Desglossament dels diferents tipus de certificació.

CERTIFICACIÓ DE PROJECTES
Certificació del contingut "ex-ante" Se certifica el contingut en I+D+i del projecte així com la coherència dels gastos pressupostats per a la realització de les activitats d'I+D+i previstes en el mateix.
Certificació del contingut i primera execució Se certifica el contingut en I+D+i del projecte, els gastos incorreguts en activitats d'I+D+i en l'última anualitat (període impositiu) executada i, en cas de projectes encara no finalitzats i sense certificació prèvia tipus "ex-ante", el contingut i la coherència dels gastos pressupostats per a les anualitats (períodes impositius) pendents de realitzar. Si el projecte ja disposa d'una certificació de contingut "ex-ante", la certificació justificarà les possibles desviacions respecte a la certificació prèvia existent.
Certificació d'investigadors adscrits en exclusiva a activitats d'I+D La Llei de l'Impost sobre Societats contempla una deducció addicional de l'import de les despeses d'aquest personal. Aquest tipus de certificació només és possible dins d'una sol·licitud de certificació de projectes d'I+D+i i inclou la identificació d'aquest personal.
Certificació de mostraris  Són certificacions que reben un tractament diferent de la resta de projectes d'I+D+i. Les diferències principals són: que es consideren com a projectes d'innovació tecnològica (i); que els formularis a omplir són específics per a descriure este tipus d'activitats; i que les tarifes són més reduïdes que les aplicables en general a projectes d'I+D+i.

 

CERTIFICACIÓ PERSONAL INVESTIGADOR (BONIFICACIONS SEGURETAT SOCIAL)
Certificació de personal investigador La finalitat bàsica de la implementació d'aquest sistema de certificació és oferir a l'empresa una valoració tècnica de l'activitat amb caràcter exclusiu d'aquests treballadors, de manera que li facilite l'accés a les bonificacions en les aportacions empresarials a les quotes de la Seguretat Social d'eixe personal.

 

 CERTIFICACIONES DE PYME INNOVADORA Y JOVEN EMPRESA INNOVADORA (JEI)
Certificació PIME innovadora i JEI En el cas de JEI, la certificació és una declaració de reconeixement a l'empresa sol·licitant de la seua capacitat d'incorporar innovació de forma sistemàtica així com la importància de la component tecnològica en el seu pla empresarial. En el cas de Pime Innovadora, la certificació és una declaració de reconeixement a l'empresa sol·licitant que la seua activitat és intensiva en R+D+i.
L'objectiu fonamental de la implementació d'aquest sistema de certificació és oferir a les empreses una valoració tècnica per a la seua consideració com a Jove Empresa Innovadora (JEI) o Pime Innovadora, segons el cas, a l'efecte de la seua inscripció en el Registre gestionat pel Ministeri d'Economia i Competitivitat i l'obtenció del segell oficial corresponent.

Arxius i enllaços

 enlaces val

Esta web utiliza cookies con el objetivo principal de mejorar la experiencia y navegación del usuario en el portal. Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso.