Dirigit a: Agrupacions d'empreses constituïdes per PIME,
                 grans empreses i centres d'investigació
federcolorimpivaval.png
Data límit: Fins el 10 de juny*
*segons condicions de la convocatoria del programa publicada al DOCV amb data 5/5/2008
Objete

Suport a l’animació d’agrupacions d’empreses constituïdes per PIME, grans empreses i centres d’investigació, a fi de desenvolupar la innovació i l’intercanvi de coneixements.  

beneficiarios.gif Beneficiaris

Podran acollir-se a estes ajudes les agrupacions d'empreses constituïdes per PIME, grans empreses i centres d'investigació, a fi de desenvolupar la innovació i l'intercanvi de coneixements.

actuacionesApoyables.gif Actuacions recolzables

Es recolzarà l'organització d'operacions de màrqueting per a atraure noves empreses en l'agrupació, l'organització de programes de formació; seminaris i conferències per a fomentar l'intercanvi de coneixements i el treball en xarxa entre els membres de l'agrupació.

tipoAyuda.gif Tipus d'ajuda

Subvenció a fons perdut dels costos subvencionables estimats per IMPIVA, amb els següents percentatges màxims: 
 • Per al primer any en què l'agrupació rep l'ajuda: 100%.
 • Per al segon any en què l'agrupació rep l'ajuda: 75%.
 • Per al tercer any en què l'agrupació rep l'ajuda: 50%.

 
costesSubvencionables.gif Costos subvencionables

Únicament se subvencionaran els costos definits a continuació en què incórrega l'entitat jurídica que gestione l'agrupació:

 • Costos de Personal. Estos gastos hauran de suposar com a mínim el 70% del total de costos subvencionables, i inclou els següents:
 • Costos relacionats amb les nòmines dels experts que desenvolupen el projecte, incloent el salari, les càrregues socials, la quota empresarial a la Seguretat Social, amb un límit màxim d'ajuda de 52.000€ expert/any.
El perfil del personal expert serà el de titulat universitari, preferentment de caràcter tècnic o econòmic-empresarial, amb experiència en I+D+i o en els àmbits econòmic- financer, internacional i de gestió de la innovació, amb domini de l'anglès i coneixements pràctics de tecnologies de la informació.

En el cas de nova contractació, la data del contracte haurà de ser posterior a la de presentació de sol·licitud de l'ajuda i l'entitat beneficiària realitzarà la selecció respectant les polítiques horitzontals en matèria d'igualtat d'oportunitats i atenent a principis de publicitat suficient i valoració professional equitativa dels candidats, amb esment exprés als fons europeus tant en el procés de selecció com en el propi contracte.
 • Adreça-coordinació i personal d'administració de suport al projecte. Aquesta despesa es justificarà mitjançant la imputació parcial de nòmines de personal propi de l'entitat beneficiària, i el criteri d'imputació serà proporcional a les hores de dedicació real en aquestes labors respecte al total d'hores treballades

 • Costos Administratius:
 • Formació de l'expert (cost matrícules i inscripció en congressos, jornades, seminaris...).
 • Dietes i complements per desplaçament, viatges interurbans-transport públic- nacionals i internacionals i allotjament.
 • Despeses de difusió.
Terminis

El termini de presentació començarà el dia de publicació de la present resolució en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV) i finalitzarà transcorreguts 25 dies hàbils contats a partir de l'endemà de la seua publicació en el DOCV. En tot cas, quan el dia concret de finalització del termini anara dissabte o inhàbil en el municipi que residís l'interessat o en la seu del IMPIVA, es considerarà inhàbil amb caràcter general prorrogant-se al primer dia hàbil següent.


Criteris de valoració

1. Qualitat del projecte: 50 punts.
 • Ajust i adequació de les accions proposades amb els objectius del programa: 10 punts.
 • Projecte basat en els bons resultats obtinguts en anys anteriors: 20 punts.
 • Impacte empresarial previst, difusió de la innovació: 10 punts.
 • Perfil dels experts que desenvolupen el projecte: 10 punts.    

2. Viabilitat tècnica i economico-financiera: 10 punts.
 • Coherència del pressupost del projecte amb els objectius a aconseguir: 5 punts.
 • Definició del projecte, les seues fases, pla de treball i pressupost d'execució: 5 punts.

3. Característiques del sol·licitant: 30 Punts.
 • Representativitat en els sectors industrials i emergents en la Comunitat Valenciana i amb capacitat per a desenvolupar el projecte: 10 punts.
 • Agrupacions amb experiència en el desenvolupament d'este tipus d'accions en exercicis anteriors: 20 punts.

4. Aspectes socio-econòmics: 10 Punts.
 • Oportunitat que per al teixit empresarial dels diferents sectors d'activitat i per a la societat representa l'aplicació i transferència dels resultats esperats del projecte: 5 punts.
 • Sol·licituds presentades per entitats que hagen superat en la seua plantilla respecte a l'any anterior els mínims exigits per la normativa sobre integració laboral de discapacitats o que compten amb un pla d'igualtat d'oportunitats entre dones i hòmens, per entitats amb ubicació en zones geogràfiques d'interés preferent, o amb projectes que suposen increment de l'ocupació: 5 punts.

Atres

Els beneficiaris, amb caràcter general en totes les accions relacionades amb l'objecte del programa, i en particular amb les activitats que generen els projectes subvencionats, són responsables de la seua difusió, havent d'informar l'IMPIVA de totes les accions promocionals i de comunicació previstes tant en la fase prèvia de sol•licitud com, amb la suficient antelació, al llarg del desenvolupament de les mateixes, inclosa la difusió dels resultats en suports físics o electrònics. En les accions de difusió s'aplicaran les normes d'imatge que determine l'IMPIVA així com les establides per a les actuacions que compten amb finançament de Fons Europeus. El no compliment de l'anterior podrà comportar la minoració o revocació de l'ajuda.

El beneficiari s'obliga a mantindre una comptabilitat analítica que permeta separar amb claredat els costos incorreguts en cada una de les actuacions així com en altres activitats no recolzades per l'IMPIVA.


Sol·licitut i documentació

1. Presentació de sol·licituts.
1.1. Sol·licitut normalizada i documentació que ha d'acompanyar-la.
1.1.1. Sol·licitut normalizada.
Els sol·licitants hauran de presentar una sol·licitud normalitzada omplida utilitzant el programa informàtic que es pot descarregar des de la adreça d'internet de l'IMPIVA: http://www.impiva.es, o que es posarà a disposició dels sol·licitants en qualsevol de les seus de l'IMPIVA que s'indiquen en articles posteriors.

1.1.2. Documentació que ha d'acompanyar a la sol·licitud normalitzada.
1.1.2.1. Memòria tècnica del projecte, segons model que pot obtindre's descarregant-ho de la adreça d'internet de l'IMPIVA: http://www.impiva.es.

1.1.2.2. Documentació relativa a la personalitat jurídica del sol·licitant:
Estatuts vigents i poder de representació del firmant de la sol·licitud, o acta de nomenament o apoderament. No serà necessària la presentació d'esta documentació si ja es troba en poder de l'IMPIVA i es manté vigent, aportant a este efecte declaració de vigència segons model disponible en la adreça d'internet de l'IMPIVA: http://www.impiva.es.

1.2. A fi de potenciar l'èxit dels objectius de la present resolució, l'IMPIVA podrà traslladar les sol·licituds a altres programes o convocatòries d'ajudes.

1.3.
La presentació de la sol·licitud comporta l'autorització a l'IMPIVA, excepte manifestació en contra pel sol·licitant, per a demanar els certificats a emetre per l'Agència Estatal de l'Administració Tributària, per la Unitat recaptadora de la Hisenda Pública Valenciana i per la Tresoreria General de la Seguretat Social, en què s'acredite que el sol·licitant es troba al corrent en les seues obligacions amb les estes administracions. En qualsevol cas l'IMPIVA es reserva el dret a requerir directament al sol·licitant en el cas que la informació obtinguda present alguna incidència.


1.4. Si la sol·licitud aportada fóra incompleta o presentara errors esmenables es requerirà a l'interessat perquè en el termini de 10 dies esmene la falta o acompanye els documents preceptius, amb advertència que si no ho fera se li tindrà per desistit de la seua sol·licitud.


2. Mode de presentació de sol·licituds.
Els requeriments a què es fa referència en este article, així com qualsevol altre que poguera realitzar-se per l'IMPIVA podrà efectuar-se per fax o per correu electrònic al número de fax o a la direcció indicada pel sol·licitant en l'imprés de sol·licitud, sempre que quede constància de la recepció per aquell.


3. Termini de presentació de sol·licituts.
El termini de presentació començarà el dia de publicació de la present resolució en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV) i finalitzarà transcorreguts 25 dies hàbils comptats a partir del dia següent de la seua publicació en el DOCV. En tot cas, quan el dia concret de finalització del termini fóra dissabte o inhàbil en el municipi en què residira l’interessat o en la seu de l’IMPIVA, es considerarà inhàbil a tots els efectes prorrogant-se al primer dia hàbil següent.

4. Lloc de presentació de sol·licituts.
4.1. Les sol·licituds i la documentació annexa podran presentar-se en qualsevol de les seus de l'IMPIVA indicades a continuació en horari de 09.00 a 14.00 hores, de dilluns a divendres, i de 17.00 a 19.00 hores, de dilluns a dijous. A partir del 15 de maig l'horari de registre serà exclusivament de 09.00 a 14.00 hores, de dilluns a divendres:
IMPIVA Alacant-Oficina PROP: C/Churruca, 29. 03003 Alacant.
IMPIVA Castelló-Oficina PROP: Av. Germans Bou, 47. 12003 Castelló de la Plana.
IMPIVA València: Plaça de l'Ajuntamient, 6. 46002 València.
4.2. També podran presentar-se en les formes previstes en l'article 38.4. De la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

En el cas que s'optara per presentar la sol·licitud en una Oficina de Correus, haurà de fer-se en sobre obert perquè siga datada i segellada per l'Oficina de Correus abans de ser certificada.

Documentación anexa -- Programa ICREO

M.d
Resoluciones de adjudicación de ayudas 2009
M.d
Resoluciones de adjudicación de ayudas 2010
M.d
Resoluciones de adjudicación de ayudas 2011
M.d
Resoluciones de adjudicación de ayudas 2012
M.d
RIS3 en la política de cohesión
M.d
Según el Reglamento de exención por categorías
M.d
Según las directrices comunitarias
M.d
Selección proveedores
M.d
sello fent empresa
M.d
Sello Plan Igualdad
M.d
Servicio de Propiedad Industrial de IVACE
M.d
Simplificación de la política de cohesión para 2014-2020
M.d
Simplificación de la política de cohesión para 2014-2020
M.d
Smart Specialisation Strategies (mp4)
M.d
Solicit@
M.d
Solicit@
M.d
Solicit@
M.d
Solicit@
M.d
Solicitud
M.d
Solicitud (Registro Telemático)
M.d
Solicitud (registro telemático)
M.d
Solicitud Becas
M.d
Solicitud de pago anticipado por aval y endosos
M.d
Solicitud de pago anticipado por aval y endosos
M.d
Solicitud EXPORNET - Tutoría en Marketing Digital Internacional.
M.d
Solicitud EXPORNET - Tutoría en Marketing Digital Internacional.
M.d
Solicitud tramitación desembolso préstamo
M.d
Solicitud tramitación desembolso préstamo
M.d
Solicitud tramitación desembolso préstamo
M.d
Solicitud Tutoría de Acceso a mercados travel retail
M.d
Solicitud Tutoría de Financiación Internacional
M.d
Solicitud Tutoría de Financiación Internacional.
M.d
Solicitud Tutoría de Iniciación a la Exportación
M.d
Solicitud Tutoría de Iniciación a la Exportación
M.d
Solicitud Tutoría en Contratación Pública Internacional.
M.d
Solicitud Tutoría en Contratación Pública Internacional.
M.d
Solicitudes IITT 2011
M.d
Solicitudes IITT 2011
M.d
Solicitudes IITT 2011
M.d
Solicitudes IITT 2011
M.d
Solicitudes IITT 2011
M.d
Subsanación DECA- Ayudas 2014-2017 (1)
M.d
Subsanación DECA- Ayudas 2014-2017 (2)
M.d
Tarifas certificación de personal
M.d
Tarifas Proyectos I+D+i
M.d
Tasas y precios OEPM
M.d
Test Psicotécnico (prueba 2 jun)
M.d
Tramitació Telemàtica amb Firma Electrònica
M.d
Tramitació Telemàtica amb Firma Electrònica
M.d
Tramitació Telemàtica amb Firma Electrònica
M.d
Tramitació Telemàtica amb Firma Electrònica
M.d
Tramitació Telemàtica amb Firma Electrònica (Grans Empreses)
M.d
Tramitació Telemàtica amb Firma en Paper
M.d
Tramitació Telemàtica amb Firma en Paper
M.d
Tramitació Telemàtica amb Firma en Paper
M.d
Tramitació Telemàtica amb Firma en Paper
M.d
Tramitació Telemàtica amb Firma en Paper (Grans Empreses)
M.d
Tramitación Telemática con Firma Electrónica
M.d
Tramitación Telemática con Firma Electrónica
M.d
Tramitación Telemática con Firma Electrónica
M.d
Tramitación Telemática con Firma Electrónica
M.d
Tramitación Telemática con Firma Electrónica
M.d
Tramitación Telemática con Firma Electrónica
M.d
Tramitación Telemática con Firma Electrónica
M.d
Tramitación Telemática con Firma Electrónica
M.d
Tramitación Telemática con Firma Electrónica (Grandes Empresas)
M.d
Tramitación Telemática con firma electrónica (recomendada)
M.d
Tramitación Telemática con firma electrónica (recomendada)
M.d
Tramitación Telemática con firma electrónica (recomendada)
M.d
Tramitación Telemática con firma electrónica (recomendada)
M.d
Tramitación Telemática con firma electrónica (recomendada)
M.d
Tramitación Telemática con firma en papel
M.d
Tramitación Telemática con firma en papel
M.d
Tramitación Telemática con firma en papel
M.d
Tramitación Telemática con firma en papel
M.d
Tramitación Telemática con firma en papel
M.d
Tramitación Telemática con Firma en Papel
M.d
Tramitación Telemática con Firma en Papel
M.d
Tramitación Telemática con Firma en Papel
M.d
Tramitación Telemática con Firma en Papel
M.d
Tramitación Telemática con Firma en Papel
M.d
Tramitación Telemática con Firma en Papel
M.d
Tramitación Telemática con Firma en Papel
M.d
Tramitación Telemática con Firma en Papel
M.d
Tramitación Telemática con Firma en Papel (Grandes Empresas)
M.d
Trámite aportación de documentación
M.d
Trámite aportación documentación
M.d
Trámite aportación documentación
M.d
Trámite aportación documentación
M.d
Trámite aportación documentación
M.d
Trámite aportación documentación
M.d
Trámite aportación documentación
M.d
Trámites Diseños Industriales
M.d
Trámites Marcas y Nombres comerciales
M.d
Trámites Patentes y Modelos de Utilidad
M.d
Unids. Estratégicas Coop.-Mem. Técnica Act. 1
M.d
Valencia
M.d
White Cube Management LLC
M.d
Zonas eólicas
M.d
¡NUEVO!! ¿Qué es RIS3?

Esta web utiliza cookies con el objetivo principal de mejorar la experiencia y navegación del usuario en el portal. Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso.