Les retribucions dels alts càrrecs de la Generalitat estan regulades en les lleis de pressupostos aprovades cada any per les Corts. Les retribucions per a l’any 2016 es preveuen en la LLEI 22/2017, de 29 de desembre, de pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2018.

  • Sou i complements: 56.504,78 €
  • Indemnització per residència: 7.910,64 €  (1)

 

  • Retribució íntegra: 64.415,42 €

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(1) Els membres del Govern valencià i els alts càrrecs designats per Decret del Govern valencià o del seu President que es vegen obligats a canviar la seua residència habitual com a conseqüència del mencionat nomenament, tindran dret a disfrutar d'una indemnització mentres dure la dita situació. (Acord de 8 setembre de 1995, del Govern valencià, sobre indemnització de gastos extraordinaris per motiu de residència) .

(2) Retribucions anuals brutes. Imports expressats en euros

 

 

 

 

 

2-v-corporativaapaisada1
 
Naturalesa jurídica, normativa i funcions
.......................................................................................................
Órgans de govern i direcció
.......................................................................................................
Alts càrrecs
.......................................................................................................
Organigrama
.......................................................................................................
Responsables de l'IVACE. Dades de contacte
.......................................................................................................
Plantilla orgànica
.......................................................................................................
Retribucions plantilla
.......................................................................................................
Reconeixement de compatibilitats
.......................................................................................................
Representació sindical
.......................................................................................................
Marc estratègic
.......................................................................................................

Pla d'igualtat  visat d’acord al Decret 133/2007, de 27 de juliol, del Consell.

Segell “Fent Empresa. Iguals en Oportunitats

de conformitat amb l’establert a l’Ordre 18/2010, de 18 d’agost, de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives.

.......................................................................................................

Oferta d'ocupació pública

(Correcció d'errors)
.......................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

 

Institut Valencià de Competitivitat Empresarial, IVACE 

CIF nº Q-4640001-F

Domicili social i Registre d'entrada: Ciutat Administrativa 9 d’Octubre, Torre 2 -

                                                             C/ de la Democràcia, 77 (abans Castán Tobeñas) - 46018 València 

.........................................................................................................................................................................................

L'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial, IVACE, és una entitat de dret públic, integrada en el sector públic instrumental de la Generalitat de les previstes en l'article 2.3.a) 3º de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del Sector Públic i de Subvencions.

Per Decret Llei 7/2012, de 19 d'octubre, del Consell, de Mesures de Reestructuració del Sector Públic Empresarial i Fundacional de la Generalitat l'Institut de la Petita ii Mitjana Indústria de la Generalitat Valenciana (IMPIVA) va modificar la seua denominació per la d'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), i va passar a assumir els àmbits competencials de l'AVEN, SEPIVA, IVEX, prèvia supressió i extinció d'aquestes entitats.

L'Institut és una entitat de dret públic, amb personalitat jurídica, patrimoni propi, recursos i plena capacitat d’obrar per a la realització de les seues finalitats de gestió de la política industrial de la Generalitat i suport a les empreses, en matèria d’innovació per a la competitivitat i modernització de mitjanes i petites empreses i àrees industrials, emprenedoria, internacionalització i captació d’inversió, disseny i desenvolupament de mesures de finançament del sector privat que no afecte el marc d’actuació atribuït a l’IVF sense perjudici dels convenis de col·laboració i restants acords que s’instrumenten entre aquest i l’IVACE, la seguretat industrial de productes i instal·lacions industrials, la metrologia, vehicles i empreses i el foment de l’estalvi, l’eficiència energètica i les fonts d’energies renovables, així com la gestió de la política energètica de la Generalitat.

 

Altres centres de treball

  • Alacant. C/ Churruca, 29-3º - 03003 - ALACANT - Tel. 965 934 999
  • Castellón. C/ Ginjols, 1 - 12003 - CASTELLÓ - Tel. 964 270 300

 

Normativa

 

Funcions

A. Promoure i estimular la competitivitat empresarial, el desenvolupamentsostenible i l’ adaptació de les empreses de la Comunitat Valenciana a les exigències del mercat, facilitant la realització d’actuacions d’R+D+I empresarial, quan no afecten les competències assignades a altres departaments en matèria d’innovació.

B. Potenciar la reorganització, reconversió i modernització de les petites i mitjanes empreses, així com impulsar la seua creació i implantació, prestant particular atenció al desenvolupament tecnològic, la innovació per a la competitivitat i modernització de les mitjanes i petites empreses i àrees industrials, la internacionalització i comercialització.

C. Fomentar i donar suport a les actuacions conjuntes de cooperació, concentració o fusió, entre les xicotetes i mitjanes empreses que propicien una millora en la competitivitat empresarial de la Comunitat Valenciana.

D. Promoure, fomentar i prestar els serveis que contribuïsquen a la competitivitat de la xicoteta i mitjana empresa de la Comunitat Valenciana, així com la seua internacionalització.

E. Promocionar i vetlar per la seguretat industrial de productes i instal·lacions industrials i la metrologia, promovent la col·laboració administrativa.

F. Executar l’ordenació i planificació energètica en l’àmbit de la Comunitat Valenciana, d’acord amb les directrius generals del Consell, en coordinació amb les diferents administracions i en el marc de la política energètica comuna de la Unió Europea.

G. Atraure, promocionar i mantindre la inversió, tant nacional com estrangera, a la Comunitat Valenciana.

H. Participació, en el marc de les seues competències, en el disseny, coordinació, direcció i supervisió dels plans de suport al sector privat en col·laboració amb els òrgans de l’Administració europea, central i autonòmica.

 .........................................................................................................................................................................................a) La Presidència, que al seu torn ho serà del Consell de Direcció, correspon a la persona titular de la conselleria amb competència en matèria d'indústria.

b) El Consell de Direcció, òrgan col·legiat de govern i control de l'entitat.

c) La Direcció General. La persona titular de la Direcció general de l'IVACE serà nomenada per decret del Consell de la Generalitat, a proposta de la persona titular de la conselleria competent en matèria d'Indústria.

L'IVACE s'organitza en direccions adjuntes, que depenen de la Direcció general de l'entitat i la titularitat de la qual correspon a les persones que estiguen al capdavant de les direccions generals amb competències en emprendiment de la Generalitat.

Els Directors Generals que per raó de la seua competència ostenten la Direcció general o direccions adjuntes en IVACE, son alts càrrecs de la Generalitat.

 

  Julia Company-8 

Júlia Company Sanus

Directora General de l'IVACE

Data de nomenament: 06/08/2016  flechitahorizontal (DOGV)

C/ de la Democràcia, 77. Ciutat Administrativa 9 d'Octubre. Torre 2, Primer Pis. 46018. València

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. - 961 209 666

 CV bienes titulacion

    flechitahorizontal Viatges, retribucions i obsequis
    ..................................................................................................................................................................
   Parra2

 

Director/a General d'Internacionalització

Data de nomenament: 18/07/2019  flechitahorizontal (DOGV)

C/ de la Democràcia, 77. Ciutat Administrativa 9 d'Octubre. Torre 2, Primer Pis. 46018. València

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.  - 961 209 753

  CV bienes hacienda titulacion actividades

    flechitahorizontal  Funcions, viatges, retribucions i obsequis
    ..................................................................................................................................................................
     
    agenda institucional
     
     

 

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Esta web utiliza cookies con el objetivo principal de mejorar la experiencia y navegación del usuario en el portal. Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso.