Dirigit a: Empreses i entitats de naturalesa pública o privada, incloent empresaris individuals amb seu a la Comunitat Valenciana
Presentació sol-licituds:  des del 10/07/2017 fins al 15/09/2017*
Termini justificació: fins al 01/06/2018
* segons condicions de la RESOLUCIÓ de 13 de juny de 2017, de la presidència de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual es convoquen ajudes destinades al foment d'instal·lacions d'autoconsum d'energia elèctrica, en el marc del Fons de Promoció previst en el marc del Pla Eòlic de la Comunitat Valenciana publicada en el DOGV nº 8069 de data 23/06/2017, i posterior modificació (DOGV nº 8433 de 28/11/2018) (**) si bé la informació exhaustiva i completa del programa haurà de consultar-se en els textos publicats en el DOGV, si bé la informació exhaustiva i completa del programa haurà de consultar-se en els textos publicats en el DOGV.

 preguntesfrequents

Objetiu

L'objecte de la present resolució és convocar el Fondo de Promoció previst en el marc del Pla Eòlic de la Comunitat Valenciana (PECV), per a l'exercici de 2017, destinat a la realització dins de l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana de programes de naturalesa energètica i industrial relacionada amb el sector energètic, tendents a incentivar l'economia de la Comunitat, i més concretament a la implementació d'ajudes destinades al foment de les instal·lacions de *autoconsumo d'energia elèctrica..

 
beneficiarios.gif Empreses i entitats beneficiàries

Podran acollir-se a aquestes ajudes empreses –incloses empreses individuals– i ajuntaments, així com qualsevol entitat o persona jurídica, de naturalesa pública o privada, amb seu a la Comunitat Valenciana, amb excepció de les comunitats de propietaris d'habitatges.

 
actuacionesApoyables.gif Actuacions susceptibles de suport
 

Finançament de projectes d'instal·lacions d'autoconsum d'energia elèctrica a partir d'energies renovables o energies residuals, en qualsevol de les modalitats previstes en l'article 9 de la Llei 24/2013, de 16 de desembre, del Sector Elèctric, i en concret les previstes com a Tipus 1 i Tipus 2 en el Reial Decret 900/2015, de 9 d'octubre, pel qual es regulen les condicions administratives, tècniques i econòmiques de les modalitats de subministrament d'energia elèctrica amb autoconsum i de producció amb autoconsum. En tot cas, les instal·lacions hauran de complir l'establit en el citat Reial decret 900/2015.

 

 tipoayuda-m Tipus d'ajuda

L'ajuda reemborsable consistirà en la concessió d'un préstec bonificat en el seu tipus d'interès sobre els costos subvencionables dels projectes associats.

Característiques del préstec bonificat:

a) Import màxim del préstec: 300.000 €
b) Percentatge màxim *financiable de la inversió: 100% de la inversió.
c) Tipus d'interès: 0%
d) Comissions: sense comissions d'estudi ni obertura de l'operació.
e) Període màxim d'amortització del préstec: 10 anys.
f) Garanties: la garantia serà del 50% de l'import del préstec concedit. Queden exceptuats de l'obligació d'aportar garanties les entitats locals.
g) Ajust de garantia: Una vegada transcorreguda la meitat del període d'amortització del préstec el *IVACE ajustarà d'ofici l'import de la garantia per a mantenir el percentatge del 50%.

 

Esquema General

 EsquemaPtmo

 

costesSubvencionables.gif Costos subvencionables

Els costos elegibles que es consideraran en el càlcul a l'efecte de la distribució del pressupost de la convocatòria són els següents:

a) Inversions en equips i muntatge vinculats directament a les instal·lacions d'autoconsum, en concret, sistema generador, sistema de conversió de l'energia, sistema de control i regulació, equip de mesura d'energia generada i, si escau, sistema d'emmagatzematge.
En el cas de les instal·lacions de biomassa/biogàs s'inclouen el sistema de producció del biogàs, gas de síntesi o sistema equivalent.
b) Obra civil estrictament necessària i vinculada a la instal·lació objecte de finançament sent en tot case el criteri de l'IVACE el que prevaldrà en cas de controvèrsia sobre la vinculació de l'obra civil al projecte.
c) Instal·lacions d'evacuació d'energia fins al punt de connexió.
d) Costos de tramitació administrativa de les instal·lacions i inscripció en els registres d'autoconsum i de producció d'energia elèctrica.
e) Si escau, costos de redacció de projectes, estudis de seguretat i salut i adreça d'obra, si es tracta de contractacions externes.
La suma dels costos elegibles del projecte a finançar haurà de ser superior a 10.000 euros.

Solament es consideraran susceptibles de suport els projectes i/o instal·lacions que estiguen constituïts per equips nous, sense ús previ, i els equips principals del qual –generador i equipe convertidor d'energia- estiguen fabricats en la Unió Europea.

A l'efecte d'aquesta convocatòria, solament es consideraran susceptibles de suport les instal·lacions d'autoconsum que el seu titular coincidisca amb el titular del punt de subministrament, tant en la modalitat Tipus 1 com en la modalitat Tipus 2.

 

costesSubvencionables.gif Terminis

 

Els terminis de presentació de sol·licituds són els indicats en el quadre següent

Termini de presentació de sol.licituds Inici dels projectes Periode subvencionable de despeses Data máx. de justificació dels projectes
Des del 10/07/2017 fins a 15/09/2017 Posterior a la presentació de la sol.licitud d'ajuda Des de l'endemà al registre de entrada de la sol.licitud, fins al 14/12/2018 14/12/2018

 (*) Segons Resolució de 21 de setembre de 2018 per la qual s'amplia el termini concedit per a la justificació dels projectes recolzats en el marc del fons de promoció previst en el Pla eòlic de la Comunitat Valenciana per a l'exercici 2017.

Criteris de valoració

Les sol·licituds presentades es valoraran sobre un màxim de 100 punts, segons els criteris que s’indiquen en els següents apartats. En tot cas, perquè un projecte puga ser aprovat, haurà d’obtindre una puntuació global mínima de 35 punts sobre el conjunt dels apartats 1, 2 i 3.

1. Característiques del projecte (màxim 60 punts).
a) Qualitat tècnica de la memòria.
Entre 0 i 5 punts, assignant-se major puntuació a les sol·licituds presentades amb un major grau de definició i claredat dels objectius del projecte, així com la maduresa de la proposta.
b) Viabilitat econòmica del projecte.
Entre 0 i 5 punts, assignant-se major puntuació a les inversions el retorn de les quals siga en un nombre més gran d’anys, enfront de les quals el retorn resulta més ràpid.
c) Sector i tipus d’aplicació.
Entre 0 i 10 punts, assignant-se major puntuació a les entitats beneficiàries de naturalesa pública enfront de les de naturalesa jurídica privada i dins d’aquestes últimes a les més petita enfront de les més grans.
d) Potència instal·lada.
Entre 0 i 20 punts, assignant-se major puntuació a les instal·lacions de menor potència enfront de les de major potència.
e) Producció energètica.
Entre 0 i 5 punts, assignant-se major puntuació a les instal·lacions de major rendiment energètic enfront de les de menor.
g) Grau d’innovació tecnològica.
Entre 0 i 10 punts, assignant-se major puntuació a les instal·lacions que presenten major grau d’innovació.
h) Tecnologia d’autoconsum de la instal·lació.
Entre 1 i 5 punts, assignant-se major puntuació a les instal·lacions la font d’energia de les quals és biomassa o biogàs enfront de la fotovoltaica o eòlica.

2. Impacte del projecte en l’economia de la Comunitat Valenciana (màxim 20 punts).
a) Inversió associada en relació al balanç de l’empresa.
Entre 0 i 10 punts, assignant-se major puntuació a les instal·lacions la inversió associada de les quals siga major respecte al balanç de l’any anterior.
b) Ubicació del projecte.
Entre 1 i 5 punts, assignant-se major puntuació als projectes instal·lats en municipis de menor població enfront dels més poblats.
c) Percentatge de persones amb diversitat funcional en l’empresa.
Entre 0 i 5 punts, assignant-se major puntuació als projectes que superen les limitacions establides en la legislació en matèria d’ocupació de persones amb diversitat funcional.

3. Solvència econòmica de l’empresa (màxim 20 punts).
Ràtios econòmiques de l’empresa
Entre 0 i 20 punts, assignant-se major puntuació a les empreses més solvents.

 

comoSolicitar.gif Sol.licitud i documentació

1. Les sol·licituds hauran de presentar-se abans de l'inici del projecte.
2. La sol·licitud es presentarà en el registre telemàtic d'IVACE accessible en l'apartat 'Documentació annexa' a la dreta d'aquesta pàgina. La presentació telemàtica requerirà que el sol·licitant dispose de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat, bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), tots dos emesos per la *Autoritat de *Certificació de la Comunitat Valenciana, DNI electrònic, certificat de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre, així com els certificats reconeguts en la Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació establits a Espanya, publicada en la seu electrònica del Ministeri d'Indústria, Energia, Turisme i Agenda Digital.

Documentació a presentar que haurà de presentar-se utilitzant els mitjans telemàtics:

a) Sol·licitud d'ajuda, conforme al model normalitzat disponible en l'apartat 'Documentació annexa' a la dreta d'aquesta pàgina, en el qual s'inclouen les declaracions responsables relatives a les obligacions que li corresponen com a beneficiari de les ajudes.
b) Memòria tècnica, segons model disponible en l'apartat 'Documentació annexa' a la dreta d'aquesta pàgina
c) Documentació relativa a la personalitat del sol·licitant: quan els interessats utilitzen un sistema de signatura avançada, la seua identitat s'entendrà ja acreditada mitjançant el propi acte de la signatura.
d) Acreditació de la representació legal del signatari.
i) Còpia d'un extracte o certificat bancari que justifique la titularitat del compte de cobrament de l'ajuda. La titularitat del compte haurà de correspondre a l'entitat sol·licitant.
f) Document de l'entitat que reflectisca l'existència d'una partida pressupostària per a l'execució del projecte objecte de subvenció.
g) Ubicació exacta del projecte, indicant les coordenades *UTM del projecte o instal·lació en l'apartat destinat per a açò en la pròpia sol·licitud.

Documentació complementària:

Addicionalment s’haurà de presentar la documentació següent:

a) Empreses i entitats privades sense ànim lucratiu.
a.1. Quan siga una societat la inscripció de la qual en el Registre Mercantil siga obligatòria, l’IVACE obtindrà la informació relativa a la personalitat jurídica de l’empresa sol·licitant, si bé podrà li requerir directament la presentació d’algun document concret.
a.2. Quan es tracte de sol·licitants la inscripció del qual en el Registre Mercantil no siga obligatòria, hauran de presentar còpia del poder de representació registrat del firmant de la sol·licitud o, si és el cas, document equivalent segons les prescripcions legals. Igualment hauran de presentar còpia del contracte/acta de constitució i estatuts vigents registrats.
a.3. En el cas d’empresaris individuals, fitxa cadastral de l’immoble en què es va a executar el projecte, on es comprove que el seu ús principal no és el “residencial”. El document esmentat pot obtindre’s en la Seu Electrònica del Cadastre (www.sedecatastro.gob.es).

b) Entitats públiques.

b.1. En el cas que la Corporació no complisca amb l’objectiu d’estabilitat i/o regla de despesa, d’acord amb el que disposa la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, presentarà certificat emès per la intervenció local que acredite que ha aprovat el corresponent Pla Econòmic Financer.
b.2. Certificat emès per la intervenció local que acredite que l’entitat sol·licitant no està incursa en cap de les prohibicions establides en la normativa d’endeutament per a apel·lar al crèdit a llarg termini prevista en els articles 48 i següents del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i en la Disposició final trenta-unena de la Llei 17/2012, de 27 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2013, així com en aplicació d’una altra normativa que poguera afectar el règim d’endeutament de les entitats locals o, si és el cas, acreditació que l’entitat ha sol·licitat la corresponent autorització preceptiva de l’òrgan que exercisca la tutela financera; en aquest cas, la concessió de l’ajuda s’efectuarà condicionada a la corresponent autorització.
b.3. Certificat expedit per secretari/ària o interventor/a de l’Ajuntament, en què es faça constar que la corporació municipal sol·licitant disposa del finançament de la part del projecte no finançada per la present convocatòria; en cas d’impossibilitat d’acreditar aquest extrem en el moment de la sol·licitud, s’expedirà certificat per secretari/ària de l’Ajuntament de resolució de l’alcaldia que acredite el compromís de l’Ajuntament a tramitar la corresponent modificació pressupostària, als efectes d’incloure en el pressupost les partides que reflectisquen el finançament objecte de la present convocatòria i de la seua acreditació fefaent als quinze dies comptats des de la recepció de la notificació de concessió, si és el cas.

c) Documentació complementària de caràcter general per a tots els sol·licitants.
c.1. La presentació de la sol·licitud comportarà l’autorització del sol·licitant, excepte manifestació en contra, que l’IVACE obtinga directament les dades relatives a la seua identitat, la situació quant al compliment de les seues obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, i per a comprovar o completar les dades necessàries per a la sol·licitud de l’ajuda consultant tant els arxius propis de l’IVACE com els d’altres Administracions, tot això sense perjuí que l’IVACE puga sol·licitar el seu aclariment o esmena en el cas que la informació obtinguda presentara cap incidència; en cas de no autoritzar-se, s’haurà de presentar una declaració responsable sobre el compliment de les obligacions esmentades. En el cas que siga una entitat o organisme públic la sol·licitant, podrà presentar una declaració responsable sobre el compliment de les obligacions, en virtut del que estableix l’article 24.6 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, relatiu a la simplificació de l’acreditació del compliment d’obligacions tributàries i amb la Seguretat Social
c.2. Quan l’import d’un gasto subvencionable supere, IVA exclòs, la quantia de 49.999,99 euros en el supòsit de cost per execució d’obra, o de 17.999,99 euros en el supòsit de subministrament de béns d’equip o prestació de serveis per empreses de consultoria o assistència tècnica, el sol·licitant de l’ajuda haurà d’aportar també justificació d’haver sol·licitat com a mínim tres ofertes de diferents proveïdors -sense vinculació entre ells- llevat que per les especials característiques de les despeses subvencionables, no existisca en el mercat suficient nombre d’entitats que ho subministren o presten, i així es faça constar en un informe firmat pel representant legal que haurà de contindre almenys:
    ? quines van ser les característiques de les despeses que van fer impossible la localització d’un mínim de tres ofertes.
    ? una explicació de com es va realitzar la busca de proveïdors.
Aquest informe no serà admès com a justificant de la no-presentació de 3 ofertes si el seu argument es basa en:
    · Las característiques del proveïdor.
    · Las característiques genèriques del bé o servei.
    · Las característiques genèriques de l’empresa o entitat beneficiària.
Així mateix, hauran d’acompanyar un annex a l’informe que documente com s’ha realitzat la busca de proveïdors del bé o servei.
La selecció de les ofertes haurà de realitzar-se entre empreses de les quals, almenys dues, no siguen empreses associades al beneficiari i membres de la seua Junta Directiva o Consell d’Administració, ni tinguen drets de vot superiors al 50%. La petició d’ofertes procurarà documentar-se de forma escrita. Les ofertes hauran d’estar prou detallades, especificant els treballs que hagen de realitzar-se i el seu preu. En tot cas, les ofertes han de contindre les dades que permeten la correcta identificació de l’empresa oferent (CIF, nom, adreça, telèfon, persona de contacte), data d’emissió i logotip corporatiu o el seu segell. L’elecció entre les ofertes presentades haurà de recaure en la més econòmica, justificant en un informe l’elecció en un altre sentit.
Les tres ofertes hauran d’haver-se sol·licitat amb caràcter previ a la contractació del compromís per a la prestació del servei o l’entrega del bé. Únicament quedaran excloses del compliment d’aquest requisit aquelles entitats públiques que liciten l’actuació subvencionada pel procediment obert, d’acord amb la legislació en matèria de contractes administratius en vigor.
c.4. Proposta de condicions tecnicoeconòmiques per al punt d’accés i connexió emès per la companyia elèctrica distribuïdora.
c.5. Declaració responsable referent a totes les ajudes, subvencions, ingressos o recursos procedents de qualsevol administració o ens públic o privat, per als mateixos costos subvencionables que els previstos en la present convocatòria.
Els sol·licitants d’ajudes dirigides a inversions econòmiques hauran de declarar a més totes les ajudes de minimis concedides d’aquesta o una altra administració (independentment de si aquestes són per als mateixos costos subvencionables que els previstos per la present convocatòria, com per a qualssevol altres), durant els dos exercicis fiscals anteriors i durant l’exercici fiscal en curs que estiguen subjectes al Reglament (UE) núm. 1407/2013, de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l’aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis o a altres reglaments de minimis.
La declaració responsable esmentada haurà de ser omplida en l’apartat destinat per a això en la pròpia sol·licitud.
c.6. Declaració responsable de no estar incurs en cap de les prohibicions de l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, per a poder obtindre la condició de beneficiari de subvencions, de no reunir els requisits per a trobar-se sotmès a un procediment concursal i, en el cas de beneficiaris que tinguen la consideració de gran empresa, que aquests es troben en una situació comparable a una qualificació creditícia de com a mínim B-. La declaració responsable esmentada haurà de ser omplida en l’apartat destinat per a això en la pròpia sol·licitud.
c.7. Quan les actuacions objecte d’ajuda requerisquen, -d’acord amb la legislació i normativa vigent-, projecte tècnic subscrit per personal tècnic competent, el sol·licitant haurà de presentar el projecte esmentat. Els projectes tècnics que, d’acord amb la legislació vigent, hagen de ser redactats i firmats per un tècnic titulat competent, i es presenten sense el visat del col·legi professional corresponent, hauran d’acompanyar-se d’una declaració responsable del personal tècnic titulat competent projectista, segons model disponible en la web http://www.ivace.es.
c.8. Les entitats que sol·liciten aquestes ajudes hauran de presentar declaració responsable, implementada en l’apartat destinat per a això en la pròpia sol·licitud, sobre el compliment de la normativa i integració laboral de persones amb discapacitat o, si és el cas, l’exempció de l'obligació esmentada, en els termes establits en el Decret 279/2004, de 17 de desembre, del Consell de la Generalitat.
c.9. Còpia de l’última factura disponible del punt de subministrament elèctric sobre el qual es durà a terme la instal·lació d’autoconsum.
La correcta presentació d’aquests documents serà condició indispensable per a l’obtenció de l’ajuda.

Informació addicional

Per a major informació sobre el fons de compensació es podrà consultar els següents documents:

• ORDRE 5/2017, de 20 de febrer, de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s’estableixen les bases reguladores per a la concessió d’ajudes de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), en el marc dels fons de Compensació i Promoció vinculats al Pla eòlic de la Comunitat Valenciana.

• Creació del Fons de Promoció dins del marc del Pla Eòlic de la Comunitat Valenciana (LLEI 10/2012, de 21 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat, Capítol XIV, article 126 (DOCV nº 6.931, 27/12/2012).

• Llei 24/2013, de 26 de desembre, del Sector Elèctric (BOE nº 310 de 27/12/2013).

Reial decret 900/2015, de 9 d'octubre, pel qual es regulen les condicions administratives, tècniques i econòmiques de les modalitats de subministrament d'energia elèctrica amb *autoconsumo i de producció amb *autoconsumo. (BOE nº 243 de 10/10/2015).

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Esta web utiliza cookies con el objetivo principal de mejorar la experiencia y navegación del usuario en el portal. Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso.