parques valIVACE Parcs Empresarials té entre les seues funcions promocionar i comercialitzar els parcs empresarials i sòl industrial propietat de la Generalitat Valenciana. Compta amb un equip de tècnics que assessoren i ajuden a les empreses a implantar i a engegar el seu projecte acompanyant-los en tot el procés des de l'adquisició de la parcel·la/nau industrial fins a la seua instal·lació definitiva.

Ofereix atractives condicions de comercialització de sòl industrial i ajudes per a la millora, modernització i dotació d'infraestructures i serveis en polígons, àrees industrials i enclavaments tecnològics, i gestiona el Mapa de Sòl industrial: una eina clau per a localitzar les àrees industrials de la Comunitat.

tel ivaceAquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

 

IVACE pone a disposición de las empresas, y del público en general este visor de parques empresariales de la Comunitat Valenciana. Mediante esta herramienta podrá localizar todas las áreas industriales que se han desarrollado en Castellón, Valencia y Alicante.

La Generalitat quiere promocionar todo el suelo empresarial para que contribuya a la generación de tejido industrial equilibrado y empleo estable.

Mediante los filtros de búsqueda podrá seleccionar aquellos suelos industriales que por su localización, dimensiones o servicios sean de su interés.

Se trata de una página en constante construcción, que debe alimentarse en colaboración con los ayuntamientos y las entidades de gestión de los parques empresariales de la Comunitat Valenciana.

 

Acceda aquí:

 

Dudas y sugerencias:

sueloindustrialfijo   

telefono

900 114 747

  sobreclaro

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

 

 

 

 

Guardar

Guardar

 

 

..............................................................

Convocatòria sense efecte, segons RESOLUCIÓ de 21 d'octubre de 2020, del president de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual es deixa sense efecte la convocatòria de les ajudes per a projectes d'inversió per a la millora, modernització i dotació d'infraestructures i serveis en polígons, àrees industrials i enclavaments tecnològics amb càrrec al pressupost de 2020 (DOGV nº 8938 de 28/10/2020)

..............................................................

 

 

Dirigit a: Entitats locals de la CV
Presentació sol·licituds: des de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el DOGV fins al 14 de febrer de 2020 a les 23.59:59 hores.

* segons condicions de la convocatòria del programa publicada en el DOGV nº 8721 de data 20/01/2020, si bé la informació exhaustiva i completa del programa haurà de consultar-se en els textos publicats en el DOGV.

 

Objectiu
 
Subvencions per a projectes d'inversió per a millora, modernització i dotació d'infraestructures i serveis en els polígons industrials, àrees empresarials i enclavaments tecnològics i parcs científics.

empresasbeneficiarias-p Entitats beneficiàries
 

Entitats locals de la CV que complisquen amb els requisits establits en l'article 3 de l'Ordre 22/2016, de 27 d'octubre.

 

Requisits dels projectes
 

Les ajudes podran ser per a projectes i/o actuacions de caràcter anual.
• Els projectes podran haver-se iniciat abans de la presentació de la sol·licitud de l'ajuda, però només seran subvencionables els treballs realitzats des de l'1 de gener de 2020 fins al 31 de desembre de 2020.

• Els projectes hauran d'executar-se en un polígon, àrea industrial o enclavament inclòs en el Mapa de sòl industrial de la Comunitat Valenciana desenvolupat per l’IVACE (VEGEU ACÍ)

• Pressupost subvencionable del projecte haurà de ser igual o superior a 25.000 €.

• Cada ajuntament podrà presentar una única sol·licitud de millora per polígon, àrea industrial o enclavament tecnològic, sense perjudici que aquesta continga totes les actuacions de millora de les previstes en l'apartat següent.

actuacionesApoyables.gif Actuacions susceptibles de suport
 

Les actuacions susceptibles de suport podran ser les següents:

• Obra civil que permeta la implantació de fibra òptica i altres serveis.
• Vigilància a través de CCTV connectat a la policia local.
• Transport públic. Actuacions que milloren la mobilitat urbana: carril bici.
• Ampliació o creació de depuradora.
• Millora de la imatge de les façanes de les naus del polígon: mitjançant programa d’ajudes municipal dirigit a les empreses instal·lades en el polígon.
• Millora de l'enllumenat públic, mitjançant mesures d'eficiència energètica i/o energies renovables.
• Serveis contra incendis.
• Implantació d'ecoparc o de sistemes de gestió de residus, especialment, els perillosos.
• Millora de zones verdes i implantació d’aquestes i sobre el viari de zones/recorreguts biosaludables. Regeneració paisatgística i ambiental del polígon.
• Creació d'una eina web amb informació del polígon industrial accessible a l’IVACE.
• Millora viària: habilitació de nous aparcaments i/o vials, vials i voreres més amples, nous accessos, passarel·les per als vianants, així com operacions de remodelació que comporten les anteriors.
• Senyalització i/o identificació de carrers.
• Senyalització horitzontal i/o vertical de trànsit.
• Millora del sanejament separatiu de les aigües residuals.
• Millora en el subministrament d'aigua, bruta i potable i/o augment de cabal i pressió.
• Dotació de subministrament de gas a alta i baixa pressió.

 

tipoAyuda.gif Tipus d'ajuda
 

L'ajuda consistirà en una subvenció de fins al 100 % dels costos considerats com a subvencionables amb les següents limitacions:

- En els polígons industrials amb una superfície menor de 25.000 m2, la limitació s'estableix en 3 €/m2.
- En els polígons industrials amb una superfície major de 25.000 m2, la limitació s'estableix en 2 €/m2.

En tot cas, el límit màxim d'ajuda serà de 200.000 € per polígon, àrea industrial o enclavament tecnològic

costesSubvencionables.gif Costos subvencionables
 

Es consideren subvencionables els costos d'inversió en actius materials i immaterials vinculats al projecte presentat a l'IVACE que s'indiquen a continuació:

a) Cost d'execució de les obres i/o instal·lacions.

b) Cost dels béns i equips.

c) Cost de redacció de projectes d'obra i/o instal·lació, d'estudis de seguretat i salut i d'adreça d'obra, sempre que es contracten externament.

En cap cas es consideraran despeses subvencionables els impostos indirectes quan siguen susceptibles de recuperació o compensació.

 

Criteris de valoració

 

Perquè un projecte puga ser aprovat, haurà de tenir una puntuació mínima de 30 punts.

Criteris que afecten a les zones objecte de les ajudes:

fins a 30 punts

Criteris que afecten a les obres a realitzar:

fins a 70 punts

Màxim de punts que pot obtenir un projecte:

100 punts.

 

1. Criteris que afecten a les zones objecte de les ajudes: fins a un total de 30 punts.

Ocupació del polígon: Fins a un màxim 20 punts: (Polígons, àrees industrials i/o enclavaments tecnològics amb major percentatge d'ocupació, és a dir, d'empreses instal·lades i en activitat).

Formula-v

- 100%                   = 20 punts
- Entre 51% i 99%  = 13 punts
- Menors de 50%   =  7 punts

Antiguitat del polígon: Fins a un màxim de 10 punts.

- Majors de 20 anys = 10 punts
- Entre 11 i 19 anys  =   7 punts
- Menors de 10 any  =   4 punts

2. Criteris que afecten a les obres i/o inversions a realitzar, i el seu aprofitament: fins a un màxim total de 70 punts.

Cada actuació es valorarà ponderant l'aprofitament que de les mateixes es vaja a realitzar calculat en funció del percentatge d'empreses beneficiades sobre el total de les empreses que integren el polígon, àrea industrial o enclavament tecnològic, d'acord amb els següents rangs i intensitats:

- entre un 71 % i 100 % d'aprofitament: intensitat màxima.
- entre un 31 % i 70 % d'aprofitament: intensitat mitjana.
- menors d'un 30% d'aprofitament: intensitat mínima.

Actuacions susceptibles d'ajuda:

- Implantació de fibra òptica i uns altres serveis: màxima, 5 punts; mitjana, 3 punts; mínima, 1 punt.

- Vigilància a través de CCTV connectat a la policia local: màxima, 5 punts; mitjana, 3 punts; mínima, 1 punt.

- Transport públic. Actuacions que milloren la mobilitat urbana (carril bici): màxima, 5 punts; mitjana, 3 punts; mínima, 1 punt.

- Ampliació o creació de depuradora: màxima, 5 punts; mitjana, 3 punts; mínima, 1 punt.

- Millora de la imatge del polígon: mitjançant programa d'ajudes municipal: màxima, 5 punts; mitjana, 3 punts; mínima 1 punt.

- Millora de l'enllumenat públic, mitjançant mesures d'eficiència energètica i/o energies renovables: màxima, 5 punts; mitjana, 3 punts; mínima, 1 punt.

- Serveis contra incendis: màxima, 4,75 punts; mitjana, 2 punts; mínima, 1 punt.

- Implantació d'ecoparc o de sistemes de gestió de residus, especialment, els perillosos: màxima, 4,75 punts; mitjana, 2 punts; mínima, 1 punt.

- Millora de zones verdes i implantació d’aquestes i sobre el viari de zones/recorreguts biosaludables. Regeneració paisatgística i ambiental del polígon: màxima, 4,75 punts; mitjana, 2 punts; mínima, 1 punt.

- Creació d'una eina web amb informació del polígon industrial accessible a l’IVACE: màxima, 4,75 punts; mitjana, 2 punts; mínima, 1 punt.

- Millora viària: habilitació de nous aparcaments i/o vials, vials i voreres més amples, nous accessos, passarel·les per als vianants, així com operacions de remodelació que comporte les anteriors: màxima, 3,50 punts; mitjana, 1,50 punts; mínima, 1 punt.

- Senyalització i/o identificació de carrers: màxima, 3,50 punts; mitjana, 1,50 punts; mínima, 1 punt.

- Senyalització horitzontal i/o vertical de trànsit: màxima, 3,50 punts; mitjana, 1,50 punts; mínima, 1 punt.

- Millora del sanejament separatiu de les aigües residuals: màxima, 3,50 punts; mitjana, 1,50 punts; mínima, 1 punt.

- Millora en el subministrament d'aigua, bruta i potable i/o augment de cabal i pressió: màxima, 3,50 punts; mitjana, 1,50 punts; mínima, 1 punt.

- Dotació de subministrament de gas a alta i baixa pressió: màxima, 3,50 punts; mitjana, 1,50 punts; mínima, 1 punt.

Esquema General
 

1. Presentació sol·licitud

2. Instrucció / avaluació per IVACE

3. Resolució de concessió per presidència d'IVACE. Import subvenció

4. Notificació concessió a l'Ajuntament

5. Execució del projecte

6. Justificació: aportació documentació

7. Revisió justificació

8. Pagament/minoració ajuda

 

comoSolicitar.gif Sol.licitud i documentació
 

DOCUMENTACIÓ

1. Sol·licitud i Memòria Tècnica del projecte. La sol·licitud i la memòria tècnica s'adequaran als models normalitzats disponibles en la pàgina web: http://www.ivace.es. En la sol·licitud de l'ajuda s'inclouen les declaracions responsables relatives a les obligacions dels beneficiaris de les ajudes.

2. Resta de documentació complementària, descrita en l'article 6.3 de la convocatòria, que haurà d'acompanyar a la sol·licitud i a la memòria tècnica. Aquesta documentació haurà de presentar-se utilitzant igualment els mitjans telemàtics proporcionats per l'IVACE.

FORMA DE PRESENTACIÓ DE LA SOL·LICITUD

La tramitació, tant de la sol·licitud com en general del procediment, serà electrònica i requerirà que l'entitat sol·licitant dispose durant totes les fases del procediment de certificat de representant d'entitat emés per l’Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana, o per qualsevol entitat reconeguda en la llista de confiança de prestadors de serveis de certificació establits a Espanya, publicada en la seu electrònica del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme.
Així mateix, el municipi sol·licitant podrà autoritzar una altra persona perquè realitze qualsevol tràmit relacionat amb aquesta convocatòria sempre que aquesta autorització conste en el Registre de Representants de l’ACCV (https://www.accv.es/ciudadanos/registro-de-representantes/).
La tramitació de la sol·licitud suposa la signatura d’aquesta i dels seus annexos, i es presentarà en el registre telemàtic de l'IVACE a través d'aquesta pàgina web.

Examinada la documentació aportada, si aquesta no reuneix els requisits exigits es requerirà a l'interessat perquè, en un termini de 10 dies hàbils des del següent al de la recepció del requeriment, esmene la falta o acompanye la documentació necessària amb indicació que si així no ho fera se li tindrà per desistit de la sol·licitud.

Els requeriments que es realitzen per mitjans electrònics s'entendran practicats o rebutjats en els termes que s'assenyalen en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i en la legislació complementària. En aquest sentit, si transcorren deu dies naturals sense que s'accedisca al contingut del requeriment, s'entendrà que la notificació ha sigut rebutjada i es tindrà per realitzat el tràmit de la notificació.

L'aportació de documents en contestació als requeriments referenciats, s'haurà de realitzar a través de Registre electrònic (Tràmit Aportació documentació en l'apartat 'Documentació annexa' a la dreta d'aquesta pàgina)

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Dirigit a: Entitats locals de la CV que no han rebut ajudes per a projectes de millora de polígons per a 2019
Presentació sol·licituds: des del 25/01/2019 fins al 22/02/2019 a les 23:59:59 hores *
Termini d'execució (període subvencionable de la despesa):  fins al 31 de desembre de 2019
Termini justificació: Des del 2 de gener fins al 15 de gener de l'any 2020

 

* segons condicions de la convocatòria del programa publicada en el DOGV nº 8471 de data 24/01/2019, si bé la informació exhaustiva i completa del programa haurà de consultar-se en els textos publicats en el DOGV.

  abansdepresentar  
Objectiu
 
Subvencions per a projectes d'inversió per a millora, modernització i dotació d'infraestructures i serveis en els polígons industrials, àrees empresarials i enclavaments tecnològics i parcs científics.

empresasbeneficiarias-p Entitats beneficiàries

 

Entitats locals de la CV que complisquen amb els requisits establits en l'article 3 de l'Ordre 22/2016, de 27 d'octubre.

Requisits dels projectes

 

Les ajudes podran ser per a projectes i/o actuacions de caràcter anual.
Serà requisit en tot cas que per al polígon o enclavament tecnològic per al qual se sol·licita l'ajuda no s'hagueren concedit ajudes amb càrrec a l'exercici 2019 en el marc de la convocatòria de l'IVACE aprovada per Resolució de 9 de febrer de 2018, del president de l'IVACE (DOGV, núm. 2841, de 23 de febrer de 2018), d'acord amb la previsió continguda en aquesta resolució.  

• Els projectes no podran haver-se iniciat abans de la presentació de la sol·licitud de l'ajuda, i la seua finalització no podrà excedir del dia 31 de desembre de 2019.

• Pressupost subvencionable del projecte haurà de ser igual o superior a 25.000 €.

• Cada ajuntament podrà presentar una única sol·licitud de millora per cada polígon, àrea industrial o enclavament tecnològic que tinga en el seu municipi (per ex. si té 3 polígons, ha de presentar 3 sol·licituds

actuacionesApoyables.gif Actuacions susceptibles de suport
 

Les actuacions susceptibles de suport podran ser les següents:

• Obra Civil que permeta la implantació de fibra òptica i altres serveis.
• Vigilància a través de CCTV connectat a la Policia Local.
• Transport públic. Actuacions que milloren la mobilitat urbana: carril bici.
• Transport públic. Actuacions que milloren la mobilitat urbana: Passarel·les per als vianants
• Ampliació o creació de depuradora.
• Millora de la imatge del polígon: tant de la façana vegetal com les de les indústries mitjançant un programa d'ajudes municipal. Regeneració paisatgística i ambiental.
• Millora enllumenat públic, mitjançant mesures d'eficiència energètica i/o energies renovables.
• Generació d'energia renovable per a tot el polígon, àrees industrials o enclavaments tecnològics
• Serveis contra incendis.
• Implantació d'Ecoparc o de sistemes de gestió de residus (especialment els perillosos).
• Millora de zones verdes i implantació de les mateixes sobre el viari de zones/recorreguts biosaludables.
• Creació d'eina web amb informació del polígon industrial accessible a IVACE.
• Millora viària: habilitació de nous aparcaments i/o vials, vials més amplis, nous accessos, així com operacions de remodelació que comporten les anteriors.
• Senyalització/identificació de carrers.
• Senyalització horitzontal i vertical de tràfic.
• Millora del sanejament separatiu de les aigües residuals.
• Millora en el subministrament d'aigua, bruta i potable i/o augment de cabal i pressió.
• Dotar de subministrament de Gas a alta i baixa pressió.

El projecte podrà contenir una o diverses de les anteriors actuacions subvencionables.

tipoAyuda.gif Tipus d'ajuda

 

L'ajuda consistirà en una subvenció de fins al 100 % dels costos considerats com a subvencionables amb les següents limitacions:


- En els polígons industrials amb una superfície menor de 25.000 m2, la limitació s'estableix en 3 €/m2.
- En els polígons industrials amb una superfície major de 25.000 m2, la limitació s'estableix en 2 €/m2.

En tot cas, el límit màxim d'ajuda serà de 200.000 € per polígon, àrea industrial o enclavament tecnològic

costesSubvencionables.gif Costos subvencionables

 

Es consideren subvencionables els costos d'inversió en actius materials i immaterials vinculats al projecte presentat a l'IVACE que s'indiquen a continuació:

a) Cost d'execució de les obres i/o instal·lacions.

b) Cost dels béns i equips.

c) Cost de redacció de projectes d'obra i/o instal·lació, d'estudis de seguretat i salut i d'adreça d'obra, sempre que es contracten externament.

En cap cas es consideraran despeses subvencionables els impostos indirectes quan siguen susceptibles de recuperació o compensació.

Criteris de valoració

Perquè un projecte puga ser aprovat, haurà de tenir una puntuació mínima de 30 punts..

Criteris que afecten a les zones objecte de les ajudes:

fins a 30 punts

Criteris que afecten a les obres a realitzar:

fins a 70 punts

Màxim de punts que pot obtenir un projecte:

100 punts.

1. Criteris que afecten a les zones objecte de les ajudes: fins a un total de 30 punts.

Ocupació del polígon: Fins a un màxim 20 punts: (Polígons, àrees industrials i/o enclavaments tecnològics amb major percentatge d'ocupació, és a dir, d'empreses instal·lades i en activitat).

Formula-v

- 100%                   = 20 punts
- Entre 51% i 99%  = 13 punts
- Menors de 50%   =  7 punts

Antiguitat del polígon: Fins a un màxim de 10 punts.

- Majors de 20 anys = 10 punts
- Entre 11 i 19 anys  =   7 punts
- Menors de 10 any  =   4 punts

2. Criteris que afecten a les obres i/o inversions a realitzar, i el seu aprofitament: fins a un màxim total de 70 punts.

Cada actuació es valorarà ponderant l'aprofitament que de les mateixes es vaja a realitzar calculat en funció del percentatge d'empreses beneficiades sobre el total de les empreses que integren el polígon, àrea industrial o enclavament tecnològic, d'acord amb els següents rangs i intensitats:

- entre un 71 % i 100 % d'aprofitament: intensitat màxima.
- entre un 31 % i 70 % d'aprofitament: intensitat mitjana.
- menors d'un 30% d'aprofitament: intensitat mínima.

Actuacions susceptibles d'ajuda:

 • Obra civil que permeta la implantació de fibra òptica i altres serveis: màxima 5 punts, mitjana 3 punts, mínima 1 punt.
 • Vigilància a través de *CCTV connectat a la Policia Local: màxima 5 punts, mitjana 3 punts, mínima 1 punt.
 • Transport Públic. Actuacions que milloren la mobilitat urbana (carril bici): màxima 5 punts, mitjana 3 punts, mínima 1 punt.
 • Transport Públic. Actuacions que milloren la mobilitat urbana: passarel·les per als vianants: màxima 5 punts, mitjana 3 punts, mínima 1 punt.
 • Ampliació o creació de depuradora: màxima 5 punts, mitjana 3 punts, mínima 1 punt.
 • Millora de la imatge del polígon: tant de la façana vegetal com de les indústries mitjançant programa d'ajudes municipal. Regeneració paisatgística i ambiental: màxima 5 punts, mitjana 3 punts, mínima 1 punt.
 • Millora de l'enllumenat públic, mitjançant mesures d'eficiència energètica i/o energies renovables: màxima 5 punts, mitjana 3 punts, mínima 1 punt.
 • Generació d'energia renovable per a tot el polígon: màxima 5 punts, mitjana 3 punts, mínima 1 punt.
 • Serveis contra incendis: màxima 3,75 punts, mitjana 2 punts, mínima 1 punt.
 • Implantació d'ecoparc o de sistemes de gestió de residus, especialment, els perillosos: màxima 3,75 punts, mitjana 2 punts, mínima 1 punt.
 • Millora de zones verdes i implantació de les mateixes i sobre el viari de zones/recorreguts *biosaludables: màxima 3,75 punts, mitjana 2 punts, mínima 1 punt.
 • Creació d'eina Web amb informació del polígon industrial accessible a *IVACE: màxima 3,75 punts, mitjana 2 punts, mínima 1 punt.
 • Millora viària: més aparcaments i/o vials, vials més amplis, nous accessos, així com operacions de remodelació que comporte les anteriors: màxima 2,50 punts, mitjana 1,50 punts, mínima 1 punt.
 • Senyalització i/o identificació de carrers: màxima 2,50 punts, mitjana 1,50 punts, mínima 1 punt.
 • Senyalització horitzontal i/o vertical de tràfic: màxima 2,50 punts, mitjana 1,50 punts, mínima 1 punt.
 • Millora del sanejament *separativo de les aigües residuals: màxima 2,50 punts, mitjana 1,50 punts, mínima 1 punt.
 • Millora en el subministrament d'aigua, bruta i potable i/o augment de cabal i pressió: màxima 2,50 punts, mitjana 1,50 punts, mínima 1 punt.
 • Dotació de subministrament de gas a alta i baixa pressió: màxima 2,50 punts, mitjana 1,50 punts, mínima 1 punt
Esquema General

 

1. Presentació sol·licitud

2. Instrucció / avaluació per IVACE

3. Resolució de concessió per presidència d'IVACE. Import subvenció

4. Notificació concessió a l'Ajuntament

5. Execució del projecte

6. Justificació: aportació documentació

7. Revisió justificació

8. Pagament/minoració ajuda

comoSolicitar.gif Sol.licitud i documentació

 

DOCUMENTACIÓ

1. Sol·licitud i Memòria Tècnica del projecte. La sol·licitud i la memòria tècnica s'adequaran als models normalitzats disponibles en la pàgina web: http://www.ivace.es. En la sol·licitud de l'ajuda s'inclouen les declaracions responsables relatives a les obligacions dels beneficiaris de les ajudes.

2. Com a pas previ a la sol·licitud telemàtica, l'empresa ha d'accedir a l'aplicació Solicit@ de l'IVACE per a revisar/introduir les seues dades.
Solicit@ és una aplicació informàtica en entorn web que simplifica l'emplenament de formularis durant el procés de sol·licitud, ja que permet emmagatzemar les dades de les empreses/entitats sol·licitants de subvencions. D'aquesta manera no és necessari repetir tota la informació referent a l'empresa/entitat sol·licitant cada vegada que s'emplena una sol·licitud de subvenció. (Més informació)

3. Resta de documentació complementària, descrita en l'article 6.4 de la convocatòria, que haurà d'acompanyar a la sol·licitud i a la memòria tècnica. Aquesta documentació haurà de presentar-se utilitzant igualment els mitjans telemàtics proporcionats per l'IVACE.

FORMA DE PRESENTACIÓ DE LA SOL·LICITUD

La sol·licitud i la memòria tècnica s'adequaran als models normalitzats disponibles en l'apartat 'Documentació annexa' a la dreta d'aquesta pàgina, i es presentaran davant el Registre Electrònic de l'IVACE. Solament s'admetrà la presentació de sol·licituds, escrits i comunicacions davant el Registre Electrònic que estiguen signats electrònicament mitjançant una signatura electrònica avançada basada en un certificat reconegut, segons el que es disposa en el Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'Administració Electrònica de la Comunitat Valenciana, i expedit per la Generalitat o per qualsevol altre prestador de serveis de certificació amb el qual la Generalitat haja signat l'oportú conveni.

Examinada la documentació aportada, si aquesta no reuneix els requisits exigits es requerirà a l'interessat perquè, en un termini de 10 dies hàbils des del següent al de la recepció del requeriment, esmene la falta o acompanye la documentació necessària amb indicació que si així no ho fera se li tindrà per desistit de la sol·licitud.

Els requeriments que es realitzen per mitjans electrònics s'entendran practicats o rebutjats en els termes que s'assenyalen en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i en la legislació complementària. En aquest sentit, si transcorren deu dies naturals sense que s'accedisca al contingut del requeriment, s'entendrà que la notificació ha sigut rebutjada i es tindrà per realitzat el tràmit de la notificació.

L'aportació de documents en contestació als requeriments referenciats, s'haurà de realitzar a través de Registre electrònic (Tràmit Aportació documentació en l'apartat 'Documentació annexa' a la dreta d'aquesta pàgina)

El 5 de juny de 2018 es va aprovar la Llei 14/2018 de gestió, modernització i promoció de les àrees industrials de la Comunitat Valenciana. Un dels seus aspectes més importants és el que fa referència a la classificació i mapa de les àrees industrials.

El Decret del Consell 258/2019 de 13 de desembre estableix que el procediment per a la classificació de totes les àrees industrials de la Comunitat s'iniciarà anualment per resolució de la persona titular de la Conselleria competent en matèria d'indústria, en la qual s'indicarà expressament l'òrgan o entitat competent al qual s'encomana la instrucció i elaboració d'una proposta de classificació.

Igualment, el citat decret estableix l'assistència i deure de col·laboració per part d'altres òrgans directius i entitats, entre els quals es troben els Ajuntaments de la Comunitat Valenciana, que deuran, en tot cas, remetre a l'òrgan instructor tota la informació a la seua disposició que els siga requerida.

Mitjançant resolució del conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball de data 11 de febrer de 2020 es va iniciar el procediment per a la classificació de totes les àrees industrials situades dins de l'àmbit territorial de la Comunitat encomanant la instrucció i elaboració d'una proposta de classificació a l'IVACE.

A través de la categorització de les Àrees Industrials en Àrees Bàsiques, Àrees Consolidades i Àrees Avançades, en funció dels serveis oferits a les empreses, es pretén establir diferents nivells d'impuls a la inversió pública i privada, així com promoure les actuacions de gestió i modernització en cada espai, i en últim terme atorgar les marques de qualitat Municipi Industrial Estratègic o Municipi Logístic Estratègic.

Per part seua, el Mapa d'Àrees Industrials pretén ser un cens de tot el sòl industrial amb informació sistematitzada, concreta i de qualitat. D'aquesta forma, es convertirà en el punt de partida per a ordenar, promoure i racionalitzar les futures implantacions d'activitats industrials en la Comunitat.

Per a poder realitzar una correcta classificació de les àrees Industrials, des de l'IVACE es necessita recaptar tota la informació relativa al sòl industrial de la Comunitat i entenem que és a través dels Ajuntaments el millor canal per a obtindre aquestes dades. Per a això des de l'IVACE s'ha remés una carta als Ajuntaments de la Comunitat.

En ella, els sol·licitem que ens facen arribar la situació actual del sòl classificat com a INDUSTRIAL dins del PGOU del seu municipi. En concret, necessitem:

A) Conéixer, dins dels 10 dies següents a la recepció d'aquesta carta, si els solars inclosos en les àrees classificades com a industrial en el seu municipi compleixen amb l'exigit en l'article 177 de la LOTUP, que estableix:

 1. Accés rodat fins ells per via pavimentada, havent d'estar obertes a l'ús públic, en condicions adequades, totes les vies a les quals donen front.
 2. Subministrament d'aigua potable i energia elèctrica, amb els cabals i la potència suficients per a l'edificació prevista.
 3. Evacuació d'aigües residuals a la xarxa de clavegueram connectada amb estació depuradora d'aigües residuals.
 4. Accés per als vianants, encintat de voreres i enllumenat públic en, almenys, una de les vies que donen front les parcel·les.

Aquesta informació es recull en la Fitxa 1. Classificació (termini 10 dies)

 

B) A més, la informació necessària bàsica sobre totes les àrees industrials conforme l'exigit en l'article 36.2 de la Llei 14/2018, (Fitxa 2. Mapa) que estableix la següent informació per a cada àrea:

 1. Situació exacta, a través de coordenades ETRS89 UTM zona 30N. (Llevat que l'àrea en qüestió ja es trobe recollida en el Mapa de Sòl Industrial de l'IVACE)
 2. Denominació, si té. (Llevat que l'àrea en qüestió ja es trobe recollida en el Mapa de Sòl Industrial de l'IVACE)
 3. Descripció de tots els serveis disponibles, detallant els que determinen la seua inclusió en algunes de les categories de la Llei 14/2018. (Llevat que l'àrea en qüestió ja es trobe recollida en el Mapa de Sòl Industrial de l'IVACE)
 4. Vies d'accés i la seua connexió amb les principals xarxes logístiques, incloent els nodes de connexió de les àrees industrials amb la xarxa transeuropea de transport i el Corredor Mediterrani.
 5. L'existència, o no, d'entitat pròpia de gestió i modernització de l'àrea industrial. (Llevat que l'àrea en qüestió ja es trobe recollida en el Mapa de Sòl Industrial de l'IVACE)
 6. La seua promoció pública o privada i, en el seu cas, l'existència de sòl disponible. (Llevat que l'àrea en qüestió ja es trobe recollida en el Mapa de Sòl Industrial de l'IVACE)
 7. El sector o activitat al qual pertanyen les empreses instal·lades.
 8. Pla individualitzat de l'àrea en qüestió.

Totes dues fitxes estan disponibles per al seu emplenament i tramitació telemàtica ACÍ.

 

mapasolindustrial2

Esta web utiliza cookies con el objetivo principal de mejorar la experiencia y navegación del usuario en el portal. Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso.