Dirigit a: Persones físiques propietàries, usufructuàries o arrendatàries d'un habitatge

d'ocupació habitual situada a la Comunitat Valenciana.

Data presentació sol·licituds  Fins al 15 de juliol de 2016
L'adhesió dels instal·ladors i empreses instal·ladores finalitzarà el 31 de maig de 2016.

 

* A continuació es descriuen breument les característiques principals d'aquest programa d'ajudes, si bé la informació que es considerarà com a oficial amb caràcter general serà la publicada en la RESOLUCIÓ de 24 de novembre de 2015, del president de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per la qual es convoquen ajudes del Pla Renove de Finestres 2016 (DOCV. 7683 de 22/12/2015),  i en la posterior modificació (DOCV nº 7808 de 17/06/2016), destinades a la rehabilitació tèrmica de finestres en habitatges de la Comunitat Valenciana.

 

Objectiu

L'objectiu d'aquesta mesura és facilitar la rehabilitació tèrmica de finestres i portes-finestra (envidrament, marc i contramarc) en habitatges habituals de la Comunitat Valenciana.

beneficiarios.gif Beneficiaris

Podran ser beneficiàries les persones físiques propietàries, usufructuàries o arrendatàries d'un habitatge d'ocupació habitual situada a la Comunitat Valenciana.

actuacionesApoyables.gif Actuacions objecte de subvenció

La renovació de finestres i portes-finestra (envidrament, marc i contramarc) en habitatges que complisquen amb les següents especificacions tècniques:

 • Les finestres i portes finestra hauran de formar part dels tancaments a exterior de l'habitatge (que separen els recintes o estades calefactats o refrigerats de l'ambient exterior), no sent objecte de subvenció la reforma de superfícies envidrades situades en els tancaments interiors.
 • Els envidraments a substituir hauran de ser de envidrament simple.
 • Les noves finestres i/o portes-finestra hauran de comptar amb marcat CE.
 • Les noves finestres i/o portes-finestra tindran una permeabilitat a l'aire ? 27 m3/h•m2 a 100 Pa (Classe 2 o superior) segons norma UNE-EN 12207
 • Les característiques tèrmiques de les noves finestres i portes finestra hauran de ser depenent de la classificació de poblacions arreplegades en l'Annex I, les detallades en la següent taula:

finestres-esquema2016

Les renovacions han de tenir com a destinació final la seua instal·lació dins el territori de la Comunitat Valenciana.

No es considerarà actuació susceptible d'ajuda:

 • Renovacions de finestres i portes-finestra que comporten a un augment de la superfície envidrada en més d'un 25%.
 • Els tancaments envidrats que es col·loquen o renoven amb la finalitat de tancar terrasses, balconades o galeries, o ampliar la superfície habitable de l'habitatge, ja que aquests suposen una modificació i no una rehabilitació tèrmica de l'edifici.
 • La renovació de finestres o portes-finestra interiors situats en tancaments en contacte amb espais habitables.
 • La renovació dels marcs o envidraments únicament
 • La instal·lació o renovació de persianes, dispositius de lamel.les, tendals, "films" o "screens" de protecció solar
 • Es consideraran només projectes la inversió dels quals siga superior a 1.000 €, IVA no inclòs.
 • No podran acollir-se a les presents ajudes les inversions realitzades amb anterioritat a la data d'inici de la campanya.

 

tipoAyuda.gif Tipus d'ajuda

 La quantia de l'ajuda individual serà com a màxim de 90 €/m2 per a renovacions completes de les finestres o portes-finestra (envidrament, marc i contramarc). L'ajuda es compon de 2 parts:

• L'aportació de l'IVACE que serà com a màxim de 75 €/m2 i que s'ingressaran en el compte bancari del sol·licitant després de verificar la documentació exigida en la convocatòria.
• L'aportació de l'empresa instal·ladora que consistirà en un descompte de 15 €/m2 que es realitzarà directament en la factura (abans d'aplicar l'IVA).

La quantia de l'ajuda per a l'adquisició dels diferents elements (envidrament, marc, contramarc i instal·lació), no podrà suposar en cap cas una reducció del preu del mateix superior al 30% del cost del envidrament, marc, contramarc i muntatge (IVA inclòs i descomptada l'aportació de l'instal·lador), per la qual cosa s'haurà de reduir si escau la quantia de l'ajuda fins a aquest límit.

Així mateix la quantia d'ajuda màxima serà de 3.000 € per habitatge en el qual se substituïsquen les finestres.

Terminis


Termini per a realitzar la renovació:
La data d'inici de campanya serà el 12 de gener de 2016 y finalitzarà el 15 de juliol de 2016, o en el moment d'esgotament del pressupost assignat a aquesta convocatòria.

Procediment
 • Els comerços o empreses instal·ladores que vulguen participar en la campanya del Pla Renove de Finestres 2016, hauran d'adherir-se a la mateixa complint els compromisos establits la convocatòria d'ajudes, i fent lliurament en l'oficina de campanya de la corresponent fitxa d'adhesió degudament emplenada, adjuntant els documents que s'indiquen en ella.
 • Una vegada el beneficiari decidisca dur a terme la renovació de les finestres i/o portes-finestra, es posarà en contacte amb un comerç o empresa instal·ladora adherida a la campanya. L'oficina de campanya podrà informar-li sobre quins són els comerços o empreses instal·ladores adherides a la mateixa.
 • El comerç o empresa instal·ladora adherida procedirà a emplenar per triplicat el bo d'ajuda, disponible en la pàgina web de l'IVACE i en l'oficina de campanya. Una vegada emplenat correctament, el bo haurà de ser signat pel comprador i el comerç o empresa instal·ladora, quedant-se el beneficiari amb una còpia com a justificant de la substitució realitzada.
 • A continuació es durà a terme la substitució de les finestres i/o portes-finestra (envidrament, marc i contramarc) per part del comerç o empresa instal·ladora adherida a la campanya del Pla Renove de Finestres 2016.
 • Una vegada realitzada l'actuació objecte d'ajuda, el comerç o empresa instal·ladora descomptarà de la base imposable de la factura, la part corresponent a la seua aportació, és a dir li aplicarà al beneficiari un descompte de 15 €/m2
 • Una vegada finalitzada completament l'actuació objecte d'ajuda (inclòs el pagament total de la renovació amb el descompte), el comerç o empresa instal·ladora tramitarà en nom del beneficiari la sol·licitud d'ajuda dirigida a l'IVACE. Per a açò el comerç o empresa instal·ladora haurà d'aportar a l'oficina de campanya la documentació que s'indica en la convocatòria d'ajudes.
 • L'oficina de campanya avaluarà la documentació rebuda i l'IVACE emetrà resolució de concessió d'ajudes.
 • Una vegada notificada l'ajuda, l'IVACE realitzarà el pagament de l'ajuda que corresponga en el compte bancari que el beneficiari haja indicat en la documentació presentada en el bo d'ajudes.

 

telefono.png

Horari d'atenció telefònica: de 8 a 19 hores

900 828 464

sobreclaro.png Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

 

comoSolicitar.gif Comerços o Empreses instal·ladores: adhesions 

Els comerços o empreses instal·ladores interessades a participar en la campanya d'ajudes RENOVE hauran de fer lliurament en l'oficina de campanya, de la corresponent fitxa d'adhesió degudament emplenada segons model normalitzat disponible en  l'oficina de campanya, així com de la documentació adjunta que s'especifique en la fitxa d'adhesió, en la següent adreça de correu: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

L'adhesió dels comerços i empreses instal·ladores començarà l'endemà de la publicació de la present resolució en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana i finalitzarà el 31 de maig de 2016.

El llistat dels comerços i empreses instal·ladores adherides es publicarà en la pàgina web informativa dels Plans Renove que promou l'IVACE i es trobarà disponible en l'oficina de campanya.


>> Preguntes freqüents

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Guardar

Documentació annexa -- PLA RENOVE FINESTRES 2016

Esta web utiliza cookies con el objetivo principal de mejorar la experiencia y navegación del usuario en el portal. Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso.