ayudas recarga 2019
 
Dirigit a: Administracions públiques i empreses
Data límit presentació sol·licituds: Des del 18 d'abril de 2019 fins al 23 de maig de 2019
Termini de justificació fins al 27 de desembre de 2017

* A continuació es descriuen breument les característiques principals d'aquest programa d'ajudes, si bé la informació que es considerarà com a oficial amb caràcter general serà la publicada en la Resolució de 15 d’abril de 2019, del president de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual es convoquen ajudes per a la instal·lació d'infraestructures de recàrrega per a vehicles elèctrics, amb càrrec al pressupost de l'exercici 2019 (DOGV 8531 de 17.04.19)

 
Objectiu

L'objectiu de la present actuació és convocar les ajudes de l'IVACE per a la instal·lació d'infraestructures de recarrega d'accés públic per a vehicles elèctrics, i complir així els compromisos internacionals en matèria d'estalvi, diversificació energètica i respecte al medi ambient

empresasbeneficiarias-p Entitats i empreses beneficiàries

Podran ser beneficiàries d'aquestes ajudes les empreses i entitats de naturalesa pública o privada.

El projecte objecte de subvenció haurà de trobar-se dins del territori de la Comunitat Valenciana.

actuacionesApoyables.gif Actuacions susceptibles de suport

El programa té la finalitat de promoure la implantació d'estacions de recarrega d'accés públic per a vehicles elèctrics. Es considera estació de recarrega al conjunt d'elements necessaris per a efectuar la connexió del vehicle elèctric a la instal·lació elèctrica fixa, necessària per a la realització i gestió de la càrrega de les seues bateries. Aquestes estacions poden incloure una o diverses places específiques d'estacionament de vehicles elèctrics per al seu recarrega (punt de recarrega).

En aquesta actuació es diferencien els següents tipus de projectes:

Estacions de recarrega ràpida d'accés públic per a vehicles elèctrics (Tipus 1)
Es considera estació de recarrega ràpida d'accés públic a aquelles amb una potència elèctrica de 50kW (DC) i de 44 kW (AC), que tinguen un ús exclusiu para la recarrega de vehicles elèctrics, siga accessible per qualsevol usuari, no siga d'ús privat i estiga dotada del corresponent sistema de connexió del vehicle a la xarxa elèctrica per a la seua càrrega i gestió.
Així mateix, aquestes estacions de recarrega han de tenir les característiques tècniques establides en l'annex de la convocatòria d'ajudes.

Estacions de recarrega semi-ràpida d'accés públic per a vehicles elèctrics (Tipus 2).
Es considera estació de recarrega *semi-ràpida d'accés públic a aquelles amb una potència elèctrica disponible superior als 20 kW en corrent continu o alterna, que tinguen un ús exclusiu para la recarrega de vehicles elèctrics, siga accessible per qualsevol usuari, no siga d'ús privat i estiga dotada del corresponent sistema de connexió del vehicle a la xarxa elèctrica per a la seua càrrega i gestió.
Així mateix, aquestes estacions de recarrega han de tenir les característiques tècniques establides en l'annex de la convocatòria d'ajudes.

El punt de recarrega haurà de complir amb la normativa vigent del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, la instrucció tècnica ITC-BT-52 i disposar de les autoritzacions corresponents per a ser legalitzada.

Només s'acceptaran projectes iniciats a partir de la data de sol·licitud de l'ajuda.

tipoAyuda.gif Tipus d'ajuda


El suport màxim per a aquesta actuació tindrà un límit del 40% del cost subvencionable del projecte. En el cas d'entitats locals, el límit d'ajuda màxima serà del 80% del cost subvencionable. No obstant això, es consideraran els següents costos subvencionables màxims, segons la tipologia d'estació de recàrrega:

- Per a estacions de recàrrega ràpida (Tipus 1) el cost subvencionable màxim serà de 45.000 euros per estació.

Per a estacions de recàrrega semiràpida (Tipus 2) el cost subvencionable màxim serà de 15.000 euros per estació.

S'estableix un límit d'ajudes de 85.000 euros per beneficiari

costesSubvencionables.gif Costos subvencionables

Es considera cost subvencionable la inversió elegible del projecte.
Es considera inversió elegible del projecte:
– L'estació de recàrrega de vehicle elèctric que complisca amb l'especificat en l'apartat a) d'aquest Annex.
– El cablejat i obra de la seua instal·lació des del quadre elèctric final del qual deriva el circuit, fins al dispositiu o sistema on es connecta el vehicle per a la seua recàrrega, inclòs aquest.
– Sistema de pagament integrat en l'estació de recàrrega.
– Senyalització de les estacions de recàrrega, marquesina i auxiliars.
– Sistema de gestió, control i seguretat.
– Obra civil i costos d'enginyeria i direcció d'obra.

No es considera com a inversió elegible:

- Els comptadors intel·ligents, que hauran de ser facilitats per les companyies elèctriques, generalment sota règim de lloguer.
- L'IVA satisfet per l'adquisició de béns i serveis facturats i, en general, qualsevol impost pagat.
- Les despeses financeres conseqüència de la inversió, els de personal propi i els de adquisició d'immobles i terrenys.
- Els costos d'adquisició de béns d'equip de segona mà.
- Cost del transport dels materials.
- Dietes del personal relacionat amb el projecte i formació del personal a càrrec de les instal·lacions. 

Terminis

Els terminis de presentació de sol·licituds són els indicats en el quadre següent

Termini de presentació de sol·licituds: Inici dels projectes Període subvencionable de despeses Data màx. de justificació dels projectes
Des del 18/04/2019 fins a 23/05/2019 A partir de la presentació de la sol.licitud  Des de la sol.licitud d'ajuda fins al 19/12/2019 19/12/2019
Criteris de valoració

A. Reducció d'emissions i tipus d'actuació (màxim 55 punts).
A1. Emissions de CO2 evitades (màxim 25 punts). Es valoraran amb major puntuació aquelles actuacions que tinguen un major ràtio emissions evitades/inversió elegible (tn CO2/€).
A2. Tipus d'estació de recàrrega (màxim 25 punts). Es valoraran amb major puntuació les estacions de recàrrega tipus 1 enfront de les estacions de recàrrega Tipus 2
A3. Ús d'energies renovables (màxim 5 punts). Es valoraran amb 5 punts les estacions de recàrrega dotades amb sistemes de generació elèctrica renovable.

B. Tipologia i potencial de persones usuàries de l'estació de recàrrega (màxim 42 punts).
B1. Nombre de persones afectades per la mesura (màxim 32 punts). S'atorgaran 5 punts per cada 10.000 habitants del municipi on es troba instal·lada l'estació de recàrrega, fins a un màxim de 20 punts.
S'atorgaran addicionalment 5 punts per cada eix viari al que de servei l'estació de recàrrega en un radi de 5 km. Es considera eix viari la xarxa d'autopistes, autovies i la xarxa bàsica de carreteres de la Comunitat Valenciana, fins a un màxim de 17 punts.
B2. Tipus d'accés (màxim 10 punts). Es valoraran amb major puntuació les estacions de recàrrega que no hi tenen cap restricció d'accés.

C. Percentatge de persones treballadores amb diversitat funcional per sobre del mínim legal (màxim 3 punts). Es valorarà amb 3 punts a aquelles entitats que empren un percentatge de treballadors amb diversitat funcional per sobre del mínim legal exigit en l'article 42 del Reial decret 1/2013

En totes les actuacions, perquè un projecte puga ser aprovat, haurà de tenir una puntuació total mínima de 30 punts

comoSolicitar.gif Sol.licitud i documentació

SOL·LICITUD I DOCUMENTACIÓ (que haurà d'acompanyar a la sol·licitud):

• Imprès de sol·licitud normalitzat, generat mitjançant el programa informàtic "Ajudes Infraestructura Elèctrica 2019" (vegeu "Documentació annexa", en el marc lateral dret d'aquesta mateixa pàgina). Es prega consultar prèviament les instruccions de descàrrega del programa.
• Memòria tècnica del projecte en funció del programa al que se sol·liciten ajudes, signada per tècnic competent, segons model facilitat per l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) (vegeu "Documentació annexa", en el marc lateral dret d'aquesta mateixa pàgina).
• Documentació complementària de caràcter administratiu. Els documents a presentar seran funció del tipus de sol·licitant (entitat local, empresa, etc.). Aquesta documentació està indicada en la convocatòria d'ajudes; addicionalment apareixerà relacionada per a cada tipus de sol·licitant, en el moment d'imprimir la sol·licitud quan s'empre el programa informàtic.
• Resta de documentació especificada en l'article 7 de la convocatòria d'ajudes.

LLOC DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS:

Tant la sol·licitud com la memòria tècnica, es presentaran davant el Registre Telemàtic de la Generalitat, i aquest emetrà automàticament un resguard acreditatiu de la seua presentació, que podrà ser arxivat o imprès per l'empresa interessada, en els termes previstos en el Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'Administració Electrònica de la Comunitat Valenciana.

Una vegada emplenat el formulari de sol·licitud des del tràmit telemàtic, s'haurà d'annexar la memòria tècnica del projecte en format electrònic i, si escau, la resta de documentació.

Esta web utiliza cookies con el objetivo principal de mejorar la experiencia y navegación del usuario en el portal. Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso.