Dins del marc definit en l'Acord de comanda de gestió subscrit entre la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors productius, Comerç i Turisme i IVACE per a la realització d'activitats de caràcter material i tècnic en matèria d'indústria, IVACE efectua el seguiment de les actuacions realitzades per els organismes autoritzats de verificació metrològica (OAVM), que comprén les actuacions següents: 

  • Visites de control a les verificacions metrològiques d'instruments de mesura.
  • Control administratiu de les verificacions per mitjà de l'aplicació AIRE. 
  • Informe i resum de les memòries anuals d'actuacions dels OAVM que actuen a la Comunitat Valenciana. 
  • Assessorament i informació a la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Turisme.

 

>> Més informació

>> Enllaços d'interés

e mail Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
auricular +34 96 120 96 00
fax +34 96 120 96 01

sonometroCamp d'aplicació

Mesuradors de so audible (sonòmetres i sonòmetres integradors-promediadors), els mesuradors personals d'exposició sonora (dosímetres), així com als calibradors acústics que amb estos s'utilitzen.

 

Verificació periòdica

Els titulars de sonòmetres, dosímetres i calibradors acústics en servici estan obligats a sol·licitar abans que es complisca un any de l'anterior la verificació periòdica dels aparells. L'ús d'estos quedarà prohibit en el cas que no se supere esta fase de control metrològic fins que s'esmene la deficiència que n'ha impedit la superació.

 

Verificació després de reparació o modificació 

Després de la reparació o modificació (que requerisca ruptura de precintes) d'un sonòmetre, dosímetre o calibrador acústic, el titular haurà de sol·licitar, abans de la posada en servici, la verificació després de reparació o modificació de l'aparell  que tindrà efectes de verificació periòdica respecte al còmput del termini per a la seua sol·licitud.

 

Regulació legal

Ordre ITC/2845/2007, de 25 de setembre, per la qual es regula el control metrològic de l'estat dels instruments destinats a la mesura de so audible i dels calibradors acústics.

gasesescapeCamp d'aplicació

Instruments destinats a mesurar les emissions dels gasos d'escapament que s'utilitzen en la inspecció i el manteniment professional de vehicles de motor en circulació equipats amb motors d'encesa per purna (gasolina), que servixen per a determinar les fraccions en volum dels components especificats dels gasos d'escapament següents: monòxid de carboni (CO), diòxid de carboni (CO2), oxigen (O2) i hidrocarburs (HC).

 

Verificació periòdica

Els titulars d'analitzadors de gasos d'escapament en servici estan obligats a sol·licitar-ne anualment la verificació periòdica. En el cas que no se supere esta fase de control metrològic quedarà prohibit el seu ús fins que s'esmene la deficiència que n'ha impedit la superació.

 

Verificació després de reparació o modificació 

Després de la reparació o modificació (que requerisca ruptura de precintes) d'un analitzador de gasos d'escapament, el titular haurà de sol·licitar, abans de la posada en servici, la verificació després de reparació o modificació de l'aparell, que tindrà efectes de verificació periòdica respecte al còmput del termini per a la sua sol·licitud.

 

Regulación legal

Ordre ITC/3722/2006, de 22 de novembre, per la qual es regula el control metrològic de l'estat en la fase d'instruments en servici sobre els instruments destinats a mesurar les emissions dels gasos d'escapament dels vehicles equipats amb motors d'encesa per purna (gasolina).

 

taximetroCamp d'aplicació

Instruments concebuts per a mesurar la distància i la duració d'un servici, que calculen i indiquen visiblement l'import que ha de pagar-se per un trajecte, prenent com a base la distància calculada, la duració mesurada del trajecte o ambdues.

 

Verificació periòdica

Els titulars dels taxímetres estan obligats a sol·licitar anualment a alguna Estació d'ITV, la verificació periòdica d'estos, i en el cas que no se supere esta fase de control metrològic quedarà prohibit el seu ús fins que s'esmene la deficiència que n'ha impedit la superació.

 

Verificació després de reparació o modificació

Després de la reparació o modificació (que requerisca ruptura de precintes) d'un taxímetre, el titular haurà de sol·licitar a alguna estació d'ITV, abans de la posada en servici, la verificació després de reparació o modificació de l'aparell que tindrà efectes de verificació periòdica respecte al còmput del termini per a la seua sol·licitud.

 

Regulació legal

  • Ordre ITC/2032/2009, de 21 de juliol, per la qual es modifica l'annex III de l'Ordre ITC/3709/2006, de 22 de novembre, per la qual es regula el control metrològic de l'estat dels aparells taxímetres (BOE 28/07/2009)

 

etilometroCamp d'aplicació

Instruments destinats a mesurar la concentració d'alcohol en l'aire espirat, que s'utilitzen com a mitjà per a la imposició de sancions, realització de proves judicials o aplicació de normes o reglamentacions que exigisquen el seu ús.

 

Verificació periòdica

Els titulars dels etilòmetres en servici estan obligats a sol·licitar abans que es complisca un any de l'anterior, la verificació periòdica d'este i el seu ús quedarà prohibit en el cas que no supere esta fase de control metrològic fins que s'esmene la deficiència que n'ha impedit la superació.

 

Verificació després de reparació o modificació

Després de la reparació o modificació (que requerisca ruptura de precintes) d'un etilòmetre, el titular haurà de sol·licitar, abans de la posada en servici, la verificació després de reparació o modificació d'este que tindrà efectes de verificació periòdica respecte al còmput del termini per a la seua sol·licitud.

 

Regulació legal

Ordre ITC/3707/2006, de 22 de novembre, per la qual es regula el control metrològic de l'estat dels instruments destinats a mesurar la concentració d'alcohol en l'aire espirat.

Esta web utiliza cookies con el objetivo principal de mejorar la experiencia y navegación del usuario en el portal. Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso.