20171023 PatlibCom tots els anys, IVACE ha participat els dies 23 i 24 d'octubre, en la reunió anual de centres regionals de l'Oficina Espanyola de Patents i Marques, que organitzava el govern d'Aragó.

L'Institut Valencià Valencià de Competitivitat Empresarial, IVACE, ha publicat en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana la convocatòria de Dinamització Territorial a través de la qual posa a la disposició dels clusters i associacions empresarials 1.910.000 euros perquè acosten i incorporen la innovació a les empreses (28-7-2017)


Dirigido a: Personas físicas o jurídicas que cumplan determinados requisitos

Fecha de presentación de solicitudes: Desde el 03/04/2014 hasta el 17/04/2014*
fse2.jpg

* según condiciones de la convocatoria del programa publicada en el DOCV nº 7246 de fecha 02/04/2014

Ampliació dels terminis de les convocatòries CREATEC-CV   y   DIGITALITZA-CV del 2018

A causa de la situació extraordinària derivada de l'aplicació del RD 463 / 2020, i de la pròrroga al mateix acordada per Resolució de 25 de març de 2020, del Congrés dels Diputats, per a donar les màximes facilitats per a l'execució i justificació dels projectes, els terminis d'execució dels projectes i de justificació van ser modificats segons Resolucions de 30 de març de 2020 de la direcció general de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial.

Aquests terminis han quedat establits com segueix, segons sengles Resolucions de 2 de juny de 2020 de la DG de l'Ivace, publicades en el DOGV 8831 de 10/06/20: (vegeu DIGITALIZA) (vegeu CREATEC) i posterior Correcció d'errors de  la resolució de 2 de juny 2020 del programa DIGITALITZA, de 12 de juny de 2020, (DOGV nº 8837 de 17/06/2020)

Com a conseqüència de l'entrada en vigor del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma com a conseqüència de la crisi sanitària COVID-19, i de les successives pròrrogues d'aquest, va quedar en suspens des del 14 de març de 2020 el còmput de termes i terminis per a la tramitació per l'IVACE dels expedients de subvenció (D.A. 3a RD 463/2020).

No obstant això, si bé persisteix en l'actualitat l'estat d'alarma, des de l'1 de juny de 2020, es reprendrà el còmput dels terminis que es trobaven suspesos en virtut de la derogació de la Disposició Addicional Tercera del RD 463/2020 prevista en el Reial decret 537/2020, de 22 de maig, pel qual es prorroga l'estat d'alarma declarat pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

Esta web utiliza cookies con el objetivo principal de mejorar la experiencia y navegación del usuario en el portal. Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso.