Les retribucions dels alts càrrecs de la Generalitat estan regulades en les lleis de pressupostos aprovades cada any per les Corts. Les retribucions per a l’any 2016 es preveuen en la LLEI 22/2017, de 29 de desembre, de pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2018.

  • Sou i complements: 56.504,78 €
  • Indemnització per residència: 7.910,64 €  (1)

 

  • Retribució íntegra: 64.415,42 €

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(1) Els membres del Govern valencià i els alts càrrecs designats per Decret del Govern valencià o del seu President que es vegen obligats a canviar la seua residència habitual com a conseqüència del mencionat nomenament, tindran dret a disfrutar d'una indemnització mentres dure la dita situació. (Acord de 8 setembre de 1995, del Govern valencià, sobre indemnització de gastos extraordinaris per motiu de residència) .

(2) Retribucions anuals brutes. Imports expressats en euros

 

 

 

 

 

Esta web utiliza cookies con el objetivo principal de mejorar la experiencia y navegación del usuario en el portal. Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso.