L'IVACE en la Política de Cohesió 2014-2020

 

Programa Operatiu del Fons Europeu de Desenvolupament Regional de la Comunitat Valenciana 2014-2020

 

Programa Operatiu Fons Social Europeu de la Comunitat Valenciana i Programa Operatiu d'Ocupació Juvenil 2014-2020

LOGO WEB FEDER LEMA VAL IV

 .........................................................................................................

 

LOGO WEB FSELEMA VAL IV

 .........................................................................................................

 

flechab2 Estratègia de comunicació dels programes operatius FEDER i FSE de la Comunitat Valenciana 2014-2020

.........................................................................................................

 

flechab2 Esmena DECA segons Pla de Control 2017 (1)

flechab2 Esmena DECA segons Pla de Control 2017 (2)

.........................................................................................................

Comunicació d`informació sobre fraus o irregularitats que afecten a fons europeus

Si desitja posar en coneixement del Servei Nacional de Coordinació Antifraude fets que puguen ser constitutius de frau o irregularitat en relació amb projectes o operacions finançats amb càrrec a fons procedents de la Unió Europea, pot utilitzar el canal habilitat a aquest efecte pel citat Servei, i al que es pot accedir a través del següent enllaç.

 

 

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Programa Operatiu d'Ocupació Juvenil 2014-2020

 

LOGO WEB FSELEMA CAS IV

 

.........................................................................................................

 

Durant el període 2014-2020 l'IVACE participa en el PO d'Ocupació Juvenil.

El Programa Operatiu d'Ocupació Juvenil és un catàleg d'actuacions que, inserit en el Pla Nacional de Garantia Juvenil, té com a objectiu primordial la reducció de la desocupació juvenil i l'eliminació del seu caràcter estructural.

Les actuacions estan dirigides al col·lectiu de persones joves majors de 16 anys i menors de 30 anys no ocupades, ni integrades en els sistemes d'educació o formació, amb l'objecte d'aconseguir la seua inserció i manteniment en el mercat laboral amb una ocupació de qualitat. Les mesures adoptades aborden tant la millora de l'educació i la formació, com el foment de la contractació i l'autoocupació, amb l'objecte d'eliminar les causes que ocasionen la desocupació juvenil. Tenen en compte, a més, la diferent posició d'homes i dones, sense oblidar l'especial vulnerabilitat que aquestes tenen en el mercat de treball.

Davant la importància que el Consell atorga a l'impuls de la formació del capital humà que puga aportar un valor afegit amb la seua incorporació al món empresarial, l'IVACE convoca anualment beques per a la formació en internacionalització que persegueixen la millora de la formació dels joves de la Comunitat Valenciana i la cerca de la paritat d'oportunitats entre homes i dones, amb la finalitat de fomentar el seu accés al mercat laboral, afavorint una empleabilitat sostenible i de qualitat, així com la mobilitat laboral, a més de formar professionals qualificats en internacionalització, contribuint així clarament al compliment de les recomanacions i objectius comunitaris. A més, les beques reconeixen el paper fonamental de la Formació Professional, no solament com a eina de lluita contra la desocupació, sinó com a element dinamitzador de la competitivitat, i persegueixen la millora de la formació dels joves de la Comunitat Valenciana tècnics superiors de cicles formatius.

Així la participació de l'IVACE es realitza a través dels Eixos 1 i 5 promovent les següents beques:

Beques IVACE Exterior en matèries relacionades amb la internacionalització de les empreses, dirigides a persones amb titulació universitària.

Beques IVACE E+E, Exportació i Ocupació, per a l'especialització professional en comerç exterior, dirigides a tècnics/as de cicles formatius de grau superior.

 

......................................................................................................................................................................

Més informació:

FSE

DGRegio-baner

 

uafse

   

......................................................................................................................................................................

 

 

Comunicació d'informació sobre fraus o irregularitats que afecten a fons europeus

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Objectiu Temàtic

Prioritats d'inversió

Objectius específics

Línies d'actuació

4 – Afavorir el pas a una economia de baix nivell d'emissió de carboni en tots els sectors

4a – El foment de la producció i distribució d'energia derivada de fonts renovables

4.1.2. Augmentar la participació i distribució de les energies renovables per a usos tèrmics, en particular la biomassa, biogàs i biocombustibles per al transport, d'acord amb el Pla d'Energies Renovables 2011-2020 i si és el cas, amb la planificació de les comunitats autònomes .

APROFITAMENT DELS RECURSOS ENERGÈTICS RENOVABLES I FOMENT De l'ÚS DELS BIOCARBURANTS

4b - Foment de l'eficiència energètica i l'ús d'energies renovables per part de les empreses

4.2.1. Avançar en l'avaluació i millora de l'eficiència energètica de les empreses, en particular les PIME

PROGRAMA D'ESTALVI I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN ELS EDIFICIS DEL SECTOR TERCIARI

PROGRAMA D'ESTALVI I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN EMPRESES

PROGRAMA D'AUDITORIES ENERGÈTIQUES EN PIMES I IMPLANTACIÓ DE SISTEMES DE GESTIÓ ENERGÈTICA

4c - Suport de l'eficiència energètica, de la gestió intel·ligent de l'energia i de l'ús d'energies renovables en les infraestructures públiques, inclosos els edificis públics, i en les vivendes.

4.3.1. Millorar l'eficiència energètica i reducció d'emissions de CO2 en l'edificació i en les infraestructures i servicis públics

PROGRAMA D'ESTALVI I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN EDIFICIS PÚBLICS

PROGRAMA D'ESTALVI I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN ELS SERVICIS PÚBLICS

4e - Foment d'estratègies de reducció del carboni per a tot tipus de territori, especialment les zones urbanes, inclòs el foment de la mobilitat urbana multimodal sostenible i les mesures d'adaptació amb efecte de mitigació

4.5.1. Foment de la mobilitat urbana sostenible: transport urbà net, transport col·lectiu, connexió urbana-rural, millores de la xarxa viària, transport ciclista, de vianants mobilitat elèctrica i desenrotllament de sistemes de subministrament d'energies netes

PROGRAMA D'ESTALVI I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN EL TRANSPORT

 

Objectiu Temàtic

Prioritats d'inversió

Objectius específics

Línies d'actuació

3 – Millorar la competitivitat de les pimes

3a -Promoció de l'esperit empresarial, en particular facilitant l'aprofitament econòmic de noves idees i impulsant la creació de noves empreses, també per mitjà de vivers d'empreses

3.1.2. Creació de noves empreses i vivers d'empreses, en particular millorant l'accés a finançament i a servicis de suport avançats

SUPORT A L'EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL - SUBVENCIÓ

SUPORT A L'EMPRENDIMIENTO INNOVADOR I DE BASE TECNOLÒGICA - NO IF

3d -Suport a la capacitat de les pimes per a créixer en els mercats regionals, nacionals i internacionals

3.4.1. Promoure el creixement i la consolidació de les PIME, en particular millorant el seu finançament, tecnologia i accés a servicis de suport avançats; incloent els sectors agrícola, pesquer, marí, marítim, turístic, cultural, comercial i rehabilitació d'edificació, així com a les PIME i autònoms dedicats al comerç detallista o venda ambulant

SUPORT A LA INNOVACIÓ PIME: SERVICIS AVANÇATS (ACCÉS A MERCATS I GESTIÓ) - SUBVENCIÓ

3.4.2. Promoure la innovació de les PIME i la cooperació per a la innovació en tots els àmbits; en particular en l'ecoinnovación, la innovació social i sectors agrícola, pesquer, marí, marítim, turístic, cultural i de rehabilitació d'edificació

SUPORT A LA INNOVACIÓ EN LA PIME: SERVICIS AVANÇATS I INNOVACIÓ TECNOLÒGICA - SUBVENCIÓ

Guardar

Objectiu Temàtic

Prioritats d'inversió

Objectius específics

Línies d'actuació

1 – Potenciar la recerca, el desenvolupament tecnològic i la innovació

1b – Foment de la inversió empresarial en I+i, desenvolupament de vincles i sinergies entre les empreses, els centres d'investigació i desenrotllament i el sector de l'ensenyança superior, en particular per mitjà del foment de la inversió en el desenvolupament de productes i servicis, la transferència de tecnologia, la innovació social, la innovació ecològica, les aplicacions de servici públic, l'estímul de la demanda, la interconnexió en xarxa, les agrupacions i la innovació oberta a través d'una especialització intel·ligent, i per mitjà del suport a la investigació tecnològica i aplicada, línies pilot, accions de validació precoç dels productes, capacitats de fabricació avançada i primera producció, en particular, en tecnologies facilitadores essencials i difusió de tecnologies polivalents

1.2.1. – Impuls i promoció d'activitats d'I+i liderades per les empreses, suport a la creació i consolidació d'empreses innovadores i suport a la compra pública innovadora

SUPORT A LA INNOVACIÓ EMPRESARIAL

1.2.2. Transferència de coneixement i cooperació entre empreses i centres d'investigació

TRANSFERÈNCIA I VALORACIÓ DE CONEIXEMENT PER MITJÀ DE COOPERACIÓ ENTRE EMPRESES I CENTRES TECNOLÒGICS I D'INVESTIGACIÓ

Guardar

Esta web utiliza cookies con el objetivo principal de mejorar la experiencia y navegación del usuario en el portal. Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso.