linia de financiació twitter
Dirigit a: Empreses i entitats de naturalesa pública o privada, incloent empresaris individuals amb seu a la Comunitat Valenciana
Presentació sol-licituds:  des del 02/02/2019 fins al 11/03/2019 a les 23:59:59 hores.*
Termini justificació:  fins al 25/09/2020
* segons condicions de la Resolució de 28 de gener de 2019, de la presidència de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual es convoquen ajudes destinades al foment d’instal·lacions d’autoconsum d’energia elèctrica, amb càrrec al Fons de Promoció previst en el marc del Pla Eòlic de la Comunitat Valenciana, per a l’exercici 2019, publicada en el DOGV nº 8477 de data 01/02/2019,si bé la informació exhaustiva i completa del programa haurà de consultar-se en els textos publicats en el DOGV.

 preguntesfrequents

Objetiu

L'objecte de la present resolució és convocar el Fondo de Promoció previst en el marc del Pla Eòlic de la Comunitat Valenciana (PECV), per a l'exercici de 2019, destinat a la realització dins de l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana de programes de naturalesa energètica i industrial relacionada amb el sector energètic, tendents a incentivar l'economia de la Comunitat, i més concretament a la implementació d'ajudes destinades al foment de les instal·lacions d'autoconsum d'energia elèctrica..

 
beneficiarios.gif Empreses i entitats beneficiàries

Podran acollir-se a aquestes ajudes empreses –incloses empreses individuals– i ajuntaments, així com qualsevol entitat o persona jurídica, de naturalesa pública o privada, amb seu a la Comunitat Valenciana, amb excepció de les comunitats de propietaris d'habitatges.

 
actuacionesApoyables.gif Actuacions susceptibles de suport
 

Finançament de projectes d'instal·lacions d'autoconsum d'energia elèctrica a partir d'energies renovables o energies residuals, en qualsevol de les modalitats previstes en l'article 9 de la Llei 24/2013, de 16 de desembre, del Sector Elèctric, i en concret les previstes com a Tipus 1 i Tipus 2 en el Reial Decret 900/2015, de 9 d'octubre, pel qual es regulen les condicions administratives, tècniques i econòmiques de les modalitats de subministrament d'energia elèctrica amb autoconsum i de producció amb autoconsum. En tot cas, les instal·lacions hauran de complir l'establit en el citat Reial decret 900/2015.

No es consideraran finançables en cap cas:
a) Instal·lacions formades exclusivament per sistemes de gestió i emmagatzemament energètic no vinculats al sistema de generació objecte de la present convocatòria.
b) Instal·lacions d'autoconsum amb emmagatzemament energètic que no disposen d'equips de gestió intel·ligent de càrrega/descàrrega destinats a l'optimització energètica/econòmica.

 tipoayuda-m Tipus d'ajuda

L'ajuda reemborsable consistirà en la concessió d'un préstec bonificat en el seu tipus d'interès sobre els costos subvencionables dels projectes associats.

Característiques del préstec bonificat:

a) Import màxim del préstec: 300.000 €
b) Percentatge màxim finançable de la inversió: 100% de la inversió.
c) Tipus d'interès: 0%
d) Comissions: sense comissions d'estudi ni obertura de l'operació.
e) Període màxim d'amortització del préstec: 8 anys.
f) Garanties: la garantia serà del 50% de l'import del préstec concedit. Queden exceptuats de l'obligació d'aportar garanties les entitats locals.
g) Ajust de garantia: Una vegada transcorreguda la meitat del període d'amortització del préstec l'IVACE ajustarà d'ofici l'import de la garantia per a mantenir el percentatge del 50%.

Esquema General

 EsquemaPtmo

 2

costesSubvencionables.gif Costos subvencionables

Els costos elegibles que es consideraran en el càlcul a l'efecte de la distribució del pressupost de la convocatòria són els següents:

a) Inversions en equips i muntatge vinculats directament a les instal·lacions d'autoconsum, en concret, sistema generador, sistema de conversió de l'energia, sistema de control i regulació, equip de mesura d'energia generada i, si escau, sistema d'emmagatzematge.
En el cas de les instal·lacions de biomassa/biogàs s'inclouen el sistema de producció del biogàs, gas de síntesi o sistema equivalent.
b) Obra civil estrictament necessària i vinculada a la instal·lació objecte de finançament sent en tot case el criteri de l'IVACE el que prevaldrà en cas de controvèrsia sobre la vinculació de l'obra civil al projecte.
c) Instal·lacions d'evacuació d'energia fins al punt de connexió.
d) Costos de tramitació administrativa de les instal·lacions i inscripció en els registres d'autoconsum i de producció d'energia elèctrica.
e) Si escau, costos de redacció de projectes, estudis de seguretat i salut i adreça d'obra, si es tracta de contractacions externes.
La suma dels costos elegibles del projecte a finançar haurà de ser superior a 10.000 euros.

Solament es consideraran susceptibles de suport els projectes i/o instal·lacions que estiguen constituïts per equips nous, sense ús previ.

costesSubvencionables.gif Terminis

 

Els terminis de presentació de sol·licituds són els indicats en el quadre següent

Termini de presentació de sol.licituds Inici dels projectes Periode subvencionable de despeses Data máx. de justificació dels projectes
Des del 02/02/20198 fins a 11/03/2019 Posterior a la presentació de la sol.licitud d'ajuda  Des de l'endemà al registre de entrada de la sol.licitud, fins al 25/09/2020 25/09/2020

 

Criteris de valoració

Les sol·licituds presentades es valoraran sobre un màxim de 100 punts, segons els criteris que s’indiquen en els següents apartats. En tot cas, perquè un projecte puga ser aprovat, haurà d’obtindre una puntuació global mínima de 35 punts sobre el conjunt dels apartats 1, 2 i 3.

1. Característiques del projecte (màxim 60 punts).
a) Qualitat tècnica de la memòria.
    Entre 0 i 15 punts, assignant-se major puntuació a les sol·licituds presentades amb un major grau de definició i claredat dels objectius del projecte, així com la maduresa de la proposta.
b) Viabilitat econòmica del projecte.
    Entre 0 i 5 punts, assignant-se major puntuació a les inversions el retorn de les quals siga en un nombre més gran d’anys, enfront de les quals el retorn resulta més ràpid.
c) Sector i tipus d’aplicació.
    Entre 0 i 10 punts, assignant-se major puntuació a les entitats beneficiàries de naturalesa pública enfront de les de naturalesa jurídica privada i dins d’aquestes últimes a les més petita enfront de les més grans.
d) Potència instal·lada.
    Entre 0 i 15 punts, assignant-se major puntuació a les instal·lacions de menor potència enfront de les de major potència.
e) Producció energètica.
    Entre 1 i 5 punts, assignant-se major puntuació a les instal·lacions de major rendiment energètic enfront de les de menor.
f) Tecnologia d’autoconsum de la instal·lació.
    Entre 5 i 10 punts, assignant-se major puntuació a les instal·lacions les fonts de les quals d'energia renovable siguen diferents a la fotovoltaica o eòlica.

2. Impacte del projecte en l’economia de la Comunitat Valenciana (màxim 20 punts).

a) Inversió associada en relació al balanç de l'empresa.
    Entre 1 i 10 punts, s'assignarà major puntuació a les instal·lacions la inversió de les quals associada siga major respecte al balanç de l'any anterior.
b) Ubicació del projecte.
    Entre 1 i 5 punts, s'assignarà major puntuació als projectes instal·lats en municipis de menys de 20.000 habitants davant dels de major població.
c) Equips principals fabricats en la Unió Europea.
    Entre 0 i 5 punts, s'assignarà major puntuació als projectes els equips principals dels quals estiguen fabricats en la Unió Europea.

3. Solvència econòmica de l’empresa (màxim 20 punts).
Ràtios econòmiques de l’empresa
Entre 0 i 20 punts, assignant-se major puntuació a les empreses més solvents.

A les entitats locals se’ls assignarà la màxima puntuació en matèria de solvència econòmica, i a la resta de sol·licitants que no es puguen qualificar des del punt de vista econòmic s’assignarà una puntuació de 10.

 

comoSolicitar.gif Sol.licitud i documentació

Procediment per a presentar la sol.licitud

1. Les sol·licituds hauran de presentar-se abans de l'inici del projecte.
2. La tramitació del procediment serà electrònica. La presentació electrònica requerirà que l'entitat sol·licitant dispose de firma electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat, bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), els dos emesos per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana, DNI electrònic, certificat de la Fàbrica Nacional de Moneda y Timbre, així com els certificats reconeguts en la llista de confiança de prestadors de serveis de certificat establida a Espanya, publicada en la seu electrònica del Ministeri d'Energia, Turisme i Agenda Digital.
La sol·licitud es presentarà en el Registre Electrònic d'IVACE accessible en l'apartat 'Documentació annexa' a la dreta d'aquesta pàgina

Documentació a presentar que haurà de presentar-se utilitzant els mitjans telemàtics:

a) Sol·licitud d'ajuda, conforme al model normalitzat disponible en l'apartat 'Documentació annexa' a la dreta d'aquesta pàgina, en el qual s'inclouen les declaracions responsables relatives a les obligacions que li corresponen com a beneficiari de les ajudes.
b) Memòria tècnica, segons model disponible en l'apartat 'Documentació annexa' a la dreta d'aquesta pàgina
c) Documentació relativa a la personalitat del sol·licitant: quan els interessats utilitzen un sistema de signatura avançada, la seua identitat s'entendrà ja acreditada mitjançant el propi acte de la signatura.
d) Acreditació de la representació legal del signatari.
e) Còpia d'un extracte o certificat bancari que justifique la titularitat del compte de cobrament de l'ajuda. La titularitat del compte haurà de correspondre a l'entitat sol·licitant.
f) Ubicació exacta del projecte, indicant les coordenades *UTM del projecte o instal·lació en l'apartat destinat per a açò en la pròpia sol·licitud.

Documentació complementària:

Addicionalment s’haurà de presentar la documentació següent:

a) Empreses i entitats privades sense ànim de lucre.
a.1. Quan siga una societat la inscripció de la qual en el Registre Mercantil siga obligatòria, l’IVACE obtindrà la informació relativa a la personalitat jurídica de l’empresa sol·licitant, si bé podrà requerir directament a aquesta la presentació d’algun document concret.
a.2. Quan es tracte de sol·licitants la inscripció dels quals en el Registre Mercantil no siga obligatòria, hauran de presentar còpia del poder de representació registrat del signant de la sol·licitud o, si escau, document equivalent segons les prescripcions legals. Igualment hauran de presentar còpia del contracte/acta de constitució i estatuts vigents registrats.
a.3. En el cas d’empresaris o empresàries individuals, fitxa cadastral de l’immoble en el qual s’executarà el projecte, en què es comprove que el seu ús principal no és “residencial”. Aquest document es pot obtindre en la Seu Electrònica del Cadastre (www.sedecatastro.gob.es).

b) Entitats de naturalesa jurídica pública.

b.1. En cas que l’entitat no complisca amb l’objectiu d’estabilitat i/o regla de despesa conforme amb el que disposa la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, haurà de presentar certificat emés per la intervenció o direcció general, si escau, que acredite que ha aprovat el pla economicofinancer corresponent.

b.2. Certificat expedit per la persona que exerceix la intervenció local -o si escau, la secretaria- o direcció general corresponent en el qual es faça constar que l’entitat de naturalesa jurídica pública sol·licitant disposa del finançament de la part del projecte no finançada per aquesta convocatòria; en cas d’impossibilitat d’acreditar aquest extrem en el moment de la sol·licitud, s’expedirà certificat bé de la persona que exercisca la secretaria de l’ajuntament de resolució de l’alcaldia que acredite el compromís de l’ajuntament, bé de la persona que exercisca la direcció general de l’entitat de naturalesa jurídica pública, que acredite el compromís de l’entitat a tramitar la modificació pressupostària corresponent a l’efecte d’incloure en el pressupost les partides que reflectisquen el finançament objecte d'aquesta convocatòria i de la seua acreditació fefaent als quinze dies comptats des de la recepció de la notificació de concessió, si escau.

 b.3. En el cas de corporacions locals, s’exigirà, a més:

    - Certificat emés per la intervenció local que acredite que l’entitat sol·licitant no està incursa en cap de les prohibicions establides en la normativa d’endeutament per a apel·lar al crèdit a llarg termini previst en els articles 48 i següents del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i en la disposició final trenta-unena de la Llei 17/2012, de 27 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2013, així com en aplicació d’una altra normativa que puga afectar el règim d’endeutament de les entitats locals, o si escau, acreditació que l’entitat ha sol·licitat la corresponent autorització preceptiva de l’òrgan que exercisca la tutela financera; en aquest cas, la concessió de l’ajuda s’efectuarà condicionada a l’autorització corresponent.

    - Certificat expedit per la persona que exerceix la secretària o intervenció en el qual es faça constar la qualificació creditícia de l’entitat, d’acord a un model proporcionat per l’IVACE

c) Documentació complementària de caràcter general per a tots els sol·licitants. (descrita en l'article 7 de la convocatòria)

Informació addicional

Per a major informació sobre el fons de compensació es podrà consultar els següents documents:

? Creació del Fons de Promoció dins del marc del Pla Eòlic de la Comunitat Valenciana (LLEI 10/2012, de 21 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat, Capítol XIV, article 126 (DOCV nº 6.931, 27/12/2012).

? Llei 24/2013, de 26 de desembre, del Sector Elèctric (BOE nº 310 de 27/12/2013).

? Reial decret 900/2015, de 9 d'octubre, pel qual es regulen les condicions administratives, tècniques i econòmiques de les modalitats de subministrament d'energia elèctrica amb *autoconsumo i de producció amb *autoconsumo. (BOE nº 243 de 10/10/2015).

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

 comunidades2020 v

Dirigit a: Qualsevol entitat local en agrupació amb qualsevol entitat o persona física o jurídica, de naturalesa pública o privada, incloent-hi les agrupacions sense personalitat jurídica i les comunitats de béns, així com empresàries o empresaris individuals i pimes, que constituïsquen una comunitat energètica renovable

Data límit presentació sol·licituds: Des del 12 de juny de 2020 fins al 10 de juliol de 2020 fins les 23:59:59h. (*)

Termini de justificació:  fins al 31 de desembre de 2020

 

 

* Resolució de 25 de maig de 2020, del president de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual es convoquen ajudes en matèria d’Energies Renovables i Biocarburants, a càrrec del pressupost de l’exercici 2020, amb cofinançament de la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional. (DOGV 8832 de 11.06.2020)

 

Objetiu
 
L'objecte d'aquest programa és impulsar les actuacions d'instal·lacions d'energia solar fotovoltaica, per a la generació i autoconsum col·lectiu, d'energia elèctrica en règim de comunitats d'energies renovables.
 
empresasbeneficiarias-p Empreses i entitats beneficiàries

Podran acollir-se a aquestes ajudes qualsevol entitat local en agrupació amb qualsevol entitat o persona física o jurídica, de naturalesa pública o privada, incloent-hi les agrupacions sense personalitat jurídica i les comunitats de béns, així com empresàries o empresaris individuals i pimes, que constituïsquen una comunitat energètica renovable.

El projecte objecte de subvenció haurà de trobar-se dins del territori de la Comunitat Valenciana.

actuacionesApoyables.gif Actuacions subvencionables

 

Les actuacions susceptibles de suport són les instal·lacions d'energia solar fotovoltaica, per a la generació i autoconsum col·lectiu, d'energia elèctrica en règim de comunitats d'energies renovables, en qualsevol de les modalitats previstes en l'article 9 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric, i en concret, les previstes en l'article 4 del Reial decret 244/2019, de 5 d'abril, pel qual es regulen les condicions administratives, tècniques i econòmiques de les modalitats de subministrament d'energia elèctrica amb autoconsum i de producció amb autoconsum. Aquestes instal·lacions podran incorporar equips de millora de gestió i optimització de les pròpies instal·lacions de generació.

tipoAyuda.gif Tipus d'ajuda

S

ubvenció a fons perdut de fins al 45% del cost subvencionable del projecte. No obstant això, la intensitat d'ajuda podrà incrementar-se en fins a 10 punts percentuals per a les ajudes a les mitjanes empreses i en fins a 20 punts percentuals per a les ajudes a les petites empreses, ajuntaments, entitats públiques i entitats i institucions sense ànim de lucre respecte de les seues activitats no econòmiques sempre que complisquen amb la condició de petita empresa.

S'estableix un màxim d'ajuda de 100.000 euros per projecte.

costesSubvencionables.gif Costos subvencionables

•  Equips principals. Inversions en equips i muntatge vinculats directament a les instal·lacions d'autoconsum, en concret, sistema generador, sistema de conversió de l'energia, sistema de control i regulació, equip de mesura d'energia generada i, en el seu cas, sistema d'emmagatzematge.
•  Subestació elèctrica, transformadors, cel·les, armaris, sistemes de disparament interdependent i proteccions, comptadors, línies d'evacuació i interconnexió de les centrals de generació, i dels sistemes d'integració d'energia elèctrica i gestió de la demanda, xarxa de terres, bateria de condensadors i, en general, equipaments electromecànics, aparellatge i infraestructures elèctriques fins al punt de connexió amb la xarxa elèctrica de transport o de distribució.
•  Sistemes de control, telemesura, monitoratge i comunicació amb el centre de control associats a la instal·lació, incloent-hi les proves i posada en marxa i assajos de funcionament.
•  Sistemes de gestió, control actiu i monitoratge de la demanda d'energia elèctrica d'instal·lacions consumidores proveïdes pel projecte objecte de l'ajuda que ajuden a optimitzar la gestió i producció, a fi de permetre la integració més efectiva en la xarxa, en mercats locals o en el seu ús per a autoconsum de les fonts d'energies renovables.
•  Costos de tramitació administrativa de les instal·lacions i inscripció en els registres d'autoconsum i de producció d'energia elèctrica, incloent-hi els costos dels estudis d'accés i connexió, els drets d'escomesa de generació, els impostos municipals (ICIO), i taxes d'obres, legalització i inscripció en els corresponents registres.
•  En el seu cas, costos de redacció de projectes, estudis de seguretat i salut i direcció d'obra, si es tracta de contractacions externes.
•  En el seu cas, costos de constitució de la comunitat d'energia renovables, informes jurídics previs i estudis de viabilitat de la comunitat.

Terminis

Termini de presentació de sol·licituds: Els terminis de presentació de sol·licituds són els indicats en el quadre següent

Termini de presentació de sol·licitud Inici dels projectes Període subvencionable de despeses Data màx. de justificació dels projectes

Des del 12/06/20 fins al 10/07/20

Posterior a la presentació de la sol·licitud d'ajuda  Des de l'endemà al registre d'entrada de la sol·licitud, fins al 31/12/20 Fins al 31/12/20
Criteris de valoració

 

Les sol·licituds presentades es valoraran sobre un màxim de 100 punts, segons els criteris que s'indiquen en els següents apartats. En tot cas, perquè un projecte puga ser aprovat, haurà d'obtindre una puntuació global mínima de 20  punts sobre el conjunt dels apartats 1 i 2.
1. Característiques del projecte (màxim 85 punts).
- Rendiment dels equips (màxim 35 punts).
- Qualitat tècnica de la memòria (màxim 15 punts).
- Garanties de la instal·lació (màxim 10 punts).
- Monitoratge i gestió (màxim 15 punts).
- Integració arquitectònica (màxim 5 punts).
- Ubicació del projecte (màxim 5 punts).
        
2. Disseny i càlcul de la instal·lació (màxim 15 punts).
- Criteris de disseny i càlcul (màxim 15 punts). Es valoraran amb major puntuació aquells projectes en els quals els càlculs realitzats per l'entitat beneficiària siguen coherents amb el tipus de projecte.

comoSolicitar.gif Sol.licitud i documentació

SOL·LICITUD I DOCUMENTACIÓ (que haurà d'acompanyar a la sol·licitud):

•    Imprés de sol·licitud normalitzat, generat mitjançant el programa informàtic "Sol·licitud Comunitats Energètiques Locals 2020" (vegeu "Documentació annexa", en el marc lateral dret d'aquesta mateixa pàgina). Es prega consultar prèviament les instruccions de descàrrega del programa.
•    Memòria tècnica del projecte en funció de l'actuació per a la qual se sol·liciten ajudes, signada per tècnic competent, segons model facilitat per l'IVACE (vegeu "Documentació annexa", en el marc lateral dret d'aquesta mateixa pàgina).
•    Resta de documentació especificada en l'article 7 de la convocatòria d'ajudes.

LLOC DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS:

La presentació electrònica requerirà que la comunitat energètica renovable sol·licitant dispose de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat de qui assumisca la representació de l'agrupació, bé amb el certificat reconegut per a ciutadans si qui assumeix la representació actua com a persona física en el projecte, tots dos emesos per l’Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana, DNI electrònic, certificat de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre, així com els certificats reconeguts en la Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació establerts a Espanya, publicat en la seu electrònica del Ministeri d'Energia, Turisme i Agenda Digital.

La sol·licitud i la memòria tècnica hauran d'anar acompanyades d’una documentació. Aquesta haurà de presentar-se utilitzant els mitjans telemàtics proporcionats per l'IVACE.

Examinada la documentació aportada, si aquesta no reuneix els requisits exigits es requerirà l'entitat sol·licitant perquè, en un termini de 10 dies, esmene la falta o acompanye la documentació necessària amb indicació que, si no ho fa, se li considerarà que desisteix de la sol·licitud.

Els requeriments als quals es fa referència en aquest article, així com qualsevol altre que puga ser realitzat per l'IVACE i que resulten necessaris per a la resolució de l'expedient, s'efectuaran de manera telemàtica, sense perjudici del que estableix l'article 41 i següents de la Llei 39/2015. Els requeriments, les notificacions, les comunicacions o la documentació dels procediments emesos mitjançant signatura electrònica avançada gaudiran de validesa i eficàcia, en els termes previstos en la Llei 39/2015, d'1  d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Les notificacions que es realitzen per mitjans electrònics es consideren practicades o rebutjades en els termes que assenyala l'article 43 de la Llei 39/2015.

L'aportació de documents en contestació als requeriments esmentats, s'haurà de realitzar a través de registre electrònic (Tràmit Aportació documentació en l'apartat 'Documentació annexa' a la dreta d'aquesta pàgina)

 

Dirigit a: Empreses i entitats de naturalesa pública o privada, incloent empresaris individuals amb seu a la Comunitat Valenciana

Presentació sol-licituds: des del 05/03/2020 fins al 26/06/2020 a les 23:59:59 hores. (1) y (2)

Termini justificació:  fins al 7/05/2021

segons condicions de la Resolució de 28 de gener de 2019, de la presidència de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual es convoquen ajudes destinades al foment d’instal·lacions d’autoconsum d’energia elèctrica, amb càrrec al Fons de Promoció previst en el marc del Pla Eòlic de la Comunitat Valenciana, per a l’exercici 2019, publicada en el (DOGV nº 8754 de 04/03/2020), i posterior correcció d'errors (DOGV nº 8772 de 26/03/2020)

(1) Resolución de 12 de mayo de 2020, del presidente del IVACE, sobre continuación de determinados procedimientos (DOGV nº 8812 de 15/05/2020) 

(2) Resolución de 27 de maig de 2020, del president de l'IVACE, per la qual s'amplia el termini de presentació de sol·licituds (DOGV nº 8826 de 3/6/2020)

 preguntesfrequents

Objetiu

 

L'objecte de la present resolució és convocar el Fondo de Promoció previst en el marc del Pla Eòlic de la Comunitat Valenciana (PECV), per a l'exercici de 2020, destinat a la realització dins de l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana de programes de naturalesa energètica i industrial relacionada amb el sector energètic, tendents a incentivar l'economia de la Comunitat, i més concretament a la implementació d'ajudes destinades al foment de les instal·lacions d'autoconsum d'energia elèctrica..

 
beneficiarios.gif Empreses i entitats beneficiàries

 

Podran acollir-se a aquestes ajudes empreses –incloses empreses individuals– i ajuntaments, així com qualsevol entitat o persona jurídica, de naturalesa pública o privada, amb seu a la Comunitat Valenciana, amb excepció de les comunitats de propietaris d'habitatges.

 
actuacionesApoyables.gif Actuacions susceptibles de suport
 

Finançament de projectes d'instal·lacions d'autoconsum d'energia elèctrica a partir d'energies renovables o energies residuals, en qualsevol de les modalitats previstes en l'article 9 de la Llei 24/2013, de 16 de desembre, del Sector Elèctric, i en concret les previstes com a Tipus 1 i Tipus 2 en el Reial decret 244/2019, de 5 d'abril, pel qual es regulen les condicions administratives, tècniques i econòmiques de l'autoconsum d'energia elèctrica. En tot cas, les instal·lacions hauran de complir l'establit en el citat Reial decret 244/2019.

No es consideraran finançables en cap cas:
a) Instal·lacions formades exclusivament per sistemes de gestió i emmagatzemament energètic no vinculats al sistema de generació objecte de la present convocatòria.
b) Instal·lacions d'autoconsum amb emmagatzemament energètic que no disposen d'equips de gestió intel·ligent de càrrega/descàrrega destinats a l'optimització energètica/econòmica.

 

 tipoayuda-m Tipus d'ajuda

L'ajuda reemborsable consistirà en la concessió d'un préstec bonificat en el seu tipus d'interès sobre els costos subvencionables dels projectes associats.

Característiques del préstec bonificat:

a) Import màxim del préstec: 300.000 €
b) Percentatge màxim finançable de la inversió: 100% de la inversió.
c) Tipus d'interès: 0%
d) Comissions: sense comissions d'estudi ni obertura de l'operació.
e) Període màxim d'amortització del préstec: 8 anys.
f) Garanties: la garantia serà del 50% de l'import del préstec concedit. Queden exceptuats de l'obligació d'aportar garanties les entitats locals.
g) Ajust de garantia: Una vegada transcorreguda la meitat del període d'amortització del préstec l'IVACE ajustarà d'ofici l'import de la garantia per a mantenir el percentatge del 50%.

 

Esquema General

EsquemaPtmopromocion2020 v

costesSubvencionables.gif Costos subvencionables

 

Els costos elegibles que es consideraran en el càlcul a l'efecte de la distribució del pressupost de la convocatòria són els següents:

a) Inversions en equips i muntatge vinculats directament a les instal·lacions d'autoconsum, en concret, sistema generador, sistema de conversió de l'energia, sistema de control i regulació, equip de mesura d'energia generada i, si escau, sistema d'emmagatzematge.
En el cas de les instal·lacions de biomassa/biogàs s'inclouen el sistema de producció del biogàs, gas de síntesi o sistema equivalent.
b) Obra civil estrictament necessària i vinculada a la instal·lació objecte de finançament sent en tot case el criteri de l'IVACE el que prevaldrà en cas de controvèrsia sobre la vinculació de l'obra civil al projecte.
c) Instal·lacions d'evacuació d'energia fins al punt de connexió.
d) Costos de tramitació administrativa de les instal·lacions i inscripció en els registres d'autoconsum i de producció d'energia elèctrica.
e) Si escau, costos de redacció de projectes, estudis de seguretat i salut i adreça d'obra, si es tracta de contractacions externes.

La suma dels costos elegibles del projecte a finançar haurà de ser superior a 10.000 euros.

Costos de referència. Es prendrà una inversió màxima per unitat de potència que s'ha d'instal·lar incloent tots els components, equips i instal·lacions, així com la tramitació del projecte per a la seua legalització, segons les característiques de cada projecte (vegeu quadre).

Solament es consideraran susceptibles de suport els projectes i/o instal·lacions que estiguen constituïts per equips nous, sense ús previ.

 

costesSubvencionables.gif Terminis

 

Els terminis de presentació de sol·licituds són els indicats en el quadre següent

Termini de presentació de sol.licituds Inici dels projectes Periode subvencionable de despeses Data máx. de justificació dels projectes
Des del 05/03/2020 fins a 26/06/2020 Posterior a la presentació de la sol.licitud d'ajuda  Des de l'endemà al registre de entrada de la sol.licitud, fins al 06/05/2021 07/05/2021

 

 

Criteris de valoració

Les sol·licituds presentades es valoraran sobre un màxim de 100 punts, segons els criteris que s’indiquen en els següents apartats. En tot cas, perquè un projecte puga ser aprovat, haurà d’obtindre una puntuació global mínima de 35 punts sobre el conjunt dels apartats 1, 2 i 3.

1. Característiques del projecte (màxim 60 punts).
a) Qualitat tècnica de la memòria.
    Entre 0 i 15 punts, assignant-se major puntuació a les sol·licituds presentades amb un major grau de definició i claredat dels objectius del projecte, així com la maduresa de la proposta.
b) Viabilitat econòmica del projecte.
    Entre 0 i 5 punts, assignant-se major puntuació a les inversions el retorn de les quals siga en un nombre més gran d’anys, enfront de les quals el retorn resulta més ràpid.
c) Sector i tipus d’aplicació.
    Entre 0 i 10 punts, assignant-se major puntuació a les entitats beneficiàries de naturalesa pública enfront de les de naturalesa jurídica privada i dins d’aquestes últimes a les més petita enfront de les més grans.
d) Potència instal·lada.
    Entre 0 i 15 punts, assignant-se major puntuació a les instal·lacions de menor potència enfront de les de major potència.
e) Producció energètica.
    Entre 1 i 5 punts, assignant-se major puntuació a les instal·lacions de major rendiment energètic enfront de les de menor.
f) Tecnologia d’autoconsum de la instal·lació.
    Entre 5 i 10 punts, assignant-se major puntuació a les instal·lacions les fonts de les quals d'energia renovable siguen diferents a la fotovoltaica o eòlica.

2. Impacte del projecte en l’economia de la Comunitat Valenciana (màxim 20 punts).

a) Inversió associada en relació al balanç de l'empresa.
    Entre 1 i 10 punts, s'assignarà major puntuació a les instal·lacions la inversió de les quals associada siga major respecte al balanç de l'any anterior.
b) Ubicació del projecte.
    Entre 1 i 5 punts, s'assignarà major puntuació als projectes instal·lats en municipis de menys de 20.000 habitants davant dels de major població.
c) Equips principals fabricats en la Unió Europea.
    Entre 0 i 5 punts, s'assignarà major puntuació als projectes els equips principals dels quals estiguen fabricats en la Unió Europea.

3. Solvència econòmica de l’empresa (màxim 20 punts).
Ràtios econòmiques de l’empresa
Entre 0 i 20 punts, assignant-se major puntuació a les empreses més solvents.

A les entitats locals se’ls assignarà la màxima puntuació en matèria de solvència econòmica, i a la resta de sol·licitants que no es puguen qualificar des del punt de vista econòmic s’assignarà una puntuació de 10.

 

comoSolicitar.gif Sol.licitud i documentació

Procediment per a presentar la sol.licitud

Les sol·licituds hauran de presentar-se abans de l'inici del projecte.

La tramitació, tant de la sol·licitud com en general del procediment, serà electrònica i requerirà que l'entitat sol·licitant dispose durant totes les fases del procediment de certificat de representant d'entitat –o de persona física per als empresaris i empresàries individuals- emés per l’Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana, o per qualsevol entitat reconeguda en la llista de confiança de prestadors de serveis de certificació establits a Espanya, publicada en la seu electrònica del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme.

Així mateix, l'entitat sol·licitant podrà autoritzar una altra persona perquè realitze qualsevol tràmit relacionat amb aquesta convocatòria, sempre que aquesta autorització conste en el Registre de Representants de l’ACCV (https://www.accv.es/ciudadanos/registro-de-representantes/).

La tramitació de la sol·licitud suposa la signatura d’aquesta i dels seus annexos, i s’haurà de presentar en el registre telemàtic de l'IVACE accessible en l'apartat 'Documentació annexa' a la dreta d'aquesta pàgina.

Documentació a presentar que haurà de presentar-se utilitzant els mitjans telemàtics:

a) Sol·licitud d'ajuda, conforme al model normalitzat disponible en l'apartat 'Documentació annexa' a la dreta d'aquesta pàgina, en el qual s'inclouen les declaracions responsables relatives a les obligacions que li corresponen com a beneficiari de les ajudes.

b) Memòria tècnica, segons model disponible en l'apartat 'Documentació annexa' a la dreta d'aquesta pàgina

c) Resta de documentació descrita en l'article 7 de la resolució de convocatòria.

 

Informació addicional

Per a major informació sobre el fons de compensació es podrà consultar els següents documents:

• Llei 24/2013, de 26 de desembre, del Sector Elèctric (BOE nº 310 de 27/12/2013).

• Reial decret 244/2019, de 5 d'abril, pel qual es regulen les condicions administratives, tècniques i econòmiques de l'autoconsum d'energia elèctrica (BOE nº 83 de 6/04/2019).

Esta web utiliza cookies con el objetivo principal de mejorar la experiencia y navegación del usuario en el portal. Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso.