registroenergia-texto.jpg
El certificat d'eficiència energètica és un document que proporciona informació objectiva sobre les característiques energètiques dels edificis. D'aquesta forma es pot valorar i comparar la seua eficiència energètica, i d'aquesta manera afavorir la promoció d'edificis d'alta eficiència energètica i les inversions en estalvi d'energia.
A partir de la publicació del Reial decret 235/2013 , els habitatges en venda o lloguer han de disposar d'aquest certificat. No sent obligatori per als immobles arrendats per un període inferior a quatre mesos.

Objectiu

certificacin-p.jpg
L'objectiu del certificat d'eficiència energètica és informar el futur comprador o arrendatari de la qualitat energètica de l'habitatge que adquirirà o llogar. A més, ofereix informació objectiva sobre el consum d'energia i les emissions de CO? de l'edifici, inclou informació sobre les característiques energètiques de l'envolupant de l'edifici (aïllament i estanquitat dels tancaments i finestres, proteccions solars, etc), de les instal·lacions tèrmiques (rendiment i eficiència dels sistemes d'aigua calenta sanitària, calefacció, refrigeració i ventilació) i de les instal·lacions d'il·luminació (només en locals i edificis terciaris).

 

Tot això permet que l'usuari conega de manera senzilla, mitjançant l'etiqueta, l'eficiència energètica del seu habitatge i com actuar per a millorar-la, ja que ofereix opcions sobre com reduir el consum energètic, mitjançant les recomanacions presents en els certificats d'eficiència energètica d'edificis existents, que han de ser tècnicament viables i poden incloure un estudi econòmic d'inversions i terminis d'amortització però que, en cap cas, obliga el propietari o futur propietari a realitzar aquestes inversions.


> Guia breu de la certificació energètica d'edificis

telefono.jpgIVACE Energía ---  961 209 742
Centralita IVACE - 961 209 600

Esquema de procediment
esquema_certificado_eficiencia.pngEsta web utiliza cookies con el objetivo principal de mejorar la experiencia y navegación del usuario en el portal. Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso.