Dirigit a: Empreses de la Comunitat Valenciana
 
Presentació sol.licituds: Des del 01/09/2020 fins al 21/09/2020 (a les 23:59:59 hores) *
Termini d'execució (període subvencionable de la despesa): des del 14/03/2020 fins al 30/11/2020
Termini de justificació: fins al 27/01/2021

 

* segons condicions de la convocatòria del programa publicada en el DOGV nº 8894 de data 31/08/2020, on es troba la informació exhaustiva i completa del programa, així com de l'extracte d'aquesta convocatòria (DOGV nº 8894 bis de 31/08/2020) i de la posterior modificació publicada en el DOGV nº 8493 de 3/11/2020

 

 Resolució de concessió d'ajudes de 16/11/2020 de la secretària autonòmica de Model Econòmic i Finançament 

 

 

Objectius

Donar suport al desenvolupament de nous productes innovadors per part de les empreses de la indústria manufacturera valenciana que hagen adaptat la seua activitat o reorienten les seues capacitats productives amb la finalitat de produir a gran escala material sanitari per a atendre un previsible increment de demanda i afrontar l'emergència sanitària davant possibles rebrots de Covid-19,

beneficiarios.gif Empreses beneficiàries

 

Empreses amb seu social o establiment de producció situat en la Comunitat Valenciana en el moment de la presentació de la sol·licitud, i que haurà de mantindre's com a mínim fins al moment de la presentació de la justificació, que compten amb almenys deu persones com a personal propi que siguen treballadores per compte d'altre o cooperativistes havent de mantindre almenys, o incrementar aquest número, durant el període d'execució del projecte, i que desenvolupen activitats enquadrades en algun dels epígrafs de la secció C-Divisions 10 a 33 de la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques (CNAE 2009), aprovada per Reial decret 475/2007, de 13 d'abril (BOE núm. 102, de 28 d'abril de 2007):

En cap cas podran ser beneficiàries les empreses que desenvolupen activitats financeres, immobiliàries, de producció primària de productes agrícoles o que operen en els sectors de la pesca i l'aqüicultura.

actuacionesApoyables.gif Actuacions objecte de suport. Requisits dels projectes

 

  • Els projectes tindran com a objectiu el desenvolupament i fabricació de nous productes per a l'empresa sol·licitant o una millora significativa dels ja fabricats per ella, directament relacionats amb la lluita contra la COVID-19, com els medicaments (incloses les vacunes) i tractaments, els seus productes intermedis, els ingredients farmacèutics actius i les matèries primeres; els productes sanitaris, els equips hospitalaris i metges (inclosos els respiradors, la roba i l'equip de protecció, així com les eines de diagnòstic) i les matèries primeres necessàries; els desinfectants i els seus productes intermedis i les matèries primeres químiques necessàries per a la seua producció; i les eines de recollida/tractament de dades

Tots els productes, materials, solucions, etc. han d'estar en condicions d'ús i aplicació immediata, i degudament autoritzats, registrats, certificats, homologats i complir amb qualsevol requisit administratiu, sanitari o tècnic previ a la seua utilització o posada en servei.

Els productes han de ser resultat final del desenvolupament dels processos implicats en el projecte sol·licitat, sense que siga admissible la mera adquisició i posada en funcionament de béns d'equip.

  • Pressupost a partir de 100.000 € elegibles
  • Els projectes hauran d'iniciar-se amb posterioritat al 14 de març de 2020

 

tipoAyuda.gif Tipus d'ajuda

 

Subvenció a fons perdut calculada com un percentatge sobre els costos subvencionables del projecte, amb una quantia màxima del 75%

La quantia de subvenció no podrà superar l'import de 400.000 euros.

costesSubvencionables.gif Costos subvencionables

 

a) Serveis externs:
     a.1) Serveis de consultoria i assistència tècnica: enginyeria, consultoria tècnica, contractació amb centres d'investigació, disseny, contractació de serveis de laboratoris d'assaig inclosos els necessaris per a marcatge CE o altres formes d'homologació o normalització de productes.
     a.2) Registre de patents, marques, models d'utilitat i dissenys industrials, així com marcatge CE i altres formes d'homologació o certificació

b) Adquisició d'actius immaterials:
     b.1) Adquisició de patents i llicències.
     b.2) Programari necessari per al desenvolupament dels nous productes.

c) Personal propi: Podrà considerar-se elegible solo fins a un 30% de les despeses del personal plantejats.

d) Adquisició d'actius materials: destinats a l'adaptació tècnica i la posada en marxa per a la producció dels nous desenvolupaments.

e) Costos dels assajos en línia de les noves instal·lacions de producció

No es consideraran subvencionables els béns i serveis adquirits o prestats per persones, entitats o empreses vinculades amb l'empresa beneficiària, entenent per tals les que responguen a la definició de l'article 68.2 del Reglament de la Llei General de Subvencions, aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.
En cap cas es consideraran despeses subvencionables els impostos indirectes quan siguen susceptibles de recuperació o compensació ni els impostos sobre la renda.

Criteris de valoració

 

Per concórrer raons d'interés públic, econòmic i social, aquestes subvencions es concediran de manera directa, sense comparació de sol·licituds, a partir d'una relació de les sol·licituds presentades, amb indicació de data d'entrada de l'expedient complet, concurrència dels requisits i criteris exigits per a la concessió directa, i l'import de la subvenció que correspondria a cada empresa sol·licitant fins a l'esgotament del crèdit consignat.

comoSolicitar.gif Sol.licitud i documentació

DOCUMENTACIÓ

Obligatòriament, s'ha de presentar en el moment de la sol·licitud:

  1. Imprés de sol·licitud, que inclou declaració responsable sobre els requisits exigits per a obtindre la condició de beneficiària, així com del compliment de les; en particular el compliment de les obligacions relatives a obligacions fiscals i amb la Seguretat Social.
  2. Memòria Tècnica del projecte que inclou cronograma i pressupost, així com declaració responsable relativa al compliment d'obligacions mediambientals.
  3. Fitxer PDF de dades de l'empresa, generat en l'aplicació Solicit@.
  4. Declaració de les ajudes de minimis rebudes en l'exercici fiscal en curs i dels dos anteriors.

Amb caràcter previ a la concessió de les ajudes es requerirà la presentació de la documentació que acredite la realitat de les dades contingudes en la citada declaració. Per a l'acreditació del compliment de les obligacions mediambientals se seguiran les instruccions disponibles en la pàgina web de l'IVACE. L'obligació de disposar de llicència d'obertura o autorització per a inici d'activitat es farà extensiva a les instal·lacions de seu social si no coincideix amb el domicili d'execució del projecte.

FORMA DE PRESENTACIÓ DE LA SOL·LICITUD

La sol·licitud es presentarà de manera telemàtica.

Els documents que s'annexen al tràmit telemàtic hauran d'anar signats electrònicament per les persones que, segons el tipus de document, procedisca. Per a la tramitació telemàtica s'haurà de disposar de signatura electrònica avançada, amb un certificat admés per la seu electrònica de la Generalitat (https://sede.gva.es).

Esta web utiliza cookies con el objetivo principal de mejorar la experiencia y navegación del usuario en el portal. Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso.