parques empresariales v

 
Dirigit a: Entitats locals de la CV pertanyents a unes comarques específiques
Presentació sol·licituds: des del 5/03/2018 fins al 6/04/2018 a les 24 hores *
Termini d'execució (període subvencionable de la despesa): des de la presentació de la sol·licitud fins al 31 de desembre de l'any per al qual se li concedisca l'ajuda

Termini justificació:

 

Per als projectes de caràcter anual:

Des del 2 de gener fins al 15 de gener de l'any 2019.

- Per als projectes plurianuals:
· Des del 2 de gener fins al 15 de gener de l'any 2019 per a justificar l'execució de la primera anualitat.
· Des del 2 de gener fins al 15 de gener de l'any 2020, per a justificar l'execució de la segona anualitat.

* segons condicions de la convocatòria del programa publicada en el DOGV nº 8241 de data 23/02/2018, i posterior ampliació de pressupost (DOGV nº 8342 de 19/07/2018) si bé la informació exhaustiva i completa del programa haurà de consultar-se en els textos publicats en el DOGV.

 

Objectiu
 
Subvencions per a projectes d'inversió per a millora, modernització i dotació d'infraestructures i serveis en els polígons industrials, àrees empresarials i enclavaments tecnològics i parcs científics.

empresasbeneficiarias-p Entitats beneficiàries

Entitats locals de la CV pertanyents a les comarques del Camp de Morvedre, el Camp de Túria, la Ribera Alta, la Ribera Baixa,l’Horta Nord, l’Horta Oest, l’Horta Sud, València, els Serran¡s, el Racó d'Ademús, la Costera, la Foia de Bunyol, la Plana d'Utiel-Requena, la Canal de Navarrés, la Vall d'Aiora, l’Alcalatén, l'Alt Millars, l'Alt Palància, Baix Vinalopó, l’Alacantí, l'Alt Vinalopó, el Vinalopó Mitjà, la Marina Alta, la Marina Baixa, la Plana Alta, la Plana Baixa.

Consultar ací la relació de municipis per comarques.

 

Requisits dels projectes

Les ajudes podran ser per a projectes i/o actuacions de caràcter anual (executables en l'exercici 2018), o de caràcter plurianual (executables en el 2018 i el 2019); en aquest últim cas es podrà sol·licitar l'ajuda, sempre que almenys el 45 % del pressupost subvencionable del projecte i/o actuació es realitze l'any 2018.

• Pressupost subvencionable del projecte haurà de ser igual o superior a 50.000 €.
• Els projectes no podran haver-se iniciat abans de la presentació de la sol·licitud d'ajuda i la seua finalització no podrà excedir del dia 31 de desembre de 2018 o 31 de desembre de 2019 per als projecte plurianuals.
• Cada ajuntament podrà presentar una única sol·licitud de millora per cada polígon, àrea industrial o enclavament tecnològic que tinga en el seu municipi (per ex. si té 3 polígons, ha de presentar 3 sol·licituds

actuacionesApoyables.gif Actuacions susceptibles de suport
 

Les actuacions susceptibles de suport podran ser les següents:

• Obra Civil que permeta la implantació de fibra òptica i altres serveis.
• Vigilància a través de CCTV connectat a la Policia Local.
• Transport públic. Actuacions que milloren la mobilitat urbana: carril bici.
• Transport públic. Actuacions que milloren la mobilitat urbana: Passarel·les per als vianants
• Ampliació o creació de depuradora.
• Millora de la imatge del polígon: tant de la façana vegetal com les de les indústries mitjançant un programa d'ajudes municipal. Regeneració paisatgística i ambiental.
• Millora enllumenat públic, mitjançant mesures d'eficiència energètica i/o energies renovables.
• Generació d'energia renovable per a tot el polígon, àrees industrials o enclavaments tecnològics
• Serveis contra incendis.
• Implantació d'Ecoparc o de sistemes de gestió de residus (especialment els perillosos).
• Millora de zones verdes i implantació de les mateixes sobre el viari de zones/recorreguts biosaludables.
• Creació d'eina web amb informació del polígon industrial accessible a IVACE.
• Millora viària: habilitació de nous aparcaments i/o vials, vials més amplis, nous accessos, així com operacions de remodelació que comporten les anteriors.
• Senyalització/identificació de carrers.
• Senyalització horitzontal i vertical de tràfic.
• Millora del sanejament separatiu de les aigües residuals.
• Millora en el subministrament d'aigua, bruta i potable i/o augment de cabal i pressió.
• Dotar de subministrament de Gas a alta i baixa pressió.

El projecte podrà contenir una o diverses de les anteriors actuacions subvencionables.

 

tipoAyuda.gif Tipus d'ajuda

L'ajuda consistirà en una subvenció de fins al 100 % dels costos considerats com a subvencionables amb les següents limitacions:


- En els polígons industrials amb una superfície menor de 25.000 m2, la limitació s'estableix en 3 €/m2.
- En els polígons industrials amb una superfície major de 25.000 m2, la limitació s'estableix en 2 €/m2.

En tot cas, el límit màxim d'ajuda serà d'1.000.000 € per polígon, àrea industrial o enclavament tecnològic

costesSubvencionables.gif Costos subvencionables

Es consideren subvencionables els costos d'inversió en actius materials i immaterials vinculats al projecte presentat a l'IVACE que s'indiquen a continuació:

a) Cost d'execució de les obres i/o instal·lacions.

b) Cost dels béns i equips.

c) Cost de redacció de projectes d'obra i/o instal·lació, d'estudis de seguretat i salut i d'adreça d'obra, sempre que es contracten externament.

En cap cas es consideraran despeses subvencionables els impostos indirectes quan siguen susceptibles de recuperació o compensació.

 

Criteris de valoració

 

Perquè un projecte puga ser aprovat, haurà de tenir una puntuació mínima de 30 punts..

Criteris que afecten a les zones objecte de les ajudes:

fins a 30 punts

Criteris que afecten a les obres a realitzar:

fins a 70 punts

Màxim de punts que pot obtenir un projecte:

100 punts.

1. Criteris que afecten a les zones objecte de les ajudes: fins a un total de 30 punts.

Ocupació del polígon: Fins a un màxim 20 punts: (Polígons, àrees industrials i/o enclavaments tecnològics amb major percentatge d'ocupació, és a dir, d'empreses instal·lades i en activitat).

Formula-v

- 100%                   = 20 punts
- Entre 51% i 99%  = 13 punts
- Menors de 50%   =  7 punts

Antiguitat del polígon: Fins a un màxim de 10 punts.

- Majors de 20 anys = 10 punts
- Entre 11 i 19 anys  =   7 punts
- Menors de 10 any  =   4 punts

2. Criteris que afecten a les obres i/o inversions a realitzar, i el seu aprofitament: fins a un màxim total de 70 punts.

Cada actuació es valorarà ponderant l'aprofitament que de les mateixes es vaja a realitzar calculat en funció del percentatge d'empreses beneficiades sobre el total de les empreses que integren el polígon, àrea industrial o enclavament tecnològic, d'acord amb els següents rangs i intensitats:

- entre un 71 % i 100 % d'aprofitament: intensitat màxima.
- entre un 31 % i 70 % d'aprofitament: intensitat mitjana.
- menors d'un 30% d'aprofitament: intensitat mínima.

Actuacions susceptibles d'ajuda:

 • Obra civil que permeta la implantació de fibra òptica i altres serveis: màxima 5 punts, mitjana 3 punts, mínima 1 punt.
 • Vigilància a través de *CCTV connectat a la Policia Local: màxima 5 punts, mitjana 3 punts, mínima 1 punt.
 • Transport Públic. Actuacions que milloren la mobilitat urbana (carril bici): màxima 5 punts, mitjana 3 punts, mínima 1 punt.
 • Transport Públic. Actuacions que milloren la mobilitat urbana: passarel·les per als vianants: màxima 5 punts, mitjana 3 punts, mínima 1 punt.
 • Ampliació o creació de depuradora: màxima 5 punts, mitjana 3 punts, mínima 1 punt.
 • Millora de la imatge del polígon: tant de la façana vegetal com de les indústries mitjançant programa d'ajudes municipal. Regeneració paisatgística i ambiental: màxima 5 punts, mitjana 3 punts, mínima 1 punt.
 • Millora de l'enllumenat públic, mitjançant mesures d'eficiència energètica i/o energies renovables: màxima 5 punts, mitjana 3 punts, mínima 1 punt.
 • Generació d'energia renovable per a tot el polígon: màxima 5 punts, mitjana 3 punts, mínima 1 punt.
 • Serveis contra incendis: màxima 3,75 punts, mitjana 2 punts, mínima 1 punt.
 • Implantació d'ecoparc o de sistemes de gestió de residus, especialment, els perillosos: màxima 3,75 punts, mitjana 2 punts, mínima 1 punt.
 • Millora de zones verdes i implantació de les mateixes i sobre el viari de zones/recorreguts *biosaludables: màxima 3,75 punts, mitjana 2 punts, mínima 1 punt.
 • Creació d'eina Web amb informació del polígon industrial accessible a *IVACE: màxima 3,75 punts, mitjana 2 punts, mínima 1 punt.
 • Millora viària: més aparcaments i/o vials, vials més amplis, nous accessos, així com operacions de remodelació que comporte les anteriors: màxima 2,50 punts, mitjana 1,50 punts, mínima 1 punt.
 • Senyalització i/o identificació de carrers: màxima 2,50 punts, mitjana 1,50 punts, mínima 1 punt.
 • Senyalització horitzontal i/o vertical de tràfic: màxima 2,50 punts, mitjana 1,50 punts, mínima 1 punt.
 • Millora del sanejament *separativo de les aigües residuals: màxima 2,50 punts, mitjana 1,50 punts, mínima 1 punt.
 • Millora en el subministrament d'aigua, bruta i potable i/o augment de cabal i pressió: màxima 2,50 punts, mitjana 1,50 punts, mínima 1 punt.
 • Dotació de subministrament de gas a alta i baixa pressió: màxima 2,50 punts, mitjana 1,50 punts, mínima 1 punt
Esquema General

1. Presentació sol·licitud

2. Instrucció / avaluació per IVACE

3. Resolució de concessió per presidència d'IVACE. Import subvenció

4. Notificació concessió a l'Ajuntament

5. Execució del projecte

6. Justificació: aportació documentació

7. Revisió justificació

8. Pagament/minoració ajuda

 

comoSolicitar.gif Sol.licitud i documentació

DOCUMENTACIÓ

1. Sol·licitud i Memòria Tècnica del projecte. La sol·licitud i la memòria tècnica s'adequaran als models normalitzats disponibles en la pàgina web: http://www.ivace.es. En la sol·licitud de l'ajuda s'inclouen les declaracions responsables relatives a les obligacions dels beneficiaris de les ajudes.

2. Resta de documentació complementària, descrita en l'article 6.4 de la convocatòria, que haurà d'acompanyar a la sol·licitud i a la memòria tècnica. Aquesta documentació haurà de presentar-se utilitzant igualment els mitjans telemàtics proporcionats per l'IVACE.

FORMA DE PRESENTACIÓ DE LA SOL·LICITUD

La sol·licitud i la memòria tècnica s'adequaran als models normalitzats disponibles en l'apartat 'Documentació annexa' a la dreta d'aquesta pàgina, i es presentaran davant el Registre Electrònic de l'IVACE. Solament s'admetrà la presentació de sol·licituds, escrits i comunicacions davant el Registre Electrònic que estiguen signats electrònicament mitjançant una signatura electrònica avançada basada en un certificat reconegut, segons el que es disposa en el Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'Administració Electrònica de la Comunitat Valenciana, i expedit per la Generalitat o per qualsevol altre prestador de serveis de certificació amb el qual la Generalitat haja signat l'oportú conveni.

Examinada la documentació aportada, si aquesta no reuneix els requisits exigits es requerirà a l'interessat perquè, en un termini de 10 dies hàbils des del següent al de la recepció del requeriment, esmene la falta o acompanye la documentació necessària amb indicació que si així no ho fera se li tindrà per desistit de la sol·licitud.

Els requeriments que es realitzen per mitjans electrònics s'entendran practicats o rebutjats en els termes que s'assenyalen en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i en la legislació complementària. En aquest sentit, si transcorren deu dies naturals sense que s'accedisca al contingut del requeriment, s'entendrà que la notificació ha sigut rebutjada i es tindrà per realitzat el tràmit de la notificació.

L'aportació de documents en contestació als requeriments referenciats, s'haurà de realitzar a través de Registre electrònic (Tràmit Aportació documentació en l'apartat 'Documentació annexa' a la dreta d'aquesta pàgina)

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

polígons inacabats2 10

 

Dirigit a: Entitats locals de la CV
Presentació sol·licituds: des del 10/05/2018 fins a l'11/06/2018 a les 23:59:59 hores *
Termini d'execució (període subvencionable de la despesa): des de la presentació de la sol·licitud fins al 31 de desembre de l'any per al qual se li concedisca l'ajuda

Termini justificació:

 

Per als projectes de caràcter anual:

Des del 2 de gener fins al 15 de gener de l'any 2019.

- Per als projectes plurianuals:
· Des del 2 de gener fins al 15 de gener de l'any 2019 per a justificar l'execució de la primera anualitat.
· Des del 2 de gener fins al 15 de gener de l'any 2020, per a justificar l'execució de la segona anualitat.

* segons condicions de la convocatòria del programa publicada en el DOGV nº 8289 de data 08/05/2018, si bé la informació exhaustiva i completa del programa haurà de consultar-se en els textos publicats en el DOGV.

 

Objectiu
 
Subvencions per a projectes d'inversió per a la finalització de sòls i/o polígons industrials de titularitat municipal, en els quals no hagen finalitzat les obres previstes per a la seua transformació en polígon industrial.

empresasbeneficiarias-p Entitats beneficiàries

Ajuntaments de la Comunitat Valenciana

 

Requisits dels projectes

Les ajudes podran ser per a projectes i/o actuacions de caràcter anual (executables en l'exercici 2018), o de caràcter plurianual (executables en el 2018 i el 2019); en aquest últim cas es podrà sol·licitar l'ajuda, sempre que almenys el 30% del pressupost subvencionable del projecte i/o actuació es realitze l'any 2018.

? Pressupost subvencionable del projecte haurà de ser igual o superior a 50.000 ?.
? Els projectes no podran haver-se iniciat abans de la presentació de la sol·licitud d'ajuda i la seua finalització no podrà excedir del dia 31 de desembre de 2018 o 31 de desembre de 2019 per als projectes plurianuals.
? Cada ajuntament podrà presentar una única sol·licitud de millora per cada polígon que tinga en el seu municipi (per ex. si té 3 polígons, ha de presentar 3 sol·licituds)

 

actuacionesApoyables.gif Actuacions susceptibles de suport
 
Els projectes hauran de consistir en la realització de les obres per a obtenir la condició de solar, d'acord amb l'article 177 de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge, i que permeten convertir sòls ordenats d'industrials, urbans o urbanitzables, en polígons industrials:
a) Accés rodat per via pavimentada, havent d'estar obertes a l'ús públic, en condicions adequades, totes les vies a què confronten
b) Subministrament d'aigua potable i energia elèctrica, amb els cabals i la potència suficients per a l'edificació prevista
c) Evacuació d'aigües residuals a la xarxa de clavegueram connectada amb estació depuradora d'aigües residuals
d) Accés de vianants, encintat de voreres i enllumenat públic en, almenys, una de les vies a què confronte la parcel·la
El projecte podrà contenir una o diverses de les anteriors actuacions susceptibles de suport
 
tipoAyuda.gif Tipus d'ajuda

L'ajuda consistirà en una subvenció de fins al 100 % dels costos considerats com a subvencionables.
El límit màxim d'ajuda serà de 200.000 ? per polígon.

 

costesSubvencionables.gif Costos subvencionables

Es consideren subvencionables els costos d'inversió en actius materials i immaterials vinculats al projecte presentat a l'IVACE que s'indiquen a continuació:

a) Cost d'execució de les obres i/o instal·lacions.

b) Cost dels béns i equips.

c) Cost de redacció de projectes d'obra i/o instal·lació, d'estudis de seguretat i salut i d'adreça d'obra, sempre que es contracten externament.

En cap cas es consideraran despeses subvencionables els impostos indirectes quan siguen susceptibles de recuperació o compensació.

 

Criteris de valoració

 

Perquè un projecte puga ser aprovat, haurà de tenir una puntuació mínima de 30 punts..

Criteris que afecten al grau d'execució actual del polígon:

fins a 50 punts

Criteris que afecten a les obres i/o inversions a realitzar:

fins a 50 punts

Màxim de punts que pot obtenir un projecte:

100 punts.

a) Criteris que afecten el grau d'execució del polígon: fins a un total de 50 punts.

Més del 80% = 50 punts

Entre el 21% i 49% = 35 punts

Fins al 20% = 15 punts

b) Criteris que afecten les obres i/o inversions a realitzar: fins a un màxim total de 50 punts.

Cada actuació es valorarà ponderant el percentatge dels serveis establits en l'article 177 de la Llei d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge, que li falta al polígon o sòl industrial:

a) Accés rodat per via pavimentada, havent d'estar obertes a l'ús públic, en condicions adequades, totes les vies a què confronten: 12.5 punts

b) Subministrament d'aigua potable i energia elèctrica, amb els cabals i la potència suficients per a l'edificació prevista: 12.5 punts

c) Evacuació d'aigües residuals a la xarxa de clavegueram connectada amb estació depuradora d'aigües residuals: 12.5 punts

d) Accés de vianants, encintat de voreres i enllumenat públic en, almenys, una de les vies a què confronte la parcel·la: 12.5 punts.

 

Esquema General

1. Presentació sol·licitud

2. Instrucció / avaluació per IVACE

3. Resolució de concessió per presidència d'IVACE. Import subvenció

4. Notificació concessió a l'Ajuntament

5. Execució del projecte

6. Justificació: aportació documentació

7. Revisió justificació

8. Pagament/minoració ajuda

 

comoSolicitar.gif Sol.licitud i documentació

DOCUMENTACIÓ

1. Sol·licitud i Memòria Tècnica del projecte. La sol·licitud i la memòria tècnica s'adequaran als models normalitzats disponibles en la pàgina web: http://www.ivace.es. En la sol·licitud de l'ajuda s'inclouen les declaracions responsables relatives a les obligacions dels beneficiaris de les ajudes.

2. Resta de documentació complementària, descrita en l'article 6.4 de la convocatòria, que haurà d'acompanyar a la sol·licitud i a la memòria tècnica. Aquesta documentació haurà de presentar-se utilitzant igualment els mitjans telemàtics proporcionats per l'IVACE.

FORMA DE PRESENTACIÓ DE LA SOL·LICITUD

La tramitació del procediment serà electrònica. La presentació electrònica requerirà que l'ajuntament dispose de firma electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat, bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), ambdós emesos per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana, DNI electrònic, certificat de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre, així com els certificats reconeguts en la Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació establits a Espanya, publicada en la Seu Electrònica del Ministeri d'Energia, Turisme i Agenda Digital.
La sol·licitud es presentarà en el registre electrònic d'IVACE accessible a través d'aquesta pàgina web.

Respecte de les sol·licituds d'ajudes per a projectes de caràcter plurianual, després de dictar-se la resolució estimatòria de les mateixes, l'ajuntament beneficiari no tindrà obligació de presentar nova sol·licitud en l'exercici 2019 per al seu projecte aprovat, sense perjuí de l'obligació de presentar els justificants previstos en l'article 9 de la present convocatòria i complir els altres requisits disposats per la normativa vigent perquè l'òrgan competent puga reconéixer l'obligació corresponent.

Quan la sol·licitud no reunisca els requisits exigits en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, o no s'acompanye de la documentació que d'acord amb aquesta convocatòria siga exigible, es requerirà al sol·licitant perquè en el termini de 10 dies hàbils des de l'endemà de la recepció del requeriment, esmene la falta o acompanye els documents preceptius, amb advertència que si no fera, se'l tindrà per desistit de la seua sol·licitud, prèvia resolució dictada en els termes que preveu la legislació administrativa.

Els requeriments es realitzaran per mitjans electrònics i s'entendran practicats o rebutjats en els termes que s'assenyalen en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. En aquest sentit, si transcorren deu dies naturals sense que s'accedisca al contingut del requeriment, s'entendrà que la notificació ha sigut rebutjada i es tindrà per realitzat el tràmit de la notificació.

L'aportació de documents en contestació als requeriments referenciats, s'haurà de realitzar a través del Tràmit Aportació documentació en l'apartat 'Documentació annexa' a la dreta d'aquesta pàgina

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Dirigit a: Entitats locals de la CV pertanyents a unes comarques específiques
Presentació sol·licituds: des del 27/03/2017 fins al 19/04/2017 a les 24 hores *
Termini d'execució (període subvencionable de la despesa): Fins al 31 de desembre de 2017
Termini justificació: 10 dies hàbils a comptar des del 2 de gener de 2018.

* segons condicions de la convocatòria del programa publicada en el DOGV nº 7999 de data 14/03/2017, i posteriors modificacions, si bé la informació exhaustiva i completa del programa haurà de consultar-se en els textos publicats en el DOGV.

 

Objectiu
 
Subvencions per a projectes d'inversió per a millora, modernització i dotació d'infraestructures i serveis en els polígons industrials, àrees empresarials i enclavaments tecnològics i parcs científics.

empresasbeneficiarias-p Entitats beneficiàries

Entitats locals de la CV pertanyents a les comarques dels Ports, Alt Maestrat, Baix Maestrat, La Safor, La Vega Baixa, El Comtat, L’Alcoiá, La Vall d'Albaida. Consultar ací la relació de municipis per comarques.

 

Requisits dels projectes

• Pressupost subvencionable del projecte haurà de ser igual o superior a 50.000 €.
• Els projectes no podran haver-se iniciat abans de la presentació de la sol·licitud d'ajuda i la seua finalització no podrà excedir del dia 31 de desembre de 2017.
• Cada ajuntament podrà presentar una única sol·licitud de millora per polígon, àrea industrial o enclavament tecnològic que tinga en el seu municipi.

 

actuacionesApoyables.gif Actuacions susceptibles de suport
 

Les actuacions susceptibles de suport podran ser les següents:

• Implantació de Fibra òptica i altres Telecomunicacions.
• Vigilància a través de CCTV connectat a la Policia Local.
• Transport públic. Actuacions que milloren la mobilitat urbana: carril bici.
• Transport públic. Actuacions que milloren la mobilitat urbana: Passarel·les per als vianants
• Ampliació o creació de depuradora.
• Millora de la imatge del polígon: tant de la façana vegetal com les de les indústries mitjançant un programa d'ajudes municipal. Regeneració paisatgística i ambiental.
• Millora enllumenat públic, mitjançant mesures d'eficiència energètica o energies renovables.
• Generació d'energia renovable per a tot el polígon.
• Serveis contra incendis.
• Implantació d'Ecoparc o de sistemes de gestió de residus (especialment els perillosos).
• Millora de Zones verdes i implantació de les mateixes i sobre el viari de zones/recorreguts biosaludables.
• Creació d'eina web amb informació del polígon industrial accessible a IVACE.
• Millora viària (mes aparcaments, mes vials, vials mes amplis, nous accessos) així com operacions de remodelació que comporten les anteriors.
• Senyalització/identificació de carrers.
• Senyalització horitzontal i vertical de tràfic.
• Millora del sanejament *separativo de les aigües residuals.
• Millora en el subministrament d'aigua, bruta i potable i augment de cabal i pressió.
• Dotar de subministrament de Gas a alta i baixa pressió.

El projecte podrà contenir una o diverses de les anteriors actuacions subvencionables.

 

tipoAyuda.gif Tipus d'ajuda

L'ajuda consistirà en una subvenció de fins al 100 % dels costos considerats com a subvencionables amb les següents limitacions:


- En els polígons industrials amb una superfície menor de 25.000 m2, la limitació s'estableix en 3 €/m2.
- En els polígons industrials amb una superfície major de 25.000 m2, la limitació s'estableix en 2 €/m2.

En tot cas, el límit màxim d'ajuda serà d'1.000.000 € per polígon, àrea industrial o enclavament tecnològic

costesSubvencionables.gif Costos subvencionables

Es consideren subvencionables els costos d'inversió en actius materials i immaterials vinculats al projecte presentat a l'IVACE que s'indiquen a continuació:

a) Cost d'execució de les obres i/o instal·lacions.

b) Cost dels béns i equips.

c) Cost de redacció de projectes d'obra i/o instal·lació, d'estudis de seguretat i salut i d'adreça d'obra, sempre que es contracten externament.

En cap cas es consideraran despeses subvencionables els impostos indirectes quan siguen susceptibles de recuperació o compensació.

 

Criteris de valoració

 

Perquè un projecte puga ser aprovat, haurà de tenir una puntuació mínima de 30 punts..

Criteris que afecten a les zones objecte de les ajudes:

fins a 30 punts

Criteris que afecten a les obres a realitzar:

fins a 70 punts

Màxim de punts que pot obtenir un projecte:

100 punts.

1. Criteris que afecten a les zones objecte de les ajudes: fins a un total de 30 punts.

Ocupació del polígon: Fins a un màxim 20 punts: (Polígons, àrees industrials i/o enclavaments tecnològics amb major percentatge d'ocupació, és a dir, d'empreses instal·lades i en activitat).

Formula-v

- 100%                   = 20 punts
- Entre 51% i 99%  = 13 punts
- Menors de 50%   =  7 punts

Antiguitat del polígon: Fins a un màxim de 10 punts.

- Majors de 20 anys = 10 punts
- Entre 11 i 19 anys  =   7 punts
- Menors de 10 any  =   4 punts

2. Criteris que afecten a les obres i/o inversions a realitzar, i el seu aprofitament: fins a un màxim total de 70 punts.

Cada actuació es valorarà ponderant l'aprofitament que de les mateixes es vaja a realitzar calculat en funció del percentatge d'empreses beneficiades sobre el total de les empreses que integren el polígon, àrea industrial o enclavament tecnològic, d'acord amb els següents rangs i intensitats:

- entre un 71 % i 100 % d'aprofitament: intensitat màxima.
- entre un 31 % i 70 % d'aprofitament: intensitat mitjana.
- menors d'un 30% d'aprofitament: intensitat mínima.

Actuacions susceptibles d'ajuda:

 • Implantació de fibra òptica i altres telecomunicacions: màxima 5 punts, mitjana 3 punts, mínima 1 punt.
 • Vigilància a través de *CCTV connectat a la Policia Local: màxima 5 punts, mitjana 3 punts, mínima 1 punt.
 • Transport Públic. Actuacions que milloren la mobilitat urbana (carril bici): màxima 5 punts, mitjana 3 punts, mínima 1 punt.
 • Transport Públic. Actuacions que milloren la mobilitat urbana: passarel·les per als vianants: màxima 5 punts, mitjana 3 punts, mínima 1 punt.
 • Ampliació o creació de depuradora: màxima 5 punts, mitjana 3 punts, mínima 1 punt.
 • Millora de la imatge del polígon: tant de la façana vegetal com de les indústries mitjançant programa d'ajudes municipal. Regeneració paisatgística i ambiental: màxima 5 punts, mitjana 3 punts, mínima 1 punt.
 • Millora de l'enllumenat públic, mitjançant mesures d'eficiència energètica i/o energies renovables: màxima 5 punts, mitjana 3 punts, mínima 1 punt.
 • Generació d'energia renovable per a tot el polígon: màxima 5 punts, mitjana 3 punts, mínima 1 punt.
 • Serveis contra incendis: màxima 3,75 punts, mitjana 2 punts, mínima 1 punt.
 • Implantació d'ecoparc o de sistemes de gestió de residus, especialment, els perillosos: màxima 3,75 punts, mitjana 2 punts, mínima 1 punt.
 • Millora de zones verdes i implantació de les mateixes i sobre el viari de zones/recorreguts *biosaludables: màxima 3,75 punts, mitjana 2 punts, mínima 1 punt.
 • Creació d'eina Web amb informació del polígon industrial accessible a *IVACE: màxima 3,75 punts, mitjana 2 punts, mínima 1 punt.
 • Millora viària: més aparcaments i/o vials, vials més amplis, nous accessos, així com operacions de remodelació que comporte les anteriors: màxima 2,50 punts, mitjana 1,50 punts, mínima 1 punt.
 • Senyalització i/o identificació de carrers: màxima 2,50 punts, mitjana 1,50 punts, mínima 1 punt.
 • Senyalització horitzontal i/o vertical de tràfic: màxima 2,50 punts, mitjana 1,50 punts, mínima 1 punt.
 • Millora del sanejament *separativo de les aigües residuals: màxima 2,50 punts, mitjana 1,50 punts, mínima 1 punt.
 • Millora en el subministrament d'aigua, bruta i potable i/o augment de cabal i pressió: màxima 2,50 punts, mitjana 1,50 punts, mínima 1 punt.
 • Dotació de subministrament de gas a alta i baixa pressió: màxima 2,50 punts, mitjana 1,50 punts, mínima 1 punt
Esquema General

1. Presentació sol·licitud

2. Instrucció / avaluació per IVACE

3. Resolució de concessió per presidència d'IVACE. Import subvenció

4. Notificació concessió a l'Ajuntament

5. Execució del projecte

6. Justificació: aportació documentació

7. Revisió justificació

8. Pagament/minoració ajuda

 

comoSolicitar.gif Sol.licitud i documentació

DOCUMENTACIÓ

1. Sol·licitud i Memòria Tècnica del projecte. La sol·licitud i la memòria tècnica s'adequaran als models normalitzats disponibles en la pàgina web: http://www.ivace.es. En la sol·licitud de l'ajuda s'inclouen les declaracions responsables relatives a les obligacions dels beneficiaris de les ajudes.

2. Resta de documentació complementària, descrita en l'article 6.3 de la convocatòria, que haurà d'acompanyar a la sol·licitud i a la memòria tècnica. Aquesta documentació haurà de presentar-se utilitzant igualment els mitjans telemàtics proporcionats per l'IVACE.

FORMA DE PRESENTACIÓ DE LA SOL·LICITUD

La sol·licitud i la memòria tècnica s'adequaran als models normalitzats disponibles en l'apartat 'Documentació annexa' a la dreta d'aquesta pàgina, i es presentaran davant el Registre Telemàtic de l'IVACE. Solament s'admetrà la presentació de sol·licituds, escrits i comunicacions davant el Registre Electrònic que estiguen signats electrònicament mitjançant una signatura electrònica avançada basada en un certificat reconegut, segons el que es disposa en el Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'Administració Electrònica de la Comunitat Valenciana, i expedit per la Generalitat o per qualsevol altre prestador de serveis de certificació amb el qual la Generalitat haja signat l'oportú conveni.

Examinada la documentació aportada, si aquesta no reuneix els requisits exigits es requerirà a l'interessat perquè, en un termini de 10 dies hàbils des del següent al de la recepció del requeriment, esmene la falta o acompanye la documentació necessària amb indicació que si així no ho fera se li tindrà per desistit de la sol·licitud.

Els requeriments que es realitzen per mitjans electrònics s'entendran practicats o rebutjats en els termes que s'assenyalen en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i en la legislació complementària. En aquest sentit, si transcorren deu dies naturals sense que s'accedisca al contingut del requeriment, s'entendrà que la notificació ha sigut rebutjada i es tindrà per realitzat el tràmit de la notificació.

L'aportació de documents en contestació als requeriments referenciats, s'haurà de realitzar a través de Registre telemàtic (Tràmit Aportació documentació en l'apartat 'Documentació annexa' a la dreta d'aquesta pàgina)

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Esta web utiliza cookies con el objetivo principal de mejorar la experiencia y navegación del usuario en el portal. Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso.