autoconsumoGV val 21 23 900 x 300 2

Dirigit als diferents òrgans de l'Administració Autonòmica de la Generalitat.

Data presentació sol·licituds: 15 de desembre de 2021 fins al 31 de juliol de 2024

Justificació: 18 mesos des de la data de notificació de la resolució de la concessió de l'ajuda

 
A continuació es descriuen breument algunes característiques principals d'aquest programa d'ajudes, si bé la informació que es considerarà com a oficial amb caràcter general serà la publicada en la Resolució de 29 de novembre de 2021, del president de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual es realitza la convocatòria d'expressions d'interés per a l'execució de diversos programes d'incentius lligats a l'autoconsum amb fonts d'energia renovable, en l'Administració de la Generalitat Valenciana, en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència europeu. (DOGV nº 9234 de 14 /12/2021) i posterior modificació de la convocatòria (DOGV nº 9464 de 07/11/2022) i ampliació de pressupost (DOGV 9878 de 26/06/2024)
 
** Termini modificat (DOGV 9755 de 29/12/2023)
*** Modificació de la convocatòria (DOGV 9798 de 28/02/2024)
El programa està cofinançat per la Unió Europea – NextGenerationEU i s'emmarca en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència d'Espanya.
 
Objectiu
 
L'objecte de la convocatòria d'ajudes és incentivar i promoure la realització d'instal·lacions d'autoconsum amb fonts d'energia renovables, en l'administració pública de la Generalitat Valenciana, amb la finalitat de contribuir a aconseguir la quota de consum final brut d'energia procedent de fonts renovables establits en l'article 3 de la Directiva (UE) 2018/2001, d'11 de desembre
 
empresasbeneficiarias-p Entitats beneficiàries
 
Podran presentar manifestacions d'interés a la present convocatòria, els diferents òrgans de l'Administració Autonòmica de la Generalitat Valenciana, d'acord amb la classificació establida en l'article 2.1.b) de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
 
actuacionesapoyables Actuacions susceptibles de suport

 

Seran actuacions subvencionables la realització d'instal·lacions de generació d'energia elèctrica amb fonts renovables, destinades a autoconsum en establiments o instal·lacions dels òrgans de la Generalitat Valenciana.

 

Les actuacions han d'anar destinades a instal·lacions d'autoconsum mitjançant actuacions fotovoltaiques i eòliques, i s’entenen per instal·lacions d'autoconsum les establides en el Reial decret 244/2019, de 5 d'abril, pel qual es regulen les condicions administratives, tècniques i econòmiques de l'autoconsum d'energia elèctrica. Així mateix, a l'efecte d'aquesta convocatòria també es consideren actuacions subvencionables, les instal·lacions aïllades de la xarxa no regulades en el citat Reial decret 244/2019.

Així mateix, quan la instal·lació d'autoconsum corresponga a una instal·lació solar fotovoltaica, es consideraran actuacions addicionals subvencionables l'eliminació de l'amiant en cobertes i la instal·lació de marquesines.

 

tipoAyuda.gif Tipus d'ajuda
 
L'import de l'ajuda a atorgar serà la suma de l'ajuda base i l'ajuda addicional aplicable, en el seu cas, sobre actuacions addicionals a la instal·lació d'autoconsum, o vinculades al repte demogràfic.
 
Tant l'ajuda base com l'ajuda addicional consistiran en un valor fix per unitat de potència, «mòdul»:
 
Ajuda base
 
ayudabase val
 
 
Ajuda addicional
ayudaadicional val
 

Així mateix, s'estableixen ajudes addicionals de repte demogràfic a les indicades anteriorment quan les instal·lacions se situen en municipis de fins a 5.000 habitants, o municipis no urbans de fins a 20.000 habitants els nuclis de població dels quals no superen els 5.000 habitants.

retodemografico val

En tot cas, l'ajuda final a percebre pel sol·licitant no podrà superar el cost subvencionable total de l'actuació efectivament realitzada, convenientment justificat

 
costessubvencionables m Costos subvencionables

Es consideren costos elegibles aquells que siguen necessaris per a aconseguir els objectius energètics de les ajudes objecte d’aquesta convocatòria, que s'han indicat en l'article 3 de la convocatòria d'expressions d'interés, i els que s'indiquen a continuació, sempre que estiguen associats a l'actuació objecte d'ajuda:

a) La inversió en equips i materials.

b) Els costos d'execució de les obres i/o instal·lacions

c) Equipaments electromecànics, hidràulics, de control i auxiliars

d) Sistema elèctric general d'alta tensió i baixa tensió, que hi inclou transformadors, línies d'evacuació i sistemes d'infraestructures elèctriques addicionals fins al punt de connexió amb la xarxa elèctrica de transport o distribució.

e) Sistemes de gestió, control actiu i monitoratge tant de la generació com de l'acumulació i la demanda d'energia elèctrica o tèrmica d'instal·lacions consumidores proveïdes pel projecte objecte de l'ajuda, que ajuden a optimitzar la gestió i producció.

f) Sistemes de mesurament del recurs en l'emplaçament.

g) Obres civils, quan estiguen relacionades amb les actuacions objecte d'ajuda i aquelles que siguen necessàries per a la correcta execució del projecte, com ara reforç de la coberta que siga ocupada per la instal·lació de generació, en el seu cas.

h) El cost del desmantellament de les instal·lacions existents en l'emplaçament

i) Els costos de la redacció dels projectes o memòries tècniques relacionats amb les tipologies d'actuació objecte d'ajuda.

j) Els costos de la direcció facultativa relacionats amb les tipologies d'actuació objecte d'ajuda.

k) Coordinació de seguretat i salut de l'obra i muntatge relacionades amb les tipologies d'actuació objecte d'ajuda.

l) Els costos de gestió de sol·licitud de l'ajuda, inclosa la redacció d'informes i altra documentació requerida per a la sol·licitud. En cap cas s'admetrà que tals despeses de gestió superen el 4% de l'import de l'ajuda sol·licitada, amb un límit de 3.000 € per expedient.

m) Els costos de gestió de justificació de la realització de les actuacions, inclosos els costos de la redacció d'informes i altra documentació requerida per a la justificació d'aquestes ajudes.

n) L'informe de l'auditor sobre el compte justificatiu

o) L'Impost sobre el Valor Afegit (IVA) suportat sempre que aquest no puga ser susceptible de recuperació o compensació total o parcial.

p) Altres partides que siguen degudament justificades com a necessàries (auxiliars o no) específiques de cada tipologia d'actuació, diferents de les recollides com a despeses no subvencionables en l'apartat 3 de l'article 3 de la convocatòria

El cost elegible màxim total admés en els programes d'incentius per a sufragar les despeses indicades en els apartats l) i m) no podrà superar globalment el 7% de l'import de l'ajuda sol·licitada, amb un límit de 7.000 € per expedient.

Només es consideraran subvencionables els projectes i/o instal·lacions que estiguen constituïts per equips nous i sense ús previ.

No seran costos elegibles les instal·lacions d'emmagatzematge, per no ser objecte de la convocatòria d'ajudes.
 
No es considerarà elegible cap cost diferent als anteriors ni que haja sigut facturat a l'entitat beneficiària de l'ajuda amb anterioritat a l'1 de juliol de 2021.
 
*** Només s’admetran actuacions iniciades amb posterioritat a la publicació en el Boletín Oficial del Estado del Reial decret 477/2021, de 29 de juny, és a dir, a partir de l’1 de juliol de 2021, i que disposen de la publicació dels plecs de licitació per a la contractació de la respectiva actuació en data anterior a la finalització del termini de vigència del programa prevista en l’article 4 del Reial decret 477/2021, de 29 de juny
 
plazos Terminis
 

Termini de presentació de sol·licituds: els terminis són els indicats en el quadre següent:

Termini de presentació de sol·licituds

Inici dels projectes

Data màx. execució dels projectes

Data máx. justificació dels projectes

Des del 15/12/2021 fins al 31/07/2024

A partir del 01/07/2021 (***)

18 mesos des de la notificació de la concessió d'ajuda

18 mesos des de la notificació de la concessió d'ajuda

 

criteriosvaloracion Criteris de concessió
 
El criteri d'atorgament de les ajudes serà el del moment de presentació de les corresponents sol·licituds. Les sol·licituds es resoldran en la mesura i en l'ordre en què estiguen correctament formalitzades i completades, d'acord amb el que s'estableix en l'article 11 de la convocatòria.
 
En cas d'esgotament del pressupost assignat, podran continuar registrant-se sol·licituds en llista de reserva provisional, que seran ateses per rigorós ordre d'entrada, supeditades al fet que es produïsquen desestimacions, desistiments, renúncies o revocacions de les sol·licituds d'ajuda prèvies que pogueren alliberar pressupost, o al fet que es produïsca un increment pressupostari d'acord amb el que es preveu en l'article 2 de la convocatòria d'ajudes. En cap cas, la presentació d'una sol·licitud a la llista de reserva provisional generarà cap dret per a la persona o entitat sol·licitant, fins que no es valide la sol·licitud.
 
 
comoSolicitar.gif Sol.licitud i documentació

   

SOL·LICITUD I DOCUMENTACIÓ (que haurà d'acompanyar a la sol·licitud):

 • Formulari d'expressió d'interés per al qual se sol·licita ajuda. El formulari s'adequarà al model normalitzat el qual es generarà a través de l'aplicació web de sol·licitud, accessible en l'apartat 'Documentació annexa' a la dreta d'aquesta pàgina.
 • Memòria tècnica del projecte, signada per tècnic competent, segons model publicat en l'apartat 'Documentació annexa' a la dreta d'aquesta pàgina
 • Declaració responsable signada per un tècnic competent o empresa instal·ladora, que considere que el consum anual d'energia per part del consumidor o consumidors associats a la instal·lació siga igual o major al 80% de l'energia anual generada per la instal·lació
 • Pressupost de l'empresa o empreses que realitzaran l'execució de les actuacions, prou desglossat, amb data posterior al 30 de juny de 2021. Aquesta documentació podrà substituir-se per l'esborrany dels plecs de licitació corresponent, amb un nivell de desenvolupament  suficient que no comporte, amb posterioritat, un canvi substancial en l'estructura ni en el contingut d'aquest.
 • Justificació del compliment pel projecte del principi que no cause mal significatiu a cap dels objectius mediambientals establits en el Reglament (UE) 2020/852 el Parlament Europeu i del Consell de 18 de juny de 2020, relatiu a l'establiment d'un marc per a facilitar les inversions sostenibles, i pel qual es modifica el Reglament (UE) 2019/2088. En aquest cas, si l'actuació no supera els 100 kW de potència el sol·licitant haurà de presentar una declaració responsable d'aquest compliment.
 • Declaració responsable del promotor del projecte sobre la no afecció mediambiental del projecte. Això no serà aplicable per a actuacions dutes a terme en la tecnologia solar fotovoltaica en coberta.
 • Per a les actuacions que superen els 100 kW de potència nominal, s'aportarà:
  • Pla estratègic on s'indique l'origen o lloc de fabricació (nacional, europeu o internacional) dels components de la instal·lació i el seu impacte mediambiental.
  • Memòria resumida on es reculla la quantitat total de residu generat, classificats per codis LER, i els certificats dels gestors de destí, on s'indique el percentatge de valorització aconseguit.

 

LLOC DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS:

Les sol·licituds i documentació annexa, es presentaran davant el Registre telemàtic de la Generalitat, el qual emetrà automàticament un resguard acreditatiu de la presentació de la sol·licitud, que podrà ser arxivat o imprés per l'entitat interessada, en els termes previstos en el Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'Administració electrònica de la Comunitat Valenciana.

Una vegada emplenat el formulari de sol·licitud des del tràmit telemàtic, s'haurà d'annexar la memòria tècnica del projecte en format electrònic i, si escau, la resta de documentació.

 telefono 961 209 600 -  Horari d'atenció telefònica: dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 hores
 sobre

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

 
 

 

Esta web utiliza cookies con el objetivo principal de mejorar la experiencia y navegación del usuario en el portal. Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso.