900300 almacenamiento22 v

Data presentació sol·licituds: 2 de novembre de 2021 (**) fins al 31 de desembre de 2023

Justificació: 18 mesos des de la notificació de la concessió d'ajuda

AUTOCONSUM SECTOR RESIDENCIAL (Persones físiques, administracions públiques i tercer sector – Programa 4).

Aquestes ajudes es gestionen des de la Direcció General de Transició Ecològica

https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=21988&version=amp

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Telèfon informació: 012

 

A continuació es descriuen breument algunes característiques principals d'aquest programa d'ajudes, si bé la informació que es considerarà com a oficial amb caràcter general serà la publicada en la Resolució de 27 de setembre de 2021, del president de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual es convoquen ajudes per a l'execució de diversos programes d'incentius lligats a l'autoconsum i a l'emmagatzematge, amb fonts d'energia renovable, així com a la implantació de sistemes tèrmics renovables en el sector residencial, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència Europeu.. (DOGV nº 9187 de 04/10/2021)
(**) Correcció d'errors de 22 d'octubre de 2021 (DOGV nº 9203 de 27/10/2021)
(***) Resolució de 15 de juliol de 2022, de la Presidència de l'IVACE, per la qual es modifica la Resolució de 27 de setembre de 2021, del president de l'IVACE, per la qual es convoquen ajudes per a l'execució de diversos programes d'incentius lligats a l'autoconsum i a l'emmagatzematge, amb fonts d'energia renovable, així com a la implantació de sistemes tèrmics renovables en el sector residencial, en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència europeu. (DOGV nº 9387 de 20/07/2022)
- Disminució de pressupost (DOGV nº 9606 de 30/05/2023)
- Modificació de convocatòria (DOGV nº 9623 de 22/06/2023)
- Modificació de convocatòria  (DOGV nº 9798 de 28/02/2024)
- Ampliació de pressupost (DOGV nº 9886 de 05/07/2024)
 
El programa està cofinançat per la Unió Europea – NextGenerationEU i s'emmarca en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència d'Espanya.
 
Objectiu
 
L'objecte de la present resolució és convocar les ajudes de l'IVACE per a l'execució de diversos programes d'incentius lligats a l'autoconsum i a l'emmagatzematge amb fonts d'energia renovable, així com a la implantació de sistemes tèrmics renovables en el sector residencial.
 
empresasbeneficiarias-p Persones, empreses i entitats beneficiàries
 

Podran acollir-se a aquestes ajudes, conforme al que s'hi preveu per a cada programa d'incentius previst per l'article 3, qualssevol de les persones i entitats que s'enumeren a continuació.

Per als programes d'incentius 1, 2 i 3, es consideraran com a entitats beneficiàries de les ajudes:

a) Persones jurídiques, persones físiques, i agrupacions de les figures anteriors, amb personalitat jurídica o sense, que realitzen una activitat econòmica per la qual oferisquen béns o serveis en el mercat, incloent-hi, entre altres:

  1. Els gestors de polígons industrials, de naturalesa pública o privada.
  2. Les empreses explotadores, arrendatàries o concessionàries d'actuacions en l'àmbit de l'energia.
  3. Les empreses de serveis energètics (Esse), o proveïdors de serveis energètics definides en el Reial decret 56/2016, de 12 de febrer, pel qual es transposa la Directiva 2012/27/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 25 d'octubre de 2012, relativa a l'eficiència energètica, per la qual es modifiquen les directives 2009/125/CE i 2010/30/UE, i per la qual es deroguen les directives 2004/8/CE i 2006/32/CE, referent a auditories energètiques, acreditació de proveïdors de serveis i auditors energètics i promoció de l'eficiència del subministrament d'energia.

b) Les comunitats d'energies renovables i les comunitats ciutadanes d'energia,

Per al programa d'incentius 5, es consideraran com a entitats beneficiàries de les ajudes:

a) Persones físiques que no realitzen cap activitat econòmica per la qual oferisquen béns i/o serveis en el mercat.
b) Les entitats locals i el sector públic institucional
c) Les persones jurídiques que no realitzen cap activitat econòmica, per la qual oferisquen béns i/o serveis en el mercat, incloent-hi les entitats o organitzacions del tercer sector.
d) Les persones físiques que realitzen alguna activitat econòmica,
e) Comunitats de propietaris
f) Les comunitats d'energies renovables i les comunitats ciutadanes d'energia,

Per al programa d'incentius 6, es consideraran com a entitats beneficiàries de les ajudes:

a) Persones físiques que no realitzen cap activitat econòmica per la qual oferisquen béns i/o serveis en el mercat.
b) Entitats o organitzacions públiques o privades,
c) Les persones físiques que realitzen alguna activitat econòmica,
d) Comunitats de propietaris,
e) Les entitats locals i del sector públic institucional

 
actuacionesapoyables Actuacions susceptibles de suport

 

Seran actuacions subvencionables les relacionades a continuació:

a) Programa d'incentius 1: Realització d'instal·lacions d'autoconsum amb fonts d'energia renovable en el sector serveis, amb emmagatzematge o sense.

b) Programa d'incentius 2: Realització d'instal·lacions d'autoconsum amb fonts d'energia renovable en altres sectors productius de l'economia, amb emmagatzematge o sense.

c) Programa d'incentius 3: Incorporació d'emmagatzematge en instal·lacions d'autoconsum amb fonts d'energia renovable, ja existents en el sector serveis i altres sectors productius.

d) Programa d'incentius 5: Incorporació d'emmagatzematge en instal·lacions d'autoconsum, amb fonts d'energia renovable, ja existents en el sector residencial, les administracions i el tercer sector.

e) Programa d'incentius 6: Realització d'instal·lacions d'energies renovables tèrmiques en el sector residencial.

 

tipoAyuda.gif Tipus d'ajuda
 

Les ajudes que s'estableixen en la present resolució tindran la consideració de subvenció a fons perdut. L'import de l'ajuda a atorgar serà la suma de l'Ajuda Base i l'Ajuda Addicional que poguera correspondre en cada cas depenent de la mena d'actuació subvencionable, en els termes previstos en l'annex de la present convocatòria, i estarà sotmés als límits que s'establisca en la normativa europea aplicable d'ajudes d'estat.

La quantia de les ajudes, per a cadascuna dels programes d'incentius, tipologies d'actuacions subvencionables i tipus de destinatari últim, es detallen en l'annex d'aquesta convocatòria. (***)

Vegeu Resolució de 24 de febrer de 2024 de Modificació de la convocatòria  (DOGV nº 9798 de 28/02/2024)

costessubvencionables m Costos subvencionables

 

Es consideren costos elegibles aquells que siguen necessaris per a aconseguir els objectius energètics dels programes objecte de la present convocatòria, que s'han indicat per a cadascuna de les actuacions subvencionables recollides en l'article 3 de la resolució de convocatòria, i els que es relacionen a continuació:

a) La inversió en equips i materials relacionades amb les tipologies d'actuació objecte d'ajuda, inclosa la corresponent als sistemes d'acumulació si fa el cas.
b) Els costos d'execució de les obres i/o instal·lacions relacionades amb les tipologies d'actuació objecte d'ajuda.
c) Equipaments electromecànics, hidràulics, de control i auxiliars quan estiguen associats a l'actuació objecte d'ajuda.
d) Sistema elèctric general d'Alta Tensió i Baixa Tensió, incloent-hi transformadors, línies d'evacuació i sistemes d'infraestructures elèctriques addicionals fins al punt de connexió amb la xarxa elèctrica de transport o distribució, quan siguen necessàries en funció de la tipologia d'actuació objecte d'ajuda.
e) Sistemes de gestió, control actiu i monitoratge tant de la generació com de l'acumulació i la demanda d'energia elèctrica o tèrmica d'instal·lacions consumidores proveïdes pel projecte objecte de l'ajuda, que ajuden a optimitzar la gestió i producció.
f) Sistemes de mesurament del recurs en l'emplaçament, incloent-hi sondejos exploratoris i assajos TRT per al cas d'instal·lacions geotèrmiques.
g) Obres civils, quan estiguen relacionades amb les actuacions objecte d'ajuda i aquelles que siguen necessàries per a la correcta execució del projecte,
h) El cost del desmantellament de les instal·lacions existents en l'emplaçament,
i) Els costos de la redacció dels projectes o memòries tècniques relacionats amb les tipologies d'actuació objecte d'ajuda.
j) els costos de la direcció facultativa relacionats amb les tipologies d'actuació objecte d'ajuda.
k) Coordinació de Seguretat i Salut de l'obra i muntatge relacionades amb les tipologies d'actuació objecte d'ajuda.
l) Els costos de gestió de sol·licitud de l'ajuda, inclosa la redacció d'informes i altra documentació requerida per a la sol·licitud. En cap cas s'admetrà que tals despeses de gestió superen el 4% de l'import de l'ajuda sol·licitada, amb un límit de 3.000 € per expedient.
m) Els costos de gestió de justificació de la realització de les actuacions, inclosos els costos de la redacció d'informes i altra documentació requerida per a la justificació d'aquestes ajudes.
n) L'informe de l'auditor sobre el compte justificatiu.
o) Altres partides que siguen degudament justificades com a necessàries (auxiliars o no) específiques de cada tipologia d'actuació, diferents de les recollides com a despeses no subvencionables en l'apartat 4 d'aquest article.

El cost elegible màxim total admés en els programes d'incentius per a sufragar les despeses indicades en els apartats l), m) i n) de l'apartat anterior no podrà superar globalment el 7% de l'import de l'ajuda sol·licitada, amb un límit de 7.000 € per expedient. La realització i facturació d'aquests serveis podrà efectuar-se durant el període concedit per a presentar la documentació justificativa.

No es considerarà elegible cap cost diferent dels anteriors ni que haja sigut facturat a l'entitat beneficiària de l'ajuda amb anterioritat a dates previstes en els apartats 3 i 4 de l'article 3 de la present convocatòria.

 

Només es consideraran subvencionables els projectes i/o instal·lacions que estiguen constituïts per equips nous i sense ús previ.

 
plazos Terminis
 

Termini de presentació de sol·licituds: els terminis són els indicats en el quadre següent:

Termini de presentació de sol·licituds

Inici dels projectes

Data màx. execució dels projectes

Data máx. justificació dels projectes

Des del 2/11/2021 fins al 31/12/2023

A partir de la presentació de la sol.licitud   per als programes 1,2 i 3

A partir del 30/06/2021 per als programes 5 i 6

18 mesos des de la notificació de la concessió d'ajuda

18 mesos des de la notificació de la concessió d'ajuda

 

criteriosvaloracion Criteris de concessió
 
El criteri d'atorgament de les ajudes serà el del moment de presentació de les corresponents sol·licituds. Les sol·licituds es resoldran en la mesura i en l'ordre en què correctament formalitzades i completades, d'acord amb el que s'estableix en l'article 10 de la present convocatòria.
 
En cas d'esgotament del pressupost assignat, podran continuar registrant-se sol·licituds en llista de reserva provisional, que seran ateses per rigorós ordre d'entrada, supeditades al fet que es produïsquen desestimacions, desistiments, renúncies o revocacions de les sol·licituds d'ajuda prèvies que pogueren alliberar pressupost, o al fet que es produïsca un increment pressupostari d'acord amb el que es preveu en l'article 2 de la present convocatòria. En cap cas, la presentació d'una sol·licitud a la llista de reserva provisional generarà cap dret per a la persona o entitat sol·licitant, fins que no es valide la sol·licitud.
 
 
comoSolicitar.gif Sol.licitud i documentació

   

SOL·LICITUD I DOCUMENTACIÓ (que haurà d'acompanyar a la sol·licitud):

  • Imprés de sol·licitud d'ajuda normalitzat el qual es generarà a través de l'aplicació web de sol·licitud accessible en l'apartat 'Documentació annexa' a la dreta d'aquesta pàgina.
  • Memòria tècnica del projecte en funció del programa al qual se sol·liciten ajudes, signada per tècnic competent, segons model publicat en l'apartat 'Documentació annexa' a la dreta d'aquesta pàgina.
  • Documentació complementària de caràcter administratiu. Els documents a presentar seran en funció del tipus de sol·licitant (particular, autònom, empresa, entitat sector públic, etc.), segons s'indica en l'article 10 de la convocatòria d'ajudes.
  • Resta de documentació especificada en l'article 10 de la convocatòria.

LLOC DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS:

Les sol·licituds i documentació annexa, es presentaran davant el Registre telemàtic de la Generalitat, el qual emetrà automàticament un resguard acreditatiu de la presentació de la sol·licitud, que podrà ser arxivat o imprés per l'entitat interessada, en els termes previstos en el Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'Administració electrònica de la Comunitat Valenciana.

Una vegada emplenat el formulari de sol·licitud des del tràmit telemàtic, s'haurà d'annexar la memòria tècnica del projecte en format electrònic i, si escau, la resta de documentació.

 

Doc. anexa solicitud -- Autoconsumo y almacenamiento renovables IDAE

M.d
00. Bases reguladoras concesión de ayudas
M.d
00. Bases reguladoras concesión de ayudas (modificación)
M.d
01a. Convocatoria (DOGV 04/10/21)
M.d
01b. Convocatoria modif. (DOGV 20/07/22)
M.d
02. Solicitud
M.d
03. Presentar una Solicitud
M.d
04a. Mem. Téc. Solar Fotovoltaica
M.d
04b. Mem. Téc. Eólica
M.d
04c. Mem. Téc. Almacenamiento
M.d
04d. Mem. Téc. Act. 6.1: Aerotermia, Geotermia, Hidrotermia
M.d
04e. Mem. Téc. Act. 6.2: Solar térmica
M.d
04f. Mem. Téc. Act. 6.3: Biomasa
M.d
04g. Mem. Téc. Act. 6.4: Híbrida solar térmica, Biomasa térmica
M.d
05. Declaración ayudas instalación existente (Programas 3 y 5)
M.d
06. Declaración tamaño de empresa
M.d
07a. Plan estratégico impacto instalación prog. 1,2,3 y 5
M.d
07b. Plan estratégico impacto instalación prog. 6
M.d
08a. Justificación del cumplimiento DNSH prog. 1 y 2
M.d
08b. Justificación del cumplimiento DNSH prog. 3 y 5
M.d
08c. Justificación del cumplimiento DNSH prog. 6
M.d
09a. Declaracion responsable DNSH Autoconsumo programas 1 y 2
M.d
09b. Declaracion responsable DNSH Almacenamiento programas 3 y 5
M.d
09c. Declaracion responsable DNSH Autoconsumo programa 6 (excepto biomasa)
M.d
09d. Declaracion responsable DNSH Autoconsumo programa 6 (Biomasa)
M.d
10. Memoria resumen acreditación valorización
M.d
11. Declaración responsable no afección ambiental
M.d
12. Municipios reto demográfico
M.d
13. Guía Principios DNSH
M.d
14. Aportar documentación complementaria
M.d
15. Ratificación y declaración responsable (empresas)
M.d
16. Ratificación y declaración responsable (particulares)
M.d
17. Declaración reducción emisiones GEI - Biomasa

Esta web utiliza cookies con el objetivo principal de mejorar la experiencia y navegación del usuario en el portal. Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso.