cuadernos-portadaMonografies per a la Gestió Empresarial. En aquesta col·lecció s'aborden aspectes pràctics de la gestió empresarial.

Polse en les imatges o en el títol per a veure el document.

 cuaderno-1 "Aspectes Mediambientals. Identificació i Avaluació"

Publicació que proporciona al directiu o gestor una visió senzilla i pràctica dels aspectes mediambientals de l'activitat industrial, les seues definicions i criteris d'avaluació. Aquesta exposició s'acompanya amb nombrosos exemples d'aplicació. (Edició gener 2004) 
cuaderno-2 " Legislació Mediambiental per a la Indústria. Abocament d'Aigües Residuals "

Com estableix la Unió Europea en la Directiva marc d'actuació en l'àmbit de la política de l'aigua, aquesta no és un bé comercial com els altres, sinó un patrimoni que cal conservar i defensar. Amb les normes existents en matèria d'aigües, es pretén regular el seu abocament, tant a la xarxa de sanejament, com a les aigües continentals i al mar, fixant les condicions de realització i els nivells de qualitat exigits per a cada cas. (Edició maig 2003)
cuaderno-3 "Legislació Mediambiental. Residus Industrials"

La Comunitat Valenciana ha donat un pas important cap a una política de gestió dels residus d'acord amb la política comunitària. La integració de la protecció del medi ambient en la política econòmica, industrial i territorial requereix que en la producció i gestió dels residus es promoga la reducció en origen, així com el seu aprofitament o valorització. ( Edició gener 2003)
cuaderno-4 "Legislació Mediambiental per a la Indústria. Emissions Atmosfèriques"

Davant l'existència d'una normativa cada vegada més àmplia i amb la finalitat de simplificar la identificació dels requisits aplicables a la indústria, s'ha elaborat aquest text bàsic sobre legislació en matèria de contaminació atmosfèrica, que tracta de facilitar a les menudes i mitjanes indústries de la Comunitat Valenciana la interpretació de les seues obligacions reglamentàries. (Edició octubre 2002) 
cuaderno-5 "Plans de Prevenció de Residus Perillosos per a la Indústria"

Estableix pautes d'actuació encaminades a la minimització i reducció de la producció i perillositat dels residus perillosos generats per les indústries. En conseqüència, el seu objecte és minimitzar l'efecte global d'aquests residus sobre el medi ambient. (Edició juny 2002)

Esta web utiliza cookies con el objetivo principal de mejorar la experiencia y navegación del usuario en el portal. Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso.