Dirigit a: Entitats sense ànim de lucre i clústers

Presentació sol·licituds: Des del 4/9/2017 fins al 26/9/2017 a les 24 hores*

 
Termini execució (i període subvencionable de la despesa): Haurà d'haver-se iniciat amb posterioritat a l'1/1/2017 i podrà finalitzar-se fins al 31/12/2017
Termini de justificació (i període subvencionable del pagament): fins al 6/2/2018

* segons condicions de la convocatòria del programa publicada en el DOGV nº 8094 de data 28/07/2017, i posterior modificació (DOGV 8199 de 27/12/17) si bé la informació exhaustiva i completa del programa haurà de consultar-se en els textos publicats en el DOGV.

 

  abansdepresentar    

 

Objectius
 
Promoure i facilitar el desenvolupament de les mesures empresarials en matèria de R+D+i previstes en l'Estratègia d'Especialització Intel·ligent per a la Recerca i Innovació de la Comunitat València (RIS3-CV), amb la consegüent dinamització del teixit empresarial de la Comunitat Valenciana.
 
beneficiarios.gif Entitats beneficiàries

a) Entitats sense ànim de lucre -públiques o privades- amb personalitat jurídica pròpia i seu a la Comunitat Valenciana, que de forma habitual presten serveis a les pimes en matèria de suport a la innovació i a la modernització en les seues diverses formes i així es reculla en els seus estatuts.

b) Entitats jurídiques amb seu a la Comunitat Valenciana que gestionen clústers empresarials i que reunisquen la condició d’agrupació empresarial innovadora segons la definició de l’apartat 92 de l’article 2 del Reglament (UE) núm. 651/2014, de la Comissió de 17 de juny de 2014

 

Requisits dels projectes

 

•   Els projectes hauran d'haver-se iniciat amb posterioritat a l'1/1/2017.

•   Els resultats dels projectes hauran de tenir impacte tangible a la Comunitat Valenciana.

•   El contingut dels projectes presentats haurà de ser coherent amb l'activitat, finalitats i estratègia de l'entitat sol·licitant.

•   Una mateixa entitat sol·licitant no podrà presentar més d'un projecte per a cadascuna de les actuacions 1, 2 o 3. Si no es donara aquesta circumstància, únicament s'admetrà l'última sol·licitud presentada en termini.

 

actuacionesApoyables.gif Actuacions susceptibles de suport
 

Els projectes hauran de poder-se enquadrar en alguna de les següents actuacions susceptibles de suport:

• Actuació 1. Organització de jornades i seminaris. Organització de jornades, seminaris, fòrums i trobades planificades a fi de facilitar la difusió, sensibilització i l'evolució de les empreses associades o objectiu de l'associació, cap a la incorporació de la indústria 4.0, la sostenibilitat productiva, mediambiental i social -ecoinnovació, economia circular, simbiosi industrial-, i que potencien l'acostament entre les empreses i la comunitat científic tecnològica del territori.

• Actuació 2. Participació en fires, congressos i plataformes de caràcter tecnològic i científic. Assistència de personal propi de l'entitat a fires, congressos i plataformes de caràcter tecnològic i científic en matèria d'innovació, indústria i sostenibilitat productiva, mediambiental i social.

• Actuació 3. Engegada i dinamització de plataformes web col·laboratives. Disseny i implementació de plataformes digitals per a la difusió de continguts tècnics, així com per a la dinamització en l'àmbit d'activitat de l'entitat sol·licitant, de la R+D+i, la indústria 4.0 i la sostenibilitat productiva, mediambiental i social, facilitant amb açò la cooperació entre les empreses associades o objectiu de l'associació, els agents de l'oferta científic-tecnològica i l'ecosistema d'innovació i *emprendimiento.

• Actuació 4. Preparació de projectes per a la seua presentació a convocatòries de programes nacionals i de la UE. Preparació i presentació de propostes per part de l'entitat sol·licitant a convocatòries nacionals o europees en matèria d'innovació, indústria i sostenibilitat productiva, mediambiental i social.

 

tipoAyuda.gif Tipus d'ajuda

Subvenció a fons perdut de fins a un 80% de les despeses subvencionables.

L'ajuda està subjecta al règim de minimis el que suposa que l'ajuda total de minimis concedida a una única empresa no serà superior a 200.000 euros durant qualsevol període de tres exercicis fiscals. A l'efecte de la present convocatòria, s'entendrà per única empresa la definició establida en l'apartat 2 de l'article 2 del Reglament (CE) Nº 1407/2013 de la Comissió.

 

 
costesSubvencionables.gif Despeses subvencionables

 

Actuació 1. Organització de jornades i seminaris Actuació 2. Participació en fires, congressos i plataformes de caràcter tecnològic i científic

1) Col·laboracions externes:

a. Contractació d'experts.
b. Despeses d'allotjament i desplaçament dels ponents.
c. Despeses necessàries per al desenvolupament de les accions: lloguer de sales, materials i difusió.

2) Personal propi: despeses del personal propi dedicat de forma directa a l'organització i coordinació de l'activitat subvencionada. No podrà superar el 15% de la despesa subvencionable en el concepte de col·laboracions externes.

 

1) Col·laboracions externes:

 

a. Despeses d'inscripció del personal propi en les fires, congressos o reunions de plataformes.
b. Despeses d'allotjament i desplaçament del personal propi.

 

2) Personal propi: Despeses del personal tècnic de l'entitat sol·licitant que participe en la valoració, anàlisi i preparació d'informació. No podrà superar en cap cas els 1.000 euros per acció.

 

Actuació 3. Engegada i dinamització de plataformes web col·laboratives. Actuació 4. Preparació de projectes per a la seua presentació a convocatòries de programes nacionals i de la UE.

1) Col·laboracions externes: Despeses d'assistència tècnica, consultoria i equivalents, per al disseny, desenvolupament, implementació, manteniment de la plataforma, preparació de continguts i dinamització de la mateixa.

2) Adquisició d'actius immaterials: llicències, know-how o programari que siga necessari integrar en la plataforma resultant objecte de l'ajuda, incloent costos per ús de solucions i aplicacions (SaaS), durant el temps d'execució del projecte.

3) Personal propi: Despeses del personal tècnic de l'entitat beneficiària que participe en el projecte. No podrà superar en cap cas el 20% del total de la despesa subvencionable derivada de la resta de conceptes.

1) Col·laboracions externes:

a. Despeses d'allotjament i desplaçament del personal propi.
b. Serveis externs: despeses derivades de la contractació de consultoria i serveis equivalents destinats a la formulació del projecte a presentar a la convocatòria corresponent.

2) Personal propi: despeses del personal tècnic de l'entitat beneficiària dedicat exclusivament a la preparació de la proposta.
La quantia màxima de la subvenció en aquest concepte, no superarà els 2.400 euros quan el pressupost de participació de l'entitat en el projecte presentat a la corresponent convocatòria es trobe entre 70.000 euros i 200.000 euros, i per a projectes amb pressupost superior es limitarà a 4.800 euros.

En el mateix projecte no es recolzaran simultàniament despeses enquadrades en els epígrafs 1.b i 2.

 

Terminis

 

Termini de presentació de sol·licitud Inici del projecte Data límit d'execució del projecte (despeses) Fi termini justificació (Límit període pagament)
Des del 4/9/2017 fins al 26/9/2017 a les 24 h. Posterior a l'1/1/2017 31/12/2017 6/2/2018

 

Criteris de'avaluació

Un projecte solament podrà ser recolzat quan la puntuació obtinguda en l'avaluació siga superior a 50 punts

Criteris d'avaluació:

a) Qualitat del projecte. Puntuació màxima del grup: 35 punts. Es valorarà:
- el grau de definició i claredat del projecte proposat. De 0 a 20 punts.
- la metodologia i l'adequació del pressupost. De 0 a 10 punts.
- la inclusió de les accions previstes en el pla estratègic de l'entitat sol·licitant. De 0 a 5 punts.

b) Viabilitat tècnica i econòmica del projecte. Puntuació màxima del grup: 20 punts. Es valorarà:
- la capacitat i experiència de l'equip de treball. De 0 a 5 punts.
- la capacitat financera per a escometre el projecte. De 0 a 15 punts.

c) Resultats/impacte esperable del projecte. Puntuació màxima del grup: 35 punts. Es valorarà:
- adequació de les accions plantejades per a una efectiva dinamització sectorial, territorial, econòmica, social, o en l'àmbit tecnològic d'influència, considerant també la complementarietat o redundància amb iniciatives similars d'altres agents. De 0 a 35 punts.

d) Aspectes socials del projecte. Puntuació màxima del grup: 10 punts. Es valorarà:
- l'existència en l'àmbit del projecte de mesures que promoguen o faciliten de manera efectiva la igualtat entre homes i dones. De 0 a 3 punts.
- l'existència en l'àmbit del projecte d'actuacions o mesures amb un efecte positiu en matèria mediambiental: De 0 a 4 punts.
- l'existència en l'àmbit del projecte de mesures que promoguen o faciliten de manera efectiva la participació o integració de persones amb diversitat funcional o de col·lectius desfavorits. De 0 a 3 punts

comoSolicitar.gif Sol.licitud i documentació

Lloc de presentació de sol·licituds:

Tant la sol·licitud com la memòria es presentaran davant el Registre Telemàtic de la Generalitat, i aquest emetrà automàticament un resguard acreditatiu de la seua presentació, que podrà ser arxivat o imprès per l'entitat interessada, en els termes previstos en la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics i en el Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell de la Generalitat, pel qual s'aprova el Reglament d'Administració Electrònica de la Comunitat Valenciana. Una vegada emplenat el formulari de sol·licitud des del tràmit telemàtic, s'haurà d'annexar la memòria tècnica del projecte en format electrònic.

Ja que la sol·licitud ha de tramitar-se necessàriament via telemàtica, solament s'admetrà la presentació davant el Registre Telemàtic i sempre que estiga signada electrònicament mitjançant una signatura electrònica basada en un certificat reconegut segons el que es disposa en la normativa indicada en el paràgraf anterior, i expedit per la Generalitat o per qualsevol altre prestador de serveis de certificació amb el qual la Generalitat haja signat l'oportú conveni, que poden consultar-se en la pàgina web <https://sede.gva.es/es/web/sede_electronica/sede_certificados>.

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Esta web utiliza cookies con el objetivo principal de mejorar la experiencia y navegación del usuario en el portal. Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso.