barques24 val

Dirigit a: Persones físiques i jurídiques de la comunitat Valenciana
Presentació sol·licituds: Fins al 14 de març de 2023 a les 23;59 h.
Termini de justificació: fins al 19 de desembre de 2024

* A continuació es descriuen breument les característiques principals d'aquest programa d'ajudes, si bé la informació que es considerarà com a oficial amb caràcter general serà la publicada en la Resolució de 29 de gener de 2024, del president de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) per la qual es convoquen ajudes per a l'electrificació d'embarcacions, amb càrrec al pressupost de l'exercici 2024. (DOGV nº 9782 de 06/02/2024)

 
Objectiu

 

L'objecte de la present resolució és fomentar l'electrificació de les embarcacions que naveguen als parcs naturals del Fondo d'Elx, Les Salines de Torrevieja i L'Albufera de València.

 

beneficiarios.gif Persones, empreses i entitats beneficiàries

 

Podrà acollir-se a aquestes ajudes qualsevol persona física o jurídica, de naturalesa pública o privada, incloent-hi les agrupacions sense personalitat jurídica i les comunitats de béns

actuacionesApoyables.gif Actuacions susceptibles de suport

 

Les actuacions objecte d'ajuda són les d'electrificació de les embarcacions que naveguen als parcs naturals del Fondó d'Elx, Les Salinas de Torrevieja i L'Albufera de València.

L'ús d'aquestes embarcacions podrà ser de pesca, esbarjo, turisme/passatge, o per a la pràctica de la vela llatina tradicional i serà necessari que les embarcacions disposen de permís per a navegar en els citats parcs naturals.

Així mateix, les embarcacions hauran d'incloure un sistema d'acumulació d'energia que en cap cas podrà ser de tecnologia plom-àcid

No serà subvencionable la substitució del motor d'una embarcació que ja siga elèctric.

Només seran susceptibles de suport les actuacions iniciades a partir de l'1 de gener de 2023 i en qualsevol cas, els equips adquirits hauran de ser nous

tipoAyuda.gif Tipus d'ajuda

 

Les ajudes que s'estableixen en la present resolució tindran la consideració de subvenció a fons perdut, sent el percentatge màxim d'ajuda a aplicar el 80% sobre el cost subvencionable del projecte

costesSubvencionables.gif Costos subvencionables

 

Es considera cost subvencionable la inversió elegible associada al projecte, entenent per inversió elegible la següent:

 • Les inversions en equips i instal·lacions auxiliars associades directament al projecte d'estalvi d'energia (motor, bateries, sistemes de control de càrrega, refrigeració, proteccions, conductors, etc.)
 • Les inversions necessàries per al muntatge i posada en marxa dels equips i instal·lacions auxiliars assenyalats en l'apartat anterior.
 • Les inversions en sistemes fotovoltaics sempre que estiguen integrats en la pròpia embarcació.
 • Els costos de modificació de l'embarcació necessaris per a adaptar-la a la navegació amb motor elèctric.
 • L'elaboració dels projectes tècnics relacionats amb les actuacions.
 • Qualsevol cost vinculat directament a l'execució del projecte, així com els necessaris per a la legalització de les instal·lacions i l'obtenció de les llicències requerides en les diferents fases del projecte.

No es considera inversió elegible:

 • Les llicències, taxes, impostos o tributs. No obstant això, l'IVA podrà ser considerat elegible sempre que no puga ser susceptible de recuperació o compensació total o parcial.
 • Les despeses financeres conseqüència de la inversió, les de personal propi i les d'adquisició d'immobles i terrenys.
 • Els costos d'adquisició de béns d'equip de segona mà.
 • Els costos de fabricació d'una nova embarcació, excepte la part corresponent a la propulsió elèctrica.
 • Totes aquelles despeses que no estiguen directament relacionats amb la consecució dels objectius mediambientals i energètics del projecte.

 

Terminis

 

Els terminis de presentació de sol·licituds són els indicats en el quadre següent:

 Termini de presentació de la sol.licitud Inici dels projectes  Període subvencionable de despeses Data máx. de justificació dels projectes
 Des del 07/02/2024 fins al 14/03/2024 A partir de l'1/01/2024 Des de l'1/01/2024 fins al 19/12/2024
Fins al 19/12/2024

 

 

Criteris de concessió

 

Els criteris de valoració seran els següents:

 1. Reducció d'emissions (màxim 35 punts): es valorarà la reducció d'emissions de CO?.
 2. Tipus de projecte (màxim 65 punts): es valoraran les característiques i tipologia de l'embarcació, l'ús d'aquesta, la infraestructura de recàrrega associada i la introducció d'energies renovables.

Perquè un projecte puga ser aprovat, haurà de tindre una puntuació total mínima de 30 punts

 

comoSolicitar.gif Sol.licitud i documentació

 

SOL·LICITUD I DOCUMENTACIÓ (que haurà d'acompanyar a la sol·licitud):

 • Imprés de sol·licitud normalitzat, segons model generat mitjançant l'aplicació web de sol·licitud accessible en l'apartat "Documentació annexa", en el marc lateral dret d'aquesta mateixa pàgina.
 • Auditoria energètica/Memòria tècnica del projecte, segons model disponible en l'apartat "Documentació annexa", en el marc lateral dret d'aquesta mateixa pàgina.
 • Documentació complementària de caràcter administratiu/tècnic, en funció del tipus de sol·licitant indicada en l'article 9 de la convocatòria d'ajudes.
 • Resta de documentació especificada en l'article 9 de la convocatòria d'ajudes.

LLOC DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS:

La tramitació tant de la sol·licitud, com en general del procediment, serà electrònica i requerirà que la persona o entitat sol·licitant dispose durant totes les fases del procediment de certificat de representant d'entitat –o de persona física per als particulars i els empresaris/àries individuals- emés per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana, o per qualsevol entitat reconeguda en la Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació establits a Espanya, publicada en la seu electrònica del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme.

Així mateix, l'entitat sol·licitant podrà autoritzar una altra persona perquè realitze qualsevol tràmit relacionat amb aquesta convocatòria sempre que aquesta autorització conste en el Registre de Representants de la ACCV (https://www.accv.es/servicios/registro-de-representantes/).

La tramitació de la sol·licitud suposa la signatura de la mateixa i dels seus annexos i es presentarà en el registre telemàtic de l'IVACE a través de la seua pàgina web.

Una vegada presentada la sol·licitud davant el registre electrònic, aquest emetrà automàticament un resguard acreditatiu de la presentació de la sol·licitud, que podrà ser arxivat o imprés per l'entitat interessada, en els termes previstos en el Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'Administració Electrònica de la Comunitat Valenciana.

Esta web utiliza cookies con el objetivo principal de mejorar la experiencia y navegación del usuario en el portal. Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso.