Dirigit a: PIME amb seu social en la CV i constituïdes abans de 30.06.2014 feder2.jpg
Presentació sol·licituds:  Des del 12 de març de 2016 fins al 13 de maig de 2016 (a les 24 hores)*
Període elegible de despeses: Des d'1 gener 2016 fins al 31 de desembre de 2016

* segons condicions de la convocatòria del programa publicada en el DOCV nº 7739 de data 11/03/2016 i en la Base de dades nacional de Subvencions, i posterior correcció d'errors (DOGV nº 7920 de data 18/11/2016) si bé la informació exhaustiva i completa del programa haurà de consultar-se en els textos publicats en el DOCV.

 

 

 

Objectius
 
Facilitar l'accés de les PIME de la Comunitat Valenciana al finançament necessari per a l'engegada dels plans de promoció internacional

beneficiarios.gif Beneficiaris

PIME amb seu social a la Comunitat Valenciana i la data de la qual de constitució siga anterior al 30 de juny de 2014

 

Requisits dels projectes
  • Per projecte s'entén qualsevol iniciativa de despesa de les accions que es contemplen en el Pla d'Internacionalització que realitze l'empresa per a la introducció o consolidació dels seus béns o serveis en els mercats internacionals
  • El projecte haurà de tindre un pressupost superior a 12.000 euros. Per al seu càlcul, ha de considerar-se la suma dels imports de costos elegibles.

 

actuacionesApoyables.gif

Actuacions subvencionables

Les accions del Pla d'Internacionalització hauran de poder-se enquadrar en la següent tipologia d'actuacions de promoció:

  • Participació en certàmens firals o congressos internacionals en l'exterior,
  • Esdeveniments i accions singulars de promoció en l'exterior
  • Creació i adaptació del material promocional de l'empresa
  • Desplaçaments als diferents mercats internacionals inclosos en el Pla d'Internacionalització.
  • Despeses de certificació i homologació en els mercats de destinació
  • I qualsevol altra iniciativa relacionada amb les activitats que permeten la consolidació i el creixement internacional de l'empresa, sense que en cap cas aquestes consistisquen en l'establiment i explotació de xarxes de distribució en l'estranger o en altres despeses corrents vinculades a una activitat exportadora.

Queden excloses les accions de promoció que es realitzen en territori nacional.

tipoAyuda.gif

Tipus d'ajuda

 

L'instrument financer en què consisteixen les ajudes tindrà per objecte la concessió d'un préstec amb bonificació del tipus d'interès.

Característiques del préstec bonificat:

- Quantia del préstec: 100% dels costos subvencionables, amb un límit de 60.000 euros.

- Tipus d'interès: 0 %

- Quotes d'amortització semestral, fins a completar un termini d'amortització de tres anys, excepte modificació aprovada per resolució del director general de l'IVACE.

- Garanties: es podrà constituir en metàl·lic o en forma d'aval financer prestat per entitats de crèdit o per Societats de Garantia Recíproca que haurà de cobrir tant l'import del préstec avalat com qualsevol despesa derivada de l'incompliment de l'obligació de reemborsament. La garantia serà del 30% de l'import del préstec.

- Sense comissions d'estudi ni obertura de l'operació.

Import màxim de l'ajuda Les ajudes descrites estaran subjectes al règim de *minimis el que suposa que l'ajuda total de *minimis concedida a una única empresa no serà superior a 200.000 euros durant qualsevol període de tres exercicis fiscals.

 

costesSubvencionables.gif

Costos subvencionables

 

Tots aquells costos relacionats en les actuacions subvencionables descrites en l'article 3.3. de la convocatòria

 

Esquema general

 

  

 

 

Criteris de valoració

 

a) Qualitat del projecte: (màxim: 40 punts) Es valorarà la coherència tant del Pla d'Internacionalització presentat per l'empresa sol·licitant com del detall de les accions previstes en el mateix.

b) Millora prevista de la posició de l'empresa en els mercats internacionals: (Màxim: 60 punts). Es valorarà la diversitat d'actuacions que l'empresa va a realitzar en el present exercici, la disponibilitat de mitjans humans i econòmics així com les raons per les quals es realitzen les accions en els diversos mercats internacionals.

 

comoSolicitar.gif

Sol.licitud i documentació

Lloc de presentació de sol·licituds:

Tant la sol·licitud com la memòria i la resta de documentació exigida es presentaran davant del Registre Telemàtic de la Generalitat, i este emetrà automàticament un resguard acreditatiu de la seua presentació, que podrà ser arxivat o imprés per l’empresa interessada, en els termes que preveu la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’Accés Electrònic dels Ciutadans als Servicis Públics, i en el Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell de la Generalitat, pel qual s’aprova el Reglament d’Administració Electrònica de la Comunitat Valenciana. Una vegada omplit el formulari de sol·licitud i la resta de documentació des del tràmit telemàtic, s’haurà d’annexar la memòria tècnica del projecte en format electrònic.

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Doc. Annexa - Justificació -- I.F. PER A POSADA MARXA PLANS DE PROMOCION Int. 2016

Esta web utiliza cookies con el objetivo principal de mejorar la experiencia y navegación del usuario en el portal. Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso.