Dirigit a: Centres Tecnològics de la Comunitat Valenciana

feder2.jpg

Presentació sol.licituds: Des del 2/3/2020 fins al 8/6/2020 a les 23:59:59 hores (*)
Termini de justificació: en un termini de dos mesos des de la finalització del projecte.

Termini execució dels projectes: 30 de juny de 2021

* segons condicions de la convocatòria del programa publicada en el DOGV nº 8740 de data 14 de febrer de 2020, i posterior ampliació de pressupost (DOGV nº 8819 de 25/5/20) si bé la informació exhaustiva i completa del programa haurà de consultar-se en els textos publicats en el DOGV.


Objecte
 
La convocatòria persegueix recolzar l'execució de projectes d’R+D, de caràcter no econòmic, desenvolupats pels Centres Tecnològics de la Comunitat Valenciana, de manera individual o en col·laboració entre aquests, i que incloguen la cooperació amb empreses de la Comunitat Valenciana amb la finalitat d’atendre les necessitats del sector empresarial valencià i augmentar la possibilitat d’aplicació dels resultats obtinguts de la investigació al conjunt d’empreses potencialment destinatàries d'aquests.

empresasbeneficiarias-p Entitats beneficiàries
 
Centres Tecnològics de la Comunitat Valenciana que reunisquen els requisits establits en l’article 4 de l’Ordre 26/2016, de 25 de novembre
 
actuacionesApoyables.gif Actuacions susceptibles de suport

Es recolzaran projectes d’R+D, de caràcter no econòmic, desenvolupats pels Centres Tecnològics de la Comunitat Valenciana, de manera individual o en col·laboració entre aquests, i que incloguen la cooperació amb empreses de la Comunitat Valenciana amb la finalitat d’atendre les necessitats del sector empresarial valencià i augmentar la possibilitat d’aplicació dels resultats obtinguts de la investigació al conjunt d’empreses potencialment destinatàries d'aquests.

La cooperació amb les empreses haurà de tindre lloc des de l’inici del projecte; l’abast d'aquesta s’establirà en funció de la naturalesa del projecte i dels objectius i resultats que s’espera obtindre, i s'haurà de recollir en l’annex a la memòria de sol·licitud.

Tot dret de propietat intel·lectual i industrial (DPI) resultant de les col·laboració entre Centres Tecnològics i empreses se cedirà als Centres.

Els projectes podran ser d’investigació fonamental o industrial, o bé de desenvolupament experimental; així mateix deuràn incloure activitats de promoció dels resultats obtinguts amb l’objectiu específic de desenvolupar ponts efectius entre el teixit investigador i productiu per a la transferència del coneixement i la translació dels resultats a les empreses de la Comunitat Valenciana.

Els projectes s'hauran d'emmarcar necessàriament en els àmbits de desenvolupament regional identificats en l’Estratègia d’Especialització Intel·ligent per a la Investigació i Innovació a la Comunitat Valenciana (RIS3-CV).

El projecte que és objecte d'ajuda no haurà d'haver conclòs materialment ni haver-se executat íntegrament abans que es presente la sol·licitud.

tipoAyuda.gif Característiques de l'ajuda
 

L’ajuda consistirà en una subvenció fins al 100 % dels costos del projecte considerats com a subvencionables.

Queda exclosa de l'objecte de la subvenció l’activitat econòmica, i s'entén com a tal, a més de la investigació duta a terme sota contracte amb qualsevol agent, el lloguer de les infraestructures d’investigació i qualssevol altres activitats de naturalesa econòmica que impliquen l’oferta de béns o serveis en el mercat.

L'ajuda màxima que es podrà concedir a cada projecte no superarà els 250.000 euros en el cas de projectes en què participe un únic centre tecnològic, i no superarà els 200.000 euros per centre participant en el cas de projectes d’R+D en col·laboració entre centres.

Així mateix, l'ajuda en concepte d'altres despeses no excedirà del 15% de l'ajuda total concedida.

costesSubvencionables.gif Costos subvencionables
  • Recursos humans (personal propi). Despeses de personal propi de caràcter tècnic i científic. Estes despeses podran ser imputades en la seua totalitat quan es dediquen íntegrament al projecte en tasques tècniques, o bé parcialment en funció de la dedicació horària efectiva al dit projecte respecte al total d’hores treballades. S’estableix un cost/hora de 40 euros com a màxim imputable pel personal propi justificat.

Així mateix, les hores de dedicació a tasques de gestió i coordinació del projecte no superaran el 10 % del total d’hores de dedicació a aquest.

  • Despeses en serveis externs necessaris per al desenvolupament del projecte, imputades en exclusiva a aquest i que es vinculen al projecte inequívocament. Així mateix, s’inclou en aquest concepte el cost de la realització d’informes d’auditoria sobre els comptes justificatius de la despesa.
  • Despeses indirectes consistents en despeses generals de funcionament i de personal propi de gestió i administració que estiguen basades en costos mitjans reals imputables a la realització del projecte per mitjà d’un procediment d’imputació de despeses generals a un tant alçat d’acord amb els principis i les normes de comptabilitat generalment admeses. S’estableix un cost hora de 40 euros com a màxim imputable per al personal que es considera per al càlcul dels costos indirectes.

El càlcul es documentarà adequadament sobre la base d’un informe tècnic motivat sobre el mètode d’imputació utilitzat. Aquest informe es presentarà en l’IVACE abans de la primera declaració de despeses en què s’incloguen despeses corrents. En qualsevol cas, la suma d’aquests no superarà el 25 % dels costos directament imputables al projecte.

  • Altres despeses directament relacionades amb el projecte, imputades en exclusiva a aquest i que s'hi vinculen inequívocament. S’exclouen les despeses de manutenció i serveis de restauració.

En cap cas es consideraran despeses subvencionables els impostos indirectes quan siguen susceptibles de recuperació o compensació ni els impostos sobre la renda.

 
Terminis

El termini per a la presentació de les sol·licituds començarà el dia 2 de març de 2020 i finalitzarà el 8 de juny de 2020, a les 23:59:59 hores.

Criteris de valoració

Segons condicions de la convocatòria del programa publicada en el DOGV nº 8740 de data 14 de febrer de 2020
    
comoSolicitar.gif Sol.licitud i documentació

Segons condicions de la convocatòria del programa publicada en el DOGV nº 8740 de data 14 de febrer de 2020
 
Forma de presentació de sol·licituds.

La presentació de les sol·licituds s'ajustarà al que s'estableix en l'article 5 de l'Ordre 26/2016, de 25 de novembre, modificat per l'Ordre 21/2017, de 24 de novembre. A més de la documentació allí indicada, l'entitat haurà de presentar, juntament amb el formulari de sol·licitud, la memòria i els seus annexos, i l'acta de constitució i estatuts vigents. La presentació de la sol·licitud portarà implícita l'acceptació de les bases, inclòs el que es disposa en aquesta convocatòria.

La tramitació tant de la sol·licitud, com en general del procediment, serà electrònica i requerirà que l'entitat sol·licitant dispose durant totes les fases del procediment de certificat de representant d'entitat emés per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana, o per qualsevol entitat reconeguda en la llista de confiança de prestadors de serveis de certificació establits a Espanya, publicada en la seu electrònica del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme.

Així mateix, l'entitat sol·licitant podrà autoritzar una altra persona perquè realitze qualsevol tràmit relacionat amb aquesta convocatòria sempre que aquesta autorització conste en el Registre de Representants de l’ACCV, <https://www.accv.es/ciutadans/registre-de-representants/>.

La tramitació de la sol·licitud, emplenada segons el model disponible en aquesta web, suposa la signatura d’aquesta i dels seus annexos, i es presentarà en el registre telemàtic de l'IVACE a través de la web.

Dirigit a: Entitats sense ànim de lucre i clústers amb seu social a la Comunitat Valenciana

Presentació sol·licituds: Des del 21/02/2020 fins al 11/06/2020 a les 23:59:59 hores* (vegeu nota)

 
Termini execució (i període subvencionable de la despesa): Haurà d'haver-se iniciat amb posterioritat a l'1/1/2020 i podrà finalitzar-se fins al 31/12/2020
Termini de justificació (i període subvencionable del pagament): fins al 4/2/2021

* segons condicions de la convocatòria del programa publicada en el DOGV nº 8744de data 20/02/2020, si bé la informació exhaustiva i completa del programa haurà de consultar-se en els textos publicats en el DOGV.

 

  abansdepresentar    

 

Objectius
 
Promoure i facilitar el desenvolupament de les mesures empresarials en matèria de R+D+i previstes en l'Estratègia d'Especialització Intel·ligent per a la Recerca i Innovació de la Comunitat València (RIS3-CV), amb la consegüent dinamització del teixit empresarial de la Comunitat Valenciana.
 
beneficiarios.gif Entitats beneficiàries

 

a) Entitats sense ànim de lucre -públiques o privades- amb personalitat jurídica pròpia i seu social a la Comunitat Valenciana, que de forma habitual presten serveis a les pimes en matèria de suport a la innovació i a la modernització en les seues diverses formes i així es reculla en els seus estatuts.

b) Entitats jurídiques amb seu social a la Comunitat Valenciana que gestionen clústers empresarials i que reunisquen la condició d’agrupació empresarial innovadora segons la definició de l’apartat 92 de l’article 2 del Reglament (UE) núm. 651/2014, de la Comissió de 17 de juny de 2014

Requisits dels projectes

•   Els projectes hauran d'haver-se iniciat amb posterioritat a l'1/1/2020

•   Els resultats dels projectes hauran de tenir impacte tangible a la Comunitat Valenciana.

•   El contingut dels projectes presentats haurà de ser coherent amb l'activitat, finalitats i estratègia de l'entitat sol·licitant.

•   Una mateixa entitat sol·licitant no podrà presentar més d'un projecte per a cadascuna de les actuacions

actuacionesApoyables.gif Actuacions susceptibles de suport
 

Els projectes hauran de poder-se enquadrar en alguna de les següents actuacions susceptibles de suport:

• Actuació 1. Organització de jornades i seminaris. Organització de jornades, seminaris, fòrums o trobades de demostració de tecnologies, dirigides a personal directiu i tècnic de les empreses a fi de facilitar la seua evolució cap a la indústria 4.0 o l'economia circular. Les accions hauran de tindre contingut tècnic, excloent la difusió i promoció de caràcter general, i abordar alguna de les següents temàtiques:

         1. Capacitació per a facilitar la presa de decisions sobre l'estratègia a seguir en el futur i les tecnologies més adequades.

         2. Presentació de les novetats i tendències nacionals i europees respecte a la Indústria 4.0 o l'economia circular, beneficis i oportunitats associades a aquestes per a les empreses valencianes, i casos d'èxit regionals, nacionals i europeus.

         3. Desenvolupament de nous models de negoci basats en la digitalització o l'economia circular.

• Actuació 2. Preparació i desenvolupament de projectes en l'àmbit de les mesures del RIS3-CV establides, amb efecte demostrador i tractor, que impulsen noves activitats innovadores dins de les empreses i que siguen d'interés per a un col·lectiu ampli d'empreses, possibilitant la promoció de la cooperació empresarial i dels agents de l'oferta cientificotecnològica.

        - Jornades o tallers de demostració de bones pràctiques empresarials, de promoció de la cooperació empresarial, de promoció dels serveis oferits pels organismes d'investigació o de gestió  de  la innovació, entre altres.

        - Assessorament a empreses per a impulsar noves activitats innovadores, en matèries com ara informació, orientació sobre fonts de finançament per als seus projectes, intermediació amb experts externs o suport en la preparació i presentació de propostes, entre altres.

        - Gestió i manteniment de continguts, alertes i comunicacions d'interés al col·lectiu d'empreses objectiu, butlletins, guies temàtiques, publicacions en mitjans electrònics o impresos, entre altres. 

        - Altres accions de dinamització, no contemplades anteriorment, que contribuïsquen a complir amb les finalitats establides en aquesta actuació.

 

tipoAyuda.gif Tipus d'ajuda

 

Subvenció a fons perdut de fins a un 80% de les despeses subvencionables.

L'ajuda està subjecta al règim de minimis el que suposa que l'ajuda total de minimis concedida a una única empresa no serà superior a 200.000 euros durant qualsevol període de tres exercicis fiscals. A l'efecte de la present convocatòria, s'entendrà per única empresa la definició establida en l'apartat 2 de l'article 2 del Reglament (CE) Nº 1407/2013 de la Comissió.

 
costesSubvencionables.gif Despeses subvencionables

Actuació 1. Organització de jornades i seminaris

1) Col·laboracions externes:

a. Contractació de personal expert.
b. Despeses d'allotjament i desplaçament de les persones que realitzen les ponències.
c. Despeses necessàries per al desenvolupament de les accions: lloguer de sales, materials i difusió.

2) Personal propi: despeses del personal propi dedicat de manera directa a l'organització i coordinació de l'activitat subvencionada. La despesa subvencionable no pot superar el 15% de la despesa subvencionable en el concepte de col·laboracions externes, i el cost horari subvencionable queda limitat a 40 euros/hora com a màxim.

 

Actuació 2. Projectes en l'àmbit del RIS3-CV amb efecte demostrador i tractor, que impulsen noves activitats innovadores i que siguen d'interés per a un col·lectiu ampli d'empreses 

1) Personal propi: Despeses del personal tècnic que participe en el projecte. Es limita el cost horari subvencionable a 40 euros/hora com a màxim.

2) Col·laboracions externes: Despeses d'assistència tècnica, consultoria i equivalents, necessaris per al desenvolupament del projecte. La despesa subvencionable en aquest concepte no pot superar el 15% de la despesa subvencionable de personal propi.

3) Adquisició d'actius immaterials: programari que siga necessari per al desenvolupament del projecte incloent costos per ús de solucions i aplicacions (XaaS), durant el temps d'execució del projecte. La despesa subvencionable en aquest concepte no pot superar el 5% de la despesa subvencionable de personal propi.

4) Adquisició d'actius materials: equipament informàtic necessari per al desenvolupament del projecte. La despesa subvencionable en aquest concepte no pot superar el 5% de la despesa subvencionable de personal propi.

 

Terminis

 

Termini de presentació de sol·licitud Inici del projecte Data límit d'execució del projecte (despeses) Fi termini justificació (Límit període pagament)
Des del 21/02/2020 fins al 2/06/2020 a les 23:59:59 h. Posterior a l'1/1/2020 31/12/2020 4/2/2021

 

Criteris de'avaluació

Un projecte només pot ser secundat quan la puntuació obtinguda en l'avaluació siga igual o superior a 50 punts.Seran criteris d'avaluació, aplicables a cadascuna de les actuacions establides en l’annex:

    a) Qualitat del projecte. Puntuació màxima del grup: 35 punts. S'ha de valorar:
    ? el grau de definició i claredat del projecte proposat. De 0 a 20 punts.
    ? la metodologia i l'adequació del pressupost. De 0 a 10 punts.
    ? la inclusió de les accions establides en el pla estratègic de l'entitat sol·licitant. De 0 a 5 punts.

    b) Viabilitat tècnica i econòmica del projecte. Puntuació màxima del grup: 20 punts. S'ha de valorar:
    ? la capacitat i experiència de l'equip de treball. De 0 a 10  punts.
    ? la capacitat financera per a escometre el projecte. De 0 a 10  punts.

    c) Resultats/impacte esperable del projecte. Puntuació màxima del grup: 35 punts. S'ha de valorar:
    ? adequació de les accions plantejades per a una efectiva dinamització sectorial, territorial, econòmica, social, o en l'àmbit tecnològic d'influència, considerant també la complementarietat o redundància amb iniciatives similars d'altres agents. De 0 a 35 punts.

    d) Aspectes socials del projecte. Puntuació màxima del grup: 10 punts. S'ha de valorar:
    ? l'existència en l'àmbit del projecte de mesures que promoguen o faciliten de manera efectiva la igualtat entre homes i dones. De 0 a 3 punts.
    ? l'existència en l'àmbit del projecte d'actuacions o mesures amb un efecte positiu en matèria mediambiental: De 0 a 4 punts
    ? l'existència en l'àmbit del projecte de mesures que promoguen o faciliten de manera efectiva la participació o integració de persones amb diversitat funcional o de col·lectius desfavorits. De 0 a 3 punts.

comoSolicitar.gif Sol.licitud i documentació

Lloc de presentació de sol·licituds:

La tramitació tant de la sol·licitud, com en general del procediment, ha de ser electrònica i requerirà que l'entitat sol·licitant dispose durant totes les fases del procediment de certificat de representant d'entitat emés per l’Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana, o per qualsevol entitat reconeguda en la Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació establits a Espanya, publicada en la seu electrònica del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme.
Així mateix, l'entitat sol·licitant pot autoritzar una altra persona perquè realitze qualsevol tràmit relacionat amb aquesta convocatòria sempre que aquesta autorització conste en el Registre de Representants de la ACCV (https://www.accv.es/ciudadanos/registro-de-representantes/).

Documentació

1. Imprés de sol·licitud, Memòria Tècnica del projecte i Fitxer PDF de dades de l'empresa, generat en l'aplicació Solicit@.

2. Documentació relativa al compliment d'obligacions mediambientals. L'entitat sol·licitant haurà de disposar de la corresponent llicència d'obertura o autorització per a l'inici d'activitat, tramitada de conformitat amb l'instrument d'intervenció administrativa ambiental al qual estiga sotmesa l'activitat en les instal·lacions en les quals vaja a executar el projecte; aquesta obligació es farà extensiva a la de la seua seu social en cas que aquesta no coincidisca amb el domicili d'execució del projecte i aquesta seu es trobe situada en la Comunitat Valenciana. Per a l'acreditació del compliment de les obligacions mediambientals se seguiran les instruccions disponibles en l'apartat de Documentació annexa de la sol·licitud del programa.

3. Relativa al compliment d'obligacions fiscals i amb la Seguretat Social. Només serà necessari presentar la documentació acreditativa de trobar-se al corrent en cas que no haja autoritzat  l'IVACE per a la seua obtenció per mitjans telemàtics.

Esta web utiliza cookies con el objetivo principal de mejorar la experiencia y navegación del usuario en el portal. Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso.