Dirigit a: PIME

Presentació sol.licituds: Des del 25/01/2022 fins al 2/03/2022 (a les 23:59:59 hores)*

Termini d'execució (i període subvencionable de la despesa): Haurà d'iniciar-se amb posterioritat a l'1/01/2022 i podrà finalitzar-se fins al 30/06/2023

Termini de justificació (i període subvencionable del pagament): fins al 4/10/2023

UEdeclaración VAL

* segons condicions de la convocatòria del programa publicada en el DOGV nº 9262 de data 24/01/2022 i posterior correcció d'errades (DOGV 9273 de 8/02/2022)

 

 abansdepresentar innovaaclaracionespreg innova v

 

tel innovacionAquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Objectius
 

Realització de projectes innovadors que redunden en una major competitivitat de les empreses i que tinguen resultats tangibles al final del termini d'execució del projecte.

Els projectes d'innovació podran desenvolupar-se en tres actuacions: desenvolupament de nous productes (INNOVAProD-CV); posada en marxa o readaptació de processos mitjançant l'aplicació de metodologies de millora continua i amb criteris d'ecoeficiència (INNOVAProC-CV); desenvolupament de solucions TEICs innovadores que no suposen desenvolupaments a mesura (INNOVATeiC-CV).

El Programa podrà comptar amb finançament fins al 60% de la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional.

 
beneficiarios.gif Empreses beneficiàries

 

PIME amb seu social o establiment de producció situat en la CV, excepte les que desenvolupen activitats financeres o immobiliàries, i que complisquen també amb els requisits que a continuació es detallen segons l'actuació a la qual concórreguen: InnovaProd-v  Desenvolupar activitats enquadrades en algun dels epígrafs de la secció C-Divisions 10 a 33 de la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques (CNAE 2009) i comptar amb almenys dues persones com a personal propi que siguen treballadores per compte d'altri o cooperativistes, consignades en el rebut de liquidació de cotitzacions de la Seguretat Social corresponent al segon mes anterior a la data de sol·licitud d'ajuda.
InnovaProc-v Desenvolupar activitats enquadrades en la secció C - Divisions 10 a 33-, o Secció H – Divisions 49 a 52, sempre que les activitats de transport i emmagatzematge siguen referides a mercaderies, de la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques (CNAE 2009) i comptar amb almenys dues persones com a personal propi que siguen treballadores per compte d'altri o cooperativistes, consignades en el rebut de liquidació de cotitzacions de la Seguretat Social corresponent al segon mes anterior a la data de sol·licitud d'ajuda.
InnovaTeic-v  ---

 

Requisits dels projectes
 

• Els projectes hauran d'iniciar-se amb posterioritat a l'1 de gener de 2022, i no hauran d'haver conclòs materialment ni haver-se executat íntegrament abans que es presente la sol·licitud.
• Els resultats dels projectes hauran de tindre impacte tangible en la Comunitat Valenciana.
• Els costos associats al projecte no podran rebre simultàniament ajudes en el marc d'aquesta convocatòria i d'altres procedents d'aquesta o una altra administració o ens públic.
Pressupost subvencionable del projecte major de 15.000 euros.

tipoAyuda.gif Tipus d'ajuda
 

Subvenció calculada com un percentatge sobre els costos subvencionables, amb una quantia variable en funció de les dimensions d’empresa:

  • Petita empresa: fins al 45 %
  • Mitjana empresa: fins al 35 %
 
 
actuacionesApoyables.gif Actuacions susceptibles de suport

 

Els projectes hauran de poder-se enquadrar en alguna de les següents actuacions:

InnovaProd-cs

Projectes que tinguen com a objectiu el desenvolupament i fabricació de nous productes o una millora significativa dels ja fabricats per l'empresa sol·licitant.

Un producte tindrà la consideració de nou o millorat, quan supose una modificació significativa en les seues característiques o en l'ús al fet que es destina. Inclou les millores significatives d'especificacions tècniques, de components i materials, de programes informàtics integrats, del disseny, de la facilitat d'ús o altres característiques funcionals.

El resultat final del projecte susceptible de suport haurà de concretar-se en la fabricació del producte o en l'obtenció d'un prototip provat en un entorn real.

      

InnovaProc-cs

Projectes consistents en la realització d'accions d'alguna d'aquestes tipologies:

a) Readaptació de processos per mitjà de l’aplicació de metodologies de millora contínua.

b) Posada en marxa o readaptació de processos, amb criteris d'ecoeficiència amb algun dels següents objectius:
- Obtindre productes i serveis basats en l’ecodisseny.
- Incorporar tecnologies ecoeficients.
- Fer una utilització eficient de recursos.
- Facilitar el reciclatge, la reutilització i la valorització de residus, la classificació de subproductes, i la simbiosi industrial.
- Garantir la traçabilitat del producte

      

InnovaTeic-cs

Projectes que tinguen com a objectiu el desenvolupament de solucions innovadores en l'àmbit de les tecnologies de la informació, de l'electrònica i de les comunicacions, l'aplicació de les quals puga estendre's a diversos usuaris i no es tracte, per tant, de solucions a mesura.

El resultat final del projecte haurà de concretar-se en noves aplicacions, dispositius o, solucions, preparades per a la seua comercialització.

S'admetran igualment noves versions d'aplicacions, dispositius i solucions existents, sempre que incorporen noves funcionalitats pel que fa a versions anteriors de les mateixes.

 

 

 

 

 
costesSubvencionables.gif Costos subvencionables

 

InnovaProd-cs

 

a) Serveis de consultoria i assistència tècnica per al desenvolupament, la millora de característiques i posada en producció de nous productes: enginyeria, consultoria tècnica, contractació amb centres de recerca, disseny, contractació de serveis de laboratoris d'assaig inclosos els necessaris per a marcat CE o altres formes d'homologació o normalització de productes.

L'existència d'aquesta mena de despeses és requisit perquè el projecte s'aprove:

- haurà de ser com a mínim la menor de les següents quantitats: un 15 % del cost subvencionable total o 25.000 euros.

- Per a projectes que deriven directament de projectes d'R+D anteriors, no s'estableix un mínim, però serà imprescindible la contractació d'algun servei de consultoria o assistència tècnica de les característiques previstes.

b) Registre de patents, marques, models d'utilitat i dissenys industrials, marcat CE o altres formes d'homologació o normalització de productes. Únicament seran elegibles les despeses relacionades amb l'execució del projecte.

c) Adquisició d'actius immaterials: patents, llicències, know-how o programari relacionat amb els nous productes.

d) Personal propi: despeses de personal tècnic que participe en el projecte. L'import màxim admissible en aquest concepte serà 40.000 euros.

e) Adquisició d'actius materials: adquisició –o adaptació– i engegada de béns d'equip, motles i matrius, necessàriament relacionats amb la posada en producció de nous productes concordes a la convocatòria, i de béns d'equip i serveis necessaris per a l'elaboració d'un prototip verificable de la solució desenvolupada.

 
 
      

InnovaProc-cs

 

a) Serveis de consultoria i assistència tècnica per a implantació de mesures.

L'existència d'aquesta mena de despeses és requisit perquè el projecte s'aprove:

- Haurà de ser com a mínim la menor de les següents quantitats: un 15% del cost subvencionable total o 25.000 euros.

- Per a projectes que deriven directament de projectes d'R+D anteriors, no s'estableix un mínim, però serà imprescindible la contractació d'algun servei de consultoria o assistència tècnica de les característiques previstes.

b) Adquisició d'actius immaterials. Programari de control, captació de dades, indicadors i quadres de comandament relacionats amb el desenvolupament del projecte i programari relacionat amb la implantació de nous processos.

c) Personal propi: despeses de personal tècnic que participe en el projecte. L'import màxim admissible en aquest concepte serà 40.000 euros.

d) Adquisició d'actius materials. Per al desenvolupament d'un projecte de millora contínua seran elegibles inversions en sensorització i automatització, i comunicacions per al control de la producció, així com l'adaptació dels equips productius necessaris. Per a projectes de readaptació de processos amb criteris d'ecoeficiència, seran elegibles l'adquisició –o adaptació– i engegada de béns d'equip necessàriament relacionats amb la implantació dels nous processos concordes a la convocatòria. No serà elegible l'adquisició de maquinari ni inversions en prototips.


 

      

InnovaTeic-cs

 

a) Serveis d'assistència tècnica, consultoria i equivalents, per al desenvolupament de les noves solucions.

b) Registre de drets de propietat industrial, altres registres i homologacions. Únicament seran elegibles les despeses relacionades amb l'execució del projecte.

c) Actius immaterials. Patents, llicències, know-how o adquisició de llicències de programari necessàries per a ser integrades en el producte final.

d) Personal propi: despeses de personal tècnic que participe en el projecte. L'import màxim admissible en aquest concepte serà 100.000 euros.

e) Actius materials. Components necessaris per al desenvolupament d'un prototip verificable quan el projecte així l'exigisca.

 

 

Terminis
 

Termini de presentació de sol·licituds: Els terminis de presentació de sol·licituds són els indicats en el quadre següent:

Termini de presentació de la sol.licitud Inicio del proyecto D4ta límit d'execució del projecte (despeses)   Fi termini justificació (límit període pagament)
 Des del 25/01/22 fins al 2/03/22 a les 23:59:59 h.  Posterior a l'01/01/2022  30/06/2023   4/10/2023

 

 

Criteris de valoració
 

Un projecte només podrà ser recolzat quan tinga una puntuació mínima de 50 punts en l'avaluació i sempre que se superen els llindars indicats en cadascun dels apartats del barem de la seua actuació, el detall de la qual pot consultar-se en la Resolució de convocatòria o en les corresponents memòries

 

comoSolicitar.gif Presentació de sol.licituds
 

FORMA DE PRESENTACIÓ DE LA SOL·LICITUD

La tramitació, tant de la sol·licitud com en general del procediment, serà electrònica i requerirà que l'empresa sol·licitant dispose durant totes les fases del procediment de certificat de representant d'empresa –o de persona física per als empresaris i empresàries individuals- emés per l’Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana o per qualsevol entitat reconeguda en la llista de confiança de prestadors de serveis de certificació establits a Espanya, publicada en la seu electrònica del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme.
 
Així mateix, l'empresa sol·licitant podrà autoritzar una altra persona perquè realitze qualsevol tràmit relacionat amb aquesta convocatòria sempre que aquesta autorització conste en el Registre de Representants de l’ACCV (https://www.accv.es/servicios/registro-de-representantes/).
 
La sol·licitud es presentarà en el registre telemàtic de l'IVACE a través de la seua pàgina web <http://www.ivace.es>.

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Esta web utiliza cookies con el objetivo principal de mejorar la experiencia y navegación del usuario en el portal. Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso.