Dirigit a: Centres Tecnològics de la Comunitat Valenciana

UEdeclaración VAL

Presentació sol.licituds: Des del 29/03/2022 fins al 31/05/2022 a les 23:59:59 hores (*)
Termini de justificació: en un termini de dos mesos des de la finalització del projecte.

Termini execució dels projectes: 30 de juny de 2023

* segons condicions de la convocatòria del programa publicada en el DOGV nº 9307 de 28 de març de 2022, si bé la informació exhaustiva i completa del programa haurà de consultar-se en els textos publicats en el DOGV.

 


Objecte
 
La convocatòria persegueix recolzar l'execució de projectes d’R+D, de caràcter no econòmic, desenvolupats pels Centres Tecnològics de la Comunitat Valenciana, de manera individual o en cooperació entre aquests, i que incloguen la col.laboració efectiva amb empreses de la Comunitat Valenciana amb la finalitat d’atendre les necessitats del sector empresarial valencià i augmentar la possibilitat d’aplicació dels resultats obtinguts de la investigació al conjunt d’empreses potencialment destinatàries d'aquests.

empresasbeneficiarias-p Entitats beneficiàries
 
Centres Tecnològics de la Comunitat Valenciana que reunisquen els requisits establits en l’article 4 de l’Ordre 26/2016, de 25 de novembre
 
actuacionesApoyables.gif Actuacions susceptibles de suport

Es recolzaran projectes d'R+D, de caràcter no econòmic, desenvolupats per centres tecnològics de la Comunitat Valenciana -de manera individual o en cooperació entre ells- que incloguen la col·laboració efectiva amb empreses de la Comunitat Valenciana, dirigits a atendre les necessitats del sector empresarial valencià i augmentar la possibilitat d'aplicació dels resultats obtinguts de la investigació al conjunt d'empreses potencialment destinatàries d'aquests.

La cooperació amb les empreses haurà de tindre lloc des de l’inici del projecte; l’abast d'aquesta s’establirà en funció de la naturalesa del projecte i dels objectius i resultats que s’espera obtindre, i s'haurà de recollir en l’annex a la memòria de sol·licitud.

Tot dret de propietat intel·lectual i industrial (DPI) resultant de les col·laboració entre Centres Tecnològics i empreses se cedirà als Centres.

Els projectes podran ser d’investigació fonamental o industrial, o bé de desenvolupament experimental; així mateix deuràn incloure activitats de promoció dels resultats obtinguts amb l’objectiu específic de desenvolupar ponts efectius entre el teixit investigador i productiu per a la transferència del coneixement i la translació dels resultats a les empreses de la Comunitat Valenciana.

Els projectes necessàriament hauran d’emmarcar-se en les prioritats d'especialització identificades en l'Estratègia d'Especialització Intel·ligent de la Comunitat Valenciana.

El projecte que és objecte d'ajuda no haurà d'haver conclòs materialment ni haver-se executat íntegrament abans que es presente la sol·licitud.

tipoAyuda.gif Característiques de l'ajuda
 

L’ajuda consistirà en una subvenció fins al 100 % dels costos del projecte considerats com a subvencionables.

La subvenció màxima que es podrà concedir a cada projecte no podrà superar els 250.000 euros en el cas de projectes individuals; per als projectes en cooperació la subvenció per centre tecnològic no superarà els 200.000 euros, amb un màxim de 600.000 euros per projecte.

En el cas de projectes d'R+D que incloguen el desenvolupament de pilots demostratius d'aplicació de noves solucions tecnològiques, l'ajuda màxima que es podrà concedir per centre tecnològic no superarà els 400.000 euros, amb un màxim de 800.000 euros en total per projecte, independentment del nombre de centres que el desenvolupen.

costesSubvencionables.gif Costos subvencionables

a) Recursos humans (personal propi).

Despeses de personal propi de caràcter tècnic i científic. Aquestes despeses podran ser imputades íntegrament quan aquest personal es dedique íntegrament al projecte, o bé parcialment en funció de la dedicació horària efectiva respecte al total d'hores treballades. S'estableix un cost/hora de 40 euros com a màxim imputable pel personal propi justificat.

Així mateix, les hores imputables de dedicació a tasques de gestió i coordinació del projecte no superaran el 10% del total d'hores de dedicació a aquest.

b) Despeses en serveis externs necessaris per al desenvolupament del projecte, imputades en exclusiva a aquell, i que es vinculen al projecte inequívocament. S'inclouen també en aquest concepte les despeses derivades de la formació del personal investigador en l'àmbit tecnològic del projecte, sempre que aquesta siga necessària per a la seua realització, i el cost de la realització d'informes d'auditoria sobre els comptes justificatius de la despesa.

c) Altres despeses directament relacionades amb el projecte, imputades en exclusiva a aquell i que s’hi vinculen inequívocament. S'exclouen les despeses de manutenció i serveis de restauració.

L'ajuda sota aquest concepte no excedirà del 15% de l'ajuda total concedida.

d) Despeses indirectes consistents en despeses generals de funcionament i de personal propi de gestió i administració, imputables a la realització del projecte. Aquestes despeses podran imputar-se a un tipus fix de fins al 25% dels costos directes subvencionables, excloent els costos en actius materials. S'estableix un cost hora de 40 euros com a màxim imputable per al personal que es considera per al càlcul dels costos indirectes.

El càlcul es documentarà adequadament sobre la base d'un informe tècnic motivat sobre el mètode d'imputació utilitzat.

e) Costos d'actius materials. Seran imputables les despeses de lloguer, arrendament financer (lísing) i amortització d'actius materials, així, l'instrumental, equipament cientificotècnic i informàtic i altres elements necessaris per al projecte.

El cost d'amortització se subjectarà a les regles establides en l'article 31.6 de la Llei general de subvencions.

En el cas que els projectes d'R+D incloguen el desenvolupament de prototips o pilots demostratius d'aplicació de noves solucions tecnològiques, podran ser imputables els costos d'adquisició dels actius materials necessaris per al desenvolupament d'aquests prototips o pilots demostratius.

 

En cap cas es consideraran despeses subvencionables els impostos indirectes quan siguen susceptibles de recuperació o compensació ni els impostos sobre la renda.

 
Terminis

 

El termini per a la presentació de les sol·licituds començarà el dia 29 de març de 2022 i finalitzarà el 31 de maig de 2021, a les 23:59:59 hores. Si alguna de les dates indicades fora declarada inhàbil, el termini s'iniciarà o prorrogarà –segons cas- al primer dia hàbil següent exceptuant el dissabte.

Criteris de valoració

Segons condicions de la convocatòria del programa publicada en el DOGV nº 9307 de 28 de març de 2022
    
comoSolicitar.gif Sol.licitud i documentació

Segons condicions de la convocatòria del programa publicada en el DOGV nº 9307 de 28 de març de 2022
 
Forma de presentació de sol·licituds.

La presentació de les sol·licituds s'ajustarà al que s'estableix en l'article 5 de l'Ordre 26/2016, de 25 de novembre, modificat per l'Ordre 21/2017, de 24 de novembre. A més de la documentació allí indicada, l'entitat haurà de presentar, juntament amb el formulari de sol·licitud, la memòria i els seus annexos, l'acta de constitució i estatuts vigents només en cas que els que obren en poder de l'IVACE hagen patit una modificació o no consten per tractar-se d'un centre tecnològic que no haguera sol·licitat ajudes de l'IVACE amb anterioritat.

La tramitació tant de la sol·licitud, com en general del procediment, serà electrònica i requerirà que l'entitat sol·licitant dispose durant totes les fases del procediment de certificat de representant d'entitat emés per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana, o per qualsevol entitat reconeguda en la llista de confiança de prestadors de serveis de certificació establits a Espanya, publicada en la seu electrònica del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme.

Així mateix, l'entitat sol·licitant podrà autoritzar una altra persona perquè realitze qualsevol tràmit relacionat amb aquesta convocatòria sempre que aquesta autorització conste en el Registre de Representants de l’ACCV, <https://www.accv.es/ciutadans/registre-de-representants/>.

La tramitació de la sol·licitud, emplenada segons el model disponible en aquesta web, suposa la signatura d’aquesta i dels seus annexos, i es presentarà en el registre telemàtic de l'IVACE a través de la web.

Documentación anexa -- PROYECTOS CENTROS TECNOLÓGICOS en coop. con empresas 2022

Esta web utiliza cookies con el objetivo principal de mejorar la experiencia y navegación del usuario en el portal. Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso.