900300 programa eficiencia energetica 900 300 px 4 

Fons disponibles a data 9 de maig de 2024 7.913.000 euros

Dirigides a: Empreses sector industrial

Data presentació sol.licituds: Des del 3 d'agost de 2019 fins al 30 de juny de 2024 (**). No obstant això, si es produeix un esgotament del pressupost disponible abans del tancament del programa, les sol·licituds que es presenten fins la data límit de 30 de juny de 2024 podran continuar registrant-se en llista de reserva provisional.

Termini de justificació: El termini màxim per a la conclusió de les actuacions objecte d'ajuda serà de 24 mesos des de la data de notificació de la resolució de la concessió de l'ajuda. La justificació, haurà de realitzar-se en un termini màxim de 3 mesos des de la finalització del termini màxim concedit per a l'execució de les actuacions

* A continuació es descriuen breument algunes característiques principals d'aquest programa d'ajudes, si bé la informació que es considerarà com a oficial amb caràcter general serà la publicada en la RESOLUCIÓ de 26 de juliol de 2019, del president de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual es convoquen ajudes per a actuacions d'eficiència energètica en PIME i gran empresa del sector industrial, a càrrec del pressupost de l'exercici 2019. (DOGV nº 8605 de 02/08/2019) y en les Resolucions de 29 d'abril 2020  (DOGV nº 8804 de 05/05/2020), de 28 de desembre de 2020 (DOGV nº 8986 de 30/12/2020), de 14 de juliol de 2023 (DOGV nº 9647 de 25/07/2023) i de 4 de març de 2024 (DOGV nº 9825 de 10/04/2024) de modificació de la convocatòria.

** Según modificación del Real Decreto 263/2019, de 12 de abril, por el que se regula el Programa de ayudas para actuaciones de eficiencia energética en PYME y gran empresa del sector industrial. (BOE nº 149 de 23/06/2021)
Objectiu
L'objectiu d'aquesta mesura és la concessió d'ajudes en matèria d'estalvi i eficiència energètica en PIME i gran empresa del sector industrial, inclosa la implantació de sistemes de gestió energètica, en la Comunitat Valenciana, fomentant així la disminució de les emissions de CO2 i d'altres emissions contaminants, la millora de la qualitat de l'aire, l'estalvi i l'eficiència energètica i el respecte al medi ambient.
empresasbeneficiarias-p Empreses beneficiàries
Podran ser beneficiàries les empreses que tinguen la consideració de PIME, o de Gran Empresa del sector industrial, que el seu CNAE 2009 es trobe dins dels establits en la convocatòria d'ajudes (del 07 al 11, del 13 al 33 i del 35 al 39). El projecte objecte de subvenció haurà de realitzar-se dins del territori de la Comunitat Valenciana.
actuacionesApoyables.gif Actuacions susceptibles de suport

Les actuacions objecte d'ajuda hauran d'aconseguir una reducció de les emissions de diòxid de carboni i del consum d'energia final, mitjançant la millora de l'eficiència energètica respecte a la seua situació de partida, i han d'enquadrar-se en alguna de les següents tipologies previstes en l'article 6 del Reial decret 263/2019, de 12 d'abril:

•    Actuació 1: Millora de la tecnologia en equips i processos industrials.

Substitució d'equips i instal·lacions, així com sistemes auxiliars consumidors d'energia, per uns altres que utilitzen tecnologies d'alta eficiència energètica o la millor tecnologia disponible a fi de reduir el consum d'energia final i les emissions de CO2 de les instal·lacions industrials de les empreses que el seu CNAE 2009 es trobe dins dels recollits en la convocatòria d'ajudes.
Les actuacions han de complir la legislació vigent que els afecte per al càlcul i desenvolupament de les mesures d'eficiència energètica. En el cas de no existir normativa o legislació aplicable s'utilitzarà la Millor Tecnologia Disponible (MTD) d'estalvi i eficiència energètica. El ràtio econòmic-energètic màxim serà de 14.379 € (inversió elegible)/tep (estalvie energia final en un any). El mesurament de l'estalvi energètic obtingut per l'aplicació d'aquesta convocatòria es calcularà seguint la metodologia de càlcul indicada en l'Annex V de la Directiva 2012/27/UE, de 25 d'octubre de 2012

•    Actuació 2: Implantació de sistemes de gestió energètica.

Implantació de sistemes de gestió energètica a fi de reduir el consum d'energia final i les emissions de CO2 de les instal·lacions industrials de les empreses que el seu CNAE 2009 es trobe dins dels recollits en la convocatòria d'ajudes.
La millora de l'eficiència energètica, per la implantació d'un sistema de gestió energètica, ha de comprendre les actuacions necessàries, tant a nivell de mesurament de les variables de consum d'energia, com per a la instal·lació dels elements de regulació i control dels paràmetres de procés i implementació dels sistemes informàtics per a l'anàlisi, regulació i control, així com per al funcionament òptim de la instal·lació, reducció dels consums d'energia final i de costos, disminució d'emissions i per a proporcionar la informació de forma ràpida i precisa, necessària per a la gestió energètica de la instal·lació.
Les actuacions han de complir la legislació vigent que els afecte per al càlcul i desenvolupament de les mesures d'eficiència energètica. En el cas de no existir normativa o legislació aplicable s'utilitzarà la Millor Tecnologia Disponible (MTD) d'estalvi i eficiència energètica. El ràtio econòmic-energètic màxim serà de 14.501 € (inversió elegible)/tep (estalvie energia final en un any) i hauran de complir amb la Norma UNE-EN ISO 50001 relativa als sistemes de gestió energètica o la que en el seu lloc la substituïsca. El mesurament de l'estalvi energètic obtingut es calcularà seguint la metodologia de càlcul indicada en l'Annex V de la Directiva 2012/27/UE, de 25 d'octubre de 2012.

tipoAyuda.gif Tipus d'ajuda

La quantia màxima de les ajudes serà, per a cadascuna de les actuacions, la menor de les següents:

a) El 30% de la inversió elegible del projecte.

b) La quantia màxima que s'estableix per a actuacions d'eficiència energètica en l'article 38 Reglament (UE) Núm. 651/2014, de la Comissió, de 17 de juny de 2014. Els percentatges aplicables sobre el cost subvencionable són els següents:

- Gran empresa: 35%
- Mitjana empresa: 45%
- Petita empresa: 55%

c) Un màxim de 1,5 milions d'euros per projecte.

costessubvencionables Inversió elegible

Costos subvencionables

Es consideren costos subvencionables els costos d'inversió addicionals necessaris per a aconseguir un nivell més elevat d'eficiència energètica. Es determinaran de la següent manera:

– quan els costos de la inversió en eficiència energètica puguen identificar-se en els costos totals de la inversió com a inversió separada, aquests costos relacionats amb l'eficiència energètica seran subvencionables;
– en els altres casos, els costos de la inversió en eficiència energètica es determinaran per referència a una inversió similar (d'ara en avant inversió de referència), que implique menor eficiència energètica, que s'hauria pogut realitzar de forma creïble sense l'ajuda; la diferència entre els costos de totes dues inversions determinarà el cost relacionat amb l'eficiència energètica i serà el cost subvencionable.

Es considera inversió elegible:

– Les inversions en equips i instal·lacions auxiliars (canonades, línies elèctriques, vàlvules, connexions, etc.) associades directament al projecte d'estalvi d'energia.
– Les inversions necessàries per al muntatge i posada en marxa dels equips i instal·lacions auxiliars assenyalats en l'apartat anterior.
– En el cas que el projecte d'estalvi supose un canvi de combustible a gas natural, es considerarà també cost subvencionable la instal·lació de gas natural des de comptadors de gas fins als equips consumidors finals, l'Estació de Regulació i Mesura, i/o la instal·lació de gas natural liquat, inclòs el depòsit i elements auxiliars (evaporadors, vàlvules, etc.). El combustible substituït haurà de ser electricitat o un producte derivat del petroli, no sent susceptible de suport si el combustible substituït és biomassa o qualsevol altre combustible renovable.
–  L'elaboració dels projectes tècnics relacionats amb les actuacions i els costos de direcció facultativa.
– Els costos d'execució de l'obra civil fins a un màxim del 20% de la inversió elegible descomptant aquesta partida.
– Els costos de transport.
– Els costos d'assistència tècnica i tots aquells necessaris segons establisca la normativa vigent que demostren estar vinculats directament a l'execució del projecte, així com els costos necessaris per a la legalització de les instal·lacions i l'obtenció de les llicències requerides en les diferents fases del projecte, tant dels col·legis professionals com de les diferents administracions afectades.

No es considera inversió elegible:

– L'IVA satisfet per l'adquisició de béns i serveis facturats (excepte si és susceptible de recuperació o compensació) i, en general, qualsevol impost pagat.
– Els costos propis (personal, funcionament o despeses generals).
– Les despeses financeres conseqüència de la inversió, els de personal propi i els d'adquisició d'immobles i terrenys.
– Els costos d'adquisició de béns d'equip de segona mà.
– Dietes del personal relacionat amb el projecte i formació del personal a càrrec de les instal·lacions.
– En el cas que existisca canvi de combustible, el cost de portar l'escomesa de gas natural fins a l'empresa/entitat, ni els comptadors.
– Totes aquelles despeses que no estiguen directament relacionats amb la consecució dels objectius d'estalvi del projecte i que no estiguen directament vinculats a la consecució d'un nivell més elevat d'eficiència energètica, sent en tot cas el criteri de l'IVACE el que prevaldrà en cas de controvèrsia.
– Cap cost d'execució de l'actuació que haja sigut facturat al destinatari últim de les ajudes amb anterioritat a la data de sol·licitud de l'ajuda entenent per tal la data de registre de la sol·licitud en l'aplicació informàtica.
– Les inversions associades a augments de capacitat productiva de plantes industrials existents, ni les inversions en noves instal·lacions de producció industrial, llevat que les noves instal·lacions substituïsquen a altres existents per al mateix producte i la mateixa capacitat industrial, i en el cas de major capacitat industrial, només serà elegible la part proporcional corresponent a la capacitat industrial de la instal·lació existent substituïda. Tampoc es consideraran elegibles les instal·lacions de cogeneració, ni les instal·lacions d'equips d'energia alimentats per combustibles fòssils, inclòs el gas natural.
– En el cas d'empreses que no siguen PIME, l'auditoria energètica que hagen realitzat com a conseqüència de l'obligació imposada per l'article 8 de la Directiva 2012/27/UE, de 25 d'octubre de 2012, transposada per Reial decret 56/2016, que obliga a la seua realització a tot tardar el 5 de desembre de 2015 i com a mínim cada quatre (4) anys a partir de la data de la seua realització.

Es consideraran només projectes la inversió elegible dels quals siga superior a 10.000 euros, tant per a l'actuació 1, “Millora de la tecnologia en equips i processos industrials”, com per a l'actuació 2, “Implantació de sistemes de gestió energètica”

plazos-m Terminis

Els terminis de presentació de sol·licituds són els indicats en el quadre següent

Termini de presentació de sol·licituds Inici dels projectes Període subvencionable de despeses Data màx. de justificació dels projectes
Des del 03/08/2019 fins a 30/06/2024

A partir de la presentació de la sol.licitud

 24 mesos des de la data de notificació de la resolució concessió de les ajudes Termini màxim de 3 mesos des de la finalització del termini màxim concedit per a l'execució de les actuacions

criteriosvaloracion-m Criteris de concessió
 

El criteri d'atorgament de les ajudes serà el del moment de presentació de les corresponents sol·licituds. Les sol·licituds es resoldran en la mesura i en l'ordre en què estiguen correctament formalitzades i completades, d'acord amb el que s'estableix en l'article 11 de la present convocatòria.

En cas d'esgotament del pressupost assignat, podran continuar registrant-se sol·licituds en llista de reserva provisional, que seran ateses per rigorós ordre d'entrada, supeditades al fet que es produïsquen situacions que pogueren alliberar pressupost, o al fet que es produïsca un increment pressupostari.

comoSolicitar Sol.licitud i documentació

 

SOL·LICITUD I DOCUMENTACIÓ (que haurà d'acompanyar a la sol·licitud):

•    Imprés de sol·licitud normalitzat el qual es generarà a través de l'aplicació web de sol·licitud accessible en l'apartat 'Documentació annexa' en el marc lateral dret d'aquesta mateixa pàgina.
•    Memòria tècnica del projecte en funció de l'actuació a la qual se sol·liciten ajudes, signada per tècnic competent (vegeu "Documentació annexa", en el marc lateral dret d'aquesta mateixa pàgina).
•    Documentació complementària de caràcter administratiu, en funció del tipus de sol·licitant (particular, empresa, etc.).
•    Resta de documentació especificada en l'article 10 de la convocatòria d'ajudes.

LLOC DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS:

Tant la sol·licitud com la memòria tècnica, es presentaran davant el Registre Telemàtic de la Generalitat, i aquest emetrà automàticament un resguard acreditatiu de la seua presentació, que podrà ser arxivat o imprés per l'empresa interessada, en els termes previstos en el Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'Administració Electrònica de la Comunitat Valenciana.
Una vegada emplenat el formulari de sol·licitud des del tràmit telemàtic, s'haurà d'annexar la memòria tècnica del projecte en format electrònic i, si escau, la resta de documentació.

 

Esta web utiliza cookies con el objetivo principal de mejorar la experiencia y navegación del usuario en el portal. Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso.