Dirigit a: Empreses o entitats de naturalesa pública o privada, propietaris o arrendataris d'edificis del sector terciari.
feder2.jpg
Presentació sol·licituds: Des del 29 de maig de 2017 fins al 30 de juny de 2017
Termini de justificació: fins al 31 de maig de 2018

* A continuació es descriuen breument les característiques principals d'aquest programa d'ajudes, si bé la informació que es considerarà com a oficial amb caràcter general serà la publicada en la RESOLUCIÓ de 17 de maig de 2017, del president de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual es convoquen ajudes en matèria d’eficiència energètica en la indústria i en els edificis del sector terciari. (DOGV nº 8049 de 26/05/17)

 

Objectiu

L'objectiu d'aquest programa és reduir el consum d'energia de les instal·lacions tèrmiques (calefacció, climatització i producció d'aigua calenta sanitària) i de les instal·lacions d'il·luminació interior dels edificis existents.

 

empresasbeneficiarias-p Empreses i entitats beneficiàries


Podran ser beneficiàries les empreses o entitats de naturalesa pública o privada, propietaris o arrendataris d'edificis del sector terciari. El projecte objecte de subvenció haurà de trobar-se dins del territori de la Comunitat Valenciana

actuacionesApoyables.gif Actuacions subvencionables

Actuació ED32: millora de l’eficiència energètica de les instal•lacions tèrmiques dels edificis existents: Projectes de  millora de l’eficiència energètica de les instal•lacions de climatització (calefacció, refrigeració i ventilació) i producció d’aigua calenta sanitària que es renoven en edificis existents d'ús terciari..

Les actuacions objecte d’ajuda hauran de tindre una reducció mínima del 20 per cent del consum energètic respecte a la situació inicial, exceptuant-ne el cas de la implantació de sistemes de control i regulació d’equips i/o instal·lacions en què l’estalvi energètic mínim ha de ser del 10%. Les actuacions objecte d’ajuda podran ser, amb caràcter orientatiu, les següents:

– Substitució de calderes de potència tèrmica nominal superior a 70 kW. Les noves calderes hauran d’aconseguir els rendiments a potència nominal i a càrrega parcial que s’indiquen a continuació (Pn està expressada en kW):

· Calderes de gas entre 70-400 kW de potència tèrmica nominal: rendiment a potència útil nominal i una temperatura mitjana de l’aigua en la caldera de 70ºC, ??90+2 log Pn i rendiment a càrrega parcial de 0,3Pn i a una temperatura de retorn de l’aigua a la caldera de 30ºC, ??97+ log Pn.
· Calderes de gas de potència tèrmica nominal major de 400 kW: rendiment a potència útil nominal i una temperatura mitjana de l’aigua en la caldera de 70ºC, ?? 95,2 i rendiment a càrrega parcial de 0,3Pn i a una temperatura de retorn de l’aigua a la caldera de 30ºC, ?? 99,6.
· Calderes a gasoil entre 70-400 kW de potència tèrmica nominal: rendiment a potència útil nominal i una temperatura mitjana de l’aigua en la caldera de 70ºC, ??90+2 log Pn i rendiment a càrrega parcial de 0,3Pn i a una temperatura mitjana de l’aigua de la caldera de ? 50ºC, ??86+3 log Pn.
· Calderes a gasoil de potència tèrmica nominal major de 400 kW: rendiment a potència útil nominal i una temperatura mitjana de l’aigua en la caldera de 70ºC, ??95,2 i rendiment a càrrega parcial de 0,3Pn i a una temperatura mitjana de l’aigua de la caldera de ? 50ºC, ??93,8.

– Substitució d’equips per a producció de calor i/o fred (bombes de calor i màquines refrigeradores) amb potència tèrmica total superior a 12 kW, per altres seleccionats basant-se en un rendiment energètic més gran, tant per a instal·lacions de tipus individual com centralitzades. Els equips que s’instal·len amb potència tèrmica nominal > 12 kW hauran d’estar certificats en Eurovent o en tràmit d’obtindre la certificació Eurovent, i hauran de ser equips amb una alta classificació energètica (classe B o superior en mode fred o calor, o tindre un ESEER>4 segons condicions Eurovent). Per als equips de volum refrigerant variable tipus VRV, que no disposen de programa de certificació en Eurovent, s'exigirà un EER > 3,6 i un COP > 4, o, a falta d’això, valors estacionals d’aquests rendiments superiors a 5. Les substitucions en què s’instal·len en un mateix edifici diversos condicionadors d’aire amb una potència tèrmica individual en mode refrigeració que siga ? 12 kW, hauran de tindre cada un una classe mínima d’eficiència energètica A+/A++ (refrigeració/calefacció), segons el Reglament 626/2011, de 4 de maig de 2011, de la Comissió Europea.

– Millora de l’eficiència energètica de les instal·lacions de climatització per mitjà de la instal·lació de màquines d’absorció/adsorció que treballen amb calors residuals o renovables (solar, etc.).

– Substitució d’equips de bombament de fluids caloportadors de cabal constant per equips de bombament de cabal variable.

– Millora o substitució dels sistemes de ventilació i condicionament d’aire.

– Sistemes de refredament gratuït per aire exterior i de recuperació de calor de l’aire d’extracció.

– Sistemes que combinen equips convencionals amb tècniques evaporatives: refredament evaporatiu, condensació evaporativa, prerefredament evaporatiu de l’aire de condensació, refredament evaporatiu directe i indirecte previ a la recuperació de calor de l’aire d’extracció, etc.

– Millora dels sistemes de climatització de piscines cobertes, inclòs el calfament de l’aigua del vas de la piscina.

– Les noves instal·lacions de sistemes centralitzats de calefacció i refrigeració urbana o de districte o que donen servei a diversos edificis, així com la reforma i ampliació de les existents.

– Sistemes de control i regulació d’equips i/o instal·lacions. En el cas que aquest sistema de control i regulació actue també sobre la instal·lació d’il·luminació, es podrà sol·licitar conjuntament l’ajuda sota l’actuació ED32 o ED33.

No seran objecte de subvenció en aquesta actuació els projectes en què es reformen les instal·lacions tèrmiques de processos industrials, tallers o altres edificis en què no s’aplique el document HE2 - Rendiment de les instal·lacions tèrmiques del Codi Tècnic de l’Edificació.

No seran subvencionables aquells projectes que complisquen estrictament els valors de rendiment o nivells d’eficiència energètica exigits per la reglamentació que hi siga aplicable, per no representar una millora respecte als nivells mínims que han de complir obligatòriament.

 

Actuació ED33: millora de l’eficiència energètica de les instal•lacions d’il•luminació interior en edificis existents: Aquesta mesura pretén millorar l’eficiència energètica de les instal•lacions d’il•luminació interior que es renoven en edificis existents d'ús terciari.

Les actuacions objecte d’ajuda hauran de tindre una reducció mínima del 30 % del consum energètic respecte a la situació inicial, excepte en el cas de la implantació de sistemes de control i regulació d’equips i/o instal•lacions en què l’estalvi energètic exigit ha de ser com a mínim el 10 % sobre la situació inicial.  Les actuacions energètiques podran ser, amb caràcter orientatiu les següents:

• Lluminàries, llums i equip: substitució del conjunt per un altre amb lluminàries de major rendiment, llums de major eficiència i reactàncies electròniques regulables, complint amb els requeriments de qualitat i confort visual reglamentats.

• Sistemes auxiliars per al control d’encesa i regulació de nivell d’il•luminació: inclouran aquells sistemes de control per presència i regulació de nivell d’il•luminació segons l’aportació de llum natural. En cas que aquest sistema de control i regulació actue també sobre les instal•lacions tèrmiques, es podrà sol•licitar conjuntament l’ajuda sota l’actuació ED32 o ED33.

• Il•luminació en expositors, cartells, aparadors i rètols lluminosos publicitaris: substitució dels sistemes d’il•luminació actuals per altres d’alta eficiència energètica.

• Reformes d’il•luminació esportiva en espais oberts o tancats.

No seran subvencionables les actuacions següents:

• Actuacions en què es reformen les instal•lacions d’il•luminació existents de processos industrials, tallers, o altres edificis que estiguen fora de l’àmbit d’aplicació del document HE3-Eficiència energètica de les Instal•lacions d’Il•luminació, excepte les reformes d’instal•lacions esportives en espais oberts.

• Actuacions en què la nova instal•lació d’il•luminació no garantisca uns valors mínims d’il•luminació mitjana mantinguda, en funció de les tasques que s’hagen de realitzar en cada zona, de manera que se satisfacen les necessitats de confort i prestacions visuals.

• Reformes de la instal•lació d’il•luminació que comporten una reducció significativa del factor de potència global de la instal•lació.
No seran subvencionables aquells projectes que complisquen estrictament els valors de rendiment o nivells d’eficiència energètica exigits per la reglamentació que els siga aplicable, per no suposar una millora respecte als nivells mínims que han de complir obligatòriament

Per a totes les actuacions els equips subvencionats deuen ser nous.

tipoAyuda.gif Tipus d'ajuda

Subvenció a fons perdut, amb els límits i característiques establits segons les actuacions:

• Actuació ED32: la quantia màxima de l'ajuda serà del 30% del cost subvencionable, podent incrementar-se en 10 punts percentuals en el cas de les ajudes concedides a xicotetes i mitges empreses, entitats públiques o entitats sense ànim de lucre, amb un màxim de 200.000 € per projecte.

• Actuació ED33: la quantia màxima de l'ajuda serà del 25% del cost subvencionable, podent incrementar-se en 10 punts percentuals en el cas de les ajudes concedides a xicotetes i mitges empreses, entitats públiques o entitats sense ànim de lucre, amb un màxim de 50.000 euros per projecte.Subvención a fondo perdido, con los límites y características establecidos según las actuaciones:

Aquestes ajudes comptaran amb finançament del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), en un percentatge del 50 per cent, a través del Programa operatiu FEDER de la Comunitat Valenciana 2014-2020, a través de l’eix prioritari 4 (Afavorir el pas a una economia baixa en carboni en tots els sectors), prioritat d’inversió 4.b (Foment de l’eficiència energètica i l’ús d’energies renovables per part de les empreses) i objectiu específic 4.2.1. (Avançar en l’avaluació i millora de l’eficiència energètica de les empreses, en particular les PIME), exceptuant-ne les actuacions del Programa d’estalvi i eficiència energètica en l'edificació que es duguen a terme en edificis públics, que s’inclouran en l’eix prioritari 4 (Afavorir el pas a una economia baixa en carboni en tots els sectors), prioritat d’inversió 4.c (Suport de l’eficiència energètica, de la gestió intel·ligent de l’energia i de l’ús d’energies renovables en les infraestructures públiques, inclosos els edificis públics, i en els habitatges) i objectiu específic 4.3.1 (Millorar l’eficiència energètica en l’edificació i en les infraestructures i serveis públics).

 

costesSubvencionables.gif Costos subvencionables

Es consideren costos subvencionables els costos d'inversió addicionals necessaris per a aconseguir un nivell més elevat d'eficiència energètica. Aquests costos d'inversió addicionals es calcularan per diferència entre la inversió elegible del projecte, definida segons el següent paràgraf, i la inversió d'una instal·lació convencional equivalent que implicaria una menor eficiència energètica i que s'hauria pogut realitzar de forma creïble sense l'ajuda.
Es considera inversió elegible del projecte:

Actuació ED32:

– Equips de generació i transport.

– Canonades de transport dels fluids termòfors i els seus elements auxiliars.

– Muntatge i posada en marxa.

– Equips auxiliars de regulació, control i comptabilització.

– En cas que el projecte d’estalvi supose un canvi de combustible a gas natural, es considerarà també cost subvencionable la instal•lació de gas natural des de comptadors de gas fins als equips consumidors finals, l’estació de regulació i mesura, i/o la instal•lació de gas natural liquat, incloent-hi el depòsit i elements auxiliars (evaporadors, vàlvules, etc.). El combustible substituït haurà de ser electricitat o un producte derivat del petroli, i no serà subvencionable si el combustible substituït és biomassa o qualsevol combustible renovable.

Es consideraren només projectes la inversió elegible dels quals siga superior a 6.000 euros.

Actuació ED33: inversions en lluminàries, llums, equips, sistemes auxiliars de control i regulació i els costos associats a la instal·lació en la part corresponent a aquesta mesura.

Es consideraren només projectes la inversió elegible dels quals siga superior a 6.000 euros.

Terminis

Els terminis de presentació de sol·licituds són els indicats en el quadre següent:

 

Termini de presentació de sol·licitud

Inici dels projectes Període subvencionable de despeses Data màx. de justificació dels projectes
Des del 29/05/2017 fins a 30/06/2017 A partir de la presentació de la sol·licitud  Des de la sol·licitud d'ajuda fins al 31/05/2018

31/05/2018

 

 

 
Criteris de valoració

Els criteris de valoració depenen de cadascuna de les actuacions, i són els següents:

Actuació ED32:

A. Impacto energético de la medida (máximo 60 puntos).

A1. Ahorro energético con la nueva instalación (máximo 50 puntos). Se valorará con mayor puntuación los proyectos que consigan un mayor porcentaje de ahorro de energía respecto la situación inicial.

A2. Área climatizada afectada por la nueva instalación (máximo 10 puntos). Se valorarán con mayor puntuación los proyectos de climatización que afecten a una mayor superficie.

B. Tipología y características del proyecto (máximo 37 puntos).

B1. Tipo de actuación. Características técnico-energéticas de la nueva instalación (máximo 30 puntos). Se valorarán con mayor puntuación aquellas actuaciones que utilicen tecnologías más eficientes o aquellas que cuenten con varias medidas de ahorro dentro de un mismo proyecto.

B2. Procedimiento de cálculo de los ahorros energéticos (máximo 7 puntos). Se valorarán con mayor puntuación los proyectos en los que el cálculo de los ahorros de energía se realice a través de mediciones reales sobre los equipos y procesos frente a estimaciones de catálogos.

C. Porcentaje de personas trabajadoras con diversidad funcional por encima del mínimo legal (máximo 3 puntos). Se valorará con 3 puntos a aquellas entidades que empleen un porcentaje de trabajadores con diversidad funcional por encima del mínimo legal exigido en el artículo 42 del Real Decreto 1/2013.

Actuación ED33:

A. Impacto energético de la medida (máximo 60 puntos).

A1. Ahorro energético producido con la nueva instalación (máximo 50 puntos). Se valorará con mayor puntuación los proyectos que consigan un mayor porcentaje de ahorro de energía respecto la situación inicial.
A2. Área iluminada afectada por la nueva instalación (máximo 10 puntos). Se valorarán con mayor puntuación los proyectos de iluminación que afecten a una mayor superficie.

B. Tipología y características del proyecto (máximo 37 puntos).

B1. Tipo de actuación. Características técnico-energéticas de la nueva instalación (máximo 30 puntos). Se valorarán con mayor puntuación aquellas actuaciones que utilicen tecnologías más eficientes o aquellas que cuenten con varias medidas de ahorro dentro de un mismo proyecto.

B2. Procedimiento de cálculo de los ahorros energéticos (máximo 7 puntos). Se valorarán con mayor puntuación los proyectos en los que el cálculo de los ahorros de energía se realice a través de mediciones reales sobre los equipos y procesos frente a estimaciones de catálogos.

C. Porcentaje de personas trabajadoras con diversidad funcional por encima del mínimo legal (máximo 3 puntos). Se valorará con 3 puntos a aquellas entidades que empleen un porcentaje de trabajadores con diversidad funcional por encima del mínimo legal exigido en el artículo 42 del Real Decreto 1/2013.

Perquè un projecte puga ser aprovat, haurà de tenir una puntuació total mínima de 30 punts

comoSolicitar.gif Sol.licitud i documentació

SOL·LICITUD I DOCUMENTACIÓ (que haurà d'acompanyar a la sol·licitud):

•   Imprès de sol·licitud normalitzat, generat mitjançant el programa informàtic "Ajudes Eficiència Inversions 2017" (vegeu "Documentació annexa", en el marc lateral dret d'aquesta mateixa pàgina). Es prega consultar prèviament les instruccions de descàrrega del programa.

•   Auditoria energètica/Memòria tècnica del projecte en funció del programa al que se sol·liciten ajudes, signada per tècnic competent, segons model facilitat per l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) (vegeu "Documentació annexa", en el marc lateral dret d'aquesta mateixa pàgina).

•   Documentació complementària de caràcter administratiu, en funció del tipus de sol·licitant (particular, empresa, etc.). Aquesta documentació està indicada en la convocatòria d'ajudes; addicionalment apareixerà relacionada per a cada tipus de sol·licitant, en el moment d'imprimir la sol·licitud quan s'empre el programa informàtic.

•   Resta de documentació especificada en l'article 7 de la convocatòria d'ajudes.

LLOC DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS:

Les sol·licituds i documentació annexa, es presentaran davant el Registre Electrònic de la Generalitat. La sol·licitud d'ajudes s'adequarà al model normalitzat disponible en la pàgina web . Una vegada presentada la sol·licitud davant el Registre Electrònic, est emetrà automàticament un resguard acreditatiu de la presentació de la sol·licitud, que podrà ser arxivat o imprès per l'interessat, en els termes previstos en el Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'Administració Electrònica de la Comunitat Valenciana.

Una vegada emplenat el formulari de sol·licitud des del tràmit telemàtic, s'haurà d'annexar la memòria tècnica del projecte en format electrònic i, si escau, la resta de documentació.

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Esta web utiliza cookies con el objetivo principal de mejorar la experiencia y navegación del usuario en el portal. Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso.