Dirigides a:

Pimes que hagen participat en el programa de Tutories d’IVACE Internacional en 2016, i pimes que hagen sigut beneficiàries de la convocatòria de Xec Tutories durant els exercicis 2017, 2018, 2019 o 2020

feder2val

Data presentació sol.licituds: S'iniciarà a partir del día 28 de febrer de 2020 i finalitzarà el 7 de setembre de 2020. (vegeu nota)
Data límit justificació:  31 gener 2021i
* segons condicions de la Resolució de 11 de febrer de 2020, del president de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) per la qual es convoquen subvencions per a les pime de la Comunitat Valenciana als Plans de seguiment i execució dels programes de tutories d'internacionalització, a càrrec del pressupost de l'exercici 2020 amb cofinançament de la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional, si bé la informació exhaustiva i completa del programa haurà de consultar-se en els textos publicats en el DOGV nº 8750 de 27 de febrero de 2020  i posterior modificación parcial d'aquesta resolució (DOGV nº 8800 de 28/04/2020)
 
Objectiu
 
Subvencions per a l'engegada, desenvolupament, execució i seguiment dels plans de tutories d'internacionalització aprovats per l'IVACE en el marc del programa de Tutories d'Internacionalització 2016 i del programa Xec Tutories d'internacionalització 2017, 2018, 2019 o 2020
 
Terminis
 
 Fins al 7 de setembre de 2020.
 
tipoAyuda.gif Tipus d'ajuda i intensitat
 
Les ajudes que s'estableixen en la present resolució es concediran sota la forma de subvenció.
L'ajuda arribarà fins al 50 % dels costos subvencionables.
L'ajuda està subjecta al règim de minimis,

Empreses Beneficiàries
 
Pimes que hagen participat en el program de Tutories d’IVACE Internacional durant 2016, i pimes que hagen sigut beneficiàries de la convocatòria de Xec Tutories durant els exercicis 2017, 2018, 2019 o 2020

actuacionesApoyables.gif Actuacions susceptibles de supòrt

Projectes d'internacionalització concretats en la Memòria presentada per les PIMES sol·licitants el cost subvencionable de les quals no supere el límit de 100.000 euros.

L'empresa podrà presentar un projecte.

 

costessubvencionables-m Costos subvencionables
 
 
Es consideren subvencionables els costos relacionats a continuació que resulten necessaris per a la posada en marxa, desenvolupament, execució i seguiment dels plans de tutories aprovats per l'IVACE a l'empresa sol·licitant en els exercicis 2016, 2017, 2018 2019 o 2020, i l'import total dels quals no supere el límit màxim de 100.000 €:
    a) Despeses de consultoria necessaris per al seguiment i execució del pla.
    b) Despeses de desplaçament i allotjament en mercats exteriors necessaris per a abordar l'execució del pla.
    c) Despeses de material promocional, catàlegs, fullets i cartelleria diversa.
    d) Creació de web dirigida a l'entorn internacional, o adaptació de l'existent en l'empresa a aquest efecte.
    e) Publicitat en mitjans estrangers, publicitat o inscripció en portals o directoris on-line i mercats electrònics internacionals, vinculada a l'execució del pla.
    f) Comunicació on-line i off-line relacionada amb el desenvolupament de campanyes de comunicació internacionals resultants del pla treballat en la Tutoria.
    g) Despeses de contractació d'una persona amb especialització vinculada a l'àmbit de la tutoria realitzada: serà elegible el salari brut de la persona contractada durant l'exercici 2020 sempre que el salari brut anual siga d'un mínim de 23.000 euros i la duració mínima del contracte de 12 mesos. S'acceptarà un màxim de despesa per aquest concepte de dos contractes per empresa beneficiària. Per a les empreses d'indústries creatives i culturals s'admetran també les despeses d'un o una professional o d'empresa externa contractada a aquest efecte. Únicament seran subvencionables les despeses indicades en aquest apartat si l'empresa realitza accions de promoció en mercats exteriors que puga justificar. El personal haurà d'estar ocupat en la seu de la Comunitat Valenciana de l'empresa beneficiària.
    h) Despeses vinculades a accions de promoció internacional necessàries per a l'execució del pla resultant de la tutoria realitzada que es realitzen en els mercats exteriors.
    i) Participació en certàmens firals internacionals, únicament serà elegible el cost de lloguer d'espai:
    - Participació, de forma agrupada o individual, en els certàmens firals internacionals celebrats entre l'1 de gener de 2020 i el 31 de desembre de 2020, en l'estat espanyol i reconeguts amb aquest caràcter per la Secretaria d'Estat de Comerç del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme.
    - Participació, de forma agrupada o individual, en fires internacionals que se celebren fora de l'estat espanyol, entre l’1 de gener de 2020 i el 31 de desembre de 2020.
    j) Compra de plecs i traducció de documents, i despeses directament relacionades amb la contractació pública exterior.
    k) Registre de marca en països fora de la Unió Europea.
    l) En el cas de Regne Unit, despeses de consultoria o de formació relatius a nous controls, tramitació duanera o accessos limitats que puguen variar els seus processos de fabricació i de logística


Criteris d'avaluació valoración

Perquè un projecte puga ser aprovat, haurà de tindre una puntuació mínima de 50 punts.

Els projectes es prioritzaran atenent els criteris especificats a continuació i la ponderació que s’especifica sobre un total de 100 punts:

1. Característiques del projecte. Màxim 70 punts.
a) Qualitat del plantejament estratègic internacional presentat. Màxim 30 punts.
b) Coherència entre els objectius plantejats per l’empresa i la tutoria a realitzar. Màxim 20 punts.
c) Incorporació d’actuacions en països fora de la Unió Europea. Màxim 10 punts.
d) Viabilitat econòmica. S’avaluarà el grau de solvència econòmica de l’empresa. Màxim 10 punts.

2. Característiques del sol·licitant. Màxim 20 punts.
a) Recursos humans de l’empresa.
- Ràtio entre volum de facturació i nombre d’empleats fixos de l’empresa. Es considerarà de forma positiva les empreses que tinguen un major nombre d’empleats. Màxim 10 punts.
- Disponibilitat dels recursos humans de l’àrea internacional de l’empresa per a una correcta execució del pla de promoció internacional. Màxim 5 punts.
b) Grau d’internacionalització de l’empresa. Màxim 5 punts.

3. Criteris de caràcter social: Com a mesures d’actuació per a afavorir la igualtat d’oportunitats entre dones i homes i d’integració social i laboral de les persones amb discapacitat, s’estableixen com a criteris socials en la valoració de les sol·licituds els següents, amb una ponderació màxima de 10 punts:
– Que el sol·licitant compte amb un pla d’igualtat d’oportunitats encara que no li siga exigible per la normativa vigent.
– El percentatge de dones en plantilla, així com el percentatge d’hores de dedicació al projecte per part de dones.
– La millora de la bretxa salarial de l’empresa sol·licitant respecte a la mitjana nacional.
– Que el sol·licitant dispose del segell «Fent Empresa. Iguals en Oportunitats» o un altre de característiques similars.
– El percentatge de persones discapacitades contractades sobre el total de la plantilla per damunt del mínim legal exigible.
– Els contractes formalitzats amb persones en situació o risc d’exclusió social, centres especials d’ocupació o empreses d’inserció, addicionals als exigibles com a mesures complementàries.
– Les quantitats aportades pel sol·licitant a ONG i entitats de caràcter benèfic.

 
comoSolicitar.gif Sol.licitud i documentació
 

La tramitació tant de la sol·licitud, com en general del procediment, serà electrònica i requerirà que l'entitat sol·licitant dispose durant totes les fases del procediment de certificat de representant d'entitat emés per l’Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana o per qualsevol entitat reconeguda en la Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació establits a Espanya, publicada en la seu electrònica del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme.
Així mateix, l'entitat sol·licitant podrà autoritzar una altra persona perquè realitze qualsevol tràmit relacionat amb aquesta convocatòria sempre que aquesta autorització conste en el Registre de Representants de l’ACCV (https://www.accv.es/ciudadanos/registro-de-representantes/).

La tramitació de la sol·licitud suposa la signatura d’aquesta i dels seus annexos i es presentarà en el registre telemàtic de l'IVACE a través de la seua pàgina web.   

Quan la sol·licitud no tinga els requisits exigits en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, o no s'adjunte la documentació que d'acord amb aquesta convocatòria siga exigible, es requerirà el sol·licitant perquè -en el termini de 10 dies hàbils des de l’endemà de la recepció del requeriment- esmene la falta o adjunte els documents preceptius, amb advertiment que si no fa es considerarà que ha desistit de la seua sol·licitud, amb resolució prèvia dictada en els termes previstos en la legislació administrativa.

Els requeriments es realitzaran per mitjans electrònics i es consideraran realitzats o rebutjats en els termes que s'indiquen en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques. En aquest sentit, si transcorren deu dies naturals sense que s'accedisca al contingut del requeriment, s'entendrà que la notificació ha sigut rebutjada i es considerarà realitzat el tràmit de la notificació.

JUSTIFICACIÓ
Presentació de documentació segons article 9 de la Resolució i fins al 31 de gener de 2021

Dirigit a:

 Empreses PIME amb personalitat jurídica pròpia i domicili social a la Comunitat Valenciana

Sol.licituds: Des del 26/02/2020 fins al 30/09/2020
Data de justificació: fins al 31 de gener de 2021
* segons condicions de la Resolució de 7 de febrer de 2020, del president de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual es convoquen subvencions en el marc del Programa d'assessorament a empreses en matèria d'internacionalització "Xec Tutories Internacionalització”, a càrrec del pressupost de l'exercici 2020, amb cofinançament de la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional.  (DOGV nº 8748 de 25/02/2020)
 
Objectiu
 
Millorar l'estratègia de les pimes de la Comunitat Valenciana en els diferents àmbits de la internacionalització i així guanyar posició competitiva en els mercats exteriors a través d'un acompanyament intensiu d'alta especialització i individualitzat, sota les següents modalitats:
1. Iniciació a l'exportació.
2. Revisió de l'estratègia d'internacionalització –per a empreses exportadores-
3. Inici a la contractació pública internacional
4. Presentació d'ofertes en contractació pública internacional.
5. Màrqueting digital internacional (EXPORNET).
6. Estratègies de marca i comunicació internacional.
7. Finançament internacional.
8. Expansió internacional de start-ups,
 
empresasbeneficiarias-p Empreses beneficiàries
 
Pimes amb seu social a la Comunitat Valenciana que no incórreguen en cap de les prohibicions que s'estableixen en l'article 13.2. de la Llei 38/2003, de 17 de novembre i que complisquen amb la resta de requisits establits en l'article 4 de l'Ordre 20/2016, de 19 d'octubre.
Les empreses beneficiàries hauran de tenir potencial exportador i comptar amb productes o serveis propis.
 
Terminis

– De l'endemà al de la publicació de l'extracte de la present convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) al 13 de març de 2020.

– Del 14 de març al 4 de septiembre de 2020.(DOGV 8832 de 11/06/2020)

– Del 5 de setembre de 2020 al 30 de setembre de 2020

Les ajudes seran adjudicades en successives resolucions de la Presidència de l'IVACE després de la finalització dels respectius períodes de presentació de les sol·licituds.


 
tipoAyuda.gif Tipus d'ajuda i intensitat
 
La intensitat de l'ajuda serà d'un màxim del 90% del cost dels honoraris del personal expert, sense que en cap cas l'ajuda puga superar els 3.000 euros. (Vegeu quadre més a baix)
 
Cada empresa podrà sol·licitar ajudes per un màxim de dues tutories en el mateix exercici.
 
Els costos associats als projectes subvencionats per la present convocatòria no podran rebre simultàniament ajudes d'altres convocatòries procedents d'aquesta o una altra Administració.

actuacionesApoyables.gif Actuacions susceptibles de suport

Subvenció dels honoraris del personal expert en matèria d'internacionalització que formen a les empreses en les matèries indicades en el següent apartat.

Per a açò, aquest personal ha de formar part de la Borsa de personal expert en matèria d'internacionalització per a la prestació de serveis especialitzats a les empreses de la Comunitat Valenciana convocada mitjançant la Resolució de 13 de novembre de 2017, del president de l’IVACE (DOGV 8178, de 27 de novembre de 2017) la vigència de la qual ha quedat prorrogada per a les sol·licituds presentades en la convocatòria de l'exercici 2020.

Poden consultar les dades dels tutors seleccionats per a cada tutoria en la taula següent, (enllaç en el títol de cada tutoria)

 
costesSubvencionables.gif Contingut i durada de les tutories

Els diferents àmbits d'internacionalització sobre els quals el personal consultor extern podrà prestar assessorament (descrits amb detall en l'Annex I de la Convocatòria), són els indicats a continuació.

Poden consultar les dades dels tutors seleccionats per a cada tutoria.

 

Tutoria  Contingut Durada Cost (€)
>> Iniciació a l'exportació

Consultoria dirigida a les empreses interessades a iniciar-se en l'exportació de béns o serveis, que facilite l'accés als mercats internacionals.

90 hores d'assessorament durant un període màxim de 6 mesos.

3.600

>> Revisió d'Estratègies d'Internacionalització per a empreses exportadores

Consultoria dirigida a ajudar a les empreses a revisar les seues estratègies exportadores i orientar-les cap a formes diferents en la gestió dels instruments comercials i operatius per a aconseguir millorar els seus resultats exportadors.

40 hores d'assessorament, en un període màxim de 14 setmanes.

2.400

>> Inici a la contractació pública internacional

Consultoria dirigida a facilitar l'accés al mercat de la Contractació Pública internacional amb l'objectiu últim de dissenyar un pla d'acció amb una selecció de mercats i organismes contractants.

30 hores d'assessorament, de les quals un mínim de 20 seran presencials, durant un període màxim de 3 mesos.

1.800

>> Presentació d'ofertes en contractació pública internacional

Assessorament a empreses en la preparació d'ofertes de contractació pública internacional.

40 hores d'assessorament, de les quals un mínim de 20 seran presencials, durant un període màxim de 6 mesos.

2.400

>> Màrqueting Digital Internacional (EXPORNET)

Assessorament especialitzat en posicionament internacional, a través de l'ús d'Internet com a eina comercial d'àmbit internacional, mitjançant el disseny d'un pla de màrqueting digital.

Un període màxim de 8 mesos

 2.800

>> Estratègies de marca i comunicació internacional

Assessorament dirigit a analitzar els diferents aspectes de l'empresa que permeten determinar el seu posicionament en el mercat seleccionat, dins de la seua estratègia d'internacionalització.

Un període màxim de 3 mesos.

 1.800

>> Finançament internacional

Assessorament dirigit a empreses que vulguen millorar la seua posició competitiva a través d'eines per a la cerca de finançament internacional, formant al personal responsable de les empreses en l'anàlisi del model de negoci adaptant-ho a les exigències actuals de mercat, optimització d'aquest model de negoci fent-ho eficient i atractiu i cerca de socis financers o de programes europeus específics per a potenciar l'obtenció de finançament.

Un període màxim de 6 mesos.

3.600

>>Expansió internacional de start?ups.

Assessorament a emprenedors que vulguen internacionalitzar el seu start-up, amb la finalitat de millorar el posicionament competitiu de la mateixa a través del coneixement de les eines per a preparar l'eixida cap a mercats internacionals.

30 hores d'assessorament, de les quals un mínim de 20 seran presencials, durant un període màxim de 3 mesos.

1.800

 

En tot cas l'assessorament objecte de subvenció haurà de ser iniciat entre la data de la comunicació de concessió de l'ajuda i el 31 de desembre de 2020.

El projecte haurà d'executar-se en el marc d'un desenvolupament sostenible i de foment de la conservació, protecció i millora del medi ambient i comptar amb un certificat que declare la no afecció del projecte a la denominada ’Xarxa Natura’, espai físic d'especial protecció mediambiental configurat així per la Unió Europea; la tramitació per a obtenir l'esmentat certificat la realitzarà l'IVACE basant-se en la informació del projecte aportada per l'empresa sol·licitant.

Criteris de valoració
 

Perquè un projecte puga ser aprovat, ha de tindre una puntuació mínima de 60 punts.

Els projectes es prioritzaran atenent als criteris especificats a continuació i a la ponderació que s’especifica sobre un total de 100 punts:

1. Característiques del projecte. Màxim , 70 punts
a) Coherència entre els objectius plantejats per l’empresa i la tutoria a realitzar. Màxim, 20 punts.
b) Qualitat del plantejament estratègic internacional presentat. Màxim, 40 punts.
c) Ferramentes de màrqueting i comunicació disponibles. Màxim, 10 punts.

2. Característiques del sol·licitant. Màxim, 20 punts.
a) Viabilitat econòmica. S’avalua el grau de solvència econòmica de l’empresa. Màxim 10 punts.
b) Recursos humans de l’empresa. Disponibilitat dels recursos humans de l’àrea internacional de l’empresa per a una correcta execució del pla de promoció internacional. Màxim, 5 punts.
c) Grau d’internacionalització de l’empresa. Màxim, 5 punts.
Així mateix, com a mesures d’actuació per a afavorir la igualtat d’oportunitats entre dones i homes i d’integració social i laboral de les persones amb discapacitat, s’estableixen com a criteris socials en la valoració de les sol·licituds els següents, amb una ponderació màxima de 10 punts.
–Que l'empresa sol·licitant dispose d'un pla d’igualtat d’oportunitats quan no li siga exigible per la normativa vigent.
–El percentatge de dones en plantilla, i també el percentatge d’hores de dedicació al projecte per part de dones.
–La millora de la bretxa salarial de l’empresa sol·licitant respecte a la mitjana nacional.
–El percentatge de persones amb diversitat funcional contractades sobre el total de la plantilla per damunt del mínim legal exigible.
–Els contractes formalitzats amb persones en situació o risc d’exclusió social, centres especials d’ocupació o empreses d’inserció, addicionals als exigibles com a mesures complementàries.
–Les quantitats aportades pel sol·licitant a ONG i entitats de caràcter benèfic.

comoSolicitar.gif Sol.licitud i documentació

LLOC DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

La tramitació tant de la sol·licitud, com en general del procediment, serà electrònica i requerirà que l'entitat sol·licitant dispose durant totes les fases del procediment de certificat de representant d’entitat –o persona física per als empresaris/àries individuals- emés per l’Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana o per qualsevol entitat reconeguda en la Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació establits a Espanya, publicada en la seu electrònica del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme.
Així mateix l'empresa sol·licitant podrà autoritzar una altra persona perquè realitze qualsevol tràmit relacionat amb aquesta convocatòria sempre que aquesta autorització conste en el Registre de Representants de la ACCV (https://www.accv.es/va/ciutadans/registre-de-representants/).
La tramitació de la sol·licitud -emplenada segons el model disponible en aquesta pàgina web- suposa la signatura de la mateixa i dels seus annexos, i es presentarà en el registre telemàtic de l'IVACE a través d'aquesta pàgina web.

Quan la sol·licitud no reunisca els requisits exigits en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, o no s'acompanye de la documentació que d'acord amb aquesta convocatòria siga exigible, es requerirà al sol·licitant perquè -en el termini de 10 dies hàbils des del següent al de la recepció del requeriment- esmene la falta o acompanye els documents preceptius.

Els requeriments es realitzaran per mitjans electrònics i s'entendran practicats o rebutjats en els termes que s'assenyalen en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. En aquest sentit, si transcorren deu dies naturals sense que s'accedisca al contingut del requeriment, s'entendrà que la notificació ha sigut rebutjada i es tindrà per realitzat el tràmit de la notificació.

JUSTIFICACIO
Presentació de documentació segons article 9 de la Resolució i fins al 31 de gener de 2021

Dirigit a: Persones físiques o jurídiques que complisquen determinats requisits

Data de presentació de sol·licituds de tutors: Des del 28/11/2017 fins al 20/12/2017*

  

* segons condicions de la convocatòria del programa publicada en el DOGV nº 8178 de data 27/11/2017

     
 

 Llistat definitiu de personal expert 

 

 

 

Objecte

La present resolució té per objecte obrir la convocatòria del procés per a l’acreditació com a personal expert en matèries d’internacionalització en el marc del Programa d’assessorament a empreses per als exercicis 2018 i 2019, i regular els requisits i el procediment per a la seua acreditació; així mateix es prorroga la vigència de la Borsa de personal expert en matèria d’internacionalització aprovada per Resolució de 27 de desembre de 2016, del president de l’IVACE, fins al 31 de desembre de 2019.

L’acreditació com a personal expert anirà referida -tant per a les noves sol·licituds com per a les acreditacions objecte de pròrroga- als exercicis 2018 i 2019, llevat que concórrega alguna causa de revocació.

Aquesta acreditació no garanteix la participació en un programa concret ni la selecció com a personal expert per part de les empreses participants en el Programa d’assessorament a empreses, convocat per a cada exercici per l’IVACE.

Àmbit de l’assessorament especialitzat.

Els àmbits de la internacionalització en què les persones interessades podran acreditar-se com a personal expert, són els següents:

a) Iniciació a l’exportació.

b) Revisió de l’estratègia d’internacionalització –per a empreses exportadores.

c) Inici a la contractació pública internacional

d) Presentació d’ofertes en contractació pública internacional.

e) Màrqueting digital internacional.

f) Estratègies de marca i comunicació internacional.

g) Finançament internacional.

h) Expansió internacional d'startups (empreses emergents).

A l'efecte d'aquesta convocatòria, s'estableixen les següents definicions:

– Empresa participant: Empresa que presentarà la seua sol·licitud al programa d'assessorament a empreses en matèria d'internacionalització que convocarà l'IVACE i que, després de la valoració prevista a aquest efecte, participarà en qualsevol dels programes d'assessorament que prestarà el personal expert integrat en aquesta ‘Borsa de personal expert en matèria d'internacionalització 2018-2019’.

– Personal tutor: Persones físiques o jurídiques que s'adherisquen a la present convocatòria per reunir els requisits exigits i que es comprometen a prestar els serveis de formació en internacionalització a les empreses participants en el programa. El conjunt d'adhesions validades conformarà la ‘Borsa de personal expert en matèria d'internacionalització 2018-2019'

 

personasbeneficiarias-p Personal expert

Persones físiques que complisquen els següents requisits:

a) Formació acadèmica: Educació secundària completada, com a mínim.
b) Experiència professional: experiència en elaboració d'estratègies i, si escau, assessorament i formació a PIME i gestió de projectes en l'àrea per a la qual es presenta candidat/a.
c) Coneixement d'idiomes: mínims segons el barem de cada àrea d'especialització.

En el cas que siguen persones jurídiques els qui desitgen aportar professionals a la ‘Borsa de personal expert en matèria d'internacionalització’, la inscripció haurà de fer-se per part de les persones jurídiques, amb les seues dades completes, però aportant les dades i CVs dels professionals proposats, perquè puguen ser baremats de la mateixa forma que les persones físiques, en els termes anteriorment relacionats; no obstant açò, les persones jurídiques només podran prestar el servei d'assessorament a les pimes sol·licitants d'ajuda si les finalitats, objecte o àmbit d'activitat que a tenor dels seus estatuts o regles fundacionals els siguen propis, preveuen aquesta circumstància, de tal sort que no podran formar part de la borsa les persones jurídiques que no complisquen amb tal exigència de capacitat.

actuacionesApoyables.gif Àmbits de l'assessorament especialitzat i Contacte
  • Iniciació a l'exportació.
Contacto: Marie France González, tel. 96 120 95 84, Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
  • Revisió de l’estratègia d’internacionalització –per a empreses exportadores-
Contacto: Marie France González, tel. 96 120 95 84,
  • Inici a la contractació pública internacional
Contacto: Enrique del Castillo, tel. 96 120 95 94, Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
  • Presentació d'ofertes en contractació pública internacional.

Contacto: Enrique del Castillo, tel. 96 120 95 94, Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

  • Màrqueting Digital Internacional.
Contacto: Amparo Domingo, tel. 96 120 95 96, Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
  • Estratègies de marca i comunicació internacional.

Contacto: Amparo Domingo, tel. 96 120 95 96, Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

  • Finançament Internacional.
Contacto: Mónica Payá, tel. 96 120 95 83, Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
  • Expansió internacional d'start-ups
Contacto: Mónica Payá, tel. 96 120 95 83

 

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
tipoayuda.gif Tarifes i durada màxima


La retribució pels serveis de tutoria en matèria d'internacionalització prestats i la durada dels mateixos s'ajustarà als següents límits:

TUTORÍA  IMPORT A PERCEBRE PEL PERSONAL TUTOR (IVA EXCLÒS)  DURADA
 PERÍODE max. de durada tutoria
Iniciació a l'Exportació
3.600 €
Fins a un màxim de 90 hores 
6 mesos
Revisió de l’estratègia d’internacionalització –per a empreses exportadores-
2.400 €
40 hores
14 setmanes
Contractació Pública Internacional
1.800 €
 30 hores 
3 mesos
Presentació d'ofertes en contractació pública internacional. 2.400 € 40
6 mesos
Màrqueting Digital Internacional 
2.800 €
 --
8 mesos
Estrategies de marca i comunicació internacional.
1.800 €
--
3 mesos
Finançament Internacional 5.400 € --
9 mesos
Expansió internacional d'start-ups
1.800 €
 --
3 mesos

 

costesSubvencionables.gif Costos Subvencionables

Serveis d'assessorament en internacionalització per a oferir a les empreses en el marc del Programa d'Assessorament a Empreses 2018 en matèria d'internacionalització.

L'IVACE,en el marc Programa Operatiu FEDER CV 2014 - 2020, instrumentarà el suport a la prestació d'aquests serveis a través d'una convocatòria d'ajudes per a les pimes que ho sol·liciten.

plazos.gif Terminis


Podran presentar-se a aquesta convocatòria sol·licituds d'adhesió des de l'endemà al de la seua publicació en el DOGV fins al dia 20 de desembre de 2017.

 

Requisits mínims
Segons el que s'establix per a cada àmbit d'assessorament en l'annex de la convocatòria.
(vegeu)
Sol.licitud i documentació

PROCEDIMENT

Les persones físiques o jurídiques interessades a formar part de la Borsa de Personal Expert en matèria d'internacionalització 2018-2019, hauran de sol·licitar la seua adhesió al programa específic que desitge en els següents enllaços:

>> Iniciació a l'Exportació

>> Revisió de l'estratègia de internacionalització -per a empreses exportadores-

>> Inici a la Contractació Pública Internacional

>> Presentació d'ofertes en Contractació Pública Internacional

>> Màrqueting Digital Internacional

>> Estratègies de Marca i Comunicació Internacional

>> Finançament Internacional

>> Expansió Internacional d'start-ups

 

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR

1. Sol·licitud d'adhesió segons model disponible en cadascun dels enllaços anteriors.

2. Fotocòpia simple de títols o diplomes a acreditar (es valoraran els títols relacionats directament amb l'àrea específica del programa a la qual es presenta candidat/a).

3. Acreditació suficient de l'experiència professional indicada.

4. Títols oficials expedits per l'Escola Oficial d'Idiomes, certificats expedits per Organismes i Institucions oficials estrangeres, Diplomes expedits per Organismes de reconegut prestigi que acrediten el nivell de coneixement de l'idioma, o declaració del professional. En els dos últims supòsits, *IVACE podrà realitzar les proves que estime convenients per a avaluar el nivell d'idioma del professional.

5. Acreditació suficient dels mèrits indicats.

 

Lloc de presentació de sol·licituds

Aquesta documentació haurà de presentar-se davant el Registre d'Entrada d'IVACE (C/ de la Democràcia, 77, accés per c/ Nou d’Octubre, Torre 2, planta S-1, 46018 València), o en qualsevol de les formes previstes en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Esta web utiliza cookies con el objetivo principal de mejorar la experiencia y navegación del usuario en el portal. Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso.