533x312 Moves Infraestructura 1
 
Dirigit a: Persones físiques, jurídiques i entitats de la Comunitat Valenciana.
Data presentació sol.licituds: Des del 25 de juny de 2019 fins al 31 de desembre de 2019
 
* A continuació es descriuen breument algunes característiques principals d'aquest programa d'ajudes, si bé la informació que es considerarà com a oficial amb caràcter general serà la publicada en la Resolució de 24 de maig de 2019, del president de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual es convoquen ajudes per a la implantació d'infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics i sistemes de préstecs de bicicletes elèctriques dins del programa d'incentius a la mobilitat eficient i sostenible (MOVES), a càrrec del pressupost de l'exercici 2019. (Programa MOVES-Infraestructura Comunitat Valenciana). (DOGV nº 8563 de 05/06/2019)
 
Objectiu
 

L'objecte de la present resolució és convocar les ajudes de l'IVACE per a la implantació d'infraestructures de recàrrega de vehicles elèctrics i sistemes de préstecs de bicicletes elèctriques a la Comunitat Valenciana, en el marc del programa d'incentius a la mobilitat eficient i sostenible (MOVES), fomentant així la disminució de les emissions de CO2 i d'altres emissions contaminants, la millora de la qualitat de l'aire, l'estalvi energètic i la diversificació de les fonts energètiques en el transport, així com la consegüent reducció de la dependència dels productes petrolífers.

 
empresasbeneficiarias-p Persones, empreses i entitats beneficiàries
 

Podran acollir-se a aquestes ajudes les persones i entitats que s'enumeren a continuació en funció de cada tipus d'actuació:

Per a l'actuació 2, Implantació d'infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics:
a) Els professionals autònoms que estiguen donats d'alta en el Cens d'Empresaris, Professionals i Retenidors.
b) Les persones físiques majors d'edat, no incloses en l'anterior apartat.
c) Les comunitats de propietaris.
d) Les persones jurídiques, vàlidament constituïdes a Espanya en el moment de presentar la sol·licitud d'ajuda, i altres entitats, amb personalitat jurídica o sense, el número d'identificació fiscal (NIF) de la qual comence per les lletres A, B, C, D, E, F, G, J, N, R o W.
e) Les entitats pertanyents al sector públic d'acord amb el que s'estableix en l'article 2 de la Llei 40/2015 d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

Per a l'actuació 3, Implantació de sistemes de préstecs de bicicletes elèctriques, tots els enumerats per a l'actuació 2 a excepció dels identificats en els apartats b) i c) respectivament, relatius a persones físiques i comunitats de propietaris.

actuacionesApoyables.gif Actuacions susceptibles de suport

El projecte, objecte de l'ajuda, haurà de trobar-se dins del territori de la Comunitat Valenciana.

Actuació 2, Implantació d'infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics:

Seran actuacions subvencionables els sistemes de recàrrega de bateries per a vehicles elèctrics, tant en la modalitat d'adquisició directa com d'operacions de finançament per rènting, així com la preinstal·lació elèctrica per a recàrrega de vehicle elèctric en comunitats de propietaris.

La infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics podrà ser tant pública com privada. En el cas d'aparcaments o estacionaments col·lectius en edificis existents de règim de propietat horitzontal, serà actuació subvencionable la preinstal·lació elèctrica per a la recàrrega de vehicle elèctric que incloga una conducció principal per zones comunitàries (mitjançant tubs, canals, safates, etc.), de manera que es possibilite la realització de derivacions fins a les estacions de recàrrega situades en les places d'aparcament, tal com es descriu en l'apartat 3.2 de la (ITC) BT-52 del Reglament electrotècnic per a baixa tensió.

La infraestructura de recàrrega podrà estar destinada als usos següents:
    a) Ús privat en sector residencial.
    b) Ús públic en sector no residencial (aparcaments públics, hotels, centres comercials, universitats, hospitals, polígons industrials, centres esportius, etc.).
    c) Ús privat en zones d'estacionament d'empreses privades i públiques, per a donar servei a la flota pròpia.
    d) Ús públic en zones d'estacionament d'empreses privades i públiques, per a donar servei als seus treballadors i clients.
    e) Ús públic en via pública, eixos viaris urbans i interurbans i empreses.
    f) Ús públic en xarxa de carreteres, és d'especial interés la infraestructura de recàrrega en estacions de servei i gasolineres.
    g) Recàrrega d'oportunitat d'autobusos mitjançant pantògraf.

Els sistemes de recàrrega, excepte per al cas g) que haurà de complir amb la normativa que li siga aplicable, hauran de complir els següents requisits:
    – Per a les instal·lacions connectades en baixa tensió, instal·lació d'acord amb el Reglament electrotècnic de baixa tensió, concretament ITC-BT-52. Grau de protecció IP i IK adequat en funció de la ubicació segons REBT.
    – Alimentació: monofàsica o trifàsica 230-400 VAC. Com a mínim compatibilitat amb manera 3 completa IEC 61.851-1 i ha de disposar, almenys, de connector tipus 2 segons IEC 62.196-2 amb mesura d'energia integrada.
    – Proteccions elèctriques d'acord amb la normativa de seguretat.
    – Declaració CE.

Per al cas de recàrrega pública, a més haurà de disposar dels següents requisits de connectivitat:
    – Interfície de connexió Ethernet i memòria per a magatzematge local de dades d'almenys dos mesos d'operació.
    – Compatible amb el protocol OCPP v1.5 o versió superior, mitjançant l'ús de serveis web (SOA); i actualitzable a versions superiors.
    – Identificació local de l'usuari mitjançant targeta de contacte RFID segons ISO 14443A o sistema d'identificació equivalent
    – Mesura de la potència i de l'energia transferida.
    – Mòdul de comunicació mòbil 3G/GPRS o superior o qualsevol canal de comunicació equivalent.

Els sistemes de recàrrega es classificaran:
    – Sistema de recàrrega vinculat: potència inferior a 7 kW
    – Sistema de recàrrega convencional: potència igual o superior a 7 kW, i inferior a 15 kW
    – Sistema de càrrega semiràpida: potència igual o superior a 15 kW i inferior a 40 kW
    – Sistema de càrrega ràpida: potència igual o superior a 40 kW i inferior a 100 kW
    – Sistema de càrrega ultra ràpida: potència igual o superior a 100 k

Actuació 3, Implantació de sistemes de préstecs de bicicletes elèctriques:

Es considera actuació subvencionable els sistemes de préstecs de bicicletes elèctriques públics o bé restringits a l'àmbit d'empreses o polígons industrials. En tot cas, els sistemes de lloguer de bicicletes elèctriques públics hauran d'estar situats en la via pública, ser accessibles a qualsevol ciutadà, i disposar de les llicències oportunes per part de l'autoritat competent. L'obra civil i adquisició dels diferents elements del sistema no podrà produir-se abans de la data de registre de la sol·licitud en la convocatòria corresponent del present programa.

Per a les dues actuacions, l'adquisició d'aquests sistemes no podrà produir-se amb anterioritat a la data de registre de la sol·licitud. A aquest efecte, en el cas de persones jurídiques públiques, es prendrà com a data de referència la de la publicació dels plecs de licitació llevat que el preu no supere el llindar previst per als contractes menors, en aquest cas es prendrà com a referència la data d'inici de la contractació; per a les persones físiques i les jurídiques privades la data de referència serà la de la formalització dels corresponents contractes, i en absència d'aquests, la de la factura emesa per l'empresa proveïdora.

tipoAyuda.gif Tipus d'ajuda

Actuació 2, Implantació d'infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics.

Fins al 30% del cost subvencionable per a empreses privades i del 40% per a persones físiques, comunitats de propietaris i entitats públiques sense activitat comercial o mercantil. S'estableix un límit d'ajudes de 100.000 € per destinatari últim i convocatòria.

Actuació 3, Implantació de sistemes de préstecs de bicicletes elèctriques.

L'ajuda serà el 30% del cost subvencionable. S'estableix un límit d'ajudes de 100.000 € per destinatari últim i convocatòria.

costessubvencionables Inversió elegible

Es considera inversió elegible del projecte:

Per a l'actuació 2, Implantació d'infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics, el projecte, l'obra civil, costos d'enginyeria i direcció d'obra del cablejat i la seua instal·lació des del quadre elèctric final del qual deriva el circuit fins al punt de connexió on es connecta el vehicle per a la seua recàrrega, aquest últim també elegible. També es considerarà elegible el sistema de pagament integrat en l'estació de recàrrega, la senyalització de les estacions de recàrrega i el sistema de gestió, control i seguretat.

Per a l'actuació 3, Implantació de sistemes de préstecs de bicicletes elèctriques, el projecte, l'obra civil, ancoratges i bases del sistema, el seu muntatge i instal·lació, el cost d'adquisició de les bicicletes i les despeses en programari necessari per a gestionar el sistema de préstec.

No es considera inversió elegible:
– La instal·lació de comptadors intel·ligents, que hauran de ser facilitats per les companyies elèctriques als consumidors (usuaris finals o gestors de recàrrega), generalment sota règim de lloguer.
– L'IVA satisfet per l'adquisició de béns i serveis facturats i, en general, qualsevol impost pagat.
– Les despeses financeres conseqüència de la inversió, els de personal propi i els d'adquisició d'immobles i terrenys.
– Els costos d'adquisició de béns d'equip de segona mà.
– Totes aquelles despeses que no estiguen clarament definits, que no estiguen directament vinculats a la consecució d'un nivell més elevat de protecció del mediambiental o que no tinguen per finalitat directa la consecució dels objectius energètics de la inversió, en tot cas el criteri de l'IVACE serà el que prevaldrà en cas de controvèrsia.

plazos-m Terminis

Els terminis de presentació de sol·licituds són els indicats en el quadre següent

Termini de presentació de sol·licituds: Inici dels projectes Període subvencionable de despeses Data màx. de justificació dels projectes
Des del 25/06/2019 fins a 31/12/2019 A partir de la presentació de la sol.licitud  Des de la sol.licitud d'ajuda fins a la data de justificació 8 mesos després de la notificació de la concessió de l'ajuda
criteriosvaloracion-m Criteris de concessió

El criteri d'atorgament de les ajudes serà el del moment de presentació de les sol·licituds corresponents. Les sol·licituds es resoldran en la mesura i en l'ordre en què estiguen correctament formalitzades i completades, d'acord amb el que s'estableix en l'article 11 de la present convocatòria.

No obstant això, si es produeix un esgotament del pressupost disponible abans del tancament del programa, les sol·licituds que es presenten fins a la data límit de 31 de desembre de 2019 podran continuar registrant-se en llista de reserva provisional, i seran ateses per rigorós ordre d'entrada en cas que es produïsquen desestimacions, desistiments, renúncies o una ampliació de crèdit pressupostari.

comoSolicitar Sol.licitud i documentació

SOL·LICITUD I DOCUMENTACIÓ (que haurà d'acompanyar a la sol·licitud):

 • Imprés de sol·licitud d'ajuda normalitzat el qual es generarà a través de l'aplicació web de sol·licitud accessible a través de la pàgina http://moves.ivace.es i d'http://www.ivace.es.
 • Memòria tècnica. La memòria tècnica s'adequarà al model normalitzat disponible en la pàgina web <http://www.ivace.es> i en la pàgina específica destinada al programa MOVES Comunitat Valenciana, <http://moves.ivace.es>.
 • Documentació complementària de caràcter administratiu. Els documents a presentar seran en funció del tipus de sol·licitant (particular, autònom, empresa, entitat sector públic, etc.), segons s'indica en l'article 10 de la convocatòria d'ajudes.
 • Resta de documentació especificada en l'article 10 de la convocatòria.

LLOC DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS:

Les sol·licituds i documentació annexa, es presentaran davant el Registre electrònic de la Generalitat, el qual emetrà automàticament un resguard acreditatiu de la presentació de la sol·licitud, que podrà ser arxivat o imprés per l'entitat interessada, en els termes previstos en el Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'Administració electrònica de la Comunitat Valenciana.
Una vegada emplenat el formulari de sol·licitud des del tràmit telemàtic, s'haurà d'annexar la memòria tècnica del projecte en format electrònic i, si escau, la resta de documentació.

 telefono 900 209 602 -  Horari d'atenció telefònica: dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 hores
 sobre Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
 
 cartel RRSS val
 
Dirigit a: Persones físiques, jurídiques i entitats de la Comunitat Valenciana.
Data presentació sol.licituds: Des del 30 de maig de 2019 fins al 31 de desembre de 2019
Adhesió dels concessionaris/punts de venda: des del 15 de maig de 2019 fins al 29 de novembre de 2019
 
* A continuació es descriuen breument algunes característiques principals d'aquest programa d'ajudes, si bé la informació que es considerarà com a oficial amb caràcter general serà la publicada en la Resolució de 16 d'abril de 2019, del president de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual es convoquen ajudes per a l'adquisició de vehicles d'energies alternatives dins del programa d'incentius a la mobilitat eficient i sostenible a càrrec del pressupost de l'exercici 2019 (Programa MOVES-Vehicles Comunitat Valenciana), i per la qual es convoca l'adhesió de concessionaris i punts de venda d'aquests vehicles. (DOGV nº 8542 de 07/05/2019)
 
Objectiu
 
L'objectiu d'aquesta mesura és impulsar la renovació del parc de vehicles que utilitza combustibles fòssils per aquells que estan propulsats amb energies alternatives, en particular els vehicles elèctrics, pels seus beneficis en matèria de diversificació energètica i reducció de la dependència dels productes petrolífers, així com la reducció d'emissions de CO2 i d'altres emissions contaminants, ajudant per tant a millorar la qualitat de l'aire de les nostres ciutats, a disminuir la contaminació acústica i afavorint el consum d'energies autòctones, especialment de fonts renovables.
 
empresasbeneficiarias-p Persones, empreses i entitats beneficiàries
 

Podran acollir-se a aquestes ajudes les persones i entitats que s'enumeren a continuació:

a) Els professionals autònoms, que tinguen el seu domicili de l'activitat a la Comunitat Valenciana i que estiguen donats d'alta en el Cens d'Empresaris, Professionals i Retenidors.

b) Les persones físiques majors d'edat amb residència a la Comunitat Valenciana, no incloses en l'anterior apartat.

c) Les comunitats de propietaris amb domicili a la Comunitat Valenciana.

d) Les persones jurídiques, vàlidament constituïdes a Espanya en el moment de presentar la sol·licitud d'ajuda, i altres entitats, amb personalitat jurídica o sense, el número  d'identificació fiscal (NIF) de les quals comence per les lletres A, B, C, D, E, F, G, J, N, R o W, que tinguen el seu domicili social a la Comunitat Valenciana o bé que desenvolupen la seua activitat, compten amb una seu i tinguen part de la seua plantilla a la Comunitat Valenciana.

e) Les entitats pertanyents al sector públic d'acord amb el que s'estableix en l'article 2 de la Llei 40/2015 d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, que realitzen la seua activitat a la Comunitat Valenciana.

actuacionesApoyables.gif Actuacions susceptibles de suport

L'actuació objecte d'ajuda és la prevista com a actuació 1 en l'article 4.1 del Reial decret 72/2019, de 15 de febrer, pel qual es regula el programa d'incentius a la mobilitat eficient i sostenible (Programa MOVES), dirigida a l'adquisició de vehicles d'energies alternatives.
Serà subvencionable l'adquisició directa o per mitjà d'operacions de finançament per lísing financer o arrendament per rènting (també anomenat lísing operatiu) de vehicles nous, matriculats per primera vegada a Espanya, la data de factura de compravenda i data de matriculació dels quals siga posterior a la data de registre de la sol·licitud d'ajuda. Per al cas d'adquisicions de vehicles nous de les categories M1 i N1, s'exigirà que l'adquisició vaja acompanyada de la baixa definitiva en el Registre de Vehicles de la Direcció General de Trànsit d'un altre vehicle, sempre que l'un i l'altre reunisquen els requisits que es detallen.

Els vehicles susceptibles de ser incentivats han de figurar en la Base de Vehicles de l’IDAE, (http://www.idae.es/coches-cuanto-consumen) i complir els requisits següents:

a) Per als vehicles pertanyents a les categories M i N s'exigeix la pertinença a algun dels  tipus següents:
Vehicles elèctrics purs (BEV)
Vehicles elèctrics d'autonomia estesa (REEV)
Vehicles híbrids endollables (PHEV),
Vehicle elèctric de cèl·lules de combustible (FCV)
Vehicle elèctric híbrid de cèl·lules de combustible (FCHV)
Vehicles N2 i N3 propulsats per motors de combustió interna que puguen utilitzar combustibles fòssils alternatius, homologats com GLP/autogàs, gas natural comprimit (GNC), gas natural liquat (GNL), o bifuel gasolina-gas. Queden exclosos de les ajudes els vehicles M1, N1, M2 i M3 propulsats per autogàs o gas natural.

b) Per als vehicles M1 i N1 serà requisit necessari que l'adquirent titular del vehicle subvencionable acredite la baixa definitiva en circulació d'un altre vehicle destinat a ferralla, que podrà ser indistintament M1 o N1, en el Registre de Vehicles de la Direcció General de Trànsit, mitjançant la presentació del corresponent certificat acreditatiu de la baixa definitiva del vehicle. El vehicle destinat a ferralla haurà de ser, indistintament, de categoria M1 o N1, i estar matriculat a Espanya abans de l'entrada en vigor d'aquesta convocatòria. L'antiguitat del vehicle haurà de ser major de deu anys en el cas de la categoria M1, i major de set anys en el cas de la categoria N1.

c) Per als vehicles pertanyents a la categoria L s'exigeix:
Estar propulsats exclusivament per motors elèctrics i estar homologats com a vehicles elèctrics.

tipoAyuda.gif Tipus d'ajuda
 
S'estableixen les següents quanties individuals d'ajuda, segons el tipus de vehicle a adquirir i el tipus de sol·licitant de l'ajuda, ja siga una persona física major d'edat, professional autònom, entitat pública vinculada al sector públic, o empresa privada, i segons la grandària d'aquesta:
 
Motorització Categoria MMTA (kg) Límit preu venda vehícle (€) Ajuda (€)
Persones físiques, autònoms i entitats públiques PIME Gran Empresa
GLP/Autogás o bifuel  N2 -   4.000 2.500 2.000
N3 Menor de 18.000   6.000
Major o igual 18.000   15.000
GNC, GNL o bifuel N2 -   5.000 2.500 2.000
N3 Menor de 18.000   7.000 6.000 6.000
Major o igual 18.000   15.000
 
 
Motorització Categoria Autonomia (km) Límit preu venda vehícle (€) Ajuda (€)
Persones físiques, autònoms i entitats públiques PIME Gran Empresa
Pila de combustible (FCV, FCHV) M1 - - 5.500
PHEV, EREV, EV M1 Major o igual de 12 y menor de 32 40.000 1.300 1.100 1.000
Major o igual de 32 y menor de 72 2.600 2.300 2.200
Major o igual de 72 5.500 4.000 3.000
PHEV, EREV, EV
Pila de combustible (FCV, FCHV)
N1 Major o igual de 32   6.000 5.000 4.000
M2, N2 -   8.000 6.000 5.000
M3, N3 -   15.000
EV L6e -   600
L7e -   800
L3e, L4e, L5e, amb P?3kW Major o igual de 70 10.000 750 750 700
 
Notes:
1. S'entén com a preu de venda, el preu de venda al client, abans d'IVA, en el moment de sol·licitar l'ajuda.
2. L'autonomia en manera de funcionament exclusivament elèctric es defineix com la distància capaç de recórrer el vehicle utilitzant exclusivament l'energia acumulada en les seues bateries, i que declara el fabricant en la documentació tècnica i comercial del vehicle.
3. El límit de preu de venda del vehicle s'amplia a 45.000 per a persones físiques discapacitades amb mobilitat reduïda i vehicle adaptat, i persones físiques integrants de famílies nombroses i vehicles de més de 5 places.
 
Per al cas d'adquisició de vehicles de categoria M1 per destinataris últims que siguen persones físiques discapacitades amb mobilitat reduïda i vehicle adaptat o que s'adapte per a la seua conducció, sempre que l'adaptació conste en la fitxa tècnica del vehicle adquirit, s'incrementarà la quantia de l'ajuda en 750 € i en 500 € per al cas de destinataris últims també persones físiques integrants de famílies nombroses i vehicles de més de 5 places. Aquest increment també aplicarà a l'adquisició de vehicles de categoria N1 per part de professionals autònoms discapacitats amb mobilitat reduïda i vehicle adaptat o que s'adapte per a la seua conducció.
 
S'estableix un límit d'ajudes de 30 vehicles per destinatari últim excepte per a persones físiques que tindran un límit d'un vehicle per destinatari últim.
 
solicituddocumentacion Procediment
 

1. La persona o entitat interessada a sol·licitar l'ajuda es posarà en contacte amb un concessionari/punt de venda adherit al programa MOVES-Vehicles de la Comunitat Valenciana en el marc d'aquesta convocatòria. El llistat de concessionaris/punts de venda adherits es podrà consultar en l'adreça http://moves.ivace.es
 
2. El concessionari/punt de venda tramitarà de manera telemàtica la sol·licitud d'ajudes que s'adequarà al model normalitzat disponible en la pàgina web http://moves.ivace.es, i s'acompanyarà de la documentació establida en el punt 3  de l'article 10 de la convocatòria d'ajudes, segons la naturalesa jurídica de la sol·licitant. La sol·licitud s'entendrà cursada quan estiga degudament emplenada i s'acompanyen tots els documents establits en aquest article, sent en aquest moment quan s'atorgue el número de registre que es tindrà en compte com a criteri de concessió de les ajudes.
Amb la finalitat de mantindre el caràcter incentivador de les ajudes, només s'admetran adquisicions de vehicles realitzades amb posterioritat a la data de registre de la sol·licitud d'ajuda.
 
3. Una vegada cursada la sol·licitud pel concessionari/punt de venda, l'IVACE (Unitat d'Energia) com a òrgan competent per a la instrucció del procediment -o l'entitat col·laboradora- verificarà que la persona o entitat sol·licitant compleix amb tots els requisits establits en la convocatòria d'ajudes i es comprovarà tota la documentació presentada, requerint, si escau, a la persona, entitat sol·licitant o al concessionari/punt de venda, perquè en un termini de 10 dies hàbils esmene la documentació, amb l'advertiment que si transcorregut aqueix termini no s'aportara la documentació requerida, se li tindrà per desistida de la sol·licitud. Tant l'entitat col·laboradora, com el mateix IVACE, podran requerir al concessionari/punt de venda -o si escau a la persona sol·licitant- qualssevol altres dades, documents i informes complementaris que resulten necessaris per a la comprovació de l'actuació realitzada.
 
4. Una vegada verificat que la sol·licitud compleix el que s'estableix en la convocatòria d'ajudes, la Presidència de l'IVACE resoldrà sobre l'adjudicació de les ajudes, fixant expressament la quantia, i incorporant, si escau, les condicions i obligacions derivades d'aquesta.
 
5. Posteriorment, les persones i entitats beneficiàries d'aquestes ajudes, en el termini de 8 mesos comptats des de la data de notificació de la resolució de concessió de l'ajuda, hauran de justificar a través dels concessionaris/punts de venda, la realització de l'actuació objecte de subvenció, presentant els documents indicats en el punt 2 de l'article 15 de la convocatòria d'ajudes. En cas que per circumstàncies concurrents no fora possible la justificació en aquest termini, es podrà prorrogar com a màxim a un termini de dotze mesos comptats des de la data de notificació de la resolució de concessió.
 
6. Una vegada comprovada l'execució de l'actuació, així com tota la documentació exigida en el punt 2 de l'article 15, es procedirà al pagament de l'ajuda.

 telefono 900 209 602 -  Horari d'atenció telefònica: dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 hores
 sobre Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
 
 
comoSolicitar.gif Concessionaris/punts de venda: adhesions

    
Podran ser concessionaris/punts de venda adherits al Programa MOVES-Vehicles Comunitat Valenciana, les empreses autoritzades per a la comercialització de vehicles que operen en la Comunitat Valenciana i que acrediten estar donats d'alta per a tal fi mitjançant l'epígraf de l'Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE) 615.1 o 654.1.

Els concessionaris/punts de venda interessats a participar i col·laborar en la present convocatòria d'ajudes, hauran de fer lliurament a través de la plataforma web informativa del Programa MOVES-Vehicles Comunitat Valenciana de la corresponent fitxa d'adhesió degudament emplenada segons model normalitzat, així com la documentació que s'especifica en el punt 2 de l'article 13 de la convocatòria d'ajudes.

L'adhesió dels concessionaris/punts de venda començarà el 15 de maig de 2019 i finalitzarà el 29 de novembre de 2019. El llistat de concessionaris/punts de venda adherits es publicarà en la pàgina web informativa del Programa MOVES-Vehicles Comunitat Valenciana.

Els concessionaris hauran de tindre el seu domicili, seu social o establiment en la Comunitat Valenciana, salve per a venda de vehicles de categoria M2, M3 i N3 en les quals es justifique que el vehicle a adquirir no posseeix un punt de venda en la Comunitat Valenciana.

ayudas recarga 2019
 
Dirigit a: Administracions públiques i empreses
Data límit presentació sol·licituds: Des del 18 d'abril de 2019 fins al 23 de maig de 2019
Termini de justificació fins al 27 de desembre de 2017

* A continuació es descriuen breument les característiques principals d'aquest programa d'ajudes, si bé la informació que es considerarà com a oficial amb caràcter general serà la publicada en la Resolució de 15 d’abril de 2019, del president de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual es convoquen ajudes per a la instal·lació d'infraestructures de recàrrega per a vehicles elèctrics, amb càrrec al pressupost de l'exercici 2019 (DOGV 8531 de 17.04.19)

 
Objectiu

L'objectiu de la present actuació és convocar les ajudes de l'IVACE per a la instal·lació d'infraestructures de recarrega d'accés públic per a vehicles elèctrics, i complir així els compromisos internacionals en matèria d'estalvi, diversificació energètica i respecte al medi ambient

empresasbeneficiarias-p Entitats i empreses beneficiàries

Podran ser beneficiàries d'aquestes ajudes les empreses i entitats de naturalesa pública o privada.

El projecte objecte de subvenció haurà de trobar-se dins del territori de la Comunitat Valenciana.

actuacionesApoyables.gif Actuacions susceptibles de suport

El programa té la finalitat de promoure la implantació d'estacions de recarrega d'accés públic per a vehicles elèctrics. Es considera estació de recarrega al conjunt d'elements necessaris per a efectuar la connexió del vehicle elèctric a la instal·lació elèctrica fixa, necessària per a la realització i gestió de la càrrega de les seues bateries. Aquestes estacions poden incloure una o diverses places específiques d'estacionament de vehicles elèctrics per al seu recarrega (punt de recarrega).

En aquesta actuació es diferencien els següents tipus de projectes:

Estacions de recarrega ràpida d'accés públic per a vehicles elèctrics (Tipus 1)
Es considera estació de recarrega ràpida d'accés públic a aquelles amb una potència elèctrica de 50kW (DC) i de 44 kW (AC), que tinguen un ús exclusiu para la recarrega de vehicles elèctrics, siga accessible per qualsevol usuari, no siga d'ús privat i estiga dotada del corresponent sistema de connexió del vehicle a la xarxa elèctrica per a la seua càrrega i gestió.
Així mateix, aquestes estacions de recarrega han de tenir les característiques tècniques establides en l'annex de la convocatòria d'ajudes.

Estacions de recarrega semi-ràpida d'accés públic per a vehicles elèctrics (Tipus 2).
Es considera estació de recarrega *semi-ràpida d'accés públic a aquelles amb una potència elèctrica disponible superior als 20 kW en corrent continu o alterna, que tinguen un ús exclusiu para la recarrega de vehicles elèctrics, siga accessible per qualsevol usuari, no siga d'ús privat i estiga dotada del corresponent sistema de connexió del vehicle a la xarxa elèctrica per a la seua càrrega i gestió.
Així mateix, aquestes estacions de recarrega han de tenir les característiques tècniques establides en l'annex de la convocatòria d'ajudes.

El punt de recarrega haurà de complir amb la normativa vigent del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, la instrucció tècnica ITC-BT-52 i disposar de les autoritzacions corresponents per a ser legalitzada.

Només s'acceptaran projectes iniciats a partir de la data de sol·licitud de l'ajuda.

tipoAyuda.gif Tipus d'ajuda


El suport màxim per a aquesta actuació tindrà un límit del 40% del cost subvencionable del projecte. En el cas d'entitats locals, el límit d'ajuda màxima serà del 80% del cost subvencionable. No obstant això, es consideraran els següents costos subvencionables màxims, segons la tipologia d'estació de recàrrega:

- Per a estacions de recàrrega ràpida (Tipus 1) el cost subvencionable màxim serà de 45.000 euros per estació.

Per a estacions de recàrrega semiràpida (Tipus 2) el cost subvencionable màxim serà de 15.000 euros per estació.

S'estableix un límit d'ajudes de 85.000 euros per beneficiari

costesSubvencionables.gif Costos subvencionables

Es considera cost subvencionable la inversió elegible del projecte.
Es considera inversió elegible del projecte:
– L'estació de recàrrega de vehicle elèctric que complisca amb l'especificat en l'apartat a) d'aquest Annex.
– El cablejat i obra de la seua instal·lació des del quadre elèctric final del qual deriva el circuit, fins al dispositiu o sistema on es connecta el vehicle per a la seua recàrrega, inclòs aquest.
– Sistema de pagament integrat en l'estació de recàrrega.
– Senyalització de les estacions de recàrrega, marquesina i auxiliars.
– Sistema de gestió, control i seguretat.
– Obra civil i costos d'enginyeria i direcció d'obra.

No es considera com a inversió elegible:

- Els comptadors intel·ligents, que hauran de ser facilitats per les companyies elèctriques, generalment sota règim de lloguer.
- L'IVA satisfet per l'adquisició de béns i serveis facturats i, en general, qualsevol impost pagat.
- Les despeses financeres conseqüència de la inversió, els de personal propi i els de adquisició d'immobles i terrenys.
- Els costos d'adquisició de béns d'equip de segona mà.
- Cost del transport dels materials.
- Dietes del personal relacionat amb el projecte i formació del personal a càrrec de les instal·lacions. 

Terminis

Els terminis de presentació de sol·licituds són els indicats en el quadre següent

Termini de presentació de sol·licituds: Inici dels projectes Període subvencionable de despeses Data màx. de justificació dels projectes
Des del 18/04/2019 fins a 23/05/2019 A partir de la presentació de la sol.licitud  Des de la sol.licitud d'ajuda fins al 19/12/2019 19/12/2019
Criteris de valoració

A. Reducció d'emissions i tipus d'actuació (màxim 55 punts).
A1. Emissions de CO2 evitades (màxim 25 punts). Es valoraran amb major puntuació aquelles actuacions que tinguen un major ràtio emissions evitades/inversió elegible (tn CO2/€).
A2. Tipus d'estació de recàrrega (màxim 25 punts). Es valoraran amb major puntuació les estacions de recàrrega tipus 1 enfront de les estacions de recàrrega Tipus 2
A3. Ús d'energies renovables (màxim 5 punts). Es valoraran amb 5 punts les estacions de recàrrega dotades amb sistemes de generació elèctrica renovable.

B. Tipologia i potencial de persones usuàries de l'estació de recàrrega (màxim 42 punts).
B1. Nombre de persones afectades per la mesura (màxim 32 punts). S'atorgaran 5 punts per cada 10.000 habitants del municipi on es troba instal·lada l'estació de recàrrega, fins a un màxim de 20 punts.
S'atorgaran addicionalment 5 punts per cada eix viari al que de servei l'estació de recàrrega en un radi de 5 km. Es considera eix viari la xarxa d'autopistes, autovies i la xarxa bàsica de carreteres de la Comunitat Valenciana, fins a un màxim de 17 punts.
B2. Tipus d'accés (màxim 10 punts). Es valoraran amb major puntuació les estacions de recàrrega que no hi tenen cap restricció d'accés.

C. Percentatge de persones treballadores amb diversitat funcional per sobre del mínim legal (màxim 3 punts). Es valorarà amb 3 punts a aquelles entitats que empren un percentatge de treballadors amb diversitat funcional per sobre del mínim legal exigit en l'article 42 del Reial decret 1/2013

En totes les actuacions, perquè un projecte puga ser aprovat, haurà de tenir una puntuació total mínima de 30 punts

comoSolicitar.gif Sol.licitud i documentació

SOL·LICITUD I DOCUMENTACIÓ (que haurà d'acompanyar a la sol·licitud):

• Imprès de sol·licitud normalitzat, generat mitjançant el programa informàtic "Ajudes Infraestructura Elèctrica 2019" (vegeu "Documentació annexa", en el marc lateral dret d'aquesta mateixa pàgina). Es prega consultar prèviament les instruccions de descàrrega del programa.
• Memòria tècnica del projecte en funció del programa al que se sol·liciten ajudes, signada per tècnic competent, segons model facilitat per l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) (vegeu "Documentació annexa", en el marc lateral dret d'aquesta mateixa pàgina).
• Documentació complementària de caràcter administratiu. Els documents a presentar seran funció del tipus de sol·licitant (entitat local, empresa, etc.). Aquesta documentació està indicada en la convocatòria d'ajudes; addicionalment apareixerà relacionada per a cada tipus de sol·licitant, en el moment d'imprimir la sol·licitud quan s'empre el programa informàtic.
• Resta de documentació especificada en l'article 7 de la convocatòria d'ajudes.

LLOC DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS:

Tant la sol·licitud com la memòria tècnica, es presentaran davant el Registre Telemàtic de la Generalitat, i aquest emetrà automàticament un resguard acreditatiu de la seua presentació, que podrà ser arxivat o imprès per l'empresa interessada, en els termes previstos en el Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'Administració Electrònica de la Comunitat Valenciana.

Una vegada emplenat el formulari de sol·licitud des del tràmit telemàtic, s'haurà d'annexar la memòria tècnica del projecte en format electrònic i, si escau, la resta de documentació.

movilidad sostenible 2 
 
Dirigit a: Empreses i entitats de naturalesa pública o privada, depenent de l'establit per a cada actuació  
Data presentació sol·licituds:

Des del 9 d'abril 2019 fins al 23 de maig de 2019 *

Termini de justificació fins a l'1 d'octubre de 2020 **

* A continuació es descriuen breument les característiques principals d'aquest programa d'ajudes, si bé la informació que es considerarà com a oficial amb caràcter general serà la publicada en la Resolució de 25 de març de 2019, del president de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual es convoquen ajudes en matèria de mobilitat sostenible a càrrec del pressupost de l'exercici 2019, amb cofinançament de la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional  (DOGV nº 8524 de 08/04/2019)

** segons Resolució de 14 de maig de 2020 de la DG de l'Ivace

 

 
Dirigit a: Empreses i entitats de naturalesa pública o privada, incloent empresaris individuals

Data límit presentació sol·licituds: Des del 14 de març de 2019 fins al 10 de maig de 2019  fins les 23:59:59h. (*)

Termini de justificació: fins al 20 de desembre de 2019 per a projectes sense cofinançament FEDER (energia solar fotovoltaica aïllada, mixta eólica-fotovoltáica aïllada, eòlica aïllada i minihidráulica aïllada) i fins al 4 de setembre de 2020 per a la resta

* Resolució de 25 de febrer de 2019, del president de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual es convoquen ajudes en matèria d'Energies Renovables i Biocarburants, a càrrec del pressupost de l'exercici 2019, amb cofinançament de la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional. (DOGV 8505 de 13.03.2019)

(*) Segons Resolució de la DG de l'IVACE, de 18/05/2020

Objetiu
 
L’objecte d'aquest programa és l’impuls d’actuacions encaminades a l’explotació dels recursos energètics renovables i fomentar l’ús dels biocarburants en la Comunitat Valenciana.
 
empresasbeneficiarias-p Empreses i entitats beneficiàries

Podran acollir-se a aquestes ajudes qualsevol entitat o persona jurídica, de naturalesa pública o privada, incloent-hi les agrupacions sense personalitat jurídica i les comunitats de béns, així com els empresaris individuals, depenent del que estableix l’annex per a cada programa i actuació susceptible de suport.

Queden excloses les comunitats de regants com a beneficiàries de les actuacions d'energia solar fotovoltaica (aïllada de la xarxa), instal·lacions mixtes eòlica + fotovoltaica (aïllada de la xarxa) i energia eòlica (aïllada de la xarxa).
No podran ser beneficiàries les empreses de servicis energètics (EIXE), enteses com a tals totes aquelles persones jurídiques que proporcionen servicis energètics en les instal·lacions o locals d'un usuari i afronten un cert grau de risc econòmic al fer-ho, excepte en el cas en què es duguen a terme instal·lacions centralitzades de producció i distribució d'energia tèrmica destinades a subministrar a més d'un usuari.

Quan qui sol·licite l'ajuda tinga la condició d'empresari/a individual només es recolzaran els projectes que es troben associats al desenvolupament d'una activitat econòmica i el domicili social de l'activitat no es trobe ubicat en un immoble que tinga o puga tindre ús residencial o de vivenda.

El projecte objecte de subvenció haurà de trobar-se dins del territori de la Comunitat Valenciana.

 

actuacionesApoyables.gif Actuacions subvencionables

Energia solar tèrmica i instal·lacions híbrides energia solar tèrmica-biomassa tèrmica

Instal·lacions per a l'aprofitament de l'energia solar mitjançant captadors tèrmics i instal·lacions híbrides de captadors tèrmics i calderes de biomassa.


Aplicacions:
• Producció d'aigua calenta sanitària (ACS).
• Calefacció o climatització.
• Climatització de piscines cobertes.
• Escalfament d'aigua per a processos industrials.
• Aplicacions de refrigeració.

Rang energètic: solament es recolzaran les instal·lacions amb una superfície útil (o d'obertura) a instal·lar superior a 5m2.

NOTA: Es considera que una instal·lació és híbrida solar tèrmica-biomassa tèrmica quan comparteixen elements bàsics de la instal·lació i la cobertura de les necessitats energètiques es duu a terme fonamentalment a partir d'aquestes dues fonts.Energia solar fotovoltaica aïllada i instal·lacions mixtes eòlica-fotovoltaica aïllada.

Generació d'energia elèctrica a partir de la radiació solar, a través de mòduls fotovoltaics, o a partir de l'energia del vent, mitjançant aerogeneradors, per a consum aïllat de la xarxa elèctrica de distribució (amb o sense acumulació d'energia elèctrica)

Aplicacions:
• Electrificació d’instal·lacions turístiques, refugis, masies, etc.
• Il·luminació amb fanals autònoms.
• Instal·lacions agrícoles o ramaderes, bombament d'aigües, sistemes de reg.
• Instal·lacions de senyalització i comunicació.

Rang energètic:

Energia solar fotovoltaica: es recolzaran les instal·lacions no connectades a xarxa amb potència fotovoltaica instal·lada no inferior a 0,5 kWp i no superior a 500 kWp
Instal·lacions mixtes eòlica-fotovoltaica: es recolzaran les instal·lacions no connectades a xarxa amb potència fotovoltaica instal·lada no inferior a 0,5 kWp i no superior a 500 kWp i potència eòlica instal·lada no inferior a 0,5 kW i no superior a 100 kW.

NOTA: Solament es consideraran subvencionables les instal·lacions destinades a proporcionar energia elèctrica a consums aïllats de la xarxa elèctrica de distribució i la connexió de la qual a la mateixa siga inviable des del punt de vista tècnic, mediambiental i/o econòmic.

Energia eòlica aïllada.

Instal·lacions eòliques de xicoteta potència per a consum aïllat de la xarxa elèctrica de distribució (amb o sense acumulació d'energia elèctrica)

Aplicacions:
• Electrificació d'habitatges o edificis, instal·lacions turístiques, refugis, masies, etc.
• Il·luminació amb fanals autònoms.
• Instal·lacions agrícoles o ramaderes, bombament d'aigües, sistemes de reg.
• Instal·lacions de senyalització i comunicació.

Rang energètic: es recolzaran les instal·lacions no connectades a xarxa amb potència eòlica instal·lada no inferior a 0,5 kW i no superior a 500 kW.

Nota: Solament es consideraran subvencionables les instal·lacions destinades a proporcionar energia elèctrica a consums aïllats de la xarxa elèctrica de distribució i la connexió de la qual a la mateixa siga inviable des del punt de vista tècnic, mediambiental i/o econòmic.


Biomassa tèrmica, equips de tractament en camp de biomassa per a astellat o empacat, plantes de fabricació de pellets/briquetes, adaptació camions cisterna per a transport/subministre biomassa

Instal·lacions per a l'aprofitament tèrmic de residus forestals, agrícoles, industrials o matèria primera procedent de cultius energètics, incloent-hi tecnologies de combustió, gasificació, etc., amb qualsevol rang energètic. Equips de tractament en camp de biomassa per al seu astellat o empacat, amb l'única fi de la seua utilització en processos energètics, maquinària específica i instal·lacions per a fabricació de pellets/briquetes, per al seu ús energètic; inversions en equip i maquinària específica per a l'adaptació de camions cisterna destinats a la distribució i/o subministrament a orri de biomassa per al seu ús energètic.

Aplicacions:
• Producció d'aigua calenta sanitària (ACS).
• Calefacció o climatització.
• Climatització de piscines cobertes.
• Generació tèrmica per a processos industrials.
• Tractament en camp (astellat i/o empacat).
• Maquinària específica per al tractament de la biomassa, per al seu ús energètic, en camp a fi de facilitar la seua recollida i transport de manera que es reduïsquen els costos associats al transport de la mateixa.
• Maquinària de curta i processadores, incloent els seus accessoris (capçals, grapes, etc…), així com *compactadoras, sempre que s'apliquen exclusivament a projectes de recollida de biomassa per a ús energètic.

• Plantes de fabricació de pellets/briquetes.

• Sistemes de calefacció de districte (district heating), i en general instal·lacions centralitzades de producció i distribució d'energia tèrmica destinades a subministrar a més d'un usuari.
• Adaptació de camions cisterna amb equips específics per a la distribució i/o subministrament de biomassa.

Rang energètic: qualsevol.

Nota: No es consideraran subvencionables els sistemes de generació d'energia tèrmica del tipus estufa, termoestufas o casset de ximenera que proporcionen calor directa en el lloc on s'instal·len, ja siga de forma exclusiva o bé en combinació amb un circuit hidràulic de calefacció i/o aigua calenta sanitària.

 

Biogàs tèrmic

Equips per a producció d'energia tèrmica, mitjançant l'aprofitament energètic del biogàs produït per digestió anaeròbia de residus biodegradables.

Aplicacions:

•  Generació d'energia tèrmica.

•  Equips per a la producció de biogàs o gasos assimilables, obtinguts a partir del procés de digestió anaeròbia de residus biodegradables, per a la seua distribució i/o venda per assortidor embotellat o a orri.

•  Equips per a la producció de biogàs per a la seua injecció a la xarxa pública de distribució de gas natural, en els casos en què siga viable tècnicament i legalment.

Rang energètic: Qualsevol projecte.


Energia geotèrmica

Instal·lacions per a l'aprofitament dels jaciments geotèrmics, inclòs l'energia solar emmagatzemada de forma natural en el terreny.

Aplicacions:
• Producció d'aigua calenta sanitària (ACS).
• Calefacció o climatització.
• Climatització de piscines.
• Generació tèrmica per a processos industrials.
• Aprofitament d'energia tèrmica per a xarxes de districte (district heating).

Rang energètic: Qualsevol projecte.

Energia minihidràulica aïllada.

Construcció de minicentrals corresponents a noves concessions o rehabilitació, minicentrals instal·lades en conduccions de xarxes de reg o distribució d'aigua.

Aplicacions:
• Generació d'energia elèctrica.

Rang energètic: Instal·lacions amb potència total de fins a 500 kW.

NOTA: Solament es consideraran subvencionables les instal·lacions destinades a proporcionar energia elèctrica a consums aïllats de la xarxa elèctrica de distribució i la connexió de la qual a la mateixa siga inviable des del punt de vista tècnic, mediambiental i/o econòmic.


Biocarburants

Projectes encaminats al desenvolupament de la infraestructura de biocarburants a la Comunitat Valenciana, per a poder atendre la previsible demanda que es va a produir en els pròxims anys.

Actuacions:
• Instal·lació d'assortidors en estacions de servici o per a abastiment de flotes, per al seu consum en el sector transport, de mescles de biodièsel, bioetanol, biometano o biocarburants assimilables, purs o amb mescles amb obligació d'etiquetatge específic.
•  Adaptació d'assortidors existents en estacions de servici o per a abastiment de flotes, per al seu consum en el sector transport, de mescles de biodièsel, bioetanol, biometano o biocarburants assimilables, purs o amb mescles amb obligació d'etiquetatge específic.
•  Plantes de producció de biodièsel o bioetanol o biocarburants assimilables sempre que es tracte, en tots els casos, de biocarburants de 2a generació obtinguts a partir de residus.
•  Parcs d'emmagatzematge per a distribució de biocarburants.

NOTA: Únicament seran subvencionables les plantes de producció que complisquen amb els criteris de sostenibilitat contemplats en l'article 17 de la Directiva 2009/28/CE del Parlament Europeu i del Consell relativa al foment de l'ús d'energia procedent de fonts renovables i per la qual es modifiquen i deroguen les Directives 2001/77/CE i 2003/30/CE.

tipoAyuda.gif Tipus d'ajuda

Subvenció a fons perdut de fins al 45% del cost subvencionable del projecte. No obstant això, la intensitat d'ajuda podrà incrementar-se en fins a 10 punts percentuals per a les ajudes a les mitjanes empreses i en fins a 20 punts percentuals per a les ajudes a les petites empreses, ajuntaments, entitats públiques i entitats i institucions sense ànim de lucre.
Les ajudes corresponents a aplicacions tèrmiques comptaran amb finançament del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), en un percentatge del 50%, a través del Programa Operatiu de la Comunitat Valenciana 2014-2020
Les ajudes corresponents a aplicacions elèctriques es donaran suport exclusivament amb fons de la Generalitat.

 

 

costesSubvencionables.gif Costos subvencionables
 • Inversions en equips, muntatge i instal·lacions necessàries per a aconseguir l'objectiu d'utilització de les energies renovables.
 • En general, els costos d'inversió subvencionables corresponen als costos suplementaris suportats pel sol·licitant, en comparació dels d'una instal·lació convencional equivalent en termes de quantitat d'energia efectiva generada.

 

Terminis

Termini de presentació de sol·licituds: Els terminis de presentació de sol·licituds són els indicats en el quadre següent

Termini de presentació de sol·licitud Inici dels projectes Període subvencionable de despeses Data màx. de justificació dels projectes

Des del 14/03/19  fins al 10/05/19

Posterior a la presentació de la sol·licitud d'ajuda  Des de l'endemà al registre d'entrada de la sol·licitud, fins al 20/12/19 per a projectes sense cofinançament FEDER (energia solar fotovoltaica aïllada, mixta eólica-fotovoltáica aïllada, eòlica aïllada i minihidráulica aïllada) i fins al 04/09/20 per a la resta Fins al 20/12/19 per a projectes sense cofinançament FEDER (energia solar fotovoltaica aïllada, mixta eólica-fotovoltáica aïllada, eòlica aïllada i minihidráulica aïllada) i fins al 04/09/20 per a la resta

 

Criteris de valoració

Energia Solar Tèrmica I Instal·lacions Híbrides Energia Solar Tèrmica-Biomassa Tèrmica

 • Energia Solar Tèrmica

A. Característiques del projecte (màxim 85 punts).
A1. Rendiment del captador (màxim 40 punts).
Es valoraran amb major puntuació els projectes que utilitzen captadors solars de major rendiment.
A2. Garanties de la instal·lació (màxim 10 punts).
Es valoraran amb major puntuació els projectes que posseïsquen equips amb majors garanties que les mínimes exigides per la present resolució
A3. Mesura i monitoratge (màxim 5 punts).
Es valoraran amb major puntuació aquells projectes que posseïsquen equips de mesura i monitoratge.
A4. Ús de la instal·lació (màxim 5 punts).
Es valoraran amb major puntuació els projectes d'ús col·lectiu enfront dels d'ús individual.
A5. Integració arquitectònica (màxim 5 punts).
Es valoraran amb major puntuació els projectes amb integració arquitectònica.
A6. Sector-Tipus aplicació (màxim 10 punts).
Es valoraran amb major puntuació els projectes realitzats en el sector indústria i serveis enfront dels realitzats en altres àmbits.
A7. Font emprada com a suport (màxim 10 punts).
Es valoraran amb major puntuació els projectes amb fonts de suport més respectuoses amb el medi ambient.

B. Disseny i càlcul de la instal·lació (màxim 15 punts).
B1. Criteris de disseny (màxim 15 punts).
Es valoraran amb major puntuació aquells projectes en els quals la superfície total de captació i el volum d'acumulació solar estiguen correctament dimensionaments.

 • Instal·lacions híbrides solar tèrmica/biomassa tèrmica:

A. Característiques del projecte (màxim 85 punts).
A1. Rendiment del captador (màxim 20 punts).
Es valoraran amb major puntuació els projectes que utilitzen captadors solars de major rendiment.
A2. Estalvi d'energia (màxim 20 punts).
Es valoraran amb major puntuació els projectes amb major estalvi d'energia respecte el cost subvencionable.
A3. Garanties de la instal·lació (màxim 10 punts).
Es valoraran amb major puntuació els projectes que posseïsquen equips amb majors garanties que les mínimes exigides per la present resolució.
A4. Mesura i monitoratge (màxim 5 punts).
Es valoraran amb major puntuació aquells projectes que posseïsquen equips de mesura i monitoratge.
A5. Ús de la instal·lació (màxim 5 punts).
Es valoraran amb major puntuació els projectes d'ús col·lectiu enfront dels d'ús individual.
A6. Integració arquitectònica (màxim 5 punts).
Es valoraran amb major puntuació els projectes amb integració arquitectònica.
A7. Rendiment equipe biomassa (màxim 10 punts).
Es valoraran amb major puntuació els projectes amb equips de biomassa de major rendiment energètic.
A8. Sector-Tipus aplicació (màxim 10 punts).
Es valoraran amb major puntuació els projectes realitzats en el sector indústria i serveis enfront dels realitzats en altres àmbits.

B. Disseny i càlcul de la instal·lació (màxim 15 punts).
B1. Criteris de disseny (màxim 15 punts).
Es valoraran amb major puntuació aquells projectes en els quals els càlculs realitzats pel beneficiari siguen coherents amb el tipus de projecte.2. Energia solar fotovoltaica aïllada i instal·lacions mixtes eòlica-fotovoltaica aïllada.

A. Característiques del projecte (màxim 85 punts).
A1. Rendiment dels equips (màxim 40 punts).
Es valoraran amb major puntuació els projectes que utilitzen captadors solars monocristal.lins seguits dels policristal.lins. Els projectes amb panells solars amorfs obtindran menor puntuació.
En el cas de projectes d'instal·lacions mixtes eòlica-fotovoltaica, es valoraran a més les hores equivalents de funcionament de l'aerogenerador, atorgant major puntuació a aquells projectes que tinguen major nombre d'hores equivalents de producció elèctrica.
A2. Sistema de seguiment (màxim 10 punts).
Es valoraran amb major puntuació els projectes amb sistemes de seguiment solar.
A3. Garanties de la instal·lació (màxim 10 punts).
Es valoraran amb major puntuació els projectes que posseïsquen equips amb majors garanties que les mínimes exigides per la present resolució.
A4. Mesura i monitoratge (màxim 5 punts).
Es valoraran amb major puntuació aquells projectes que posseïsquen equips de mesura i monitoratge.
A5. Ús de la instal·lació (màxim 5 punts).
Es valoraran amb major puntuació els projectes d'ús col·lectiu enfront dels d'ús individual.
A6. Integració arquitectònica (màxim 5 punts).
Es valoraran amb major puntuació els projectes amb integració arquitectònica.
A7. Sector-Tipus aplicació (màxim 10 punts).
Es valoraran amb major puntuació els projectes realitzats en el sector indústria i serveis enfront dels realitzats en altres àmbits.

B. Disseny i càlcul de la instal·lació (màxim 15 punts).
B1. Criteris de disseny (màxim 15 punts).
Es valoraran amb major puntuació aquells projectes en els quals els càlculs realitzats pel beneficiari siguen coherents amb el tipus de projecte.

3. Energia eòlica aïllada.

A. Característiques del projecte (màxim 85 punts).
A1. Hores equivalents de funcionament (màxim 40 punts).
Es valoraran amb major puntuació els projectes que tinguen major nombre d'hores equivalents de producció elèctrica.
A2. Garanties de la instal·lació (màxim 10 punts).
Es valoraran amb major puntuació els projectes que posseïsquen equips amb majors garanties que les mínimes exigides per la present resolució.
A3. Mesura i monitoratge (màxim 10 punts).
Es valoraran amb major puntuació aquells projectes que posseïsquen equips de mesura i monitoratge.
A4. Ús de la instal·lació (màxim 10 punts).
Es valoraran amb major puntuació els projectes d'ús col·lectiu enfront dels d'ús individual.
A5. Integració arquitectònica (màxim 5 punts).
Es valoraran amb major puntuació els projectes amb integració arquitectònica.
A6. Sector-Tipus aplicació (màxim 10 punts).
Es valoraran amb major puntuació els projectes realitzats en el sector indústria i serveis enfront dels realitzats en altres àmbits.

B. Disseny i càlcul de la instal·lació (màxim 15 punts).
B1. Criteris de disseny (màxim 15 punts).
Es valoraran amb major puntuació aquells projectes en els quals els càlculs realitzats pel beneficiari siguen coherents amb el tipus de projecte.4. Biomassa tèrmica, equips de tractament en camp de biomassa per a astellat o empacat, plantes de fabricació de pellets/briquetes, adaptació camions cisterna per a transport/subministre biomassa

Per a cadascuna de les aplicacions s'estableixen els següents criteris de valoració:

 • Aplicacions tèrmiques d'ús industrial, domèstic o en edificis:

A. Característiques del projecte (màxim 85 punts).
A1. Estalvi d'energia (màxim 50 punts).
Es valoraran amb major puntuació els projectes amb major estalvi d'energia respecte el cost subvencionable.
A2. Garanties de la instal·lació (màxim 10 punts).
Es valoraran amb major puntuació els projectes que posseïsquen equips amb majors garanties que les mínimes exigides per la present resolució.
A3. Ús de la instal·lació (màxim 5 punts).
Es valoraran amb major puntuació els projectes d'ús col·lectiu enfront dels d'ús individual.
A4. Rendiment equipe biomassa (màxim 10 punts).
Es valoraran amb major puntuació els projectes amb equips de major rendiment energètic.
A5. Sector-Tipus aplicació (màxim 10 punts).
Es valoraran amb major puntuació els projectes realitzats en el sector indústria i serveis enfront dels realitzats en altres àmbits.

B. Disseny i càlcul de la instal·lació (màxim 15 punts).
B1. Criteris de disseny (màxim 15 punts).
Es valoraran amb major puntuació aquells projectes en els quals els càlculs realitzats pel beneficiari siguen coherents amb el tipus de projecte.

 • Equips de tractament en camp de biomassa per al seu astellat o empacat

A. Característiques del projecte (màxim 85 punts).
A1. Productivitat del sistema de tractament emprat (màxim 30 punts).
Es valoraran amb major puntuació els projectes que tinguen equips amb un major nombre d'hores de funcionament anual.
A2. Estalvi dels costos associats al transport de la biomassa tractada (màxim 25 punts).
Es valoraran amb major puntuació els projectes que posseïsquen menors costos de transport de la biomassa tractada.
A3. Garanties de la instal·lació (màxim 10 punts).
Es valoraran amb major puntuació els projectes que posseïsquen equips amb majors garanties que les mínimes exigides per la present resolució.
A4. Tipus de màquina (màxim 10 punts).
Es valoraran amb major puntuació els projectes d'adquisició de màquines autopropulsades enfront de les màquines semimòbils i no autopropulsades.
A5. Àmbit d'ús de la maquinària (màxim 10 punts).
Es valoraran amb major puntuació els projectes en els quals l'ús de la maquinària es realitze sobre una zona concentrada enfront dels quals es realitzen sobre zones disperses.

B. Disseny i càlcul de la instal·lació (màxim 15 punts).
B1. Criteris de disseny (màxim 15 punts).
Es valoraran amb major puntuació aquells projectes en els quals els càlculs realitzats pel beneficiari siguen coherents amb el tipus de projecte.

 • Plantes de fabricació de pellets/briquetes

A. Característiques del projecte (màxim 85 punts).
A1. Dades de producció de la planta de fabricació de pellets/briquetes (màxim 40 punts).
Es valoraran amb major puntuació els projectes que generen major quantitat de biomassa (en termes energètics) per cost subvencionable.
A2. Matèria primera utilitzada (màxim 25 punts).
Es valoraran amb major puntuació els projectes que utilitzen com a matèria primera residus forestals enfront d'industrials.
A3. Garanties de la instal·lació (màxim 10 punts).
Es valoraran amb major puntuació els projectes que posseïsquen equips amb majors garanties que les mínimes exigides per la present resolució.
A4. Tipus de biomassa fabricada (màxim 10 punts).
Es valoraran amb major puntuació els projectes de generació de pellets i briquetes enfront d'estelles.

B. Disseny i càlcul de la instal·lació (màxim 15 punts).
B1. Criteris de disseny (màxim 15 punts).
Es valoraran amb major puntuació aquells projectes en els quals els càlculs realitzats pel beneficiari siguen coherents amb el tipus de projecte.

 

 • Adaptació de camions cisterna amb equips específics per a la distribució i/o subministrament de biomassa


A. Característiques del projecte (màxim 85 punts).
A1. Biomassa transportada enfront del cost subvencionable (màxim 50 punts).
Es valoraran amb major puntuació els projectes que transporten una major quantitat de biomassa per cost subvencionable.
A2. Garanties de la instal·lació (màxim 10 punts).
Es valoraran amb major puntuació els projectes que posseïsquen equips amb majors garanties que les mínimes exigides per la present resolució.
A3. Tipus de projecte (màxim 15 punts).
Es valoraran amb major puntuació els projectes que porten associats un programa de distribució de biomassa.
A4. Sector-Tipus aplicació (màxim 10 punts).
Es valoraran amb major puntuació els projectes realitzats en el sector indústria i serveis enfront dels realitzats en altres àmbits

B. Disseny i càlcul de la instal·lació (màxim 15 punts).
B1. Criteris de disseny (màxim 15 punts).
Es valoraran amb major puntuació aquells projectes en els quals els càlculs realitzats pel beneficiari siguen coherents amb el tipus de projecte.5. Biogàs tèrmic

A. Característiques del projecte (màxim 85 punts).
A1. Estalvi d'energia (màxim 50 punts).
Es valoraran amb major puntuació els projectes amb major estalvi d'energia respecte el cost subvencionable.
A2. Garanties de la instal·lació (màxim 10 punts).
Es valoraran amb major puntuació els projectes que posseïsquen equips amb majors garanties que les mínimes exigides per la present resolució.
A3. Rendiment dels equips consumidors del biogàs (màxim 15 punts).
Es valoraran amb major puntuació els projectes amb equips de major rendiment energètic.
A4. Sector-Tipus aplicació (màxim 10 punts).
Es valoraran amb major puntuació els projectes realitzats en el sector indústria i serveis enfront dels realitzats en altres àmbits.

B. Disseny i càlcul de la instal·lació (màxim 15 punts).
B1. Criteris de disseny (màxim 15 punts).
Es valoraran amb major puntuació aquells projectes en els quals els càlculs realitzats pel beneficiari siguen coherents amb el tipus de projecte.


6. Energia geotèrmica

A. Característiques del projecte (màxim 85 punts).
A1. Estalvi d'energia (màxim 50 punts).
Es valoraran amb major puntuació els projectes amb major estalvi d'energia respecte a la instal·lació convencional.
A2. Garanties de la instal·lació (màxim 10 punts).
Es valoraran amb major puntuació els projectes que posseïsquen equips amb majors garanties que les mínimes exigides per la present resolució.
A3. Ús de la instal·lació (màxim 5 punts).
Es valoraran amb major puntuació els projectes d'ús col·lectiu enfront dels d'ús individual.
A4. Tipus d'instal·lació (màxim 10 punts).
Es valoraran amb major puntuació els projectes consistents en instal·lacions amb circuits tancats verticals enfront dels horitzontals i oberts.
A5. Sector-Tipus aplicació (màxim 10 punts).
Es valoraran amb major puntuació els projectes realitzats en el sector indústria i serveis enfront dels realitzats en altres àmbits.

B. Disseny i càlcul de la instal·lació (màxim 15 punts).
B1. Criteris de disseny (màxim 15 punts).
Es valoraran amb major puntuació aquells projectes en els quals els càlculs realitzats pel beneficiari siguen coherents amb el tipus de projecte.7. Energia minihidràulica aïllada.

A. Característiques del projecte (màxim 85 punts).
A1. Estalvi d'energia (màxim 50 punts).
Es valoraran amb major puntuació els projectes que generen major producció elèctrica per potència instal·lada.
A2. Garanties de la instal·lació (màxim 10 punts).
Es valoraran amb major puntuació els projectes que posseïsquen equips amb majors garanties que les mínimes exigides per la present resolució.
A3. Tipus de projecte (màxim 10 punts).
Es valoraran amb major puntuació les instal·lacions que es rehabiliten enfront de les noves.
A4. Sector-Tipus aplicació (màxim 15 punts).
Es valoraran amb major puntuació els projectes realitzats en el sector indústria i serveis enfront dels realitzats en altres àmbits.

B. Disseny i càlcul de la instal·lació (màxim 15 punts).
B1. Criteris de disseny (màxim 15 punts).
Es valoraran amb major puntuació aquells projectes en els quals els càlculs realitzats pel beneficiari siguen coherents amb el tipus de projecte.


8. Biocarburants

A. Característiques del projecte (màxim 85 punts).
A1. Tipus de biocarburant (màxim 30 punts).
Es valoraran amb major puntuació els projectes de bioetanol enfront dels de biodièsel.
A2. Garanties de la instal·lació (màxim 10 punts).
Es valoraran amb major puntuació els projectes que posseïsquen equips amb majors garanties que les mínimes exigides per la present resolució.
A3. Tipus de projecte (màxim 20 punts).
Es valoraran amb major puntuació les instal·lacions de producció enfront de les d'emmagatzematge i subministrament.
A4. Percentatge de contingut de biocarburant (màxim 15 punts).
Es valoraran amb major puntuació aquells combustibles amb major percentatge de biodièsel, bioetanol, biometà o biocarburants assimilables.
A5. Sector-Tipus aplicació (màxim 10 punts).
Es valoraran amb major puntuació els projectes de subministrament a flotes enfront dels de venda al públic.

B. Disseny i càlcul de la instal·lació (màxim 15 punts).
B1. Criteris de disseny (màxim 15 punts).
Es valoraran amb major puntuació aquells projectes en els quals els càlculs realitzats pel beneficiari siguen coherents amb el tipus de projecte

comoSolicitar.gif Sol.licitud i documentació

 

SOL·LICITUD I DOCUMENTACIÓ (que haurà d'acompanyar a la sol·licitud):

 • Imprès de sol·licitud normalitzat, generat mitjançant el programa informàtic "Sol·licitud Renovables i Biocarburants 2018" (vegeu "Documentació annexa", en el marc lateral dret d'aquesta mateixa pàgina). Es prega consultar prèviament les instruccions de descàrrega del programa.
 • Memòria tècnica del projecte en funció del programa al que se sol·liciten ajudes, signada per tècnic competent, segons model facilitat per l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) (vegeu "Documentació annexa", en el marc lateral dret d'aquesta mateixa pàgina).
 • Documentació complementària de caràcter administratiu, en funció del tipus de sol·licitant. Aquesta documentació està indicada en la convocatòria d'ajudes; addicionalment apareixerà relacionada per a cada tipus de sol·licitant, en el moment d'imprimir la sol·licitud quan s'empre el programa informàtic.
 • Quan l'import d'una despesa subvencionable supere, IVA exclòs, la quantia de 49.999,99 euros en el supòsit de cost per execució d'obra, o de 17.999,99 euros en el supòsit de subministrament de béns d'equip o prestació de serveis per empreses de consultoria o assistència tècnica, el sol·licitant de l'ajuda haurà d'aportar també justificació d'haver sol·licitat com a mínim tres ofertes de diferents proveïdors -sense vinculació entre ells- llevat que per les especials característiques de les despeses subvencionables no existisca en el mercat suficient nombre d'entitats que ho subministren o presten, i així es faça constar en un informe signat que contindrà i haurà de complir amb l'establit en la convocatòria d'ajudes.

La selecció de les ofertes haurà de realitzar-se entre empreses de les quals almenys dues d'elles no siguen empreses associades al beneficiari i membres de la seua Junta Directiva o Consell d'Administració, ni ostenten drets de vot superiors al 50%. La petició d'ofertes procurarà documentar-se de forma escrita, i en tot cas serà necessari que vagen signades i segellades per les respectives empreses oferents, consignant-se les seues dades identificatives. L'elecció entre les ofertes presentades haurà de recaure en la més econòmica, justificant en un informe l'elecció en un altre sentit.
Les tres ofertes hauran d'haver-se sol·licitat amb caràcter previ a la contractació del compromís per a la prestació del servei o el lliurament del ben. Únicament quedaran excloses del compliment d'aquest requisit aquelles entitats locals que liciten l'actuació subvencionada pel procediment obert d'acord amb el Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la llei de Contractes del Sector Públic.

 • Resta de documentació especificada en l'article 8 de la convocatòria d'ajudes.

LLOC DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS:

La sol·licitud i la memòria tècnica s'adequaran als models normalitzats disponibles en l'apartat 'Documentació annexa' a la dreta d'aquesta pàgina, i es presentaran davant el Registre Telemàtic de la Generalitat.

Solament s'admetrà la presentació de sol·licituds, escrits i comunicacions davant el Registre Electrònic que estiguen signats electrònicament mitjançant una signatura electrònica avançada basada en un certificat reconegut, segons el que es disposa en el Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'Administració Electrònica de la Comunitat Valenciana, i expedit per la Generalitat o per qualsevol altre prestador de serveis de certificació amb el qual la Generalitat haja signat l'oportú conveni.

Examinada la documentació aportada, si aquesta no reuneix els requisits exigits es requerirà a l'interessat perquè, en un termini de 10 dies, esmene la falta o acompanye la documentació necessària amb indicació que si així no ho fera se li tindrà per desistit de la sol·licitud.
Els requeriments que resulten necessaris per a la resolució de l'expedient, s'efectuaran de forma telemàtica, sense perjudici de l'establit en l'article 41 i següents de la Llei 39/2015. Els requeriments, les notificacions, les comunicacions o la documentació dels procediments emesos mitjançant signatura electrònica avançada gaudiran de validesa i eficàcia, en els termes previstos en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
Les notificacions que es realitzen per mitjans electrònics s'entendran practicades o rebutjades en els termes que s'assenyalen en l'article 43 de la Llei 39/2015.

L'aportació de documents en contestació als requeriments referenciats, s'haurà de realitzar a través de Registre Electrònic (Tràmit Aportació documentació en l'apartat 'Documentació annexa' a la dreta d'aquesta pàgina)


>> Preguntes freqüents

 

 

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Esta web utiliza cookies con el objetivo principal de mejorar la experiencia y navegación del usuario en el portal. Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso.