PREEactualizado 1476 540 px
 
Sense fons disponibles
 

Dirigit a: Edificis d'habitatges (incloses unifamiliars) i de qualsevol altre ús (administratiu, sanitari, docent, cultural, etc.) regulats per la Llei d'Ordenació de l'Edificació (LOE).
Presentació sol·licituds: Des del 17 de desembre de 2020 fins al 31 de juliol de 2021.
Termini de justificació: 18 mesos des de la data de notificació de la resolució de la concessió de l'ajuda.
Pressupost total de programa: 25.900.000 €


* A continuació es descriuen breument les característiques principals d'aquest programa d'ajudes, si bé la informació que es considerarà com a oficial amb caràcter general serà la publicada en la Resolució de 10 de desembre de 2020 del president de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) per la qual es convoquen ajudes per a actuacions de rehabilitació energètica en edificis existents, amb càrrec al pressupost de l'exercici 2020 (Programa PREE- Comunitat Valenciana). (DOGV nº 8975 de 15/12/2020)

El programa està cofinançat per la Unió Europea – NextGenerationEU i s'emmarca en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència d'Espanya.

 
  Objectiu
 

L'objectiu del PREE és donar un impuls a la sostenibilitat de l'edificació existent mitjançant actuacions que van des de canvis en l'envolupant tèrmica, a la substitució d'instal·lacions de generació tèrmica amb combustibles d'origen fòssil per generació tèrmica basada en fonts renovables com la biomassa, la geotèrmia, la solar tèrmica, la bomba de calor, o la generació elèctrica renovable per a l'autoconsum i la incorporació de tecnologies de regulació i control, així com la millora en l'eficiència energètica en la il·luminació.

A més, el Programa pretén promoure les actuacions realitzades per comunitats d'energies renovables o comunitats ciutadanes d'energia, tal com recullen les últimes directives d'energies renovables i de mercat interior de l'energia.

empresasbeneficiarias-p Persones, empreses i entitats beneficiàries
 

Podran ser beneficiàries les persones i entitats que s'enumeren a continuació, sempre que tinguen residència fiscal a Espanya:

 1. Les persones físiques o jurídiques de naturalesa privada o pública propietàries d'edificis existents destinats als usos establits en l'article 3 de la convocatòria.
 2. Les comunitats de propietaris o les agrupacions de comunitats de propietaris d'edificis residencials d'ús habitatge, constituïdes conforme al que es disposa per l'article 5 de la Llei 49/1960, de 21 de juliol, de Propietat Horitzontal.
 3. Els propietaris que de forma agrupada siguen propietaris d'edificis, que reunisquen els requisits establits en l'article 396 del Codi Civil i no hagueren atorgat el títol constitutiu de Propietat Horitzontal.
 4. Les empreses explotadores, arrendatàries o concessionàries d'edificis, que acrediten aquesta condició mitjançant contracte vigent a llarg termini amb la propietat, que els atorgue facultat expressa per a escometre les obres de reforma objecte de l'actuació a incloure en el Programa.
 5. Les empreses de serveis energètics (ESEs), o proveïdors de serveis energètics definides en el Reial decret 56/2016, de 12 de febrer. Per a poder ser beneficiàries, aquestes empreses hauran d'actuar conforme al contracte que tinguen establit a tal fi amb la propietat i dur a terme les inversions incloses en alguna de les tipologies d'actuacions recollides en aquesta convocatòria, havent d'acreditar la seua actuació com a empresa de serveis energètics i la inversió realitzada.
 6. Les entitats locals i el sector públic institucional de qualssevol administracions públiques a què es refereix l'article 2.2 de la Llei 40/2015 d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
 7. Les comunitats d'energies renovables i les comunitats ciutadanes d'energia, segons definició de la Directiva 2018/2001 del Parlament Europeu i del Consell, i de la Directiva 2019/944 del Parlament Europeu i del Consell, així com de l'article 4 del Reial decret llei 23/2020, de 23 de juny.

 

empresasbeneficiarias-p Actuaciones susceptibles de suport

 

 1. Las tipologías de actuación subvencionables serán las siguientes:
 • Tipología 1: Mejora de la eficiencia energética de la envolvente térmica.
 • Tipología 2: Mejora de la eficiencia energética y de energías renovables en las instalaciones térmicas de calefacción, climatización, ventilación y agua caliente sanitaria que incluyen las siguientes subtipologías:

2.1 Sustitución de energía convencional por energía solar térmica.

2.2 Sustitución de energía convencional por energía geotérmica.

2.3 Sustitución de energía convencional por biomasa en las instalaciones térmicas.

2.4 Mejora de la eficiencia energética de los sistemas de generación no incluidos en los tres subapartados anteriores (aerotermia e hidrotermia de alta eficiencia energética, sistemas de ventilación natural y forzada, Sistemas de enfriamiento gratuito por aire exterior, Sistemas de recuperación de calor y del aire de extracción y aprovechamiento de energías residuales, sistemas que utilicen técnicas evaporativas, etc.

2.5 Mejora de la eficiencia energética de los subsistemas de distribución, regulación, control y emisión de las instalaciones térmicas.

 • Tipología 3: Mejora de la eficiencia energética de las instalaciones de iluminación. Para ser subvencionable la potencia instalada en iluminación nueva o de la instalación existente sobre la que se actúe deberá ser mayor a 10 kWe en edificios de viviendas colectivos y de 40 kWe en el resto de edificios.

La descripción y particularidades de cada una de dichas actuaciones se especifican en el anexo de la convocatoria.

 1. Las actuaciones subvencionables incluidas en cada una de las tipologías enumeradas, se llevarán a cabo en edificios destinados a uno o varios de los siguientes usos:
  1. Edificios de vivienda unifamiliar.
  2. Edificios de tipología residencial colectiva de vivienda.
  3. Edificios de cualquier otro uso (administrativo, sanitario, docente, cultural, etc.) de los regulados por el artículo 2.1 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (LOE).
 2. Asimismo, las actuaciones subvencionables se podrán encuadrar en una de las siguientes opciones:
  • Opción A: Incentivos destinados a intervenciones en edificios completos existentes, incluidas las viviendas unifamiliares.
  • Opción B: Incentivos destinados a intervenciones sobre una o varias viviendas o locales del mismo edificio, consideradas individualmente o como partes de un edificio existente.
 1. Solo se considerarán subvencionables las actuaciones cuya inversión se haya realizado con posterioridad a la fecha de registro de la solicitud de ayuda, no considerándose elegible ningún coste relativo a la ejecución de la actuación que haya sido facturado con anterioridad, sin perjuicio de los costes correspondientes a actuaciones preparatorias que sean necesarios para presentar la solicitud o llevar a cabo las correspondientes inversiones, como pueden ser proyecto, memorias técnicas, certificados, etc., que sí podrán ser considerados subvencionables, aun cuando hubieran sido facturados con anterioridad, siempre que, en todo caso, estas actuaciones preparatorias se hubieran iniciado con fecha posterior al 7 de agosto de 2020, fecha de entrada en vigor del Programa de Ayudas de acuerdo a lo establecido en el artículo 4 del Real Decreto 737/2020, de 4 de agosto.
 2. Las actuaciones objeto de ayuda deben justificar una reducción del consumo de energía final de un 10% con respecto a su situación de partida.
 3. Las actuaciones objeto de ayuda deben mejorar la calificación energética total del edificio en, al menos, una letra medida en la escala de emisiones de dióxido de carbono (kg CO2 /m2 año), con respecto a la calificación energética inicial del edificio. Este criterio no será de aplicación en los siguientes casos:
  1. Cuando el edificio acredite tener una calificación energética A y se propongan medidas de mejora; en este caso la ayuda adicional de eficiencia energética que se aplicará será la correspondiente a la calificación energética final A.
  2. Cuando el edificio, siendo alguno de los comprendidos en el apartado 2.c) de este artículo, no cuente con un procedimiento para su calificación energética. En este caso deberá reducir su consumo de energía final en un 20% como efecto equivalente a la mejora de una letra.

Esta mejora de su calificación energética podrá obtenerse mediante la realización de una tipología de actuación o una combinación de varias, así como mediante la realización de medidas parciales de una o varias actuaciones diferentes. La certificación energética del edificio se realizará de acuerdo con la normativa, mediante los programas informáticos oficiales reconocidos.

 1. El proyecto objeto de la ayuda deberá encontrarse dentro del territorio de la Comunitat Valenciana.
 2. No serán actuaciones subvencionables las siguientes:
  1. Las realizadas en edificios construidos en el año 2007 o posterior.
  2. Intervenciones en las que se incremente la superficie o volumen construido.
  3. Intervenciones en edificios existentes que conlleven un cambio de uso del edificio.
 3. Para la aplicación de la ayuda correspondiente al uso del edificio, en función de que éste sea de vivienda o de otro uso diferente, se considerará la superficie construida sobre rasante, que se justificará mediante consulta catastral. En este sentido, para ser considerado un edificio de uso vivienda, al menos un 70% de su superficie construida sobre rasante debe estar destinado a este uso concreto. En este caso, la cuantía de la ayuda se aplicará como uso vivienda a toda la superficie sobre la que se actúe.
tipoAyuda.gif Quantia de l'ajuda
 

La cuantía de la ayuda será la suma de la Ayuda Base y de la Ayuda Adicional que pudiera corresponder, en cada caso, en función del cumplimiento de los criterios que se indican en el apartado 3 de este artículo.

La cuantía de la Ayuda Base será diferente si las actuaciones se realizan bajo la Opción A y/o la Opción B y dependerá de la tipología de actuación (ver cuadro resumen de ayudas).

La Ayuda Adicional se graduará en función de los criterios, social, eficiencia energética y actuación integrada, según se definen a continuación:

 1. Criterio social: actuaciones que se realicen en edificios de vivienda calificados definitivamente bajo algún régimen de protección pública por el órgano competente de la Comunitat Valenciana, o bien actuaciones realizadas en edificios de viviendas situados en las Áreas de Regeneración y Renovación Urbanas o Rurales, de acuerdo con el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, regulado por el Real Decreto 106/2018. También podrán acogerse a este criterio social aquellos consumidores que tengan concedido el bono social.
 2. Eficiencia energética: actuaciones que eleven la calificación energética del edificio para obtener una clase energética «A» o «B», en la escala de CO2, o bien, incrementen en dos letras la calificación energética de partida, según procedimiento establecido en el Real Decreto 235/2013.
 3. Actuación integrada: Tendrán derecho a ayuda adicional por actuación integrada, los siguientes casos:
  • Los edificios de uso vivienda que realicen simultáneamente la combinación de dos o más tipologías de actuación de las definidas en el anexo, siendo obligatoriamente una de ellas sobre la envolvente térmica (tipología 1) que suponga una disminución mínima de la demanda global en calefacción y refrigeración del 30 %, combinada con otra actuación sobre la instalación térmica de la tipología 2 (subtipologías 2.2 a 2.4) que suponga, al menos, la sustitución del 60 % de la potencia de generación térmica existente. En el caso de que se realice una instalación solar térmica (subtipología 2.1) la condición será que cubra al menos el 30 % la demanda de energía para agua caliente sanitaria y/o climatización de piscinas, calculada conforme se establece en el Código Técnico de la Edificación en el caso de la tipología S1 o el 30 % de la demanda de calefacción y/o refrigeración en el caso de las tipologías S2 y S3.
  • Los edificios de otros usos, diferentes a vivienda, que realicen, simultáneamente la combinación de dos o más tipologías de actuación de las definidas en el anexo, siendo obligatoriamente una de ellas sobre la envolvente térmica (tipología 1) que suponga una disminución mínima de la demanda global en calefacción y refrigeración del 30 %, combinada con otra actuación sobre la instalación térmica de la tipología 2 (subtipologías 2.2 a 2.4) que suponga, al menos, la sustitución del 60% de la potencia de generación térmica existente. En el caso de que se realice una instalación solar térmica (subtipología 2.1) la condición será que cubra al menos el 30 % la demanda de energía para agua caliente sanitaria y/o climatización de piscinas, calculada conforme se establece en el Código Técnico de la Edificación en el caso de la tipología S1 o el 30 % de la demanda de calefacción y/o refrigeración en el caso de las tipologías S2 y S3.
  • Los edificios de otros usos, diferentes a vivienda, que realicen, simultáneamente la combinación de dos o más tipologías de actuación de las definidas en el anexo, siendo obligatoriamente una de ellas sobre la envolvente térmica (tipología 1) que suponga una disminución mínima de la demanda global en calefacción y refrigeración del 30 %, combinada con otra actuación de la tipología 3 (iluminación interior) que suponga una renovación de más de un 25 % de la superficie de iluminación que cumpla con la exigencia básica HE-3 del Código Técnico de la Edificación.
  • En los tres casos anteriores, una de las tipologías de actuación (2 o 3) podrá ser sustituida por la realización de una instalación solar fotovoltaica o de otra tecnología renovable de generación eléctrica, con o sin acumulación, destinada al autoconsumo del edificio cuando su potencia instalada sea como mínimo del 10% de la potencia eléctrica contratada. La instalación fotovoltaica no tendrá la consideración de coste elegible.
  • Tendrán derecho a ayuda adicional los edificios incluidos dentro de una comunidad de energías renovables o una comunidad ciudadana de energía.

Las actuaciones anteriores deberán quedar convenientemente justificadas a través de la calificación energética del edificio actual y del edificio futuro rehabilitado.

porcentajesayuda v

Para el caso de empresas o entidades que desarrollen actividad comercial o mercantil, además, la ayuda máxima vendrá marcada por lo establecido en el Reglamento (UE) Nº 651/2014 en función del tamaño de empresa y el coste subvencionable, según el siguiente cuadro:

 

LÍMITE DE AYUDAS EN FUNCIÓN DEL TAMAÑO DE EMPRESA (% Ayuda máxima sobre el coste subvencionables)

Eficiencia energética

(Tipología 1, Subtipología 2.5 y Tipología 3)

Energías renovables

(Subtipologías 2.1, 2.2, 2.3 y 2.4)

GRAN EMPRESA

MEDIANA EMPRESA

PEQUEÑA EMPRESA

GRAN EMPRESA

MEDIANA EMPRESA

PEQUEÑA EMPRESA

30%

40%

50%

45%

55%

65%

 

comoSolicitar 

Simulador de l'ajuda

 

L'IVACE posa a la disposició de les entitats sol·licitants en el menú dret d'aquesta web, un full de càlcul per al càlcul de l'ajuda teòrica corresponent a possibles projectes a presentar al PREE en funció de la mena d'entitat, tipologia d'actuació a realitzar, inversió a realitzar, etc.

 

costessubvencionables Costos subvencionables

Para el caso de empresas sean empresas o entidades que desarrollen actividad comercial o mercantil, se consideran costes subvencionables los costes de inversión adicionales necesarios para lograr un nivel más elevado de eficiencia energética o para fomentar la producción de energía procedente de fuentes renovables (artículos 38 y 41 del Reglamento (UE) Nº 651/2014, de la Comisión, de 17 de junio de 2014) y se determinarán por diferencia entre el coste elegible del proyecto y una inversión de referencia de un proyecto similar, que implique menor eficiencia energética y que se habría podido realizar de forma creíble sin la ayuda.

En el caso de que las beneficiarias sean personas físicas, entidades sin ánimo de lucro o entidades públicas y se apoyen actividades no económicas de éstas que no supongan una ventaja económica para una empresa, en estos casos el coste subvencionable será el coste elegible del proyecto.

Por otro lado, se consideran costes elegibles aquellos que sean necesarios para conseguir los objetivos energéticos de este Programa, y que se indican en el Anexo de la convocatoria de ayudas para cada una de las tipologías de actuación anteriores, y los que se relacionan a continuación:

 1. Los honorarios profesionales satisfechos para la elaboración, por el técnico competente, del certificado de eficiencia energética previsto en el Real Decreto 235/2013.
 2. Los costes de gestión de solicitud de la ayuda.
 3. Los costes de la redacción de los proyectos técnicos.
 4. Los costes de la dirección facultativa de las actuaciones.
 5. Los costes de ejecución de las obras y/o instalaciones.
 6. La inversión en equipos y materiales efectuada.
 7. Los costes de redacción de informes y demás documentación requerida para la solicitud y justificación de estas ayudas.
 8. Los costes de gestión de la justificación de la realización de las actuaciones.
 9. El informe del auditor sobre la cuenta justificativa.
 10. El informe que acredite la adecuada realización de las actuaciones objeto del ayuda emitido por un organismo de control o entidad de control.
 11. Otras partidas necesarias (auxiliares o no) específicas de cada tipología de actuación.
 12. No se consideran costes elegibles licencias, tasas, impuestos o tributos. No obstante, el IVA podrá ser considerado elegible siempre y cuando no pueda ser susceptible de recuperación o compensación total o parcial.

Se considerarán como costes de gestión de solicitud de la ayuda, aquellos gastos que el solicitante o beneficiario de la ayuda pudiera satisfacer a una empresa o profesional por llevar a cabo la gestión administrativa y documental de su solicitud, por lo que tales gastos, para ser admitidos como coste elegible, deberán de encontrarse debidamente contemplados y detallados en documento u oferta vinculante contractual formalizada con el empresario o profesional correspondiente, cuya copia se acompañará junto con el resto de documentación que debe acompañar a la solicitud de ayuda conforme a lo establecido en el artículo 10 de la convocatoria, justificándose la realidad de dichos gastos, según lo establecido en el artículo 14, mediante la aportación de factura independiente donde consten debidamente especificados los mismos, además de la documentación que pudiera resultar exigible para justificar su pago. En ningún caso se admitirá que tales gastos de gestión superen el 4 % del importe de la ayuda solicitada, con un límite de 3.000 euros por expediente.

El coste elegible máximo total admitido en el Programa para sufragar los gastos derivados de la elaboración del informe que acredite la adecuada realización de las actuaciones emitido por un organismo o entidad de control, de gestión de la justificación de la realización de las actuaciones y de la elaboración del informe del auditor sobre la cuenta justificativa del proyecto, no podrá superar globalmente el siete por ciento del importe de la ayuda solicitada, con un límite de 7.000 euros por expediente. La realización y facturación de estos servicios podrá efectuarse durante el periodo concedido para presentar la documentación justificativa.

Las actuaciones llevadas a cabo en el ámbito de esta convocatoria de ayudas, tendrán los siguientes límites aplicables a todos los tipos de actuaciones subvencionables:

 • Coste elegible mínimo por solicitud: 10.000 €
 • Coste elegible máximo por solicitud: 5.000.000 €

plazos-m Terminis

Els terminis de presentació de sol·licituds són els indicats en el quadre següent:

Termini de presentació de sol·licitud

Inici dels projectes

Període subvencionable de despeses

Data màx. justificació dels projectes

Des del 17/12/2020 fins al 31/07/2021

A partir de la presentació de la sol·licitud

18 mesos des de la data de notificació de la resolució concessió de les ajudes

3 mesos des de la finalització del termini màxim concedit per a l'execució de les actuacions

 

 

comoSolicitar Sol.licitud i documentació
 

SOL·LICITUD I DOCUMENTACIÓ (que haurà d'acompanyar a la sol·licitud):

Documentació a presentar amb caràcter general:

Sol·licitud d'ajuda: la sol·licitud s'adequarà al model normalitzat el qual es generarà a través de l'aplicació web de sol·licitud accessible en l'apartat 'Documentació annexa', que inclourà les declaracions responsables establides en l'article 10 de la convocatòria.

Documentació que ha d'acompanyar a la sol·licitud, la qual deurà igualment presentar-se utilitzant els mateixos mitjans utilitzats per a la presentació de la sol·licitud:

 1. Projecte o memòria tècnica, en el cas que no es requerisca projecte, on es descriguen adequadament les actuacions a realitzar i la situació de partida, subscrita per tècnic competent o instal·lador, en el seu cas. En el projecte o memòria tècnica es justificarà el compliment de les exigències bàsiques del Document Bàsic d'Estalvi d'Energia DB-HE del Codi Tècnic de l'Edificació que siga aplicable a la tipologia per a la qual se sol·licita ajuda. Per al cas de l'Opció A, el projecte o memòria tècnica presentada inclourà descripció dels apartats descrits en el model de memòria tècnica, disponible en la pàgina web d'IVACE. Per al cas de l'opció B, només serà necessari presentar una memòria tècnica segons model disponible en la pàgina web d'IVACE, d'acord amb l'actuació a realitzar.
 2. Pressupost de l'empresa o empreses que realitzaran l'execució de les actuacions, prou desglossat, de data posterior al 8 d'agost 2020.
 3. Per a aquelles actuacions amb una inversió superior a 1.000.000 €, les entitats privades hauran d'incloure en la memòria tècnica o projecte un pla específic de finançament on es realitze una anàlisi de la capacitat que té l'entitat sol·licitant per a escometre-ho i en el qual es detallen aspectes com ara relació entre cost del projecte i balanç general anual, cost del projecte i fons de maniobra, etc. En substitució d'aquest document, les entitats públiques presentaran un document en el qual es reflectisca l'existència d'una partida pressupostària per a l'execució del projecte objecte de subvenció.
 4. Document de quantia d'ajuda sol·licitada, obtingut a partir del full de càlcul facilitat en http://www.ivace.es.

Amb caràcter específic, depenent de la mena de persona o entitat que sol·licite l'ajuda, haurà de presentar la resta de documentació que s'especifica en l'article 10 de la convocatòria. Per a facilitar la sol·licitud d'ajudes, a manera de resum, poden consultar en el marge dret de la web un document pdf amb la documentació a presentar en funció de la mena d'entitat sol·licitant.

LLOC DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS:

D'acord amb l'article 10 de la convocatòria La tramitació tant de la sol·licitud, com en general del procediment, serà electrònica i requerirà que la persona o entitat sol·licitant dispose durant totes les fases del procediment de certificat de representant d'entitat –o de persona física- emés per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana, o per qualsevol entitat reconeguda en la Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació establits a Espanya, publicada en la seu electrònica del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme.

Així mateix, la persona o entitat sol·licitant podrà autoritzar una altra persona perquè realitze qualsevol tràmit relacionat amb aquesta convocatòria sempre que aquesta autorització conste en el Registre de Representants de l'ACCV (https://www.accv.es/ciudadanos/registro-de-representantes/).

La tramitació de la sol·licitud suposa la signatura de la mateixa i dels seus annexos i es presentarà en el registre telemàtic de l'IVACE a través de la seua pàgina web.

 

CONTACTE

 telefono 963.531.004 -  Horari de atenció telefònica: dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 hores
 sobre Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
 
 

    

Esta web utiliza cookies con el objetivo principal de mejorar la experiencia y navegación del usuario en el portal. Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso.