És una unitat de negoci de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial, IVACE, i té entre els seus objectius la promoció de la Comunitat Valenciana en l'exterior, i l'impuls a la internacionalització de les empreses.
Per a això presta serveis d'assessorament especialitzat i posa a la disposició de les empreses diversos instruments de suport a la internacionalització.


tel ivaceAquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

TUTORIAS VAL

 
 

Dirigit a:

 Empreses PIME amb personalitat jurídica pròpia i domicili social a la Comunitat Valenciana

Sol.licituds: Des del 15 de gener de 2019 fins al 30 de setembre de 2019
Data de justificació: Període 1, fins al 30 de juny de 2020 (1) / Període 2, fins al 8 de setembre 2020 (2) / Període 3 fins al 14 de desembre 2020 (2)
 
segons condicions de la RESOLUCIÓ de 18 de desembre de 2018, del president de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual es convoquen subvencions en el marc del Programa d'assessorament a empreses en matèria d'internacionalització "Xec Tutories Internacionalització” DOGV nº 8459 de 8 de gener de 2019

(1) Resolución de 28 de mayo de 2020, de la directora adjunta del IVACE y directora general de Internacionalización (DOGV nº 8826 de 3/6/2020)

(2) Resolució de 15 de juny de 2020 del president de l'IVACE, (DOGV nº 8838 de 18/06/2020)

 

Objectiu
 
Millorar l'estratègia de les pimes de la Comunitat Valenciana en els diferents àmbits de la internacionalització i així guanyar posició competitiva en els mercats exteriors a través d'un acompanyament intensiu d'alta especialització i individualitzat, sota les següents modalitats:
1. Iniciació a l'exportació.
2. Revisió de l'estratègia d'internacionalització –per a empreses exportadores-
3. Inici a la contractació pública internacional
4. Presentació d'ofertes en contractació pública internacional.
5. Màrqueting digital internacional (EXPORNET).
6. Estratègies de marca i comunicació internacional.
7. Finançament internacional.
8. Expansió internacional de start-ups,
 
empresasbeneficiarias-p Empreses beneficiàries
 
Pimes amb seu social a la Comunitat Valenciana que no incórreguen en cap de les prohibicions que s'estableixen en l'article 13.2. de la Llei 38/2003, de 17 de novembre i que complisquen amb la resta de requisits establits en l'article 4 de l'Ordre 20/2016, de 19 d'octubre.
Les empreses beneficiàries hauran de tenir potencial exportador i comptar amb productes o serveis propis.
 
Terminis

 

Des del 15 de gener fins al 30 de setembre de 2019

 Les ajudes seran adjudicades en successives resolucions de la Presidència de l'IVACE després de la finalització dels respectius períodes de presentació de les sol·licituds:
 
– Del 15 de gener al 28 de febrer de 2019.   - Justificació fins al 30 de juny 2020 (1)
– Del 1 de març al 31 de maig de 2019. - Justificació fins al 8 de setembre 2020 (2)

– Del 1 de juny al 30 de setembre de 2019. - Justificació fins al 14 de desembre 2020 (2)

 
tipoAyuda.gif Tipus d'ajuda i intensitat
 
La intensitat de l'ajuda serà d'un màxim del 90% del cost dels honoraris del personal expert, sense que en cap cas l'ajuda puga superar els 3.000 euros. (Vegeu quadre més a baix)
Cada empresa podrà sol·licitar ajudes per un màxim de dues tutories en el mateix exercici.
Els costos associats als projectes subvencionats per la present convocatòria no podran rebre simultàniament ajudes d'altres convocatòries procedents d'aquesta o una altra Administració.

actuacionesApoyables.gif Actuacions susceptibles de suport

 

Subvenció dels honoraris del personal expert en matèria d'internacionalització que formen a les empreses en les matèries indicades en el següent apartat.

Per a açò, aquest personal expert en matèria d'internacionalització haurà de ser integrant de la Borsa convocada mitjançant Resolució de 13 de novembre de 2017 (DOGV 8178, de 27 de novembre de 2017), per la qual es convoca una Borsa de personal expert en matèria d'internacionalització per a la prestació de serveis especialitzats a les empreses de la Comunitat Valenciana per als exercicis 2018 i 2019 i es prorroga la vigència de la borsa aprovada per a 2017.

Poden consultar les dades dels tutors seleccionats per a cada tutoria en la taula següent, (enllaç en el títol de cada tutoria)

 
costesSubvencionables.gif Contingut i durada de les tutories

 

Els diferents àmbits d'internacionalització sobre els quals el personal consultor extern podrà prestar assessorament (descrits amb detall en l'Annex I de la Convocatòria), són els indicats a continuació.

Poden consultar les dades dels tutors seleccionats per a cada tutoria.

Tutoria  Contingut Durada Cost (€)
>> Iniciació a l'exportació

Consultoria dirigida a les empreses interessades a iniciar-se en l'exportació de béns o serveis, que facilite l'accés als mercats internacionals.

90 hores d'assessorament durant un període màxim de 6 mesos.

3.600

>> Revisió d'Estratègies d'Internacionalització per a empreses exportadores

Consultoria dirigida a ajudar a les empreses a revisar les seues estratègies exportadores i orientar-les cap a formes diferents en la gestió dels instruments comercials i operatius per a aconseguir millorar els seus resultats exportadors.

40 hores d'assessorament, en un període màxim de 14 setmanes.

2.400

>> Inici a la contractació pública internacional

Consultoria dirigida a facilitar l'accés al mercat de la Contractació Pública internacional amb l'objectiu últim de dissenyar un pla d'acció amb una selecció de mercats i organismes contractants.

30 hores d'assessorament, de les quals un mínim de 20 seran presencials, durant un període màxim de 3 mesos.

1.800

>> Presentació d'ofertes en contractació pública internacional

Assessorament a empreses en la preparació d'ofertes de contractació pública internacional.

40 hores d'assessorament, de les quals un mínim de 20 seran presencials, durant un període màxim de 6 mesos.

2.400

>> Màrqueting Digital Internacional (EXPORNET)

Assessorament especialitzat en posicionament internacional, a través de l'ús d'Internet com a eina comercial d'àmbit internacional, mitjançant el disseny d'un pla de màrqueting digital.

Un període màxim de 8 mesos

 2.800

>> Estratègies de marca i comunicació internacional

Assessorament dirigit a analitzar els diferents aspectes de l'empresa que permeten determinar el seu posicionament en el mercat seleccionat, dins de la seua estratègia d'internacionalització.

Un període màxim de 3 mesos.

 1.800

>> Finançament internacional

Assessorament dirigit a empreses que vulguen millorar la seua posició competitiva a través d'eines per a la cerca de finançament internacional, formant al personal responsable de les empreses en l'anàlisi del model de negoci adaptant-ho a les exigències actuals de mercat, optimització d'aquest model de negoci fent-ho eficient i atractiu i cerca de socis financers o de programes europeus específics per a potenciar l'obtenció de finançament.

Un període màxim de 6 mesos.

3.600

>>Expansió internacional de start?ups.

Assessorament a emprenedors que vulguen internacionalitzar el seu start-up, amb la finalitat de millorar el posicionament competitiu de la mateixa a través del coneixement de les eines per a preparar l'eixida cap a mercats internacionals.

30 hores d'assessorament, de les quals un mínim de 20 seran presencials, durant un període màxim de 3 mesos.

1.800

 

En tot cas l'assessorament objecte de subvenció haurà de ser iniciat entre la data de la comunicació de concessió de l'ajuda i el 31 de desembre de 2019.

El projecte haurà d'executar-se en el marc d'un desenvolupament sostenible i de foment de la conservació, protecció i millora del medi ambient i comptar amb un certificat que declare la no afecció del projecte a la denominada ’Xarxa Natura’, espai físic d'especial protecció mediambiental configurat així per la Unió Europea; la tramitació per a obtenir l'esmentat certificat la realitzarà l'IVACE basant-se en la informació del projecte aportada per l'empresa sol·licitant.

Criteris de valoració
 

Perquè un projecte puga ser aprovat, ha de tindre una puntuació mínima de 60 punts.

Els projectes es prioritzaran atenent als criteris especificats a continuació i a la ponderació que s’especifica sobre un total de 100 punts:

1. Característiques del projecte. Màxim , 70 punts
a) Coherència entre els objectius plantejats per l’empresa i la tutoria a realitzar. Màxim, 20 punts.
b) Qualitat del plantejament estratègic internacional presentat. Màxim, 40 punts.
c) Ferramentes de màrqueting i comunicació disponibles. Màxim, 10 punts.

2. Característiques del sol·licitant. Màxim, 20 punts.
a) Viabilitat econòmica. S’avalua el grau de solvència econòmica de l’empresa. Màxim 10 punts.
b) Recursos humans de l’empresa. Disponibilitat dels recursos humans de l’àrea internacional de l’empresa per a una correcta execució del pla de promoció internacional. Màxim, 5 punts.
c) Grau d’internacionalització de l’empresa. Màxim, 5 punts.
Així mateix, com a mesures d’actuació per a afavorir la igualtat d’oportunitats entre dones i homes i d’integració social i laboral de les persones amb discapacitat, s’estableixen com a criteris socials en la valoració de les sol·licituds els següents, amb una ponderació màxima de 10 punts.
–Que l'empresa sol·licitant dispose d'un pla d’igualtat d’oportunitats quan no li siga exigible per la normativa vigent.
–El percentatge de dones en plantilla, i també el percentatge d’hores de dedicació al projecte per part de dones.
–La millora de la bretxa salarial de l’empresa sol·licitant respecte a la mitjana nacional.
–El percentatge de persones amb diversitat funcional contractades sobre el total de la plantilla per damunt del mínim legal exigible.
–Els contractes formalitzats amb persones en situació o risc d’exclusió social, centres especials d’ocupació o empreses d’inserció, addicionals als exigibles com a mesures complementàries.
–Les quantitats aportades pel sol·licitant a ONG i entitats de caràcter benèfic.

comoSolicitar.gif Sol.licitud i documentació

 

LLOC DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

Tant la sol·licitud com la memòria i la resta de documentació exigida (veure art. 5 de la convocatòria i art. 7 de les bases reguladores) es presentaran davant el Registre Electrònic de l'IVACE. La presentació telemàtica requerirà que el sol·licitant dispose de signatura electrònica avançada mitjançant certificat expedit per la Generalitat o per qualsevol altre prestador de serveis de certificació amb el qual la Generalitat haja signat l'oportú conveni.

Quan la sol·licitud no reunisca els requisits exigits en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, o no s'acompanye de la documentació que d'acord amb aquesta convocatòria siga exigible, es requerirà al sol·licitant perquè -en el termini de 10 dies hàbils des del següent al de la recepció del requeriment- esmene la falta o acompanye els documents preceptius.

Els requeriments es realitzaran per mitjans electrònics i s'entendran practicats o rebutjats en els termes que s'assenyalen en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. En aquest sentit, si transcorren deu dies naturals sense que s'accedisca al contingut del requeriment, s'entendrà que la notificació ha sigut rebutjada i es tindrà per realitzat el tràmit de la notificació.

JUSTIFICACIO
Presentació de documentació segons article 9 de la Resolució i fins al 30 de juny de 2020

 
Dirigit a: PIME amb seu social en la CV
Presentació sol·licituds:  Des del 21/02/2019 fins al 17/05/2019   
Període elegible de despeses: Des d'1 gener 2019 fins al 31 de desembre de 2019

* segons condicions de la convocatòria del programa publicada en el DOGV nº 8490 de data 20/02/2019 i en la Base de dades nacional de Subvencions, si bé la informació exhaustiva i completa del programa haurà de consultar-se en els textos publicats en el DOGV.

  preguntasfrecuentes.jpg  

 

Objectius
 
Facilitar l'accés de les PIME de la Comunitat Valenciana al finançament necessari per a l'engegada dels plans de promoció internacional
 
empresasbeneficiarias-p Empreses beneficiàries

 

PIME amb seu social a la Comunitat Valenciana

Requisits dels projectes

 • Per projecte s'entén qualsevol iniciativa de despesa de les accions que es contemplen en el Pla d'Internacionalització que realitze l'empresa per a la introducció o consolidació dels seus béns o serveis en els mercats internacional

El projecte haurà de tenir un pressupost superior a 12.000 euros. Per al seu càlcul, ha de considerar-se la suma dels imports de costos elegibles, sent l'import màxim de 60.000 euros.

actuacionesApoyables.gif

Actuacions susceptibles de suport

Les accions del Pla de Promoció Internacional hauran de poder-se enquadrar en la següent tipologia d'actuacions de promoció internacional:

 • Participació en certàmens firals o congressos internacionals en l'exterior
 • Esdeveniments i accions singulars de promoció en l'exterior
 • Creació i adaptació del material promocional de l'empresa
 • Desplaçaments als diferents mercats internacionals inclosos en el Pla de promoció internacional.
 • Despeses de certificació i homologació en els mercats de destinació *excluídos els països de la Unió Europea
 • Qualsevol altra iniciativa relacionada amb les activitats que permeten la consolidació i el creixement internacional de l'empresa, sense que en cap cas aquestes consistisquen en l'establiment i explotació de xarxes de distribució en l'estranger o en altres despeses corrents vinculades a una activitat exportadora.

Queden excloses les accions de promoció que es realitzen en territori nacional.

tipoAyuda.gif

Tipus d'ajuda

 

L'ajuda reemborsable tindrà per objecte la concessió d'un préstec amb bonificació del tipus d'interès.

Característiques del préstec bonificat:

 • Quantia del préstec: 100 % dels costos subvencionables, amb un límit de 60.000 euros.
 • Tipus d'interés: 0 %
 • Amortització del préstec: el termini d'amortització és de 36 mesos i les quotes d'amortització, semestrals. La primera quota es farà efectiva el 30 setembre de 2020 i successivament cada semestre fins a març de 2023, amb l'última quota del qual es liquidarà íntegrament el préstec, excepte modificació d'aquests terminis per altres posteriors mitjançant resolució de la direcció adjunta de l'IVACE (Direcció General d'internacionalització).
 • Garanties: la garantia ha de ser del 30 % de l'import del préstec, i es podrà constituir en metàl·lic o en forma d'aval financer prestat per entitats de crèdit o per societats de garantia recíproca. Haurà de cobrir el reintegrament del préstec, de la subvenció bruta equivalent, i de qualsevol despesa derivada de l'incompliment de les obligacions imposades al beneficiari.
 • Sense comissions d'estudi ni obertura de l'operació.
 • Import màxim de l'ajuda: Les ajudes descrites estaran subjectes al règim de minimis el que suposa que l'ajuda total de minimis concedida a una única empresa no serà superior a 200.000 euros durant qualsevol període de tres exercicis fiscals.

costesSubvencionables.gif

Costos subvencionables

 

Tots aquells costos relacionats en les actuacions subvencionables descrites en l'article 4 de la convocatòria

Esquema general

 

Criteris de valoració

 

1. - Característiques del projecte. Màxim 70 punts
a) Qualitat del projecte. Puntuació màxima grup 55 punts.
- Qualitat del pla d'Internacionalització presentat. Màxim 25 punts
- Coherència entre els objectius plantejats per l'empresa i les accions a realitzar. Màxim 20 punts.
- Incorporació d'actuacions en països fora de la Unió Europea . Màxim 10 punts
b) Viabilitat del projecte. Puntuació màxima grup 15 punts.
- Viabilitat econòmica del projecte. S'avaluarà el grau de solvència econòmica de l'empresa. Màxim 10 punts
- Adequació de la grandària i recursos econòmics de l'empresa al pla previst per l'empresa. Màxim 5 punts

2. - Característiques del sol·licitant. Màxim 25 punts
a) Recursos humans de l'empresa. Puntuació màxima grup 20 punts.
- Ràtio entre volum de facturació i nombre d'empleats fixos en l'empresa. Màxim 15 punts.
- Disponibilitat dels recursos humans de l'àrea internacional de l'empresa. Màxim 5 punts
b) Grau d'internacionalització de l'empresa. Puntuació màxima 5 punts. Es considerarà de forma positiva aquelles empreses que s’inicien en la internacionalització.

3. Així mateix, s’estableix com a criteri social aplicable en la valoració de les sol·licituds i amb una ponderació màxima de 5 punts: Els projectes d’empreses que realitzen durant l’exercici 2019 aportacions a ONG o altres entitats de caràcter benèfic, sempre que s’aporte documentació justificativa.

comoSolicitar.gif

Sol.licitud i documentació

 

Lloc de presentació de sol·licituds:

La tramitació del procediment serà electrònica. La sol·licitud es presentarà en el registre electrònic de l’IVACE. La presentació electrònica requerirà que l’empresa sol·licitant dispose de firma electrònica, bé amb el certificat reconegut d’entitat, bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), ambdós emesos per l’Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana, DNI electrònic, certificat de la Fàbrica Nacional de Moneda y Timbre, així com els certificats reconeguts en la llista de confiança de prestadors de serveis de certificació establits a Espanya, publicat en la seu electrònica del Ministeri d’Energia, Turisme i Agenda Digital. 
Quan la sol·licitud no reunisca els requisits exigits en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, o no s'acompanye de la documentació que d'acord amb aquesta convocatòria siga exigible, es requerirà al sol·licitant perquè -en el termini de 10 dies hàbils des del següent al de la recepció del requeriment- esmene la falta o acompanye els documents preceptius.
Els requeriments es realitzaran per mitjans electrònics i s'entendran practicats o rebutjats en els termes que s'assenyalen en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. En aquest sentit, si transcorren deu dies naturals sense que s'accedisca al contingut del requeriment, s'entendrà que la notificació ha sigut rebutjada i es tindrà per realitzat el tràmit de la notificació.
 
 
     
Dirigides a: Pimes que hagen participat en els programes de Tutories d’IVACE Internacional durant els anys 2014, 2015 o 2016, i pimes que hagen sigut beneficiàries de la convocatòria de Xec Tutories durant els exercicis 2017, 2018 o 2019

feder2val

Data presentació sol.licituds: S'iniciarà a partir del día 8 de febrer de 2019 i finalitzarà el 14 de juny de 2019. (*)
Data límit justificació:  31 gener 2020
 
* segons condicions de la Resolució de 16 de gener de 2019, del president de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual es convoquen subvencions als plans de seguiment i execució dels programes de Tutories d’Internacionalització, per a les pimes de la Comunitat Valenciana, a càrrec del pressupost de l’exercici 2019 amb cofinançament de la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional., si bé la informació exhaustiva i completa del programa haurà de consultar-se en els textos publicats en el DOGV nº 8481 de 7 de febrer de 2019
 
Objectiu
 
Subvencions per a l'engegada, desenvolupament, execució i seguiment dels plans de tutories d'internacionalització aprovats per l'IVACE en el marc dels programes de Tutories d'Internacionalització 2014, 2015 o 2016 i del programa Xec Tutories d'internacionalització 2017, 2018 o 2019
 
Terminis
 
 Fins al 14 de juny de 2019
 
tipoAyuda.gif Tipus d'ajuda i intensitat
 
Les ajudes seran del 50% del cost de les accions previstes per a l'any 2019 (IVA exclòs), corresponent a les despeses que s'especifiquen com a subvencionables en aquesta Resolució, sent l'import màxim dels costos subvencionables de 100.000 euros


Empreses Beneficiàries
 
Pimes que hagen participat en els programes de Tutories d’IVACE Internacional durant els anys 2014, 2015 o 2016, i pimes que hagen sigut beneficiàries de la convocatòria de Xec Tutories durant els exercicis 2017, 2018 o 2019


actuacionesApoyables.gif Actuacions susceptibles de supòrt

Projectes d'internacionalització concretats en la Memòria presentada per les PIMES sol·licitants el cost subvencionable de les quals no supere el límit de 100.000 euros.

L'empresa podrà presentar un projecte.

costessubvencionables-m Costos subvencionables
 
a) Despeses de consultoria necessaris per al seguiment i execució del pla fins a un màxim de 14.500 €.
b) Despeses de desplaçament i allotjament en mercats exteriors necessaris per a abordar l’execució del pla fins a un màxim de 10.000 €.
c) Despeses de material promocional, catàlegs, fullets i cartelleria diversa fins a un màxim de 15.000 €.
d) Creació de web dirigida a l’entorn internacional, o adaptació de l'existent en l'empresa amb este fi, fins a un màxim de 14.500 €.
e) Publicitat en mitjans estrangers, publicitat o inscripció en portals o directoris en línia i mercats electrònics internacionals, vinculada a l’execució del pla, fins a un límit de 30.000€
f) Comunicació on-line i off-line relacionada amb el desenvolupament de campanyes de comunicació internacionals resultants del pla treballat en la tutoria, fins a un límit de 6.000€
g) Despeses de contractació d’una persona amb especialització vinculada a l’àmbit de la tutoria realitzada: serà elegible el salari brut de la persona contractada durant el 2019 sempre que el salari brut anual siga d’un mínim de 23.000 euros i la duració mínima del contracte de 12 mesos. S’acceptarà un màxim de despeses per aquest concepte de dos contractes per empresa beneficiària. Per a les empreses d’indústries creatives i culturals s’admetran també les despeses d’un o una professional o d'empresa externa contractada a aquest efecte. Únicament seran subvencionables les despeses indicades en aquest apartat si l’empresa realitza accions de promoció en mercats exteriores que puga justificar. El personal haurà d'estar empleat en la seu de la Comunitat Valenciana de l'empresa beneficiària.
h) Despeses vinculades a accions de promoció en l’exterior necessàries per a l’execució del pla resultant de la tutoria realitzada. En el cas de fires internacionals, només serà elegible el cost de contractació de l'espai.
i) Compra de plecs i traducció de documents, i despeses directament relacionades amb la contractació pública exterior.
j) Registre de marca en països que no pertanguen a la Unió Europea.

Criteris d'avaluació valoración

Perquè un projecte puga ser aprovat, haurà de tindre una puntuació mínima de 50 punts.

Els projectes es prioritzaran atenent els criteris especificats a continuació i la ponderació que s’especifica sobre un total de 100 punts:

1. Característiques del projecte. Màxim 70 punts.
a) Qualitat del plantejament estratègic internacional presentat. Màxim 30 punts.
b) Coherència entre els objectius plantejats per l’empresa i la tutoria a realitzar. Màxim 20 punts.
c) Incorporació d’actuacions en països fora de la Unió Europea. Màxim 10 punts.
d) Viabilitat econòmica. S’avaluarà el grau de solvència econòmica de l’empresa. Màxim 10 punts.

2. Característiques del sol·licitant. Màxim 20 punts.
a) Recursos humans de l’empresa.
- Ràtio entre volum de facturació i nombre d’empleats fixos de l’empresa. Es considerarà de forma positiva les empreses que tinguen un major nombre d’empleats. Màxim 10 punts.
- Disponibilitat dels recursos humans de l’àrea internacional de l’empresa per a una correcta execució del pla de promoció internacional. Màxim 5 punts.
b) Grau d’internacionalització de l’empresa. Màxim 5 punts.

3. Criteris de caràcter social: Com a mesures d’actuació per a afavorir la igualtat d’oportunitats entre dones i homes i d’integració social i laboral de les persones amb discapacitat, s’estableixen com a criteris socials en la valoració de les sol·licituds els següents, amb una ponderació màxima de 10 punts:
– Que el sol·licitant compte amb un pla d’igualtat d’oportunitats encara que no li siga exigible per la normativa vigent.
– El percentatge de dones en plantilla, així com el percentatge d’hores de dedicació al projecte per part de dones.
– La millora de la bretxa salarial de l’empresa sol·licitant respecte a la mitjana nacional.
– Que el sol·licitant dispose del segell «Fent Empresa. Iguals en Oportunitats» o un altre de característiques similars.
– El percentatge de persones discapacitades contractades sobre el total de la plantilla per damunt del mínim legal exigible.
– Els contractes formalitzats amb persones en situació o risc d’exclusió social, centres especials d’ocupació o empreses d’inserció, addicionals als exigibles com a mesures complementàries.
– Les quantitats aportades pel sol·licitant a ONG i entitats de caràcter benèfic.

 
comoSolicitar.gif Sol.licitud i documentació
 
La tramitació del procediment serà electrònica. La presentació electrònica requerirà que l’empresa sol·licitant dispose de firma electrònica, bé amb el certificat reconegut d’entitat, bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), ambdós emesos per l’Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana, DNI electrònic, certificat de la Fàbrica Nacional de Moneda y Timbre, així com els certificats reconeguts en La llista de confiança de prestadors de serveis de certificació establits a Espanya, publicat en la seu electrònica del Ministeri d’Energia, Turisme i Agenda Digital.

Quan la sol·licitud no reunisca els requisits exigits en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, o no s'acompanye de la documentació que d'acord amb aquesta convocatòria siga exigible, es requerirà al sol·licitant perquè -en el termini de 10 dies hàbils des del següent al de la recepció del requeriment- esmene la falta o acompanye els documents preceptius.
Els requeriments es realitzaran per mitjans electrònics i s'entendran practicats o rebutjats en els termes que s'assenyalen en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. En aquest sentit, si transcorren deu dies naturals sense que s'accedisca al contingut del requeriment, s'entendrà que la notificació ha sigut rebutjada i es tindrà per realitzat el tràmit de la notificació.

JUSTIFICACIÓ
Presentació de documentació segons article 10 de la Resolució i fins al 31 de gener de 2020

Guardar

Guardar

Dirigit a: Empreses PIME amb personalitat jurídica pròpia i domicili social a la Comunitat Valenciana
 
Sol.licituds: Des del xx de xx de 2018 fins al 11 d'octubre de 2018
Data de justificació: fins al 31 de març de 2019  

* segons condicions de la                                  DOGV nº xxxx de xx de xxxx
Objectiu
 
Millorar l'estratègia de les pimes de la Comunitat Valenciana en els diferents àmbits de la internacionalització i així guanyar posició competitiva en els mercats exteriors a través d'un acompanyament intensiu d'alta especialització i individualitzat, sota les següents modalitats:
1. Iniciació a l'exportació.
2. Revisió de l'estratègia d'internacionalització –per a empreses exportadores-
3. Inici a la contractació pública internacional
4. Presentació d'ofertes en contractació pública internacional.
5. Màrqueting digital internacional (EXPORNET).
6. Estratègies de marca i comunicació internacional.
7. Finançament internacional.
8. Expansió internacional de start-ups,
 
empresasbeneficiarias-p Empreses beneficiàries
 
Pimes amb seu social a la Comunitat Valenciana que no incórreguen en cap de les prohibicions que s'estableixen en l'article 13.2. de la Llei 38/2003, de 17 de novembre i que complisquen amb la resta de requisits establits en l'article 4 de l'Ordre 20/2016, de 19 d'octubre.
Les empreses beneficiàries hauran de tenir potencial exportador i comptar amb productes o serveis propis.
 
Terminis

Des del xx de xxxx fins al 11 d'octubre de 2018

 Es realitzaran diferents resolucions d'adjudicació segons les dates de presentació de les sol·licituds, sempre que existisca disponibilitat pressupostària:
– Sol·licituds rebudes des del xx de xxxx fins al 30 d'abril de 2018.
– Sol·licituds rebudes entre l'1 de maig i el 30 de juny de 2018.
– Sol·licituds rebudes entre l'1 de juliol i el 31 d'agost de 2018.
– Sol·licituds rebudes entre l'1 de setembre i l'11 d'octubre de 2018.
 
tipoAyuda.gif Tipus d'ajuda i intensitat
 
La intensitat de l'ajuda serà d'un màxim del 90% del cost dels honoraris del personal expert, sense que en cap cas l'ajuda puga superar els 3.000 euros. (Vegeu quadre més a baix)
Cada empresa podrà sol·licitar ajudes per un màxim de dues tutories en el mateix exercici.
Els costos associats als projectes subvencionats per la present convocatòria no podran rebre simultàniament ajudes d'altres convocatòries procedents d'aquesta o una altra Administració.

actuacionesApoyables.gif Actuacions susceptibles de suport

Subvenció dels honoraris del personal expert en matèria d'internacionalització que formen a les empreses en les matèries indicades en el següent apartat.

Per a açò, aquest personal expert en matèria d'internacionalització haurà de ser integrant de la Borsa convocada mitjançant Resolució de 13 de novembre de 2017 (DOGV 8178, de 27 de novembre de 2017), per la qual es convoca una Borsa de personal expert en matèria d'internacionalització per a la prestació de serveis especialitzats a les empreses de la Comunitat Valenciana per als exercicis 2018 i 2019 i es prorroga la vigència de la borsa aprovada per a 2017.

Poden consultar les dades dels tutors seleccionats per a cada tutoria en la taula següent, (enllaç en el títol de cada tutoria)

 
costesSubvencionables.gif Contingut i durada de les tutories

Els diferents àmbits d'internacionalització sobre els quals el personal consultor extern podrà prestar assessorament (descrits amb detall en l'Annex I de la Convocatòria), són els indicats a continuació.

Poden consultar les dades dels tutors seleccionats per a cada tutoria.

Tutoria  Contingut Durada Cost (€) Subvenció màxima (€)
>> Iniciació a l'exportació

Consultoria dirigida a les empreses interessades a iniciar-se en l'exportació de béns o serveis, que facilite l'accés als mercats internacionals.

90 hores d'assessorament durant un període màxim de 6 mesos.

3.600

3.000

>> Revisió d'Estratègies d'Internacionalització per a empreses exportadores

Consultoria dirigida a ajudar a les empreses a revisar les seues estratègies exportadores i orientar-les cap a formes diferents en la gestió dels instruments comercials i operatius per a aconseguir millorar els seus resultats exportadors.

40 hores d'assessorament, en un període màxim de 14 setmanes.

2.400

2.160

>> Inici a la contractació pública internacional

Consultoria dirigida a facilitar l'accés al mercat de la Contractació Pública internacional amb l'objectiu últim de dissenyar un pla d'acció amb una selecció de mercats i organismes contractants.

30 hores d'assessorament, de les quals un mínim de 20 seran presencials, durant un període màxim de 3 mesos.

1.800

1.620

>> Presentació d'ofertes en contractació pública internacional

Assessorament a empreses en la preparació d'ofertes de contractació pública internacional.

40 hores d'assessorament, de les quals un mínim de 20 seran presencials, durant un període màxim de 6 mesos.

2.400

2.160

>> Màrqueting Digital Internacional (EXPORNET)

Assessorament especialitzat en posicionament internacional, a través de l'ús d'Internet com a eina comercial d'àmbit internacional, mitjançant el disseny d'un pla de màrqueting digital.

Un període màxim de 8 mesos

 2.800

2.520

>> Estratègies de marca i comunicació internacional

Assessorament dirigit a analitzar els diferents aspectes de l'empresa que permeten determinar el seu posicionament en el mercat seleccionat, dins de la seua estratègia d'internacionalització.

Un període màxim de 3 mesos.

 1.800

1.620

>> Finançament internacional

Assessorament dirigit a empreses que vulguen millorar la seua posició competitiva a través d'eines per a la cerca de finançament internacional, formant al personal responsable de les empreses en l'anàlisi del model de negoci adaptant-ho a les exigències actuals de mercat, optimització d'aquest model de negoci fent-ho eficient i atractiu i cerca de socis financers o de programes europeus específics per a potenciar l'obtenció de finançament.

Un període màxim de 6 mesos.

3.600

3.000

>>Expansió internacional de start?ups.

Assessorament a emprenedors que vulguen internacionalitzar el seu start-up, amb la finalitat de millorar el posicionament competitiu de la mateixa a través del coneixement de les eines per a preparar l'eixida cap a mercats internacionals.

30 hores d'assessorament, de les quals un mínim de 20 seran presencials, durant un període màxim de 3 mesos.

1.800

1.620

 

En tot cas l'assessorament objecte de subvenció haurà de ser iniciat entre la data de la comunicació de concessió de l'ajuda i el 31 de desembre de 2018.

El projecte haurà d'executar-se en el marc d'un desenvolupament sostenible i de foment de la conservació, protecció i millora del medi ambient i comptar amb un certificat que declare la no afecció del projecte a la denominada ’Xarxa Natura’, espai físic d'especial protecció mediambiental configurat així per la Unió Europea; la tramitació per a obtenir l'esmentat certificat la realitzarà l'IVACE basant-se en la informació del projecte aportada per l'empresa sol·licitant.

 

Criteris de valoració
 

Perquè un projecte puga ser aprovat, ha de tindre una puntuació mínima de 60 punts.

Els projectes es prioritzaran atenent als criteris especificats a continuació i a la ponderació que s’especifica sobre un total de 100 punts:

1. Característiques del projecte. Màxim , 70 punts
a) Coherència entre els objectius plantejats per l’empresa i la tutoria a realitzar. Màxim, 20 punts.
b) Qualitat del plantejament estratègic internacional presentat. Màxim, 40 punts.
c) Ferramentes de màrqueting i comunicació disponibles. Màxim, 10 punts.

2. Característiques del sol·licitant. Màxim, 20 punts.
a) Viabilitat econòmica. S’avalua el grau de solvència econòmica de l’empresa. Màxim 10 punts.
b) Recursos humans de l’empresa. Disponibilitat dels recursos humans de l’àrea internacional de l’empresa per a una correcta execució del pla de promoció internacional. Màxim, 5 punts.
c) Grau d’internacionalització de l’empresa. Màxim, 5 punts.
Així mateix, com a mesures d’actuació per a afavorir la igualtat d’oportunitats entre dones i homes i d’integració social i laboral de les persones amb discapacitat, s’estableixen com a criteris socials en la valoració de les sol·licituds els següents, amb una ponderació màxima de 10 punts.
–Que el sol·licitant dispose d'un pla d’igualtat d’oportunitats quan no li siga exigible per la normativa vigent.
–El percentatge de dones en plantilla, i també el percentatge d’hores de dedicació al projecte per part de dones.
–La millora de la bretxa salarial de l’empresa sol·licitant respecte a la mitjana nacional.
–El percentatge de persones amb diversitat funcional contractades sobre el total de la plantilla per damunt del mínim legal exigible.
–Els contractes formalitzats amb persones en situació o risc d’exclusió social, centres especials d’ocupació o empreses d’inserció, addicionals als exigibles com a mesures complementàries.
–Les quantitats aportades pel sol·licitant a ONG i entitats de caràcter benèfic.

comoSolicitar.gif Sol.licitud i documentació

LLOC DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

Tant la sol·licitud com la memòria i la resta de documentació exigida (veure art. 5 de la convocatòria i art. 7 de les bases reguladores) es presentaran davant el Registre Electrònic de l'IVACE. La presentació telemàtica requerirà que el sol·licitant dispose de signatura electrònica avançada mitjançant certificat expedit per la Generalitat o per qualsevol altre prestador de serveis de certificació amb el qual la Generalitat haja signat l'oportú conveni.

Quan la sol·licitud no reunisca els requisits exigits en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, o no s'acompanye de la documentació que d'acord amb aquesta convocatòria siga exigible, es requerirà al sol·licitant perquè -en el termini de 10 dies hàbils des del següent al de la recepció del requeriment- esmene la falta o acompanye els documents preceptius.

Els requeriments es realitzaran per mitjans electrònics i s'entendran practicats o rebutjats en els termes que s'assenyalen en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. En aquest sentit, si transcorren deu dies naturals sense que s'accedisca al contingut del requeriment, s'entendrà que la notificació ha sigut rebutjada i es tindrà per realitzat el tràmit de la notificació.

JUSTIFICACIO
Presentació de documentació segons article 9 de la Resolució i fins al 31 de març de 2019

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Esta web utiliza cookies con el objetivo principal de mejorar la experiencia y navegación del usuario en el portal. Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso.