val Agricultura ajudes ampliacio 2023 900 x 300 px 1 2
 

Dirigit a: Persones físiques, jurídiques i entitats de la Comunitat Valenciana.

Data presentació sol·licituds: 12 de juny de 2021 fins al 31 de desembre de 2023 (**)

Justificació: 3 mesos des de finalització termini màxim concedit per a l'execució

 
** A continuació es descriuen breument algunes característiques principals d'aquest programa d'ajudes, si bé la informació que es considerarà com a oficial amb caràcter general serà la publicada en la Resolució de 5 de juny de 2021 del president de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual es convoquen ajudes per a la realització d'actuacions d'eficiència energètica en explotacions agropecuàries, amb càrrec al pressupost de l'exercici 2021. (DOGV nº 9105 de 11/06/2021), i posterior modificació de la convocatòria(DOGV 9245 de 29/12/2021) (DOGV 9245 de 29/12/2021) (**)
 
 
Objectiu
 

L'objecte de la present resolució és convocar les ajudes de l'IVACE per a la millora de l'eficiència energètica de les instal·lacions de regadiu i la millora de l'eficiència energètica i utilització d'energies renovables en explotacions agropecuàries, per a contribuir així a reduir el consum d'energia final en el sector agrícola, per a complir amb els objectius fixats per l'article 7 de la Directiva 2012/27/UE, de 25 d'octubre de 2012.

 
empresasbeneficiarias-p Persones, empreses i entitats beneficiàries
 

Podran acollir-se a aquestes ajudes les persones i entitats que s'enumeren a continuació en funció de cada tipus d'actuació, complint els requisits corresponents, i sempre que tinguen residència fiscal a Espanya:

a) Persones físiques o jurídiques de naturalesa privada o pública, titulars d'una explotació agropecuària.

b) Comunitats de regants i altres organitzacions la fi de les quals consistisca en la gestió comuna d'aigua per al reg agrícola o la gestió comuna d'altres combustibles i fonts d'energia per a fi agropecuària.

c) Titulars d'explotacions agrícoles de regadiu que utilitzen xarxes de reg per al funcionament del qual siga necessari actualment el consum d'energia elèctrica.

d) Qualsevol organització o associació de productors agrícoles reconeguda per l'autoritat competent.

e) Les comunitats d'energies renovables i les comunitats ciutadanes d'energia. Dins de les comunitats d'energies renovables i les comunitats ciutadanes d'energia, almenys un dels socis haurà de ser titular o beneficiari de l'explotació agrària.

f) Les empreses de serveis energètics (ESSES), o proveïdors de serveis energètics. Per a poder ser destinatàries, aquestes empreses hauran d'actuar conformement amb el contracte que hagen establit a tal fi amb la propietat i dur a terme les inversions incloses en alguna de les actuacions subvencionables recollides en aquesta convocatòria, i hauran d'acreditar la seua actuació com a empresa de serveis energètics i la inversió realitzada.

 

actuacionesapoyables Actuacions susceptibles de suport

 

Seran actuacions subvencionables les relacionades a continuació:

a) Actuació 1: Millora de l'eficiència energètica de les instal·lacions de regadiu. Consistirà en l'execució d'actuacions de reforma de les instal·lacions de regadiu en explotacions agropecuàries i comunitats de regants, per renovació dels seus equips de bombament que reduïsquen el consum d'energia final i les emissions de CO?.

b) Actuació 2: Millora de l'eficiència energètica i utilització d'energies renovables en explotacions agropecuàries. Consistirà en la realització d'actuacions de reforma de les explotacions i instal·lacions consumidores d'energia tèrmica, elèctrica i de procés pròpies de les explotacions agropecuàries que reduïsquen el consum d'energia final i les emissions CO?.

 

tipoAyuda.gif Tipus d'ajuda
 

La quantia màxima de les ajudes, per a cadascuna de les tipologies d'actuacions subvencionables, serà la següent:

  • Per a l'Actuació 1: Millora de l'eficiència energètica de les instal·lacions de regadiu, Límit màxim: 30% del cost elegible.
  • Per a l'Actuació 2: Millora de l'eficiència energètica i energies renovables en explotacions agropecuàries: Límit màxim: 30% del cost elegible.

S'estableix una ajuda màxima per projecte de 300.000 euros.

costessubvencionables Costos subvencionables

Es consideren costos elegibles aquells que siguen necessaris per a aconseguir els objectius energètics d'aquest programa, que s'han indicat per a cadascuna de les actuacions subvencionables recollides en la present convocatòria, i els que es descriuen tot seguit:

a) Els costos de gestió de sol·licitud de l'ajuda. Es consideraran costos de gestió de sol·licitud de l'ajuda, aquelles despeses que el sol·licitant poguera satisfer a una empresa o professional per dur a terme la gestió administrativa i documental de la seua sol·licitud. En cap cas s'admetrà que tals despeses de gestió superen el 4% de l'import de l'ajuda sol·licitada, amb un límit de 3.000 € per expedient.

b) La realització d'auditories energètiques que permeten identificar i avaluar adequadament les mesures a implantar de millora de l'eficiència energètica.

c) Els costos de la redacció dels projectes tècnics relacionats.

d) Els costos de la direcció facultativa de les actuacions.

e) Els costos d'execució de les obres i/o instal·lacions, inclosa obra civil associada i instal·lacions auxiliars necessàries.

f) En el cas particular d'instal·lacions geotèrmiques, el cost de la realització dels estudis, assajos TRT, sondejos i simulacions prèvies a la realització del disseny de la instal·lació.

g) La inversió en equips i materials efectuada.

h) Els costos de redacció d'informes i altra documentació requerida per a la sol·licitud i justificació d'aquestes ajudes.

i) Els costos de gestió de la justificació de la realització de les actuacions. Es consideraran com a costos de gestió de la justificació de la realització de les actuacions objecte d'ajuda aquelles despeses que el sol·licitant de l'ajuda poguera satisfer a empreses o professionals per dur a terme la gestió tècnica, administrativa i documental de la justificació davant l'òrgan instructor de la realització de les actuacions que conformen el projecte. El cost elegible màxim total admés per a sufragar les despeses de gestió de la justificació de la realització de les actuacions no podrà superar globalment el 7% de l'import de l'ajuda sol·licitada, amb un límit de 7.000 € per expedient.

j) L'assessorament tècnic especialitzat per al manteniment i conservació de les instal·lacions amb vista a la disminució de consums energètics i costos.

k) Informes que acrediten l'adequada realització de les actuacions objecte de l'ajuda, emesos per un organisme de control o entitat de control.

l) Altres partides necessàries (auxiliars o no) específiques de cada tipologia d'actuació subvencionable.

No es consideren costos elegibles llicències, taxes, impostos o tributs. No obstant això, l'IVA, podrà ser considerat elegible sempre que no puga ser susceptible de recuperació o compensació total o parcial.

No es considerarà elegible cap cost diferent dels anteriors, ni que haja sigut facturat al sol·licitant de l'ajuda amb anterioritat a la data de registre de la sol·licitud corresponent, amb l'excepció determinada en l'article 3.3 de la  convocatòria d'ajudes

 

plazos Terminis
 

Termini de presentació de sol·licituds: els terminis són els indicats en el quadre següent:

Termini de presentació de sol·licituds

Inici dels projectes

Data màx. execució dels projectes

Data máx. justificació dels projectes

Des del 12/06/2021 fins al 31/12/2023

A partir de la presentació de la sol.licitud

12 mesos després de la notificació de la concessió d'ajuda

3 mesos des de finalització termini màxim concedit per a l'execució

 

criteriosvaloracion Criteris de concessió
 

El criteri d'atorgament de les ajudes serà el del moment de presentació de les corresponents sol·licituds. Les sol·licituds es resoldran en la mesura i en l'ordre en què estiguen correctament formalitzades i completades, d'acord amb el que s'estableix en l'article 11 de la present convocatòria.

No obstant això, si es produeix un esgotament del pressupost disponible abans del tancament del programa, les sol·licituds que es presenten fins a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds podran continuar registrant-se en llista de reserva provisional, i seran ateses per rigorós ordre d'entrada en cas que es produïsquen desestimacions, desistiments, renúncies o revocacions de les ajudes prèvies que pogueren alliberar pressupost, o en el cas d'augment o reajustament de la distribució pressupostària, d'acord amb el que s'estableix en l'article 2 d’aquesta convocatòria. Transcorreguda la data de tancament de programa no es registraran més sol·licituds de reserva, encara que es produïsca amb posterioritat a aquesta un alliberament de crèdit pressupostari.

 
 
comoSolicitar.gif Solicitud y documentación

   

SOL·LICITUD I DOCUMENTACIÓ (que haurà d'acompanyar a la sol·licitud):

  • Imprés de sol·licitud d'ajuda normalitzat el qual es generarà a través de l'aplicació web de sol·licitud accessible en l'apartat 'Documentació annexa' a la dreta d'aquesta pàgina.
  • Memòria tècnica del projecte en funció del programa al qual se sol·liciten ajudes, signada per tècnic competent, segons model publicat en l'apartat 'Documentació annexa' a la dreta d'aquesta pàgina.
  • Documentació complementària de caràcter administratiu. Els documents a presentar seran en funció del tipus de sol·licitant (particular, autònom, empresa, entitat sector públic, etc.), segons s'indica en l'article 10 de la convocatòria d'ajudes.
  • Resta de documentació especificada en l'article 10 de la convocatòria.

LLOC DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS:

Les sol·licituds i documentació annexa, es presentaran davant el Registre telemàtic de la Generalitat, el qual emetrà automàticament un resguard acreditatiu de la presentació de la sol·licitud, que podrà ser arxivat o imprés per l'entitat interessada, en els termes previstos en el Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'Administració electrònica de la Comunitat Valenciana.

Una vegada emplenat el formulari de sol·licitud des del tràmit telemàtic, s'haurà d'annexar la memòria tècnica del projecte en format electrònic i, si escau, la resta de documentació.

 telefono 961 209 600 -  Horari d'atenció telefònica: dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 hores
 sobre Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
 
 
 

Esta web utiliza cookies con el objetivo principal de mejorar la experiencia y navegación del usuario en el portal. Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso.