Dirigit a: Entitats sense fi de lucre i empreses logo_fse_peq.gif
Data limit: Fins el 25 de novembre*

* segons condicions de la convocatoria del programa publicada al DOCV amb data 07/11/2008
Objeto

Desenvolupar el potencial humà en l’àmbit de la investigació, el desenvolupament tecnològic i la innovació mitjançant activitats d’especialització que contribuïsquen a disposar de més i millor personal
qualificat en les indústries de la Comunitat Valenciana.

beneficiarios.gif Beneficiaris

Podran acollir-se a estes ajudes entitats sense ànim de lucre i empreses amb seu social o delegació a la Comunitat Valenciana, sempre que els projectes objecte d’ajuda estiguen localitzats en el seu territori.

actuacionesApoyables.gif Actuacions recolzables

Es donarà suport la realització de cursos d’especialització professional per a l’adquisició i el desenvolupament de coneixements, tècniques i habilitats en aspectes tecnològics i sectorials en els quals siga evident la necessitat expressada per un col·lectiu empresarial i l’absència d’alternatives oferides pels sistemes educatius o de capacitació professional. Els cursos estaran dirigits a postgraduats mitjans o superiors desocupats i tindran una duració mínima de 300 hores. Es requerirà
un mínim de 8 alumnes matriculats per a iniciar-los..

tipoAyuda.gif Tipus d'ajuda

Subvenció a fons perdut de fins al 100% dels costos subvencionables.

 
costesSubvencionables.gif Costos subvencionables

01. Servicis externs
– Material didàctic, promoció, comunicació, assegurances dels alumnes, traducció simultània, lloguer d’equips i aules, cost de servicis d’assessoria en relació amb l’acció formativa, despeses per trasllats
i allotjament d’alumnes i professorat amb motiu de l’acció formativa (en el cas d’alumnes, relatiu a visites o sessions que se celebren fora del lloc habitual on es desenvolupe el curs).
– Podrà considerar-se personal formador extern.

03. Recursos humans
– Personal formador propi que podrà ser imputat en la totalitat quan es dedique íntegrament al projecte, o bé parcialment d’acord amb la seua dedicació horària a este respecte al total d’hores treballades.
– Despeses de direcció i coordinació del curs amb la limitació de fins al 10% dels costos subvencionables.
– Personal propi d’administració, gestió i servicis auxiliars necessaris
per al desenvolupament del projecte amb la limitació de fins al
10% dels costos subvencionables, que podrà ser imputat en la totalitat
quan es dedique íntegrament al projecte, o bé parcialment d’acord amb
la seua dedicació horària a este respecte al total d’hores treballades.

07. Altres
Realització d’informes d’auditoria sobre els comptes justificatius de la despesa, sempre que siguen requerits per l’IMPIVA.


Terminis

El termini de presentació començarà el dia de publicació de la present resolució en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV) i finalitzarà transcorreguts 15 dies hàbils, comptats a partir de l’endemà de la publicació en el DOCV. En tot cas, quan el dia concret de finalització del termini siga dissabte o inhàbil al municipi on residisca l’interessat, o a la seu de l’IMPIVA, es considerarà inhàbil a tots els efectes i es prorrogarà al primer dia hàbil següent.


Criteris de valoració

Atendran a la següent classificació i ponderació:

Qualitat del projecte: 40 punts.
– Definició, contingut, avaluació i seguiment del projecte: 8 punts.
– Nivell d’especialització en sectors productius d’especial implantació a la Comunitat Valenciana: 8 punts.
– Nivell tecnològic i expressió de necessitat del col·lectiu empresarial: 8 punts.
– Singularitat i inexistència d’ofertes semblants al mercat: 8 punts.
– Experiència i qualificació dels docents: 4 punts.
– Ús de metodologies actives i pràctiques, de recursos complementaris
(tallers, aplicació pràctica en planta, etc.) i la seua adaptació a l’alumne: 4 punts.
Viabilitat tècnica i economicofinancera: 10 punts.
– Coherència del pressupost del projecte amb els objectius a aconseguir: 5 punts.
– Dimensió equilibrada dels diferents tipus de costos de l’activitat: 5 punts.

Característiques del sol·licitant: 40 punts.
– Experiència en formació industrial: 15 punts.
– Capacitat per a dur a terme les activitats formatives proposades pel que fa a la disponibilitat i qualitat d’instal·lacions, personal i recursos propis suficients per a la docència i la gestió de la formació. Entitats amb certificats de qualitat en la formació: 15 punts.

Aspectes socioeconòmics: 10 punts.
– Àrea d’activitat i experiència general en el desenvolupament d’activitats d’investigació i innovació i, en particular, en formació d’investigadors i en activitats en xarxa entre centres d’investigació i
empreses: 10 punts.

Aspectes socioeconòmics: 10 punts.
– Oportunitat que per al teixit empresarial dels sectors d’activitat del beneficiari i per a la societat representa el projecte: 4 punts.
– Contribució del projecte a la sensibilització entre les empreses sobre l’adopció de mesures per a evitar el canvi climàtic, així com el desenvolupament de bones pràctiques en gestió mediambiental: 3
punts.
– Sol·licituds presentades per entitats que hagen superat en la seua plantilla, respecte a l’any anterior, els mínims exigits per la normativa sobre integració laboral de discapacitats o que tinguen un pla d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes, per entitats amb ubicació en zones geogràfiques d’interés preferent, o amb projectes que representen increment de l’ocupació: 3 punts.


Atres

Les persones inscrites en activitats formatives són beneficiàries d’una ajuda del Fons Social Europeu.
En cap cas podran disfrutar simultàniament de dos ajudes d’este fons.

- Els alumnes seran residents en la Comunitat Valenciana.

- En l’admissió d’alumnes, els beneficiaris hauran de tindre en consideració les polítiques horitzontals en matèria d’igualtat d’oportunitats. En particular, es tindrà en compte l’accessibilitat de les persones discapacitades a l’entorn on es desenrotlle el curs.

- Les accions formatives hauran d’haver conclòs com a límit el 31 de desembre de 2008.

- Els cursos d’especialització professional hauran d’incloure aspectes sobre el desenrotllament  sostenible i la protecció i millora del medi ambient.

- Els cursos d’especialització professional disposaran d’una assegurança d’accident per a la cobertura dels alumnes durant el període de duració del mateix.

- Les activitats formatives tindran sempre caràcter gratuït per als alumnes. Les entitats beneficiàries podran sol·licitar als alumnes el pagament d’una fiança que li serà tornada al finalitzar l’activitat excepte en cas d’abandó (sempre que este no siga motivat per qualsevol causa que, a criteri de l’entitat beneficiària, estiga prou justificada).

- Els beneficiaris que organitzen activitats d’especialització professionals recolzades per l’IMPIVA seran responsables:
 • De realitzar una adequada i suficient promoció de les seues activitats, atenint-se a la normativa d’imatge que determinen l’IMPIVA i el Fons Social Europeu i de la utilització d’esta imatge en tota la documentació relacionada amb les accions formatives.
 • De l’execució i desenrotllament de les activitats formatives, de les compres que puga realitzar i de les relacions amb el professorat, l’alumnat i amb l’IMPIVA. Esta responsabilitat no podrà ser delegada en persona o cap entitat aliena a la beneficiària directa de les ajudes.
 • De la informació als que sol·liciten accedir com a alumnes, de l’establiment de sistemes i criteris equitatius de selecció dels alumnes, dels sistemes de control i avaluació de l’assistència i aprofitament dels alumnes durant els cursos i a la seua finalització, i del seguiment i servicis a l’alumnat després de la finalització de l’activitat formativa. 
 • De l’aplicació dels formularis, procediments, models i terminis de gestió de les activitats que l’IMPIVA dispose a fi de satisfer els requeriments de control del Programa Operatiu del Fons Social Europeu de la Comunitat Valenciana.
 • De la sol·licitud per escrit de l’autorització de l’IMPIVA per a qualsevol reformulació del projecte objecte d’ajuda.

Sol·licitud i documentació

1. Presentació de sol·licituds.
11.1. Sol·licitud normalitzada i documentació que ha d’acompanyar-la.

1.1.1. Sol·licitud normalitzada.
Els sol·licitants hauran de presentar una sol·licitud normalitzada que caldrà omplir utilitzant el programa informàtic que es pot descarregar des de l’adreça d’Internet de l’IMPIVA: http://www.impiva.es, o que es posarà a la disposició dels sol·licitants en qualsevol de les seus de l’IMPIVA que s’indiquen en articles posteriors.

1.1.2. Documentació que ha d’acompanyar la sol·licitud normalitzada

1.1.2.1. Memòria tècnica del projecte, segons model que pot obtenir-
se descarregant-lo de l’adreça d’Internet de l’IMPIVA: http://www.
impiva.es.

1.1.2.2. Documentació relativa a la personalitat jurídica del sollicitant:

a) Quan es tracte d’una societat la inscripció de la qual siga obligatòria en el Registre Mercantil, l’IMPIVA obtindrà la informació relativa a la personalitat jurídica del sol·licitant, si bé podrà requerir directament al sol·licitant la presentació d’algun document concret.

b) En el cas de sol·licitants la inscripció dels quals no siga obligatòria en el Registre Mercantil (entitats sense ànim de lucre, empresaris individuals, cooperatives), s’haurà d’aportar fotocòpia dels documents següents:
– Contracte o acta de constitució i estatuts vigents.
– Poder de representació del firmant de la sol·licitud, o document equivalent segons les prescripcions legals.
– DNI, si és empresari individual.
No caldrà la presentació d’esta documentació si ja està en poder de l’IMPIVA i es manté vigent; en eixe cas caldrà aportar declaració de vigència segons model disponible en l’adreça d’Internet de l’IMPIVA: http://www.impiva.es.

3. A fi de potenciar l’èxit dels objectius de la present resolució, l’IMPIVA podrà traslladar les sol·licituds a altres programes o convocatòries d’ajudes.

4. La presentació de la sol·licitud comporta l’autorització a l’IMPIVA, excepte manifestació del sol·licitant en contra, perquè demane els certificats a emetre per l’Agència Estatal de l’Administració Tributària, per la unitat recaptadora de la Hisenda Pública Valenciana i per la Tresoreria General de la Seguretat Social, en els quals s’acredite que el sol·licitant està al corrent de les seues obligacions amb eixes administracions.
En qualsevol cas, l’IMPIVA es reserva el dret a requerir directament al sol·licitant en el cas que la informació obtinguda presente alguna incidència.

5. Si la sol·licitud aportada fóra incompleta o presentara errors esmenables, es demanarà a l’interessat que en el termini de 10 dies esmene la falta o adjunte els documents preceptius, amb l’advertència que si no ho fa es considerarà que ha desistit de la seua sol·licitud.

6. Els requeriments a què es fa referència en este article, així com qualsevol altre que poguera realitzar l’IMPIVA, podran efectuar-se per fax o per correu electrònic al número de fax o a l’adreça indicada pel sol·licitant en l’imprés de sol·licitud, sempre que quede constància de la recepció pel sol·licitant.
2. Lloc de presentació de sol·licituds.

2.1. Les sol·licituds i la documentació annexa podran presentar-se en qualsevol de les seus de l'IMPIVA indicades a continuació en horari de 09.00 a 14.00 hores, de dilluns a divendres, i de 17.00 a 19.00 hores, de dilluns a dijous. A partir del 15 de maig l'horari de registre serà exclusivament de 09.00 a 14.00 hores, de dilluns a divendres:

IMPIVA Alacant-Oficina PROP: C/Churruca, 29. 03003 Alacant.
IMPIVA Castelló-Oficina PROP: Av. Germans Bou, 47. 12003 Castelló de la Plana.
IMPIVA València: Plaça de l'Ajuntamient, 6. 46002 València.
2.2. També podran presentar-se en les formes previstes en l'article 38.4. De la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
En el cas que s'optara per presentar la sol·licitud en una Oficina de Correus, haurà de fer-se en sobre obert perquè siga datada i segellada per l'Oficina de Correus abans de ser certificada.
.

Esta web utiliza cookies con el objetivo principal de mejorar la experiencia y navegación del usuario en el portal. Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso.