Moves2020 infraes v
 
Dirigit a: Persones físiques, jurídiques i entitats de la Comunitat Valenciana.
 
Data presentació sol.licituds: Des del 7 d'octubre de 2020 fins al 7 d'octubre de 2021
 
* A continuació es descriuen breument algunes característiques principals d'aquest programa d'ajudes, si bé la informació que es considerarà com a oficial amb caràcter general serà la publicada en la Resolució d’1 d’octubre de 2020, del president de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual es convoquen ajudes per a la implantació d'infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics, sistemes de préstecs de bicicletes elèctriques i mesures de mobi litat sostenible al treball, dins del programa d'incentius a la mobilitat eficient i sostenible (MOVES), amb càrrec al pressupost de l'exercici 2020. (Programa MOVES II-Infraestructura Comunitat Valenciana). (DOGV nº 8920 de 06/10/2020) i posterior correcció d'errades (DOGV nº 9105 de 11.6.2021)
 
El Pla Moves II està cofinançat per la Unió Europea – NextGenerationEU i s'emmarca en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència d'Espanya.
 
Objectiu
 

L'objecte de la present resolució és convocar les ajudes de l'IVACE per a la implantació d'infraestructures de recàrrega de vehicles elèctrics, sistemes de préstecs de bicicletes elèctriques i mesures de mobilitat sostenible a la Comunitat Valenciana, en el marc del programa d'incentius a la mobilitat eficient i sostenible (MOVESII), fomentant així la disminució de les emissions de CO2 i d'altres emissions contaminants, la millora de la qualitat de l'aire, l'estalvi energètic i la diversificació de les fonts energètiques en el transport, així com la consegüent reducció de la dependència dels productes petrolífers.

 
empresasbeneficiarias-p Persones, empreses i entitats beneficiàries
 

Podran acollir-se a aquestes ajudes les persones i entitats que s'enumeren a continuació en funció de cada tipus d'actuació:

Actuació 2, Implantació d'infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics:
a) Els i les professionals autònoms/es que estiguen donats d'alta en el Cens d'Empresaris, Professionals i Retenidors de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.
b) Les persones físiques majors d'edat, no incloses en l'anterior apartat, a excepció dels casos de discapacitat -que podran ser menors d'edat-, amb residència fiscal a Espanya i no incloses en l'apartat anterior.
c) Les comunitats de propietaris.
d) Les persones jurídiques, vàlidament constituïdes a Espanya en el moment de presentar la sol·licitud d'ajuda, i altres entitats, amb o sense personalitat jurídica, el Número d'Identificació Fiscal (NIF) de les quals comence per les lletres A, B, C, D, E, F, G, J, R o W.
e) Les entitats locals conforme a l'article 3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, i el sector públic institucional d'acord amb el que s'estableix en l'article 2 de la Llei 40/2015 d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic,

Per a l'actuació 3 Implantació de sistemes de préstecs de bicicletes elèctriques i per a l'actuació 4 Implantació de mesures de mobilitat sostenible al treball, tots els enumerats per a l'actuació 2 a excepció dels identificats en els apartats b) i c) respectivament, relatius a persones físiques i comunitats de propietaris.

tipoAyuda.gif Tipus d'ajuda

 

Per a l'actuació 2, Implantació d'infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics l'ajuda serà el 30% del cost subvencionable per a empreses privades, del 40% per a particulars, autònoms, comunitats de propietaris i entitats locals i sector públic. S'estableix un límit d'ajudes de 100.000 € per destinatari últim i convocatòria.

Per a l'actuació 3, Implantació de sistemes de préstecs de bicicletes elèctriques, l'ajuda serà el 30% del cost subvencionable. S'estableix un límit d'ajudes de 100.000 € per destinatari últim i convocatòria.

Per a l'actuació 4, Implantació de mesures de mobilitat sostenible al treball, l'ajuda serà del 40% del cost subvencionable per als destinataris últims d'ajuda, excepte per a aquells destinataris sense activitat comercial ni mercantil i en aquest cas l'ajuda serà del 50%. S'estableix un límit d'ajuda de 200.000 euros per destinatari últim i convocatòria.

costessubvencionables Inversió elegible

Es considera inversió elegible del projecte:

Per a l'actuació 2, Implantació d'infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics, el projecte, l'obra civil, costos d'enginyeria i direcció d'obra del cablejat i la seua instal·lació des del quadre elèctric final del qual deriva el circuit fins al punt de connexió on es connecta el vehicle per a la seua recàrrega, aquest últim també elegible. També es considerarà elegible el sistema de pagament integrat en l'estació de recàrrega, la senyalització de les estacions de recàrrega i el sistema de gestió, control i seguretat.

No es considera elegible la instal·lació de comptadors intel·ligents, que hauran de ser facilitats per les companyies elèctriques a les persones consumidores (usuàries finals o gestors de recàrrega), generalment sota règim de lloguer.

En el cas d'aparcaments o estacionaments col·lectius en edificis existents de règim de propietat horitzontal, serà actuació subvencionable la preinstal·lació elèctrica per a la recàrrega de vehicle elèctric que incloga una conducció principal per zones comunitàries (mitjançant tubs, canals, safates, etc…) de manera que es possibilite la realització de derivacions fins a les estacions de recàrrega situades en les places d'aparcament, tal com es descriu en l'apartat 3.2 de la (ITC) BT-52 del Reglament electrotècnic per a baixa tensió.

Per a l'actuació 3 Implantació de sistemes de préstecs de bicicletes elèctriques, el projecte, l'obra civil, ancoratges i bases del sistema, el seu muntatge i instal·lació, el cost d'adquisició de les bicicletes i les despeses en programari necessari per a gestionar el sistema de préstec.

Per a l'actuació 4 Implantació de mesures de mobilitat sostenible al treball, es considera inversió elegible del projecte, el cost associat a l'execució de les actuacions plantejades. El cost d'elaboració o modificació del PTT, així com del PMUS, en el seu cas, serà subvencionable si aquest s'elaborara amb posterioritat a la sol·licitud de l'ajuda, i sempre que l'elaboració d’aquest estiga acompanyada de la posada en marxa d'alguna de les seues actuacions de tal manera que s'aconseguisquen estalvis energètics.

Per a les tres actuacions no es considera inversió elegible:

– L'IVA satisfet per l'adquisició de béns i serveis facturats i, en general, qualsevol impost pagat.

– Les despeses financeres conseqüència de la inversió, els de personal propi i els d'adquisició d'immobles i terrenys.

– Els costos d'adquisició de béns d'equip de segona mà.

– Totes aquelles despeses que no estiguen clarament definides, que no estiguen directament vinculades a la consecució d'un nivell més elevat de protecció del mediambient o que no tinguen per finalitat directa la consecució dels objectius energètics de la inversió, i serà en tot cas el criteri de l'IVACE el que prevaldrà en cas de controvèrsia.

 

plazos-m Terminis

Els terminis de presentació de sol·licituds són els indicats en el quadre següent

Termini de presentació de sol·licituds Inici dels projectes Període subvencionable de despeses Data màx. de justificació dels projectes
Des del 7/10/2020 fins a 7/10/2021 A partir de la presentació de la sol.licitud  Des de la sol.licitud d'ajuda fins a la data de justificació 8 mesos després de la notificació de la concessió de l'ajuda

 

 

criteriosvaloracion-m Criteris de concessió

 

El criteri d'atorgament de les ajudes serà el del moment de presentació de les corresponents sol·licituds. Les sol·licituds es resoldran en la mesura i en l'ordre en què correctament formalitzades i completades, d'acord amb el que s'estableix en l'article 11 d’aquesta convocatòria.

No obstant això, si es produeix un esgotament del pressupost disponible abans del tancament del programa, les sol·licituds que es presenten fins a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds podran continuar registrant-se en llista de reserva provisional, i seran ateses per rigorós ordre d'entrada en cas que es produïsquen desestimacions, desistiments, renúncies o revocacions de les ajudes prèvies que pogueren alliberar pressupost, o en el cas d'augment o reajustament de la distribució pressupostària, d'acord amb el que s'estableix en l'article 2 d’aquesta convocatòria. Transcorreguda la data de tancament de programa no es registraran més sol·licituds de reserva, encara que es produïsca amb posterioritat a aquesta un alliberament de crèdit pressupostari.

 

comoSolicitar Sol.licitud i documentació

 

SOL·LICITUD I DOCUMENTACIÓ (que haurà d'acompanyar a la sol·licitud):

  • Imprés de sol·licitud d'ajuda normalitzat el qual es generarà a través de l'aplicació web de sol·licitud accessible a través de la pàgina http://moves.ivace.es i també a la dreta d'aquesta pàgina.
  • Memòria tècnica del projecte en funció del programa al qual se sol·liciten ajudes, signada per tècnic competent, segons model facilitat per l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE).
  • Documentació complementària de caràcter administratiu. Els documents a presentar seran en funció del tipus de sol·licitant (particular, autònom, empresa, entitat sector públic, etc.), segons s'indica en l'article 10 de la convocatòria d'ajudes.
  • Resta de documentació especificada en l'article 10 de la convocatòria.

LLOC DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS:

Les sol·licituds i documentació annexa, es presentaran davant el Registre telemàtic de la Generalitat, el qual emetrà automàticament un resguard acreditatiu de la presentació de la sol·licitud, que podrà ser arxivat o imprés per l'entitat interessada, en els termes previstos en el Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'Administració electrònica de la Comunitat Valenciana.
Una vegada emplenat el formulari de sol·licitud des del tràmit telemàtic, s'haurà d'annexar la memòria tècnica del projecte en format electrònic i, si escau, la resta de documentació.

 telefono 963 536 734 -  Horari d'atenció telefònica: dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 hores
 sobre Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
 

Esta web utiliza cookies con el objetivo principal de mejorar la experiencia y navegación del usuario en el portal. Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso.