DIHS: una finestreta única regional de serveis d’innovació tecnològica

hubs1Fa temps que les regions europees més innovadores inverteixen en el desenvolupament de centres de competències (centres tecnològics i universitats), orientats específicament a donar suport a la modernització del seu teixit industrial i la seua competitivitat. D’acord amb l’Estratègia europea de digitalització industrial, aquests centres de competència s’estan interconnectant amb altres agents de l’ecosistema regional (empreses habilitadores, incubadores i acceleradores, clústers empresarials, inversors, autoritats locals) per a oferir un millor servei a les empreses, construint el que es denomina DIH digital innovation hubs (hubs d’innovació digital).

Aquests DIH són instal·lacions caracteritzades per tindre una finestreta única de serveis d’innovació tecnològica a empreses, per a proporcionar accés a centres de competència en tecnologies digitals, accés a finançament públic i privat per a escometre la transformació digital, serveis de mentoring empresarial, formació i capacitació, serveis d’intel·ligència de mercat, etc.

hubs2

Un DIH suposa un salt considerable en la prestació de serveis d’innovació a empreses, ja que desenvolupa una oferta coordinada i coherent de serveis que són necessaris per a ajudar les empreses (especialment les empreses i pimes de sectors tradicionals), que tenen dificultats en la seua modernització, per mitjà d’una finestreta única empresarial.

La Comunitat Valenciana té un ecosistema incipient en indústria 4.0, amb múltiples agents capacitats i ben posicionats en l’àmbit internacional, encara que feble en estar molt fragmentat i poc cohesionat. Aquest és precisament un dels eixos estratègics que defineixen el Pla de l’Agenda Indústria 4.0 CV: Eix 3 organització i cohesió del sector industrial per al creixement, i els DIH poden ser una peça clau per a vertebrar i posicionar l’oferta de capacitats i serveis d’innovació tecnològica a empreses. D’aquesta manera, facilitant a les empreses l’accés i identificació a l’oferta innovadora disponible de la Comunitat Valenciana, s’estimularà enormement la innovació regional, i millorarà la competitivitat de les empreses receptores.

 

DIH indústria 4.0 de la Comunitat Valenciana

Alguns dels DIH o iniciatives relacionades situats a la Comunitat Valenciana són:

hubs3HUB4MANUVAL: DIH especialitzat en les indústries del futur. La seua missió és servir com a finestreta única a les empreses que necessiten solucions innovadores per als seus processos productius de la mà de la robòtica, les tecnologies de la informació i les comunicacions, acostant els resultats de la investigació a les indústries. Orientat a donar suport a les empreses valencianes de manufactura en la transformació digital i automatització dels seus processos de fabricació. En la seua creació es preveu l’alineació de diversos centres de competència de la Comunitat Valenciana: UPV (AI2,CGIP), AIJU, ITI, AITEX, INESCOP, AIDIMME i ITC. Hi participen clústers industrials com PLATECMA, FEMEVAL, FEDACOVA, CIERVAL i FEDEMCO, així com empreses com FundingBox. Està inclòs en el de la Comissió Europea.

Data Cycle Hub: DIH especialitzat en tecnologies Big Data, intel·ligència artificial i cloud computing. La seua missió és convertir-se en finestreta única a aquelles empreses que necessiten solucions i serveis avançats basats en analítica de dades avançades i aprenentatge automàtic. Està inclòs en el catàleg europeu de DIH de la Comissió Europea i ha rebut la BDVA i-Space Silver label, un distintiu de qualitat en l’àmbit europeu mitjançant el qual es reconeix el compliment d’estàndards definits per la Big Data Value Association.

Dinapsis: Centre d’innovació especialitzat en la gestió sostenible de l’aigua i el territori, impulsat per les empreses Suez i Hidraqua i situat a Benidorm. Ofereix un espai dissenyat per a operar, desenvolupar i mostrar les solucions més avançades en aquesta matèria. Tot això amb el principal objectiu d’oferir noves solucions digitals que milloren la qualitat de vida de les persones que habiten i visiten les ciutats.

Iniciatives rellevants associades amb DIH indústria 4.0

hubs4TECH4CV: Iniciativa amb suport de l’Agència Valenciana de la Innovació que persegueix la creació d’una aliança de centres de competències en habilitadors tecnològics per a la nova economia. Aquesta aliança té com a missió coordinar i potenciar el desenvolupament de capacitats i solucions basades en tecnologies habilitadores 4.0, per a resoldre les problemàtiques presents i futures de qualsevol empresa de la Comunitat Valenciana en la nova economia, caracteritzada per un model productiu basat en la innovació, la tecnologia i el coneixement.

Estrategia Industria Conectada 4.0 - DIH. Grup de treball orientat a promoure la constitució de digital innovation hubs a Espanya, coordinar i ordenar el mapa nacional de DIH i definir el paper dels DIH en la política industrial espanyola i el seu alineament amb les directrius europees en matèria de digitalització industrial. Constituït en 2017 i coordinat pel Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme, hi participen entitats valencianes com IVACE, UPV i ITI.

La necessitat d’un nou model econòmic

coop3


Per a mantindre’s competitives, i en un horitzó en què es preveu dificultat d’accés a les matèries primeres, les empreses valencianes han de transformar-se per a produir amb recursos mínims, la qual cosa és un desafiament

significatiu. Això comporta reduir el consum de materials, aigua, energia i altres recursos, així com la recerca d’alternatives. Cal adoptar per a això un model econòmic més sostenible, no lineal, que minimitze el consum de recursos i l’impacte ambiental dels sistemes productius i els productes manufacturats.

Per a donar resposta a aquests reptes, la Comissió Europea va presentar en 2015 un pla d’acció per a la transició de l’economia cap a un model circular (1). En aquest enfocament, els productes han de dissenyar-se per a ser fàcilment desmantellables, reciclables i retornables al sistema de producció. Això requereix incorporar processos de fabricació modular, noves eines i processos i models de negoci basats en l’avaluació del cicle de vida.

L’economia circular és, a més, un important impulsor de la digitalització industrial, ja que per a fer-la possible cal incorporar una àmplia traçabilitat en els productes industrials, per a poder definir on s’han produït aquests, així com els seus components. Les TEIC són eines clau que permetran admetre aquests processos.

 

L'Economia Circular en la Agenda Indústria 4.0 de la Comunitat Valenciana

Per a la Comunitat Valenciana, l’economia circular és un dels objectius estratègics previstos en l’Agenda Indústria 4.0 de la Comunitat Valenciana, dins de l’eix estratègic 2 “Indústria socioambientalment sostenible”: Desenvolupament industrial basat en els principis de l’economia circular, optimitzant els fluxos de materials, energia i residus dels diferents sectors industrials per al seu màxim aprofitament.

Per a abordar aquest objectiu estratègic, l’Agenda proposa la línia d’actuació 4.1 “Creació d’una plataforma d’economia circular valenciana”. Aquesta línia persegueix facilitar i impulsar el desenvolupament de cadenes de valor basades en el model d’economia circular, donant-les suport amb les tecnologies habilitadores de la indústria 4.0. Per a això, es proposa com a instrument dinamitzador la creació d’una plataforma amb la qual vertebrar les iniciatives i agents valencians impulsors d’aquesta economia, definir les bases de col·laboració i posar en valor els models de negoci circulars.

 

Iniciatives existents d'economía circular

S’han identificat diverses iniciatives existents amb la finalitat d’impulsar les cadenes de valor basades en economia circular:

   Iniciatives europees:

 • European Circular Economy Stakeholder Platform: Plataforma europea d’agents involucrats en la visió de l’economia circular: autoritats públiques, empreses, associacions i societat civil per a compartir reptes i solucions, i abordar desafiaments de manera conjunta. Punt de referència per a xarxes i plataformes d’economia circular a escala europea, així com accés a les bones pràctiques i pilots en els estats membres (vegeu més avant projectes que s’han dut a terme a la Comunitat Valenciana).

 coop4

  

   Iniciativas nacionales y regionales:

 • Fundació COTEC per a la innovació: Informe sobre la situació i evolució de l’economia circular a Espanya (2) i constitució del grup de treball sobre economia circular, en el si del qual s’han generat recomanacions per a l’Estratègia espanyola d’economia circular (actualment en fase d’elaboració). Hi han participat entitats valencianes com IVACE, la Fundació Universitat-Empresa de València i Mercadona.
 • Agència Valenciana d'Innovación: Constitució del Comité Estratègic d’Innovació en Economia Circular, format per experts independents del sector empresarial, científic i tecnològic de la Comunitat Valenciana, la finalitat del qual és estudiar i prioritzar els reptes i oportunitats que el model d’economia circular alberga per al sistema productiu de la Comunitat Valenciana.
 • Climate-KIC Spain: Creació del grup de líders d’innovació i economia circular de la Comunitat Valenciana, la finalitat del qual és visibilitzar, promoure i generar consciència sobre la sostenibilitat i els beneficis per a la societat i el medi ambient del nou model de l’economia circular, en particular a la Comunitat Valenciana.    

 

Estratègies de la Generalitat Valenciana relacionades amb l’economia circular

La constitució d’una Plataforma d’Economia Circular Comunitat Valenciana, com la que es persegueix en el Pla Agenda Indústria 4.0 CV, contribuirà enormement a l’elaboració d’una estratègia d’economia circular de la Comunitat Valenciana.

No obstant això, un canvi de model econòmic com el que es planteja en l’economia circular requereix un enfocament multidisciplinari, multisectorial, involucrar diferents tipus d’agents i desenvolupar diferents polítiques. En aquest sentit, cal tindre en compte altres estratègies de la Generalitat Valenciana que també contribuirien a la construcció d’un model d’economia circular valenciana:

 

Projectes i bones pràctiques d’àmbit europeu a la Comunitat Valenciana

Alguns projectes destacats a la Comunitat Valenciana, d’àmbit internacional, en els quals s’han posat en pràctica pilots i iniciatives d’economia circular són:

 • FISSAC: “A new Industrial Symbiosis model for the Construction industry”. Projecte europeu coordinat per ACCIONA, en el qual l’empresa valenciana Keraben Grupo participa al costat d’altres 26 socis en l’estudi de la reutilització de residus industrials entre empreses de diferents sectors.
 • BREAD4PLA: Projecte europeu LIFE liderat per AIMPLAS l’objectiu del qual és el desenvolupament de biopolímers basats en àcid polilàctic (PLA) a partir de residus de la indústria fornera. El projecte ha rebut el guardó Green Awards de la Comissió Europea en la categoria de medi ambient després d’haver sigut seleccionat com un dels 15 millors projectes LIFE dels últims 25 anys.

bread4pla

 • SEA-MATTER: Projecte europeu LIFE liderat per AITEX i ATEVAL, l’objectiu del qual és la reutilització de residus d’algues i plantes marines com a matèria primera en el sector tèxtil per a la producció de teixits que posteriorment s’utilitzaran com a panells d’aïllament acústic en edificis.
 • IMPACTPapeRec: Projecte europeu H2020 liderat per ITENE, l’objectiu del qual és promoure la recollida selectiva del paper a Europa. En el projecte participen 19 socis de huit països i empreses espanyoles com Carrefour o Saica.   
 • TRIS. Transition Regions towards Industrial Symbiosis. Projecte europeu Interreg en el qual participen AIDIMME i IVACE al costat d’altres socis europeus, l’objectiu del qual éstris compartir les millors pràctiques en simbiosi industrial i donar suport a les autoritats públiques i organismes en l’eficiència d’ús dels recursos i competitivitat de les seues pimes.

 

Más información

(1) European Commission: Closing the loop - An EU action plan for the Circular Economy. COM(2015) 614. Brussel.les, Desembre 2015.

(2) Fundación COTEC: Situación y evolución de la Economía Circular en España. Febrer 2017.

(3) Govern d’Espanya, Ministeri per a la Transició Ecològica: Estrategia Española de Economía Circular.

eenL'Enterprise Europe Network ((Xarxa Empresa Europa) és la major xarxa mundial de suport a empreses i està formada per més de 600 organismes regionals (agències de desenvolupament regional, cambres de comerç, centres tecnològics, associacions empresarials, universitats) de 54 països tant d’Europa com de la resta del món. L’objectiu d’aquesta plataforma de serveis, impulsada per la Comissió Europea, és millorar la competitivitat de les pimes mitjançant la internacionalització, la innovació i la cooperació tecnològica i empresarial.

SEIMED és el node de la xarxa EEN per a Comunitat Valenciana i Múrcia, i ofereix els seus serveis a les petites i mitjanes empreses de la Comunitat Valenciana i la Regió de Múrcia. El seu objectiu és ajudar les pimes a desenvolupar el seu ple potencial i la seua capacitat innovadora per mitjà del préstec d’assessorament sobre normativa i polítiques de la UE, cooperació internacional, suport per a accedir a programes i finançament de la Unió Europea, innovació i transferència tecnològica.

SEIMED està liderada per l’IVACE i hi participen:

SEIMED ayuda a las pymes a innovar a través de:

 • Difusió de les tecnologies de les empreses i entitats de les nostres regions en la base de dades compartida per més de 600 organitzacions de 40 països.
 • Seguiment dels processos de negociació fins a la formalització dels acords de transferència de tecnologia.
 • Cercador tecnològic i empresarial gratuït a la disposició de les empreses.
 • Assessorament en propietat industrial i intel·lectual.
 • Enviament setmanal dels butlletins de cooperació tecnològica i empresarial que recopilen totes les tecnologies i productes recentment publicats per entitats europees.
 • Organització i participació en trobades per a la cooperació tecnològica i empresarial.
 • Auditories amb la finalitat de detectar tecnologies noves de les empreses.
 • Informació sobre finançament i subvencions a la I+D+i.

coop2 

Les plataformes tecnològiques són estructures publicoprivades de treball en equip liderades per la indústria, en les quals tots els agents de ciència-tecnologia-innovació interessats en un camp tecnològic treballen conjuntament i coordinadament per a identificar i prioritzar les necessitats tecnològiques, d’investigació i d’innovació a mitjà o llarg termini. El seu principal objectiu és aconseguir els avanços científics i tecnològics que asseguren la competitivitat, la sostenibilitat i el creixement del teixit empresarial, alineant les estratègies dels diferents agents i concentrant els esforços d’I+D+i.

coop1La col·laboració en plataformes tecnològiques suposa molts avantatges per a les entitats participants que redunden en una millora de la seua competitivitat:

 • Constitueixen un fòrum de vigilància tecnològica que proporciona informació de primera mà sobre l’estat de la tecnologia en cada una de les àrees d’activitat d’un sector.
 • Permeten el trasllat dels interessos dels participants d’una manera eficaç a les administracions públiques, per tal de facilitar la integració de les seues preferències en programes de treball d’I+D+i i en documents d’àmbit nacional i europeu.
 • Faciliten l’establiment d’aliances amb altres organitzacions amb els mateixos interessos, amb l’objectiu d’enfortir les oportunitats de negoci en cooperació.
 • Representen un canal excel·lent per a la internacionalització i, en definitiva, per a donar-se a conéixer i donar visibilitat a l’oferta tecnològica de cada entitat a la resta d’actors rellevants en un àmbit tecnològic.
 • Permeten reflectir el grau d’interés d’una regió o país en un determinat àmbit.

 

 

Plataformes tecnològiques horitzontals

Són aquelles plataformes i fòrums centrats en l’avanç de l’estat de l’art en una àrea tecnològica, i en les quals s’estableix la indústria com un dels casos d’ús d’aplicació i validació d’aquestes tecnologies. Aquelles que desenvolupen tecnologies relacionades amb indústria 4.0 són:

Plataforma

Àmbit Objectius

BDV

EU

Big Data Value Association. BDVA és l’associació constituïda en 2014 per a representar el sector privat de la cadena de valor basada en les dades. La formen més de 202 organitzacions de 28 països europeus, entre petites, mitjanes i grans empreses i centres d’investigació. S’organitza sobre la base d’àrees temàtiques de treball, una d’aquestes dedicada a la producció intel·ligent, l’objectiu principal de la qual és la identificació d’aplicacions en les quals les tecnologies Big Data poden crear un gran impacte a escala europea. Impulsora de la PPP (Public-Private Partnership) Big Data.
aioti

EU

Alliance for Internet of Things Innovation. Associació que pretén crear l’ecosistema europeu d’entitats que permeta abordar els reptes de les tecnologies d’Internet of Things i el desplegament d’aplicacions relacionades amb IoT, incloent-hi estandardització, interoperabilitat i aspectes polítics, amb l’objectiu d’accelerar el desenvolupament econòmic sostenible i el creixement en el nou mercat global digital. Disposa d’un grup de treball en Smart Manufacturing.

NETWORLD

EU

Networld2020. Plataforma tecnològica l’objectiu de la qual és desenvolupar les solucions, arquitectures, tecnologies i estàndards de la nova generació d’infraestructures de comunicació per a la dècada vinent. Les tecnologies desenvolupades es validen en diferents escenaris, un dels quals és el de la indústria. Impulsora de la PPP 5G.
artemis

EU

Advanced Research & Technology for Embedded Intelligent Systems. ARTEMIS-IA és l’associació que aglutina els principals actors a Europa en l’àmbit dels sistemes encastats amb l’objectiu d’enfortir la indústria europea en aquesta àrea. ARTEMIS–IA va signar un acord amb ENIAC i EPOSS, altres dues associacions tecnològiques, per a formar la Joint Undertaking ECSEL, que se centra en la potenciació de projectes relacionats amb sistemes encastats, electrònica i sistemes intel·ligents, i que té una línia de treball anomenada Smart Production.

planetic Nacional

Plataforma Tecnològica Espanyola per a l’adopció i difusió de les tecnologies electròniques, de la informació i la comunicació, que naix com la fusió de les plataformes INES, PROMETEO i GENESIS. Forma part del grup interplataformes potenciat pel MINECO, entre les quals també es troben Manuket, Fotonica21 i Platecma.

 

Plataformes tecnològiques verticals

Les plataformes tecnològiques verticals són aquelles centrades en un àmbit (la indústria o els seus subsectors), en les quals s’aborden la integració i aplicació de qualsevol tecnologia a aquest àmbit.

Plataforma

Àmbit Objectius
 manu2

EU

MANUFUTURE - Plataforma tecnològica europea de Tecnologies per a la Fabricació del Futur. Llançada en 2004 amb la missió de definir i implementar estratègies d’I+D+i capaces d’accelerar la transformació de la indústria a Europa cap a productes, processos i serveis d’alt valor afegit, per tal d’assegurar una ocupació altament qualificada i guanyant major quota de resultats de la fabricació mundial en la futura economia basada en el coneixement. Els seus objectius d’alt nivell són: (1) Competitivitat de la indústria de fabricació; (2) lideratge en tecnologies de fabricació; (3) productes i fabricació sostenibles mediambientalment; (4) lideratge en productes i processos, a més d’en valors culturals, ètics i socials.
effra

EU

EFFRA - European Factories of the Future Research Association. Associació sense ànim de lucre, dirigida per la indústria, que pretén promoure el desenvolupament de tecnologies de producció noves i innovadores. Va ser establida per a definir, promocionar i donar suport a la implementació del partenariat publicoprivat contractual PPP FoF (Factories of the Future Public-Private Partnership), i s’ha convertit en el principal interlocutor entre la Unió Europea i el sector privat pel que fa a la investigació sobre la futura evolució de les fàbriques europees.

 spire

EU

SPIRE - Sustainable Process Industry through Resource and Energy Efficiency. Associació internacional sense ànim de lucre formada per a representar el sector privat en la indústria de processos per mitjà del partenariat publicoprivat PPP SPIRE (Resource and Energy Efficiency). Va ser llançada en 2012 gràcies a l’esforç dels següents subsectors industrials: químic, acer, enginyeria, minerals, metalls no ferris, ciment, ceràmica i aigua. Aquesta associació representa més de 90 socis privats i d’investigació de la indústria de processos de més de 12 països de tota Europa. El seu objectiu fonamental és promocionar el desenvolupament de tecnologies i solucions innovadores per a aconseguir sostenibilitat a llarg termini a Europa i en la seua indústria de processos en termes de competitivitat, sostenibilitat mediambiental i ocupació.

manu-ket Nacional MANUKET- Plataforma Tecnológica Española de Fabricación Avanzada. Té com a objectiu donar resposta a les necessitats tecnològiques que plantegen els productes i serveis del futur, en els quals la incorporació de materials avançats, microelectrònica, fotònica o nanotecnologies (totes les quals són tecnologies facilitadores clau “KET”) requerisca nous desenvolupaments de processos, equipaments i sistemes de fabricació amb nivells superiors de productivitat, seguretat, funcionalitat o precisió i col·loque les empreses espanyoles en posicions competitives capdavanteres o de lideratge a escala internacional.
plataforma-tecnologica Nacional
Plataforma Tecnológica Sectores Manufactureros Tradicionales. El seu objectiu és millorar la competitivitat i la sostenibilitat de l’activitat industrial manufacturera tradicional per mitjà del foment i impuls de la investigació, el desenvolupament tecnològic i la innovació. Busca transformar els sectors tradicionals manufacturers espanyols en activitats productives competitives, sostenibles i cada vegada més basades en el coneixement. Les seues línies estratègiques són: Productes/serveis d’alt valor afegit; nous models de negoci; nous materials; client especialitzat, personalització
manos Nacional Plataforma Colaborativa Industria 2020. Espai col·laboratiu en què compartir informació i oportunitats, per a definir i desenvolupar projectes en indústria 4.0 productius, innovadors i reeixits. El seu objectiu principal és dotar a les empreses i entitats espanyoles dels coneixements, capacitats, mitjans i oportunitats que els permeten estructurar i coordinar projectes d’innovació en el camp de la indústria 4.0 de nivell excel·lent. Aquest objectiu principal es concreta en dos tipus d’accions: (1) Informar clústers i empreses sobre indústria 4.0; (2) promoure el desenvolupament de projectes indústria 4.0.
M2F Nacional

M2F - Plataforma Tecnológica Española de Automoción y de Movilidad. El seu objectiu és servir d’instrument de desenvolupament i seguiment d’iniciatives entre els diferents actors implicats en la cadena d’innovació d’aquest sector a Espanya, per a crear una cultura d’innovació i una línia de treball comuna amb la finalitat d’augmentar la competitivitat de les empreses davant dels nous reptes que sorgeixen, mitjançant la investigació, desenvolupament i innovació en productes i processos. S’estructura en el marc de 5 grups de treball, quatre tècnics i un transversal sobre mesures de suport al sector:

 • GT1 – Electrificació del vehicle, energia i recursos.
 • GT2 – Seguretat.
 • GT3 – Materials, sistemes de disseny i producció.
 • GT4 – Mobilitat en àrees urbanes i interurbanes.
 • GT5 - Foment de la I+D+i.
foodforlife Nacional Plataforma Tecnológica Food for Life-Spain. Té com a missió contribuir al desenvolupament de la I+D+i per a la promoció de la qualitat, seguretat alimentària, millora dels processos productius i obtenció de productes d’alt valor per a la salut. Actua com a punt de trobada de tots els que busquen l’interés comú de fomentar el desenvolupament tecnològic i la innovació del sector d’alimentació i begudes. Des de la seua creació en 2009, la Plataforma ha participat activament en la promoció de nombrosos projectes d’innovació alimentària. Està formada pels següents grups de treball: formació i transferència de tecnologia; alimentació i salut; qualitat, producció i sostenibilitat; aliments i consumidor; seguretat alimentària; gestió de la cadena; sector horeca; sector hortofructícola; envasos i embalatges; sector carni, i sector lacti. La seua homòloga europea és l’ETP ‘Food for Life’
3neo Nacional 

3NEO - Plataforma Tecnológica Española de Impresión Avanzada. Té com a finalitat principal potenciar el desenvolupament de les tecnologies d’impressió, nous materials i noves aplicacions sobre la base de la funcionalització de materials i del producte imprés a Espanya, especialment quant a incrementar l’esforç i eficàcia de la seua I+D+i i la seua repercussió en la societat, en set sectors econòmics identificats com a claus: Indústries gràfiques i de l’envàs i embalatge, indústria ceràmica, indústria tèxtil, indústria paperera, indústria del plàstic, indústria de tintes i vernissos i electrònica orgànica.

 


 

Iniciatives per a l’impuls de la digitalització industrial

mapa cooperacion internacional

L’interés en la digitalització industrial s’ha estés ràpidament a escala mundial, com així ho manifesten les diferents iniciatives internacionals que han sigut llançades en diferents parts.

A escala europea destaca l’Estratègia de digitalització de la indústria europea, publicada l’abril de 2016, l’objectiu de la qual és reforçar la competitivitat de la UE en tecnologies digitals i assegurar que qualsevol empresa europea, independentment del sector, ubicació i grandària, puga beneficiar-se de les innovacions digitals (1) (2).

En línia amb aquesta estratègia, diverses iniciatives de caràcter nacional han sigut dissenyades i desenvolupades en els diferents estats membres, per a la coordinació de les quals la Comissió Europea va crear el setembre de 2016 la Plataforma d’Iniciatives Nacionals sobre Digitalització (3).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Algunes de les iniciatives europees es descriuen breument en la següent taula, en què destaca la iniciativa espanyola, Industria Connectada 4.0.  

 País

Iniciativa Prioritats / Focus
Alemanya platform industrie

Plattform Industrie 4.0

Innovació tecnològica basada en: integració horitzontal en cadenes de valor, enginyeria end-to-end, integració vertical incloent-hi seguretat, educació i aspectes legals. Constitució de grups de treball específics i creació d’un consell assessor d’alt nivell.

França

iNDUSTRIEFUTUR

Alliance Industrie du Futur

Centrada en la indústria: expandir l’oferta tecnològica, donar suport a les pimes en la seua transformació digital, formació per a desenvolupar noves capacitats, suport a la cooperació internacional i suport a l’estandardització.
Bèlgica

made different

Made different. Enabling factories of the future

Innovació en processos de les indústries manufactureres, per mitjà de 7 transformacions: tecnologies productives capdavanteres a escala mundial, enginyeria end-to-end, desenvolupament simultani de producte i producció, producció centrada en les persones, factories connectades, ecoproducció i producció intel·ligent.

Holanda smartindustrie

Smart Industry

Impulsar la transferència d’habilitadors tecnològics a la indústria: conscienciació del 80 % de les pimes, 40 % ús de TIC i adaptació de models de negoci en pimes manufactureres, capitalització del coneixement existent (TRL5-8) i acceleració de l’ús de les TIC (estàndards, Big Data i ciberseguretat).

Suècia

 produktion

 Produktion2030

Impulsar una indústria manufacturera sostenible i competitiva, mitjançant la digitalització i eficiència de recursos. Instruments: projectes, transferència de tecnologia a pimes, educació, mobilitat i internacionalització i accions d’anàlisi.

Espanya industriaconectada

 Indústria Connectada 4.0

Incrementar el valor afegit i l’ocupació en el sector industrial, desenvolupar i reforçar solucions digitals i desenvolupar palanques competitives i diferencials. Línies d’actuació: conscienciació i formació, entorns i plataformes col·laboratives, impuls d’habilitadors digitals, suport a la transformació digital de les empreses.

 

Iniciatives destacables Indústria 4.0

Es recullen ací algunes de les iniciatives més destacables des del punt de vista de la cooperació institucional de la Comunitat Valenciana, a escala internacional, nacional i regional. Les plataformes tecnològiques es recullen específicament en aquesta pàgina [1].

 

A) Iniciatives internacionals

 Iniciativa

Entitat Resum iniciativa

S3 logo

comisioneuropeacompleto

 

07 IVACE GVA val color

Smart Specialization Platform on industrial modernization. El seu objectiu és proporcionar un instrument comú i donar suport als esforços de les regions europees compromeses a treballar conjuntament per a desenvolupar projectes d’inversió alineats amb les seues àrees prioritàries RIS3 en matèria de modernització industrial.

La Comunitat Valenciana, per mitjà d’IVACE, participa en el grup de treball “Indústria 4.0 i Pimes”, abordant línies de col·laboració entre les quals destaquen el desenvolupament d’estratègies conjuntes i la posada en marxa d’una plataforma comuna oberta a altres regions europees, així com la preparació de línies de col·laboració en les quals puguen involucrar-se, entre altres agents, els agents cientificotecnològics i els clústers innovadors de cada una de les regions participants.

 

B) Iniciatives nacionals

 Iniciativa

Entitat Resum iniciativa

hada

ministerio

HADA. Eina en línia d’autodiagnòstic per a empreses del nivell de maduresa indústria 4.0, basada en un model amb 5 eixos fonamentals: estratègia, productes i serveis, processos, organització i persones i infraestructures.

logo activa color v2019

ministerio

07 IVACE GVA val color

Activa Industria 4.0. Programa de consultoria especialitzat i personalitzat dut a terme per reconegudes empreses consultores de negocis i tecnologia amb experiència en indústria 4.0. L’objectiu és orientar les empreses espanyoles en el seu procés de transformació digital. Fruit d’una col·laboració conjunta entre 17 governs regionals, govern nacional i la indústria.

 

C) Iniciatives regionals

Consultar Iniciatives Industria 4.0 Comunitat Valenciana[2] i Digital Innovation Hubs CV[3]

 

Referencias

(1) Comisión Europea: Digitalización de la industria europea - Aprovechar todas las ventajas de un mercado único digital. Comunicació de la Comissió al Parlament europeu, al Consell, al Comité Econòmic i Social europeu i al Comité de les Regions. Brussel·les, 19 abril 2016

(2) Digitising European Industry. Digital Single Market strategy. Actualitzat Novembre 2018

(3) Comisión Europea: “List of active national policy initiatives for digitization of industry”. Actualitzat el Març 2017


[1] Enllaç intern a la secció Cooperació institucional 4.0 > Plataformes tecnológiques

[2] Enllaç a pàgina interna “Plataforma 4.0 > Altres iniciatives I40 CV“

[3] Enllaç a pàgina interna “Cooperació institucional 4.0 > Digital Innovation Hubs“

Esta web utiliza cookies con el objetivo principal de mejorar la experiencia y navegación del usuario en el portal. Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso.