Banner web 980x211PlanRenata VAL
 
Dirigit a: Persones físiques propietàries, usufructuàries o arrendatàries d'un habitatge d'ocupació habitual situada a la Comunitat Valenciana
Data presentació sol.licituds: 29 de gener de 2019 fins al 13 de juny de 2019.
Adhesió instal.ladors i empreses instal.ladores: des del 17 de gener de 2019 fins al 16 de maig de 2018

A continuació es descriuen breument les característiques principals d'aquest programa d'ajudes, si bé la informació que es considerarà com a oficial amb caràcter general serà la publicada en la Resolució de 13 de desembre de 2018, del president de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual es convoquen ajudes del Pla Renove de Finestres 2019, destinades a la rehabilitació tèrmica de finestres en habitatges de la Comunitat Valenciana i l'adhesió de comerços i empreses instal·ladores. (DOGV nº 8459 de 8/01/2019) y posterior correcció d'errors (DOGV nº 8476 de 31/01/2019)

Objectiu

 

L'objectiu d'aquesta mesura és facilitar la rehabilitació tèrmica de finestres i portes-finestra (envidrament, marc i contramarc) en habitatges habituals de la Comunitat Valenciana.

personasbeneficiarias-p Persones beneficiàries

 

Podran ser beneficiàries les persones físiques propietàries, usufructuàries o arrendatàries d'un habitatge d'ocupació habitual situada a la Comunitat Valenciana.

actuacionesApoyables.gif Actuacions objecte de subvenció

 

Es considera com a activitat susceptible d'ajuda la renovació de finestres i portes-finestra en l'habitatge d'ocupació habitual. Se subvenciona la instal·lació (muntatge i desmuntatge), l'envidriament, el marc i contramarc; no són subvencionables les persianes i altres elements de protecció solar, les obres de paleta alienes a la finalitat d'aquestes ajudes, ni les taxes o llicències necessàries per a dur a terme la instal·lació.

S'han de complir les següents especificacions tècniques:
a) Les finestres i portes-finestra han de formar part dels tancaments a exterior de l'habitatge (que separen els recintes o estades calfades o refrigerades de l'ambient exterior), i no és objecte de subvenció la reforma de superfícies envidrades ubicades en els tancaments interiors.
b) Els envidriaments a substituir han de ser envidriaments simples. En el cas de substitució de finestres i portes-finestres corredisses ineficients tèrmicament, els envidriaments existents poden ser simples o dobles.
c) Les noves finestres i/o portes-finestra han de comptar amb marcat CE.
d) Les noves finestres i/o portes-finestra tindran una permeabilitat a l'aire ? 27 m3/h·m2 a 100 Pa (Classe 2 o superior) segons norma UNE-EN 12207.
e) Les característiques tèrmiques de les noves finestres i portes-finestra han de ser, depenent de la classificació de poblacions arreplegues en l'annex I, les detallades en la taula següent:

Ventanastaula-val

Les renovacions objecte d'aquestes ajudes han de tindre com a destinació final la instal·lació dins del territori de la Comunitat Valenciana.
 
No es considerarà actuació susceptible d'ajuda:
a) Renovacions de finestres i portes-finestra que comporten a un augment de la superfície envidrada en més d'un 25%.
b) Els tancaments envidrats que es col·loquen o renoven amb la finalitat de tancar terrasses, balcons o galeries, o que amplien la superfície habitable de l'habitatge, ja que aquests suposen una modificació i no una rehabilitació tèrmica de l'edifici.
c) La renovació de finestres o portes-finestra interiors ubicades en tancaments en contacte amb espais habitables.
d) La renovació dels marcs o envidriaments únicament.
e) La instal·lació o renovació de persianes, dispositius de lamel·les, tendals, films o screens de protecció solar.
 
Serà requisit indispensable que la persona o l'empresa instal·ladora adherida al Pla Renove de Finestres realitze la venda i instal·lació completa de les finestres.
 
El cost subvencionable es calcularà amb la suma de la inversió en els elements subvencionables, més l'IVA, descomptada l'aportació del comerç o empresa instal·ladora adherida al Pla Renove de Finestres.
 
Es consideraran només els projectes el cost subvencionable dels quals siga superior a 1.000 €.
 
Només serà tinguda en compte una única sol·licitud d'ajuda per cada persona interessada. En tot cas, només es poden subvencionar les renovacions realitzades a partir de la data d'inici de presentació de sol·licituds.
 
tipoAyuda.gif Tipus d'ajuda

La quantia de l'ajuda individual, aportada per l'IVACE, serà com a màxim de 75 €/m2 per a renovacions completes de les finestres o portes-finestra (envidrament, marc i contramarc).
L'aportació del comerç o empresa instal·ladora adherida, consistirà en un descompte en la factura (abans d'aplicar l’IVA) de 15 €/m2 en el moment de la instal·lació.  

La quantia de l'ajuda aportada per l'IVACE, no podrà suposar en cap cas el 30 % del cost subvencionable. Si es donara este cas, l'aportació de l'IVACE es reduirà fins al límit del 30%. Així mateix, la quantia d'ajuda màxima serà de 3.000 € per habitatge en què se substituïsquen les finestres i portes-finestra.

Terminis


El termini de presentació de sol·licituds d'ajuda començarà el 29 de gener de 2019 i finalitzarà el 13 de juny de 2019.

Procediment

 

La persona interessada a sol·licitar l'ajuda per a la substitució de les finestres i/o portes-finestra, es posarà en contacte amb un comerç o empresa instal·ladora adherida al Pla Renove 2019. El llistat de comerços e empreses instal·ladores adherides es podrà consultar en la pàgina web de l'IVACE http://planrenove.ivace.es o a través de l'oficina de campanya identificada en aquesta pàgina web.

•   L'empresa instal·ladora, en nom del sol·licitant, tramitarà de manera telemàtica la sol·licitud i la documentació complementària establida en l'article 11 de la present Resolució.

•   La sol·licitud s'entendrà cursada quan estiga degudament emplenada i s'acompanyen les dades d'identitat de la persona sol·licitant i el pressupost acceptat per ella, d'acord a el que s'estableix en l'article 11 de la Resolució, apartats a), b), c) i d), sent en aquest moment quan s'atorgue el número de registre que es tindrà en compte com a criteri de concessió de les ajudes.

•   Per a emplenar l'imprés de sol·licitud normalitzat, l'instal·lador o empresa instal·ladora procedirà a emplenar en la plataforma telemàtica (accés privat de la web http://planrenove.ivace.es), totes les dades necessàries per a generar aquesta sol·licitud. Una vegada emplenada correctament, la sol·licitud haurà de ser signada pel comprador i l'instal·lador/empresa instal·ladora, quedant-se el beneficiari amb una còpia com a justificant de la substitució realitzada i adjuntant una còpia a la plataforma.

•   És important ressaltar, que l'instal·lador o empresa instal·ladora ha de descomptar de la base imposable de la factura, la part corresponent a la seua aportació, és a dir li aplicarà al beneficiari un descompte de 15 euros/m2.

•   Una vegada aportada tota la documentació per part de l'empresa instal·ladora, des de l'oficina de campanya es verificarà que el sol·licitant compleix amb tots els requisits establits en la convocatòria d'ajudes i es comprovarà tota la documentació presentada, requerint, si escau, als interessats perquè procedisquen a esmenar aquesta documentació en el termini de deu dies hàbils comptats a partir de l'endemà al de la recepció de la notificació, amb l'advertiment que si transcorregut aqueix termini no s'aportara la documentació requerida, se li tindrà per desistit de la sol·licitud.

•   Tant l'oficina de campanya, com el mateix IVACE (Unitat d'Energia) com a òrgan competent per a la instrucció del procediment, podran requerir al sol·licitant o a l'empresa instal·ladora qualssevol altres dades, documents i informes complementaris que resulten necessaris per a la comprovació de l'actuació realitzada.

•   Amb la finalitat que les persones beneficiàries de les ajudes tinguen coneixement del contingut integre de la resolució de concessió de les ajudes, aquesta es publicarà a través de la Base de dades Nacional de Subvencions i podrà consultar-se en <http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index>, en la pàgina web de l'IVACE i en la plataforma del Pla Renove http://planrenove.ivace.es, en compliment d'el que s'estableix en Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, sobre publicitat de les subvencions concedides.

•    Una vegada concedida l'ajuda, el IVACE realitzarà el pagament de l'ajuda que corresponga en el compte bancari que el beneficiari haja indicat en la documentació presentada en la sol·licitud d'ajudes.

telefono.png

900 901 708

Horari d'atenció telefònica: dilluns a dijous de 8:00 a 19:00 hores i divendres de 9:00 a 14:00

sobreclaro.png

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

 

comoSolicitar.gif Comerços o Empreses instal·ladores: adhesions 

Els comerços i les empreses instal·ladores interessades a participar i col·laborar en la convocatòria d'ajudes hauran de fer lliurament a través de la plataforma web informativa dels Plans Renove de l'IVACE http://planrenove.ivace.es, i en el termini indicat en el paràgraf següent, de la corresponent fitxa d'adhesió degudament emplenada segons model normalitzat, així com la documentació adjunta que s'especifique en la fitxa d'adhesió.

L'adhesió dels comerços i empreses instal·ladores començarà el dia 17 de gener de 2019 i finalitzarà el 16 de maig de 2019.

El llistat dels comerços i empreses instal·ladores adherides es publicarà en la pàgina web informativa dels Plans Renove que promou l'IVACE i es trobarà disponible en l'oficina de campanya.

La informació completa sobre el procediment a seguir, tant per part dels instal·ladors com dels beneficiaris, es troba en l'oficina de campanya, que gestiona el Pla Renove.

>> Preguntes freqüents

Documentació annexa -- PLA RENOVE FINESTRES 2019

Esta web utiliza cookies con el objetivo principal de mejorar la experiencia y navegación del usuario en el portal. Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso.