiva després de la finalització satisfactòria de la mateixa i el lliurament i aprovació per part d'IVACE dels informes trimestrals i Memòria Final que elaborarà el/ la becari/a.

 

costesSubvencionables.gif Costos Subvencionables

Les despeses derivades del desenvolupament de les Beques Talent 2014 seran conforme a les normes de elegibilidad sobre la base de l'Ordre TIN/2965/2008, de 14 d'octubre, per la qual es determinen les despeses subvencionables pel Fondo Social Europeu durant el període de programació de 2007-2013 i Ordres TIN/788/2009, de 25 de març, i ESS/1337/2013, de 3 de juliol per les quals es modifica l'Ordre TIN/2965/2008.

La dotació de la beca comprèn, si correspon:

– Bitllet d'anada i volta a la destinació corresponent.
– Import addicional si escau, què variarà en funció de la destinació de la beca (complement de destinació). El càlcul del complement de destinació s'establirà sobre la base d'uns criteris objectius establits per IVACE relatius al cost de la vida i les característiques pròpies del lloc de destinació.
– Segur d'accident i malaltia per als becaris desplaçats en l'exterior.
– Despeses de desplaçament en destinació ocasionats pel propi desenvolupament de la beca i autoritzats prèviament per IVACE.
– Despeses extraordinàries degudament motivats ocasionats pel propi desenvolupament de la beca, autoritzats i aprovats prèviament per l'IVACE.
– Préstec d'ordinador portàtil (propietat d'IVACE), quan les necessitats del lloc de destinació així ho requerisquen.
– Para els/les becaris/as desplaçats/as a l'estranger està prevista la possibilitat d'avançar fins a un màxim del vint-i-cinc per cent (25%) de l'import total corresponent al complement de destinació.

 

plazos.gif Terminis


Podran presentar-se sol·licituds a aquesta convocatòria des de l'endemà al de la seua publicació en el DOCV fins al dia 02 de març de 2015 a les 15 hores.

Criteris de valoració


Veure taula

Entitats de destinació

En el Programa de beques TALENT 2015 podran participar com a entitats de destinació les empreses i entitats que reunisquen els següents requisits:

- Comptar amb domicili social a la Comunitat Valenciana.
- Comptar amb projecte d'internacionalització empresarial en l'exterior.
- En el cas d'empreses, disposar d'implantació física (filial o sucursal) en l'estranger.
- Estar al corrent amb l'IVACE en el pagament dels serveis i accions organitzades per aquest Institut.
- Trobar-se al corrent en les seues obligacions fiscals i amb la Seguretat Social.
- No incórrer en cap de les causes d'inhabilitació previstes en l'article 13.de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, la qual cosa acreditaran mitjançant declaració responsable.

Les empreses interessades hauran de presentar les seues sol·licituds via online en la pàgina web d'IVACE. Vistes les sol·licituds presentades, l'Àrea de promoció Internacional verificarà el compliment dels requisits establits en aquest article per les empreses i entitats que es presenten, requerint la seua esmena quan escaigui.

Vist l'informe de l'Àrea de Promoció Internacional, la directora adjunta d'IVACE (Unitat IVACE Internacionalització) dictarà resolució aprovant o desestimant l'adhesió de les diferents empreses i entitats al programa de beques Talent 2015 en la seua condició d'entitats de destinació.

IVACE facilitarà a les Empreses/Entitats seleccionades la relació de becaris/as que hagen superat les proves. Després d'un procés d'entrevistes individualitzades entre les Empreses/ Entitats i els candidats que millor s'han ajustat a les necessitats d'aquella, l'Empresa/Entitat prendrà la decisió definitiva de comú acord amb el candidat seleccionat.

Amb les entitats i empreses en les quals després del procés de selecció el/la becari/a vaja a desenvolupar la seua beca se signarà el corresponent acord de col·laboració entre aquesta i l'IVACE.

L'empresa/entitat de destinació haurà de posar a la disposició del becari/a l'estructura i els mitjos materials necessaris perquè puga desenvolupar la seua beca de forma adequada. Així mateix haurà de tenir un pla d'activitats estructurat amb les funcions i activitats a desenvolupar per el/la becari/a durant la seua estada en l'empresa integrant-ho obligatòriament en l'àrea d'internacionalització de la mateixa.

L'empresa/entitat de destinació designarà un tutor permanent per a la supervisió de la formació i compliment dels objectius de la beca, i que facilite la seua adaptació en l'empresa. L'IVACE juntament amb el tutor designat per l'empresa vetlarà per l'adequat desenvolupament del programa formatiu

 

Sol.licitud i documentació


Documentació a presentar

1. Imprès de Sol·licitud segons model disponible en la pàgina web d'IVACE, acompanyat de fotografia grandària carnet amb el nom al dors.

2. Fotocòpia del DNI en vigor o documentació equivalent.

3. Certificat d'Empadronament a la Comunitat Valenciana (document original) on s'especifique la data d'alta en la localitat corresponent des d'almenys dotze (12) mesos abans de la data de publicació de la convocatòria en el DOCV.

4. Fotocòpia simple que acredite l'obtenció de titulació universitària de grau superior al fet que es refereix l'apartat c) de l'article 8 de la present Resolució o, en defecte d'açò, fotocòpia simple del resguard de la sol·licitud del mateix.

5. Fotocòpia simple de l'expedient acadèmic en el qual figuren les qualificacions obtingudes, data d'obtenció de les mateixes i nombre de convocatòries.

6. Curriculum Vitae redactat per el/la sol·licitant.

7. Documentació acreditativa de trobar-se en situació de desocupació i Certificat de Situació expedit pel Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social en relació a la incompatibilitat consistent en no ser perceptor de prestacions per desocupació en el moment d'acceptació de la beca.

8. Qualsevol altra documentació que acredite els mèrits de l'interessat/a. En el cas de l'experiència professional, aportar certificat de vida laboral o contracte/s amb la/s empresa/s on es detalle el lloc. En el cas dels cursos de formació, aportar fotocòpia simple de títols o diplomes en els quals s'acredite el nombre d'hores de les quals consten els mateixos.


Lloc de presentació de sol.licituds

Aquesta documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les formes previstes en l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú .
Si s'optara mitjançant l'enviament per correu, l'interessat haurà d'acreditar, amb el resguard corresponent, la data d'imposició de l'enviament i comunicar en el mateix dia al departament de formació d'IVACE, correu electrònic Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la., la remissió de la sol·licitud.

 

Esta web utiliza cookies con el objetivo principal de mejorar la experiencia y navegación del usuario en el portal. Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso.