IVACE té entre les seues competències la gestió i el control de la seguretat industrial a la Comunitat Valenciana, a través dels Organismes de Control Acreditats (OCA), que són els encarregats de verificar el compliment de caràcter obligatori dels requisits de seguretat de productes i instal•lacions industrials, establits pels reglaments de seguretat industrial, mitjançant activitats de certificació, assaig, inspecció o auditoria.

Qualsevol OCA, per a poder ser autoritzat a exercir les seues activitats, necessita una acreditació prèvia de l’Entitat Nacional d’Acreditació (ENAC). Per tant, per a sol•licitar la inspecció d’una instal•lació, equip o producte industrial, necessita saber prèviament els OCA que estan autoritzats a actuar en l’àmbit reglamentari que necessitem.

 

e mail Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
auricular +34 96 120 96 36
fax +34 96 120 96 01

 

>> Descarregar Formulari de sol.licitud Compra

 

(Si sorgixen problemes a l'executar i omplir el formulari, es recomana descarregar-lo i executar-lo en l'escriptori de l'ordinador per a després adjuntar-lo al correu electrònic)

Els reglaments de seguretat industrial establixen:

 • Les condicions tècniques o requisits de seguretat que segons el seu objecte han de reunir les instal•lacions, els equips, els processos, els productes industrials i la seua utilització, així com els procediments tècnics d’avaluació de la conformitat amb les indicades condicions o requisits.
 • Les mesures que els titulars hagen d’adoptar per a la prevenció, limitació i cobertura dels riscs derivats de l’activitat de les instal•lacions o de la utilització dels productes.
 • Les condicions d’equipament, els mitjans i la capacitat tècnica i, si és el cas, les autoritzacions exigides a les persones i empreses que intervinguen en el projecte, direcció d’obra, execució, muntatge, conservació i manteniment d’instal•lacions i productes industrials.
 • Les instal•lacions, equips i productes industrials hauran d’estar construïts o fabricats d’acord amb el que preveja la corresponent reglamentació, que podrà establir l’obligació de comprovar-ne el funcionament i l’estat de conservació, o manteniment, mitjançant inspeccions periòdiques.
 • Els reglaments de seguretat podran condicionar el funcionament de determinades instal•lacions i la utilització de determinats productes al fet que s’acredite el compliment de les normes reglamentàries, en els termes que estes establisquen.

 

Com es pot acreditar el compliment reglamentari?

El compliment de les exigències reglamentàries en matèria de seguretat industrial, sense perjudici del control per part de l’administració pública, serà provat per algun dels següents mitjans, d’acord amb el que establisquen els reglaments que resulten aplicables:

 • Declaració del titular de les instal•lacions i, si és el cas, del fabricant, el representant, distribuïdor o importador del producte.
 • Certificació o acta d’organisme de control, instal•lador o conservador autoritzat o tècnic facultatiu competent.
 • Qualsevol altre mitjà previst en el dret comunitari.


L’esmentada prova podrà servir de base per a les actuacions de l’administració competent previstes en els corresponents reglaments.

 

Quines actuacions ha de realitzar el titular de les instal•lacions una vegada posades en servici?

La seguretat industrial no acaba amb la posada en servici de les instal•lacions i equips, sinó que exigix que estos requisits de seguretat es mantinguen durant tota la seua vida útil, per la qual cosa els titulars han d’escometre una tasca preventiva basada en la realització d’una adequada conservació o manteniment d’estes instal•lacions i equips, en general, amb la participació d’empreses instal.ladores.

A més, hi ha l’obligatorietat de comprovar el funcionament i l’estat de conservació o manteniment de les instal•lacions i els equips, mitjançant la realització d’inspeccions periòdiques que acrediten que continuen complint els requisits de seguretat exigibles en matèria de seguretat industrial.

 

mercancias

Àmbit d'aplicació

Este apartat es referix als vehicles especials usats per al transport terrestre de productes alimentaris a temperatura regulada.

S’entenen com a vehicles especials els vagons, camions, remolcs, semiremolcs, contenidors, caixes mòbils i altres vehicles anàlegs, isoterms, refrigerants, frigorífics o calorífics utilitzats de conformitat amb la Reglamentació tecnicosanitària sobre condicions generals de transport terrestre d’aliments i productes alimentaris a temperatura regulada.

 

Inspeccions a realitzar per Organisme de Control Acreditat

La primera inspecció periòdica es farà als sis anys de la posada en servici, i les posteriors cada tres anys.

Quan les característiques del vehicle especial o dels seus equips hagen pogut ser alterades com a conseqüència d’una reparació o modificació, s’ha d’efectuar una inspecció excepcional.

 

 

quimicos

 

Àmbit d’aplicació

Instal•lacions d’emmagatzematge, càrrega, descàrrega i tràfec de productes químics perillosos, i els seus servicis auxiliars, en tot tipus d’establiments i magatzems, inclosos els recintes comercials i de servicis.

 

 

Queden exclosos, a més dels indicats en cada ITC, els emmagatzematges amb capacitat inferior a:

 • Sòlids fàcilment inflamables : 1000kg
 • Sòlids tòxics: classe T+, 50 kg; classe T, 250 kg; classe Xn, 1.000 kg
 • Comburents: 500 kg
 • Sòlids corrosius: classe a, 200 kg; classe b, 400 kg; classe c, 1.000 kg
 • Irritants: 1.000 kg
 • Sensibilitzants: 1.000 kg
 • Carcinogènics: 1.000 kg
 • Mutagènics: 1.000 kg
 • Tòxics per a la reproducció: 1.000 kg
 • Perillosos per al medi ambient: 1.000 kg 

 

Manteniment i revisions

Seran revisades per inspector propi o organisme de control acreditat les instal•lacions de:

APQ-1) Emmagatzematge de líquids inflamables i combustibles: cada any.

APQ-2) Emmagatzematge d’òxid d’etilé: cada any.

APQ-3) Emmagatzematge de clor: cada dos anys.

APQ-6) Emmagatzematge de líquids corrosius: cada any.

APQ-7) Emmagatzematge de líquids tòxics: cada cinc anys, com a mínim.

APQ-8) Emmagatzematge de fertilitzants a base de nitrat amònic amb alt contingut en nitrogen: cada any, com a mínim.

APQ-9) Emmagatzematge de peròxids orgànics: cada any.

 

Inspeccions a realitzar per Organisme de Control Acreditat

Seran objecte d’inspecció periòdica cada cinc anys.

 


 

Esta web utiliza cookies con el objetivo principal de mejorar la experiencia y navegación del usuario en el portal. Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso.